Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako a kde sa registruje ochranná známka

Marketing/obchod zakaznici/28/ochranna znamka registracia
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net, Fotobanka Pixmac, koláž Podnikam.SK
12. augusta 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť
Ak máte záujem zaregistrovať si ochrannú známku, je potrebné sa rozhodnúť, či má platiť len pre Slovensko, európske spoločenstvo, alebo celosvetovo.
 
Väčšinu pokynov aj prihlášok nájdete na webovom sídle Úradu priemyselného vlastníctva SR.
 

Ochrannú známku môže tvoriť akékoľvek graciky znázorniteľné označenie

Globálny trh a hospodárska súťaž často na hraniciach dovoleného nútia podnikateľov využívať čoraz viac nástrojov, ktoré odlíšia ich tovary či služby od tovarov a služieb konkurencie. Jedným z týchto nástrojov je ochranná známka.
 

Národná ochranná známka

V zmysle zákona o ochranných známkach môže ochrannú známku tvoriť akékoľvek označenie, ktoré možno graficky znázorniť a ktoré tvoria najmä slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie. Podstatným znakom označenia je, že musí byť spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby.
 
Zákon o ochranných známkach zároveň vymedzuje, v ktorých prípadoch označenie nie je spôsobilé zápisu ako ochranná známka – napr. ak je tvorené výlučne označeniami alebo údajmi, ktoré môžu slúžiť na určenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, prípadne času výroby tovarov či poskytnutia služieb, ak je tvorené výlučne tvarom výrobku, ktorý vyplýva z jeho povahy, ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi a i.
 

 
Určité označenie sa stáva ochrannou známkou až jeho zápisom do registra ochranných známok Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ÚPV SR). O zápis do registra sa žiadaprihláškou.
 
Za podanie prihlášky individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb sa platí správny poplatok 166 EUR; za každú ďalšiu triedu tovarov alebo služieb nad tri triedy sa pripláca ďalších 17 EUR. Ak dôjde k splneniu všetkých podmienok stanovených zákonom, ÚPV SR označenie zapíše do registra – týmto dňom nastávajú účinky zápisu ochrannej známky.
 
Platnosť zápisu ochrannej známky je desať rokov odo dňa podania prihlášky. Túto platnosť je na základe žiadosti možné predĺžiť, a to na ďalších desať rokov. 
 

Práva z ochrannej známky a nakladanie s ňou

Majiteľ ochrannej známky má výlučné právo používať ochrannú známku v spojení s tovarmi alebo so službami, pre ktoré je zapísaná a je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.

Zároveň platí, že tretie osoby nesmú bez súhlasu majiteľa ochrannej známky používať v obchodnom styku označenie zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Tretie osoby okrem toho nemôžu používať ani také označenie, pri ktorom existuje pravdepodobnosť zámeny na strane verejnosti z dôvodu zhodnosti alebo podobnosti s ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb.
 
Ak dôjde k neoprávnenému zásahu do práv z ochrannej známky, majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať, aby porušenie alebo ohrozenie práva bolo zakázané a následky tohto zásahu boli odstránené. Ďalej sa môže domáhať primeraného zadosťučinenia, ktorým môže byť aj peňažné plnenie, vydania bezdôvodného obohatenia a náhrady škody. 
 
Majiteľ ochrannej známky má takisto tzv. právo na informácie – ak dôjde k zásahu do jeho práv k ochrannej známke alebo k ich ohrozeniu, môže súd na návrh majiteľa ochrannej známky rozhodnúť, aby ten, kto jeho práva porušuje alebo ohrozuje, mu poskytol informácie týkajúce sa pôvodu a distribučných sietí tovarov alebo služieb alebo okolností uvedenia tovarov alebo služieb na trh (napr. meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu / názov a sídlo producenta, výrobcu, spracovateľa, skladovateľa, distributéra, dodávateľa, predajcu, zamýšľaného predajcu a iných predchádzajúcich držiteľov tovaru alebo poskytovateľa služieb, ako aj údaje o vyrobenom, spracovanom, dodanom alebo objednanom množstve a o cene príslušných tovarov alebo služieb). 
 
Súd na návrh majiteľa ochrannej známky nariadi, aby tovary, materiály alebo nástroje, ktorých prostredníctvom priamo dochádza k porušovaniu alebo ohrozovaniu práv majiteľa boli stiahnuté z obchodnej siete, definitívne odstránené z obchodnej siete, inak zabezpečené spôsobom zamedzujúcim ďalšie porušovanie alebo ohrozovanie práva alebo zničené vhodným spôsobom, a to spravidla na náklady porušovateľa alebo ohrozovateľa práva.
 

Nakladanie s ochrannou známkou

Majiteľ ochrannej známky môže ochrannú známku previesť na inú osobu, a to pre všetky alebo niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná. Zmluva o prevode ochrannej známky musí mať pod sankciou neplatnosti písomnú formu. Prevod ochrannej známky sa zapisuje do registra. 
 
Majiteľ ochrannej známky môže ďalej udeliť inej osobe oprávnenie na používanie ochrannej známky (licencia), a to uzavretím písomnej licenčnej zmluvy. Ochranná známka takisto môže byť predmetom záložného práva. Licencia aj zriadenie záložného práva k ochrannej známke sa zapisujú do registra.

 

Ochranná známka Spoločenstva

Ak má majiteľ ochrannej známky záujem, aby ochranu spojenú s ochrannou známkou požíval aj v zahraničí, má niekoľko možností. Prvou možnosťou je, aby si ochrannú známku prihlásil osobitne v každom štáte, v ktorom pôsobí, a to v súlade s právnymi predpismi daného štátu. Uvedený postup je možné zvoliť najmä v prípade, kedy majiteľ ochrannej známky ponúka svoje tovary alebo poskytuje svoje služby okrem Slovenskej republiky iba v určitom konkrétnom štáte.
 
Pokiaľ si chce majiteľ ochrannej známky zabezpečiť ochranu na území viacerých štátov súčasne, môže vyžiť druhú možnosť, ktorou je ochranná známka Spoločenstva (CTM). Prihláška ochrannej známky Spoločenstva sa podáva buď priamo na Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM), alebo prostredníctvom ÚPV SR, a to v ktoromkoľvek z oficiálnych jazykov Európskej únie, teda aj v slovenčine (prihláška je k dispozícii na webovom sídle ÚPV SR).
 
Základný poplatok za individuálnu ochrannú známku Spoločenstva je 1.050 EUR (v prípade elektronického podania 900 EUR). Ochranná známka Spoločenstva sa nadobúda zápisom do registra ochranných známok Spoločenstva. Zápis je platný desať rokov odo dňa podania prihlášky, pričom registrácia môže byť obnovená vždy na ďalších 10 rokov.
 
Ochranná známka Spoločenstva má tzv. jednotný charakter. To znamená, že má rovnaké účinky v celej EÚ: môže byť zapísaná, prevedená, možno sa jej vzdať, zrušiť ju alebo vyhlásiť za neplatnú a jej používanie môže byť zakázané len na území celej EÚ (výnimky z tejto zásady upravuje Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva). Práva vyplývajúce z ochrannej známky Spoločenstva sú obdobné právam z národnej ochrannej známky s tým, že majiteľ ochrannej známky Spoločenstva má právo na jej používanie v celej EÚ. Takýto spôsob ochrany v porovnaní s prihlasovaním ochrannej známky v každom členskom štáte EÚ šetrí čas aj peniaze.
 

Medzinárodná ochranná známka

Poslednou možnosťou je využitie tzv. medzinárodnej ochrannej známky, t. j. ochranná známka, ktorá je zapísaná v registri ochranných známok Medzinárodného úradu Svetovej organizácie duševného vlastníctva. Medzinárodná ochranná známka bola vytvorená na základe Madridskej dohody o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok a Protokolu k tejto dohode. Uvedené dojednania tvoria právny základ pre podávanie prihlášok a zapisovanie ochranných známok pre prihlasovateľov z členských štátov tzv. Madridskej únie, resp. madridského systému, ktorý má aktuálne viac ako 80 členských krajín (vrátane Ruska, USA, Číny, Japonska, Austrálie a ďalších).
 
O zápis medzinárodnej ochrannej známky sa žiada na Medzinárodnom úrade pri Svetovej organizácii duševného vlastníctva v Ženeve prostredníctvom ÚPV SR (vzor žiadosti). Poplatky sa platia jednotne vo švajčiarskych frankoch – základný poplatok za  slovnú a čiernobielu ochrannú známku je 653 CHF, za farebnú ochrannú známku 903 CHF.
 
Medzinárodný úrad (po odstránení prípadných nedostatkov) zapíše medzinárodnú ochrannú známku do medzinárodného registra, pošle prihlasovateľovi osvedčenie o zápise a zverejnení medzinárodnú ochrannú známku v medzinárodnom vestníku. Zápis medzinárodnej ochrannej známky je platný desať rokov a možno ho obnoviť, a to aj opakovane.
 
Medzinárodný úrad ďalej notifikuje národné úrady štátov, v ktorých je požadovaná ochrana.
 
Tieto úrady následne robia vecný prieskum, pri ktorom zisťujú, či známka spĺňa podmienky zápisu stanovené právnymi predpismi týchto štátov. Pokiaľ je známka v určitej krajine predbežne odmietnutá, majiteľ má možnosť pokračovať v konaní o známke na úrade danej krajiny.
 
Aktuálna právna úprava ochranných známok ponúka ich majiteľom dostatočnú mieru ochrany v súvislosti s označovaním svojich tovarov či služieb, a to na národnej i medzinárodnej úrovni. Záleží teda iba na preferenciách a povahe činnosti každého podnikateľa, na území koľkých krajín je pre neho využívanie takejto ochrany účelné.

 
Autor: JUDr. Matej Sedláček, autor je právnik v advokátskej kancelárii NIELSEN MEINL, s.r.o.
 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Marketing

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X