Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Vyraďovanie dlhodobého majetku v podvojnom účtovníctve

vyraďovanie majetku
vyraďovanie majetku Foto: Getty Images

Vo všeobecnosti sa dlhodobý majetok vyraďuje predajom, likvidáciou, vydaním alebo prevodom podľa osobitných predpisov (napr. v zmysle zákona č.87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v z.n.p., zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v z.n.p., zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v z.n.p.), darovaním, vkladom dlhodobého majetku do inej obchodnej spoločnosti alebo družstva, v dôsledku škody alebo manka, preradením z podnikania do osobného užívania a delimitáciou.

Zostatková cena dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorý nie je plne odpísaný po zúčtovaní opravných položiek, sa účtuje podľa spôsobu jeho vyradenia nasledovne:

  • pri predaji dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku na ťarchu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
  • pri likvidácii alebo pri prevode podľa osobitných predpisov na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku,
  • pri darovaní na ťarchu účtu 543 – Dary,
  • pri vecnom vklade do obchodnej spoločnosti alebo družstva na ťarchu účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov,
  • pri mankách a škodách na ťarchu účtu 549 – Manká a škody,
  • pri prevode do osobného užívania na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa,
  • pri delimitácii alebo pri prevode majetku štátu, ku ktorému má právo hospodárenia štátny podnik podľa zákona č.92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v z.n.p. na ťarchu účtu 411 – Základné imanie.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Praktické príklady
  • Špecifické spôsoby účtovania pri vyraďovaní

Príklad

S.r.o. sa rozhodla predať nehnuteľnosť 6.5.2019. Predajná cena uvedenej nehnuteľnosti je 200 000 eur. Zostatková cena účtovná je 280 000 eur. Má s.r.o. zaúčtovať odpisy pri vyradení budovy aj za mesiac máj 2019?

Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku alebo dlhodobého nehmotného majetku v účtovníctve sa riadi zákonom o účtovníctve. Účtovné jednotky, ktoré odpisujú svoj majetok, zostavujú odpisový plán ako podklad na vyčíslenie oprávok v priebehu jeho používania a v tomto pláne si sami určia postupy odpisovania. Takto určené postupy odpisovania sa však v priebehu účtovného obdobia nesmú meniť. Hmotný majetok okrem zásob sa odpisuje s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Podľa ustanovenia § 11 ods.2 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka povinná podľa tohto zákona zaznamenávať účtovné zápisy v účtovnom období priebežne. Ďalej podľa § 12 ods.2 písm. b) zákona o účtovníctve platí, že súhrnné obraty strany MD a D jednotlivých účtov treba zaznamenať minimálne za kalendárny mesiac. Na základe uvedeného možno vysloviť záver, že účtovné odpisy je potrebné účtovať poslednýkrát za kalendárny mesiac apríl 2019, keďže dňa 6.5.2019 došlo k predaju uvedeného majetku. Neúčtovanie účtovného odpisu za časť mesiaca máj 2019 sa prejaví vo výške účtovnej zostatkovej ceny predávaného majetku účtovanej prostredníctvom účtu 541.

Príklad

Podnikateľ FO účtujúci v sústave PÚ má budovu, ktorú ešte nestihol doodpisovať celú. Chce ukončiť podnikanie. Aké účtovné dopady bude mať jej prevedenie do osobného užívania?

Vyradenie dlhodobého hmotného majetku z obchodného majetku fyzickej osoby (z majetku určeného na podnikanie) nemá vplyv na výsledok hospodárenia ani na základ dane z príjmov. Nejde o samostatnú účtovnú operáciu, ale táto skutočnosť sa v podvojnom účtovníctve prejaví zaúčtovaním zostatkovej ceny na stranu MD účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

Účtovný prípad MD D
Vyradenie budovy v obstarávacej cene   021
Zúčtovanie oprávok 081  
Zúčtovanie zostatkovej ceny budovy 491  

 

Príklad

V roku 2018 firma kúpila od správcu konkurznej podstaty výrobnú halu. Spolu s budovou musela kúpiť aj technologické zariadenia v nej umiestnené, ktoré firma nevyužívala k svojej výrobe, pretože si tieto zariadenia vyžadovali značné opravy. Tieto zariadenia eviduje na účte obstarania 042 a neboli zaradené do užívania ani odpisované. V roku 2019 našla záujemcu o kúpu jedného zariadenia. Faktúru za predaj zariadenia zaúčtovala MD 311 / D 641. Je možné vyradenie tohto majetku zaúčtovať spôsobom MD 541 / D 042?

V danom prípade ide o predaj majetku, ktorý nebol zaradený do užívania, nakoľko bol evidovaný na účte 042 v obstarávacej cene. V prípade predaja majetku takéhoto charakteru je potrebné účtovať nasledovne:

Účtovný prípad MD D
Predajná cena bez DPH 311 641
DPH k predajnej cene 311 343
Zúčtovanie úbytku v dôsledku predaja 541 042

V prípadoch, ak sa predáva dlhodobý finančný majetok, jeho vyradenie z účtovníctva sa účtuje na ťarchu účtu 561 – Predané cenné papiere a podiely so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu účtovej skupiny 06 – Dlhodobý finančný majetok. Pred vyradením tohto majetku sa však zúčtuje vytvorená opravná položka z dôvodu jeho vyradenia z účtovníctva na ťarchu účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku so súvzťažným zápisom v prospech príslušného účtu dlhodobého finančného majetku.

Špecifické spôsoby účtovania pri vyraďovaní

V prípadoch, ak sa stavebný objekt likviduje v dôsledku novej stavby, jeho zostatková cena alebo zostatková cena jeho časti sa vrátane nákladov na likvidáciu zahrnie do nákladov na novú stavbu.

Príklad

Spoločnosť s ručením obmedzým sa rozhodla jednu starú budovu vo vlastnom areáli zbúrať a na jej mieste postaviť novú budovu. Spomínaná budova ešte nie je odpísaná.

Podľa § 36 ods.2 postupov účtovania v PÚ sa do nákladov na novú stavbu zahŕňa zostatková cena stavebného objektu alebo jeho časti likvdovaného v dôsledku novej stavby, ako aj náklady na samotnú likvidáciu. Z pohľadu § 19 ods.3 písm. b) druhého bodu zákona o dani z príjmov sa zahrnie zostatková cena (daňová) likvidovaného stavebného objektu do obstarávacej ceny nového stavebného objektu. To znamená, že všetky náklady súvisiace s likvidáciou objektu (demontáž, odvoz odpadu…) a zostatková cena pôvodnej budovy sa zaúčtujú na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. V účtovníctve sa táto likvidácia prejaví nasledovne:

P.č. Účtovný prípad MD D
1. Náklady na likvidáciu –externé náklady 042 321
  Náklady na likvidáciu – vlastnými pracovníkmi 521, 524 331, 336
  Aktivácia prác vykonaných vo vlastnej réžii 042 624
2. Zostatková cena pôvodnej stavby 042 081
3. Vyradenie pôvodnej budovy z majetku v obstarávacej cene 081 021
4. Výstavba novej budovy – externé náklady 042 321
  Výstavba novej budovy – vlastnými pracovníkmi 521, 524 331, 336
  Aktivácia prác vykonaných vo vlastnej réžii 042 624
5. Zaradenie novej budovy do užívania 021 042

Pri čiastočnej likvidácii jednotlivého dlhodobého hmotného majetku sa obstarávacia cena dlhodobého hmotného majetku zníži o obstarávaciu cenu vyradenej časti majetku, pričom oprávky k vyradenej časti majetku sú vyjadrené rovnakým percentom odpisov ako oprávky k dlhodobému hmotnému majetku ako celku za predpokladu, že zostávajúca časť majetku nestratí spôsobilosť užívania. Rovnako sa postupuje pri dlhodobom nehmotnom majetku a pri vyradení časti súboru hnuteľných vecí.

Pri zrušení prác a trvalom zastavení prác súvisiacich s obstaraním dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, sa suma účtovaná na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku alebo 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku zaúčtuje na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, ak ide o škodu a v ostatných prípadoch na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

Príklad

Spoločnosť ALFA, a.s. si v januári 2019 objednala u dodávateľa strojné zariadenie, s predpokladom úhrady z poskytnutého zahraničného úveru a dotácie, ktorá však do apríla 2019 nebola zrealizovaná. Dodávateľ uvedený stroj pre spoločnosť ALFA, a.s. objednal už v januári 2019 a mesačne spoločnosti ALFA, a.s. prefaktúrovával náklady za poskytnutie colnej zábezpeky k stroju a skladné stroja v colnom sklade, ktoré spoločnosť účtovala na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Vzhľadom na časové prieťahy pri dotácii bola spoločnosť ALFA, a.s. nútená v máji 2019 stroj zaobstarať prostredníctvom finančného leasingu. Ako riešiť v danej situácii čiastku naakumulovanú na účte 042?

V danom prípade spoločnosť ALFA, a.s. prefaktúrovávané náklady za poskytnutie colnej zábezpeky a skladného v colnom sklade účtovne evidovala správne na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Pri tomto tvrdení sa možno oprieť o § 35 ods.1 postupov účtovania v PÚ, nakoľko spomínané náklady možno jednoznačne považovať za náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného majetku (v danom prípade strojeného zariadenia).

Rozhodnutie o zmene formy obstarania spomínaného majetku v dôsledku časových prieťahov pri získavaní dotácie na nákup stroja bude mať samozrejme dôsledky aj v účtovníctve spoločnosti. Uvedenú situáciu a naakumulovanú sumu na účte 042 je potrebné chápať ako tzv. zmarenú investíciu. V zmysle § 68 ods.8 postupov účtovania platí, že ak sa rozhodne o zrušení prác na príprave alebo rozostavaní obstarávaného dlhodobého majetku (t.j. zmarené investície), sumy vzťahujúce sa na tento účtovný prípad a účtované na účte 041 a 042 sa odpíšu na ťarchu účtu 549 – Manká a škody, a to v deň rozhodnutia o zrušení prác na obstarávaní dlhodobého majetku, ak ide o škodu. V ostatných prípadoch sa zaúčtujú na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť. Nakoľko zákon o účtovníctve v rámci § 26 ods.6 definuje pojem „škoda“ pre účely účtovania ako neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo strata majetku, v popísanom prípade je potrebné odpísať prefaktúrovávané náklady za poskytnutie colnej zábezpeky a skladného v colnom sklade účtované na účte 042 na účet 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť.

 

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dlhodobý majetokPrémiový obsahúčtovanie hmotného majetkuúčtovanie nehmotného majetku

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X