Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Projekt SINGAPUR by mal podnikateľom ušetriť až 100 mil. EUR ročne

MHSR chce ušetriť podnikateľom až 100 mil. Eur ročne
Fotobanka Pixmac
8. augusta 2011 Tlačiť

Ministerstvo hospodárstva SR zanalyzovalo administratívne zaťaženie podnikateľov na Slovensku a dospelo k závratným výsledkom. Celkové administratívne zaťaženie podnikateľov na Slovensku je podľa Inštitútu hospodárskych analýz Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (IHA MH SR) kvantifikované vo výške až 1,98 mld. EUR, čo predstavuje takmer 3% HDP. V rámci tohto administratívneho zaťaženia IHA vytipovalo celkom 180 informačných povinností, ktorými štát zaťažuje podnikanie na Slovensku a ktoré predstavujú celkové náklady na podnikateľskú sféru vo výške až 1,25 mld. EUR ročne. MH SR zosumarizovalo tieto povinnosti do súboru 100 opatrení, ktoré ušetria podnikateľom na Slovensku viac ako 100 mil. EUR ročne. 

Projekt Singapúr má uľahčiť podnikanie

Ministerstvo hospodárstva pripravilo materiál pre radikálne zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku, ktoré predložilo do medzirezortného pripomienkového konania s pracovným názvom: „Projekt Singapur“. Cieľom projektu SINGAPUR je vytvoriť na Slovensku jedno z najlepších podnikateľských prostredí na svete a najlepšie spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Súčasťou materiálu je vyše 100 konkrétnych opatrení na zlepšovanie podnikateľského prostredia. Ide napríklad o založenie firmy za 2 dni, zakladanie firmy za 1 Euro, skrátenie vydania živnostenského oprávnenia, využívanie elektronických výpisov z verejných registrov na právne účely (kataster, obchodný register), či korekciu vyhlášky o zdravom sedení za pracovným stolom. Detailnejší prehľad uvádzame nižšie.„Súčasná vláda vynakladá maximálne úsilie, aby potlačila dopady hospodárskej krízy na Slovensku a aby pomohla vytvoriť nové pracovné miesta. Najlepšou cestou ako to urobiť bez zbytočného zadlžovania štátu, je oslobodiť podnikanie na Slovensku a urobiť Slovensko atraktívnejšou krajinou pre investovanie. Prioritou vlády a rezortu hospodárstva pod mojim vedením je zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a stať sa plne konkurencieschopným, atraktívnym a plnohodnotným obchodným partnerom pre investorov. Kvalitné podnikateľské prostredie je kľúčom k tvorbe nových pracovných miest a k zlepšovaniu životnej úrovne na Slovensku. Koncepcia silného sociálneho štátu zlyhala. Ideme cestou úspechu a prosperity a nie cestou zadlžovania. Grécko je odstrašujúcim príkladom, ako končí krajina pod vedením nezodpovedných politikov“, povedal v tejto súvislosti na tlačovej konferencii minister hospodárstva SR J. Miškov.Návrhy opatrení obsiahnuté v projekte SINGAPUR sú rozdelené na krátkodobé (prijaté ešte v roku 2011) a strednodobé s horizontom plnenia najneskôr do polovice roku 2013. Opatrenia boli vytvorené na základe komunikácie s verejnosťou a dvoch etáp projektu merania administratívnej záťaže. (Ten by mal znížiť administratívnu záťaž do konca roka 2012 v členských krajinách EÚ o 25%.) V oboch etapách sa identifikovalo takmer 180 informačných povinností s celkovými nákladmi na podnikateľskú sféru takmer 1,25 mld. EUR ročne. Odborný odhad celkovej administratívnej záťaže v SR bol kvantifikovaný na 1,98 mld. EUR, čo predstavuje 3% HDP. Prijaté opatrenia ušetria ročne podnikateľom viac ako 100 mil. EUR. Proces zlepšovania podnikateľského prostredia bude trvalý. Ministerstvo hospodárstva SR okrem predložených opatrení disponuje zásobníkom ďalších vyše 200 návrhov získaných z komunikácie s verejnosťou. Ich vplyvy sa budú vyhodnocovať a predkladať buď ako rezortné iniciatívy, alebo iniciatívne návrhy Ministerstva hospodárstva SR.

 

„Aktivity lepšej regulácie sa budú realizovať permanentným a vysoko odborným procesom v spolupráci s verejnosťou, najmä odbornou verejnosťou reprezentovanou podnikateľskými zväzmi a združeniami, tretím sektorom, ale aj jednotlivcami“, pripomenula premiérka SR Iveta Radičová.Pre efektívny a flexibilný proces sa vytvorí databáza údajov, systém zberu a hodnotenia vplyvov na podnikateľské prostredie a postupne sa budú budovať kapacity v rezorte Ministerstva hospodárstva SR a na ostatných orgánoch štátnej správy. Medzi inými aktivitami vznikne po prijatí opatrení vládou aj špecializovaná webstránka, na ktorú bude môcť ktokoľvek vkladať návrhy na zlepšovanie podnikateľského prostredia, alebo upozorňovať na nesystémové, či priam nezmyselné opatrenia v legislatíve.Prehľad niektorých opatrení a odporúčaní uvádzame v nasledujúcej časti. Komplexný zoznam nájdete na stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

 

Krátkodobé opatrenia

 • Skrátenie 5 – dňovej lehoty pri vydaní živnosti na 1 deň (3 dni) a exaktnejšie stanovenie povinnosti generálnej prokuratúry zasielať výpisy z registra trestov živnostenským úradom napr. do 1 dňa odo dňa zaslania žiadosti.
 • Skrátenie lehoty registrového súdu na zápis spoločnosti do obchodného registra z 5 dní na 2 dni. Zmena lehoty na odoslanie oznámenia o odmietnutí vykonania zápisu zo strany registrového súdu na 2 dni.
 • Ponechanie základného imania v s.r.o. ako možnosti, nie povinnosti.
 • Povinnosť stavebného úradu (t.j. obce) vydať územné rozhodnutie do 30 dní bez možnosti predĺženia tejto lehoty.
 • Doplnenie oznamovacej povinnosť väčšinových alebo menšinovým vlastníkov spoločnosti voči ostatným vlastníkom spoločnosti v prípadoch keď: spoločnosť nadobúda majetok na základe zmluvy s inou spoločnosťou, pričom spoločník resp. akcionár spoločnosti nadobúdajúcej majetok má majetkovú účasť aj v spoločnosti, od ktorej sa má nadobudnúť majetok. Takýto spoločník by bol povinný oznámiť konflikt záujmov, t.j. osobnú majetkovú účasť v oboch spoločnostiach predstavenstvu spoločnosti, resp. inému orgánu konajúcemu v mene spoločnosti. Rovnako by zákon stanovil povinnosť, oznámiť všetkým akcionárom oboch spoločností, že sa takáto zmluva o prevode majetku uzavrela.
 • Možnosť plne elektronickej administrácie a platenia odvodov.

 

Strednodobé opatrenia

 • Posúdiť rizikovosť a poruchovosť vyhradených technických zariadení a zvážiť možnosť ich rekategorizácie, prípadne tiež upraviť frekvenciu vykonávania odborných prehliadok a odborných skúšok.
 • Odporúčame vytvoriť internetovú stránku, ktorá by obsahovala vybrané informácie týkajúce sa problematiky cestovných náhrad.
 • Odporúčame uložiť povinnosť vypracovať prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A iba v prípade, že zariadenie nie je vybavené sprievodnou technickou dokumentáciou na jeho používanie a v prípade, že zariadenie sa nepoužíva v podmienkach stanovených výrobcom. Sprievodná technická dokumentácia na používanie vyhradeného zariadenia obsahuje všetky informácie potrebné pre jeho bezpečnú prevádzku.
 • Odporúčame vydať usmernenie na postup inšpektorov práce pri vykonávaní dozoru nad posudzovaním rizika v záujme zvýšenia právnej istoty podnikateľských subjektov. Ďalej odporúčame, aby gestor zákona kontaktoval profesijné organizácie a združenia za účelom nadviazania spolupráce pri vypracovaní vzorových dokumentov o posúdení rizika pri činnostiach patriacich do oblasti pôsobenia týchto organizácií a združení.
 • Odporúčame vykonať analýzu kompetencií pracovnej zdravotnej služby (PZS) za účelom zníženia jej finančného a administratívneho dosahu na chod spoločností. Súčasné kompetencie PZS sú podľa podnikateľov príliš rozsiahle a samotná existencia PZS by mohla byť nahradená rozšírením pôsobnosti bezpečnostnotechnickej služby, obvodnými lekármi, prípadne špecialistami na pracovné lekárstvo.
 • V nadväznosti na odporúčania podnikateľov navrhujeme rozdeliť viazačov bremien na tzv. profesionálnych viazačov a neprofesionálnych viazačov a podľa toho diferencovať ich výchovu a vzdelávanie. V súčasnosti povinnosť absolvovať výchovu a vzdelávanie v rozsahu ustanovenom Vyhláškou č. 356/2007 Z. z. spôsobuje vysoké náklady aj spoločnostiam, kde zamestnanci vykonávajú rutinnú viazaciu činnosť iba pre jedného zamestnávateľa, na jednom pracovisku a na jednom vyhradenom zariadení (tzv. neprofesionálni viazači). Odporúčame, aby v tomto prípade zamestnanci boli povinní absolvovať iba zjednodušené školenie obsluhovateľa.
 • Odporúčame, aby sa aktualizačná odborná príprava v rozsahu 8 hodín vzťahovala iba na profesionálnych viazačov bremien, ktorí vykonávajú viazacie činnosti v premenlivých podmienkach a na rôznych vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích.
 • Odporúčame vyhotoviť vzorový dokument písomnej dohody vyžadovanej pri použití cestného motorového vozidla zamestnanca pri pracovnej ceste.
 • Na základe komunikácie so zamestnávateľmi odporúčame zo zákona vypustiť povinnosť vypracovať vnútorný predpis o pitnom režime (nie povinnosť zabezpečiť samotný pitný režim).
 • Odporúčame vytvorenie zjednodušeného a inteligentného elektronického internetového formulára s integrovanými číselníkmi, ktorý by automatizovane predvyplňoval vybrané dátové polia (napr. európske štatistiky na základe už uvedenej slovenskej štatistickej klasifikácie úrazu). V súčasnosti používaný formulár obsahujúci takmer 90 strán príloh a vysvetliviek je v jeho dnešnej podobe veľmi ťažkopádny a jeho vyplnenie si vyžaduje predchádzajúce skúsenosti.
 • Odporúčame posúdiť rizikovosť a poruchovosť vyhradených technických zariadení a zvážiť možnosť ich rekategorizácie.
 • Odporúčame uložiť povinnosť vypracovať koncepciu politiky bezpečnosti len ak pri posudzovaní rizika bolo zistené ohrozenie života a zdravia zamestnancov.
 • Akceptačný list bol vytvorený za účelom prevencie špekulatívneho prestupovania poistencov medzi DSS za cieľom získania časti finančnej provízie od sprostredkovateľov. Získanie akceptačného listu si vyžaduje fyzickú návštevu Sociálnej poisťovne. Po pominutí okolností vedúcich k špekulatívnemu prestupovaniu poistencov, odporúčame úplne vypustiť túto povinnosť zo zákona.

 

Zdroje:Spracované podľa tlačovej správy MH SR a dostupných materiálov na stiahnutie (22.7.2011) 

lm

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ekonomika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

20feb8:30Najčastejšie chyby vo verejných obstarávaniach – príklady z praxe a ako sa im vyhnúť8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X