Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aká zmeny nastanú pri inšpekcii práce od 1. 4. 2021?

inšpekcia práce
inšpekcia práce Foto: Getty Images
9. novembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. 4. 2021. Zámerom návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä vhodným určením organizačnej štruktúry inšpektorátov práce, ako aj zavedením novej kompetencie Národného inšpektorátu práce, ktorý bude odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce.

S cieľom zefektívniť výkon inšpekcie práce, vychádzajúc z poznatkov aplikačnej praxe sa navrhuje upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, najmä

  • vyšetrovanie príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva,
  • oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov,
  • možnosť vyžadovať od kontrolovaného subjektu potrebné informácie podľa § 16 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., po novom aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové záznamy v lehote určenej inšpektorátom práce alebo inšpektorom práce,
  • výsledné materiály z výkonu trhového dohľadu.

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia sa súčasne navrhuje zníženie administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala aplikačná prax, a to znížením dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví). Pokuta firmám za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, by sa tak mohli znížiť zo súčasných 33 000 eur na 20 000 eur.

Ďalej sa zjednoduší proces vydávania osvedčení a preukazov fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. tým, že sa kompetencia vydávať predmetné preukazy a osvedčenia odoberie inšpektorátom práce a túto činnosť budú po novom vykonávať oprávnené právnické osoby, čím sa zároveň docieli minimalizácia administratívnej a časovej záťaže inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.
Návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Národný inšpektorát práce bude fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti. Tiež sa upravuje, kedy fyzická osoba takýto doklad od Národného inšpektorátu práce nepotrebuje.

Národný inšpektorát práce

Dopĺňa sa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce určovať organizačnú štruktúru inšpektorátov práce. Cieľom je dosiahnuť jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých inšpektorátoch práce, ktorá sa bude zhodovať s organizačnou štruktúrou Národného inšpektorátu práce, čím sa odstráni sťažený výkon riadiacej a kontrolnej činnosti Národného inšpektorátu práce vo vzťahu k inšpektorátom práce a odstránia sa problémy pri riadení sústavy inšpekcie práce.

Dopĺňa sa tiež, že Národný inšpektorát práce je odvolacím orgánom nielen vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce, ale aj vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektor práce, nakoľko inšpektorovi práce tiež podľa zákona č. 125/2006 Z. z. prináleží rozhodovať v prvom stupni.

Inšpektor práce oprávnený zakázať:

  • používanie pracovných a prevádzkových objektov, priestorov a pracovísk, strojov, zariadení a iných technických zariadení a pracovných prostriedkov, pracovných postupov, látok a vykonávanie činností a prác, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie zamestnancov a ostatných osôb zdržiavajúcich sa v priestoroch alebo na pracovisku zamestnávateľa s jeho vedomím,
  • používanie motorového vozidla v prípadoch uvedených v osobitnom predpise,
  • prácu tehotných žien, matiek do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacich žien, fyzických osôb mladších ako 18 rokov veku a iné práce a činnosti, ak sa vykonávajú v rozpore s osobitnými predpismi.

Národný inšpektorát práce v súčasnosti iba vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie. Upravuje sa, že Národný inšpektorát práce bude nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti akejkoľvek fyzickej osobe, ktorá získala odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo Švajčiarskej konfederácie.

Z dôvodu jednotného poskytovania poradenstva a zachovania princípu právnej istoty v SR sa upravuje nová kompetencia Národného inšpektorátu práce odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva podľa § 2 ods. 1 písm. c) tohto zákona inšpektorátmi práce. Cieľom je odstrániť možné nerovnaké poskytovanie poradenstva z hľadiska obsahu a rozsahu poskytnutých informácií, právnych názorov a odporúčaní.

Národný inšpektorát práce doposiaľ odborne usmerňoval výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Po novom sa navrhuje, aby Národný inšpektorát práce okrem usmerňovania v oblasti výchovy a vzdelávania, odborne usmerňoval aj oblasť overovania požiadaviek bezpečnosti technických zariadení, ako aj oblasť vykonávania bezpečnostnotechnickej služby. Národný inšpektorát práce ako orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce má všetky odborné znalosti a predpoklady pre výkon tejto činnosti aj čo sa týka problematiky plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostnotechnickej služby.

Národný inšpektorát práce bude po novom viesť aj verejne prístupný zoznam vydaných a odobratých dokladov o uznaní odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 125/2006 Z. z.

Inšpektorát práce

Navrhuje sa, aby bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania vyšetroval inšpektorát práce nie ex offo, ale len na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Keďže ide o oblasť patriacu primárne do vecnej pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, javí sa ako efektívnejšie, aby inšpektorát práce konal, keď to orgán verejného zdravotníctva bude považovať za vhodné. Cieľom je znížiť pracovnú a administratívnu záťaž inšpektorátov práce tam, kde sa plnenie úloh a povinností javí ako neefektívne.

Inšpektorátom práce sa odoberá kompetencia vydávať preukazy a osvedčenia fyzickým osobám na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. V súčasnosti, ak chce fyzická osoba získať preukaz alebo osvedčenie vydané inšpektorátom práce, je nevyhnutné, aby predtým absolvovala výchovu a vzdelávanie u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie a následne boli overené jej vedomosti u oprávnenej právnickej osoby. Vydávanie preukazov inšpektorátom práce je iba administratívnym krokom, ktorý nemá žiaden vplyv na priebeh skúšok a overovanie vedomostí uchádzača. Navrhovanou právnou úpravou sa zjednoduší proces vydávania osvedčení a preukazov, ktorým sa zároveň docieli minimalizácia administratívnej a časovej záťaže inšpektorov práce pri vydávaní osvedčení a preukazov a v neposlednom rade sa zníži administratívna záťaž žiadateľa preukazu alebo osvedčenia.

Oprávnenia inšpektora práce

Pojem videodokumentácia používaný v zákone sa v záujme zosúladenia s ostatnými právnymi predpismi a legislatívnej čistoty nahrádza obsahovo totožným pojmom – audiovizuálny záznam. Rozširuje sa oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov. Úprava reaguje na problémy v praxi, napr. keď dopravný podnik pri výkone inšpekcie práce (kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave) nepredloží požadované stiahnuté údaje zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov, pretože nemá potrebné technické vybavenie na sťahovanie údajov. Okrem toho aj vodiči jazdia často bez kariet. Inšpektori práce potom nemajú ako inak získať údaje, než si ich stiahnuť pomocou vlastných kariet.

Navrhuje sa tiež doplniť oprávnenie inšpektora práce podať návrh na začatie konania o odobratí dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti.

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

K pravidlu, ktoré už existuje, že sa na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora práce, môže vykonať inšpekcia práce len za účasti zodpovedného zamestnanca, sa zavádza tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa, a to zabezpečiť účasť takéhoto zamestnanca. Nejde teda de facto o novú povinnosť.

Zodpovednou osobou na tento účel sa nemyslí len osoba vo vedení spoločnosti, ale osoba, ktorá pozná podmienky a nebezpečenstvá, ktoré potenciálne hrozia inšpektorom práce pri pohybe na neznámom pracovisku. Na zabezpečenie prevádzky takéhoto pracoviska sa nemôže stať, že by takýto zamestnanec nebol k dispozícii. Zamestnávateľ má napokon vždy povinnosť, aby jeho zamestnanci boli oboznámení s BOZP na konkrétnom pracovisku, na ktorom pracujú, a teda by mali byť aj znalí podmienok a nebezpečenstiev, ktoré sa na pracovisku môžu objaviť.

Dopĺňa sa tiež, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť aj fotodokumentácie, audiovizuálne záznamy a zvukové záznamy. Uvedené vyplýva z požiadaviek aplikačnej praxe, kedy fotodokumentácia, audiovizuálne či zvukové záznamy, ktorými zamestnávateľ disponuje, môžu vo veľkej miere napomôcť k objasneniu rôznych skutkových okolností, ktoré je potrebné v rámci výkonu inšpekcie zistiť.

Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov

Na účely spracúvania osobných údajov sa v § 17 ods. 1 zákona č. 125/2006 Z. z. dopĺňa, že sa spracúva nielen obrazová podoba fyzickej osoby, ale aj zvukový a audiovizuálny záznam fyzickej osoby.

Inšpektori práce sú pri výkone inšpekcie práce oprávnení používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie (po novom audiovizuálnych záznamov) a zvukových záznamov, potrebných k výkonu inšpekcie práce. Je dôležité, aby okrem zhotovovania tejto dokumentácie a záznamov, bolo výslovne upravené, že všetky tieto údaje možno aj spracúvať. Nie vždy je totiž možné získať jednoznačný súhlas dotknutých osôb (napr. pri spracúvaní zvukového záznamu), čím môže dôjsť k zmareniu vykonanej inšpekcie práce.

Správne delikty

Za porušenie pracovnoprávnych predpisov, v dôsledku ktorého vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, je v súčasnosti ustanovená pokuta s dolnou sadzbou 33 000 eur. Po novom sa navrhuje nižšia dolná sadzba pokuty, a to 20 000 eur, pre pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví). Konania o uložení pokuty podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z., ktoré neboli právoplatne skončené do účinnosti tejto právnej úpravy, sa dokončia podľa tejto novej právnej úpravy.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Navrhuje sa spresniť, že v príslušných ustanoveniach sa zohľadňuje kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny, vzhľadom na to, že v prílohe č. 1 sú činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, vymedzené kódom podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny.

Po novom nebude oprávnená právnická osoba vydávať doklad o overení odborných vedomostí fyzickej osoby – žiadateľa, ale namiesto inšpektorátu práce bude po overení odborných vedomostí priamo vydávať preukaz alebo osvedčenie na vykonávanie týchto činností podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z.

Oprávneným právnickým osobám sa ukladá povinnosť oznamovať dátum, čas a miesto overovania odborných vedomostí Národnému inšpektorátu práce, a to z dôvodu zvýšenia úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia takým spôsobom, aby inšpektoráty práce mali naďalej určitú možnosť kontrolovať priebeh overovania odborných vedomostí v rámci svojej kontrolnej činnosti.

Oprávnená právnická osoba je povinná buď oznámiť požadované skutočnosti alebo ich zverejniť na svojom webovom sídle, a to najmenej 15 dní pred začatím overovania odborných vedomostí. Uvedená lehota je zosúladená s lehotou na oznámenie dátumu, času a miesta overovania odborných vedomostí žiadateľovi. Taktiež je oprávnená právnická osoba v zákonom určenom termíne povinná zaslať Národnému inšpektorátu práce informáciu o ňou vydaných preukazoch a osvedčeniach.

Nakoľko oprávnená právnická osoba bude vydávať preukazy a osvedčenia na vykonávanie činnosti, navrhuje sa, aby oprávnená právnická osoba okrem zverejňovania zoznamu vydaných oprávnení v uvedenom rozsahu zverejňovala na svojom webovom sídle aj zoznam vydaných preukazov a osvedčení. V súčasnosti vedie zoznam vydaných preukazov a osvedčení Národný inšpektorát práce, pričom táto kompetencia sa mu týmto návrhom zákona odoberá.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

inšpekcia prácerok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

02dec8:30Vysielanie zamestnancov do zahraničia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

02dec8:30Vysielanie zamestnancov do zahraničia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

02dec8:30Vysielanie zamestnancov do zahraničia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X