Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Zálohové faktúry v účtovníctve v roku 2019

zálohové faktúry
zálohové faktúry Foto: Getty Images
27. marca 2019 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

Náležitosti faktúry ako daňového dokladu sú obsiahnuté v rámci ustanovení § 71 až § 76 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p. (ďalej iba „zákon o DPH“). Za faktúru sa považuje doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej alebo elektronickej podobe a obsahuje údaje podľa § 74 zákona o DPH. V praxi sa však možno bežne stretnúť s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby, pričom ich úlohou je slúžiť ako zabezpečovací nástroj na zaplatenie dodávky. V praxi sa označujú ako zálohové faktúry, preddavkové faktúry, tzv. „proforma“ faktúry alebo predfaktúry. Všetky tieto spomínané doklady sú však tzv. nedaňovými dokladmi, pretože neobsahujú údaje podľa § 74 zákona o DPH. Väčšinou neobsahujú dátum dodania tovaru alebo služby, rozpis na základ dane a DPH a text je väčšinou záloha alebo preddavok.

Na základe § 75 ods.1 zákona o DPH môže platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; faktúra sa musí vyhotoviť do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca. O  vystavení resp. prijatí zálohových faktúr sa spravidla neúčtuje, len sa evidujú. Účtuje sa až o ich úhrade. Podľa § 73 písm. b) zákona o DPH je nutné faktúru v zmysle § 72 tohto zákona vyhotoviť do 15 dní odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola platba prijatá.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Zálohové platby v podvojnom účtovníctve
 • Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve
 • Praktické príklady

Uvedená skutočnosť má významný dopad na účtovníctvo, nakoľko je nevyhnutné v ňom premietnuť u platiteľov DPH povinnosť odvodu DPH z prijatej zálohy a nárok na odpočet DPH z poskytnutej zálohy.

Pri voľbe vhodnej metódy účtovania je potrebné brať na zreteľ, že účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Ďalej treba brať v úvahu skutočnosť, že prijatý preddavok predstavuje v zmysle záväzkových obchodných vzťahov záväzok v celej výške jeho poskytnutia.  Napokon v zmysle § 7 ods.5 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“) platí, že účtovná jednotka účtuje majetok a záväzky, náklady a výnosy, výdavky a príjmy v účtovných knihách a zobrazuje ich v účtovnej závierke samostatne bez ich vzájomného započítania.

Príklad:

Obchodná spoločnosť (mesačný platiteľ DPH) sa v marci 2019 zmluvne zaviazala na dodanie reklamných služieb pre inú obchodnú spoločnosť (mesačného platiteľa DPH) za celkovú sumu 720 eur. Platiteľ X požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 480 eur, ktorú v marci 2019 aj zinkasoval. Dodanie reklamných služieb bude ukončené v máji 2019.

Účtovanie u spoločnosti X (dodávateľ)

Účtovný prípad MD D Suma
Vystavená zálohová faktúra 480
Inkaso zálohy 221 324 480
Vystavenie faktúry v rozsahu prijatej platby
      základ dane 311 324 400
      DPH 311 343 80
Zúčtovanie uhradenej zálohy 324 311 480
Vystavenie faktúry za dodávku reklamných služieb
      cena bez DPH 311 602 600
      DPH 311 343 120
Zúčtovanie poskytnutej zálohy
      suma bez DPH 324 311 400
      DPH 343 311 80
Inkaso zvyšku faktúry 221 311 240

 

Účtovanie u spoločnosti Y (odberateľ)

Účtovný prípad MD D Suma
Prijatá zálohová faktúra 480
Úhrada zálohy 314 221 480
Prijatá faktúra v rozsahu realizovanej platby
     suma bez DPH 314 321 400
     DPH 343 321 80
Zúčtovanie uhradenej zálohy 321 314 480
Prijatá faktúra za reklamné služby
    cena bez DPH 518 321 600
    DPH 343 321 120
Zúčtovanie poskytnutej zálohy
    suma bez DPH 321 314 400
    DPH 321 343 80
Doplatok faktúry 321 221 240

Zálohové platby v jednoduchom účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo je založené na tzv. hotovostnom princípe. Príjmy a výdavky účtuje účtovná jednotka vždy v tom účtovnom období, v ktorom dôjde k ich úhrade alebo inkasu. Uvedené konštatovanie vyplýva z poslednej vety ustanovenia § 3 ods.2 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej iba „zákon o účtovníctve“). Takisto je potrebné uviesť, že jednoduché účtovníctvo je tzv. daňovo orientované.

Pri účtovaní preddavkov sa tak vychádza zo zákona o účtovníctve a z opatrenia MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z.n.p. (ďalej iba „postupy účtovania v JÚ“). U platiteľov DPH je samozrejme potrebné pri účtovaní prijatých resp. uhradených preddavkov rešpektovať aj ustanovenie § 19 ods.4 zákona o DPH.

V zmysle § 19 ods.1 postupov účtovania v JÚ okrem iného platí, že v účtovnej jednotke, ktorá je platiteľom dane z pridanej hodnoty, sa daň z pridanej hodnoty účtuje v knihe pohľadávok, knihe záväzkov a v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Podľa jednotlivých účtovných prípadov sa účtuje o práve na odpočítanie dane z pridanej hodnoty alebo o povinnosti platiť daň z pridanej hodnoty v pomocnej knihe dane z pridanej hodnoty. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je nadmerný odpočet dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe pohľadávok. Výsledný vzťah voči správcovi dane, ktorým je vlastná daňová povinnosť dane z pridanej hodnoty, sa účtuje v knihe záväzkov. Vychádzajúc z § 19 ods.5 postupov účtovania v JÚ sa pri účtovaní dane z pridanej hodnoty v peňažnom denníku pri čiastočnej úhrade záväzku alebo čiastočnom inkase pohľadávky postupuje podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky.

Príklad:

Podnikateľ X – mesačný platiteľ DPH sa v marci 2019 zmluvne zaviazal na dodanie reklamných služieb pre podnikateľa Y – mesačného platiteľa DPH za celkovú sumu 840 eur. Podnikateľ X požadoval po podpise zmluvy úhradu zálohy na túto službu v sume 600 eur, ktorú v marci 2019 aj obdržal. Dodanie reklamných služieb bude ukončené v máji 2019.

Účtovanie u podnikateľa Y (odberateľ)

 1. Obdržanú preddavkovú faktúru vo výške 600,- Eur zaeviduje do evidencie záväzkov (o DPH v tomto momente účtovať nebude).
 2. Úhradu požadovaného preddavku v sume 600,- Eur zaúčtuje do peňažného denníka medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby“. Zároveň zaeviduje zánik záväzku 600,- eur v evidencii záväzkov.
 3. Podnikateľ X je povinný do 15 dní vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 600,- eur spolu (500,- eur základ a 100,- eur DPH). Takúto faktúru zapíše podnikateľ Y do evidencie záväzkov s rozpisom na základ a DPH. V evidencii záväzkov sa zaeviduje ako uhradená.
 4. V peňažnom denníku je potrebné z výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby“ preúčtovať hodnotu DPH v sume 100,- eur medzi výdavky, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov v druhovom členení „DPH“. Spomínanú sumu DPH zároveň zaevidovať v pomocnej evidencii DPH.
 5. Konečnú faktúru za reklamné služby, v ktorej je celková hodnota dodávky uvedená 840,- Eur (700,- eur základ a 140,- eur DPH) zaeviduje do evidencie záväzkov, s rozpisom na základ a DPH, pričom zaeviduje len rozdiel, o ktorý dodávateľ vyfakturoval viac ako bolo vyfakturované faktúrou k prijatej platbe (t.j. základ 200,- eur + DPH 40,- eur). Faktúru zapíše tiež do pomocnej evidencie DPH.
 6. Douhradenie konečnej faktúry v sume 240,- eur zaeviduje v sume 200,- eur do peňažného denníka medzi výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v druhovom členení „Služby“, a sumu 40,- eur medzi výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov v druhovom členení „DPH“. Zároveň zaeviduje v evidencii záväzkov zánik záväzku v sume doplatku 240,- eur.

Účtovanie u podnikateľa X (dodávateľ)

 1. Vystavenú preddavkovú faktúru vo výške 600,- Eur zaeviduje podnikateľ X do evidencie pohľadávok (o DPH v tomto momente účtovať nebude).
 2. Inkaso požadovaného preddavku v sume 600,- Eur zaúčtuje do peňažného denníka medzi príjmy zahrnované do základu dane z príjmov v druhovom členení „Predaj výrobkov a služieb“. Zároveň zaeviduje zánik pohľadávky 600,- eur v evidencii pohľadávok.
 3. Do 15 dní je podnikateľ X povinný vystaviť daňový doklad k prijatej platbe na sumu 600,- eur spolu (500,- eur základ a 100,- eur DPH). Takúto faktúru zapíše podnikateľ X do evidencie pohľadávok s rozpisom na základ a DPH. Faktúru zapíše do evidencie pohľadávok a evidencie DPH. Do evidencie pohľadávok sa zapíše už ako uhradená.
 4. V peňažnom denníku je následne potrebné z príjmov zahrnovaných do základu dane z príjmov v druhovom členení „Predaj výrobkov a služieb“ preúčtovať hodnotu DPH v sume 100,- eur do príjmov, ktoré neovplyvňujú základ dane z príjmov v druhovom členení „DPH“. Spomínanú sumu DPH zároveň zaeviduje v pomocnej evidencii DPH.
 5. Konečnú faktúru za reklamné služby, v ktorej je celková hodnota dodávky uvedená 840,- Eur (700,- eur základ a 140,- eur DPH) zaeviduje do evidencie pohľadávok, s rozpisom na základ a DPH, pričom zaeviduje len rozdiel, o ktorý vyfakturoval viac ako bolo vyfakturované faktúrou k prijatej platbe (t.j. základ 200,- eur + DPH 40,- eur). Faktúru zapíše tiež do evidencie DPH.
 6. Douhradenie konečnej faktúry v sume 240,- eur zaeviduje v sume 200,- eur do peňažného denníka medzi príjmy zahrnované do základu dane z príjmov v druhovom členení „Predaj výrobkov a služieb“, a sumu 40,- eur medzi príjmy neovplyvňujúce základ dane z príjmov v druhovom členení „DPH“. Zároveň zaeviduje v evidencii pohľadávok zánik pohľadávky v sume doplatku 240,- eur.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsahzálohové faktúryzálohové platby

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X