Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aká zmeny nastanú pri inšpekcii práce od 1. 1. 2021?

inšpekcia práce
inšpekcia práce Foto: Getty Images
31. augusta 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, ktorým by mali nastať zmeny v zákone od 1. 1. 2021. Zámerom návrhu zákona je zefektívniť organizáciu a riadenie sústavy inšpekcie práce, a to najmä vhodným určením organizačnej štruktúry inšpektorátov práce, ako aj zavedením novej kompetencie Národného inšpektorátu práce, ktorý bude odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva inšpektorátmi práce.

S cieľom zefektívniť výkon inšpekcie práce, vychádzajúc z poznatkov aplikačnej praxe sa navrhuje upraviť niektoré úlohy a kompetencie inšpektorátu práce alebo inšpektora práce, najmä

  • vyšetrovanie príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania iba na základe žiadosti orgánu verejného zdravotníctva,
  • oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov,
  • možnosť vyžadovať od kontrolovaného subjektu potrebné informácie podľa § 16 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z., po novom aj fotodokumentáciu, audiovizuálne a zvukové záznamy v lehote určenej inšpektorátom práce alebo inšpektorom práce,
  • výsledné materiály z výkonu trhového dohľadu.

S dôrazom na zlepšovanie podnikateľského prostredia sa súčasne navrhuje zníženie administratívnej a finančnej záťaže tam, kde to ukázala aplikačná prax, a to znížením dolnej hranice sadzby pokuty za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví). Pokuta firmám za pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, by sa tak mohli znížiť zo súčasných 33-tisíc eur na 15-tisíc eur.

Návrhom zákona sa mení a dopĺňa aj zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Národný inšpektorát práce bude fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti. Tiež sa upravuje, kedy fyzická osoba, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie, takýto doklad od Národného inšpektorátu práce nepotrebuje.

Národný inšpektorát práce

Dopĺňa sa nová kompetencia Národného inšpektorátu práce určovať organizačnú štruktúru inšpektorátov práce. Cieľom je dosiahnuť jednotnú organizačnú štruktúru na všetkých inšpektorátoch práce, ktorá sa bude zhodovať s organizačnou štruktúrou Národného inšpektorátu práce, čím sa odstráni sťažený výkon riadiacej a kontrolnej činnosti Národného inšpektorátu práce vo vzťahu k inšpektorátom práce a odstránia sa problémy pri riadení sústavy inšpekcie práce.

Dopĺňa sa tiež, že Národný inšpektorát práce je odvolacím orgánom nielen vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol inšpektorát práce, ale aj vo veciach, v ktorých rozhodol inšpektor práce, nakoľko inšpektorovi práce tiež podľa zákona č. 125/2006 Z. z. prináleží rozhodovať v prvom stupni.

Národný inšpektorát práce v súčasnosti iba vydáva rozhodnutie o uznaní odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie. Upravuje sa, že Národný inšpektorát práce bude nielen vydávať, ale aj odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti. Ide o požiadavku praxe, aby Národný inšpektorát práce mohol doklady, ktoré vydáva aj odoberať, v prípade, že ich držitelia konajú v rozpore s  právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP platnými na území Slovenskej republiky.

Z dôvodu jednotného poskytovania poradenstva a zachovania princípu právnej istoty v SR sa upravuje nová kompetencia Národného inšpektorátu práce  odborne usmerňovať poskytovanie bezplatného poradenstva podľa § 2 ods. 1 písm. c) zákona inšpektorátmi práce. Cieľom je odstrániť možné nerovnaké poskytovanie poradenstva z hľadiska obsahu a rozsahu poskytnutých informácií, právnych názorov a odporúčaní.

Inšpektorát práce

Navrhuje sa, aby bezpečnostné, technické a organizačné príčiny vzniku choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania vyšetroval inšpektorát práce nie ex offo, ale len na základe žiadosti orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva. Keďže ide o oblasť patriacu primárne do vecnej pôsobnosti orgánov verejného zdravotníctva, javí sa ako efektívnejšie, aby inšpektorát práce konal, keď to orgán verejného zdravotníctva bude považovať za vhodné. Cieľom je znížiť pracovnú a administratívnu záťaž inšpektorátov práce tam, kde sa plnenie úloh a povinností javí ako neefektívne.

Návrh na odobratie dokladov bude Národnému inšpektorátu práce predkladať inšpektorát práce, tzn. tak ako je zaužívané pri ostatných oprávneniach a osvedčeniach.

Oprávnenia inšpektora práce

Pojem videodokumentácia používaný v zákone sa v záujme zosúladenia s ostatnými právnymi predpismi a legislatívnej čistoty nahrádza obsahovo totožným pojmom – audiovizuálny záznam. Rozširuje sa oprávnenie inšpektora práce používať technické prostriedky aj na sťahovanie digitálnych údajov zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov. Úprava reaguje na problémy v praxi, napr. keď dopravný podnik pri výkone inšpekcie práce (kontroly dodržiavania sociálnej legislatívy v doprave) nepredloží požadované stiahnuté údaje zo záznamových zariadení motorových vozidiel a z kariet vodičov, pretože nemá potrebné technické vybavenie na sťahovanie údajov. Okrem toho aj vodiči jazdia často bez kariet. Inšpektori práce potom nemajú ako inak získať údaje, než si ich stiahnuť pomocou vlastných kariet.

Navrhuje sa tiež doplniť oprávnenie inšpektora práce podať návrh na začatie konania o odobratí dokladu o uznaní odbornej spôsobilosti.

Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb

K pravidlu, ktoré už existuje, že na pracoviskách, na ktorých by mohlo dôjsť k bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu života a zdravia inšpektora práce, môže vykonať inšpekciu práce len za účasti zodpovedného zamestnanca, sa zavádza tomu zodpovedajúca povinnosť zamestnávateľa, a to zabezpečiť účasť takéhoto zamestnanca.

Dopĺňa sa, že zamestnávateľ je povinný na požiadanie inšpektorovi práce poskytnúť aj fotodokumentácie, audiovizuálne záznamy a zvukové záznamy. Uvedené vyplýva z požiadaviek aplikačnej praxe.

Spracúvanie a poskytovanie osobných údajov

Na účely spracúvania osobných údajov sa v § 17 ods. 1 zákona dopĺňa, že sa spracúva nielen obrazová podoba fyzickej osoby, ale aj zvukový a audiovizuálny záznam fyzickej osoby. Inšpektori práce sú pri výkone inšpekcie práce oprávnení používať technické prostriedky na zhotovenie fotodokumentácie, videodokumentácie (po novom audiovizuálnych záznamov) a zvukových záznamov, potrebných k výkonu inšpekcie práce. Je dôležité, aby okrem zhotovovania tejto dokumentácie a záznamov, bolo výslovne upravené, že všetky tieto údaje možno aj spracúvať. Nie vždy je totiž možné získať jednoznačný súhlas dotknutých osôb (napr. pri spracúvaní zvukového záznamu), čím môže dôjsť k zmareniu vykonanej inšpekcie práce.

Správne delikty

Za porušenie pracovnoprávnych predpisov, v dôsledku ktorého vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, je v súčasnosti ustanovená pokuta s dolnou sadzbou 33 000 eur. Po novom sa navrhuje nižšia dolná sadzba pokuty, a to 15 000 eur, pre pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví, pretože sa javí ako neprimerané mať určenú rovnakú dolnú hranicu pre dva rôzne závažné následky (smrť a ťažkú ujmu na zdraví).

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Navrhuje sa spresniť, že v príslušných ustanoveniach sa zohľadňuje kód podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny, vzhľadom na to, že v prílohe č. 1 sú činnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, vymedzené kódom podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností zamestnávateľa na úrovni divízie alebo skupiny.

Národný inšpektorát práce bude fyzickej osobe, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie vydávať a odoberať doklad o uznaní odbornej spôsobilosti. Podľa návrhu fyzická osoba, ktorá je cezhraničným poskytovateľom služby alebo je vyslaná na výkon práce pri poskytovaní služieb z členského štátu EÚ na územie Slovenskej republiky, nepotrebuje doklad vydaný Národným inšpektorátom práce a na výkon činnosti podľa § 16 odseku 1 písm. a) alebo písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. jej postačí platný doklad o príslušnej odbornej spôsobilosti vydaný v členskom štáte Európskej únie.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

inšpekcia práce

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

24sep6:30Ochrana súkromia v digitálnom svete6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X