Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako na prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo v roku 2023

prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo
prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo Foto: Getty Images
17. mája 2023 Autor Ing. Ján MintálZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Problematika používania účtovných sústav je predmetom úpravy § 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o účtovníctve“), v rámci ktorého je ustanovená ako základná povinnosť účtovných jednotiek  účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Povinnosť účtovať v sústave podvojného účtovníctva je ustanovená aj v zmysle § 36 Obchodného zákonníka. Vychádzajúc z tohto ustanovenia platí, že podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku. Táto povinnosť sa tak vzťahuje na všetkých podnikateľov zapísaných v obchodnom registri bez ohľadu na skutočnosť, či ide o právnické osoby alebo fyzické osoby.

Zákon o účtovníctve v rámci ustanovenia § 9 ods.2 taxatívne ustanovuje výnimky, kedy a ktoré účtovné jednotky môžu účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva. Treba si uvedomiť, že ustanovenie nepredpisuje povinnosť účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, ale len možnosť. To znamená, že tie účtovné jednotky, ktorým zákon o účtovníctve umožňuje účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva, sa môžu vždy rozhodnúť aj pre účtovanie v sústave podvojného účtovníctva.

Ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v § 9 ods.2 zákona o účtovníctve pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva, je povinná transformovať svoje účtovníctvo z jednoduchého účtovníctva na účtovníctvo podvojné. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.

Podľa § 7 ods.3 zákona o účtovníctve platí, že účtovná jednotka musí používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné metódy a účtovné zásady. Zákon o účtovníctve však ďalej však pripúšťa, že účtovné jednotky môžu v opodstatnených prípadoch aj v priebehu účtovného obdobia zmeniť doterajšie účtovné zásady a metódy, avšak musí ich zmeniť spätne od začiatku účtovného obdobia. O zmene sú v takýchto prípadoch povinné informovať v účtovnej závierke v poznámkach.

V kontexte s ustanovením § 7 ods.3, ako aj § 16 zákona o účtovníctve na účely zmeny používania účtovnej sústavy z jednoduchého účtovníctva na účtovníctvo podvojné nemožno opomenúť zákonné ustanovenie povinnosti uzavrieť účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. Pre úplnosť treba tiež poznamenať, že ak účtovná jednotka transformuje jednoduché účtovníctvo na účtovníctvo podvojné, neznamená to, že účtovná jednotka ako právny subjekt zaniká. V danom prípade dôjde iba k zmene postupov účtovania tej istej účtovnej jednotky.

Právna  úprava  prechodu  z jednoduchého účtovníctva  na účtovníctvo podvojné

Podnikatelia a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov, prechod z účtovania v sústave jednoduchého účtovníctva na účtovanie v sústave podvojného účtovníctva realizujú zákonne ustanoveným spôsobom v zmysle § 2 a § 3 Opatrenia MF SR č. 25814/2006-74 v znení neskorších predpisov (ďalej iba „opatrenie“). Uvedeným opatrením sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

V zmysle § 2 opatrenia postup prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo podnikateľov sa orientuje iba na prevod stavov majetku a záväzkov. To znamená, že práve z dôvodu daňovej orientácie jednoduchého účtovníctva (t. j. vedie sa na účely zistenia základu dane z príjmov) opatrenie neuvažuje s prevodom príjmov na výnosy a ani výdavkov na náklady. Premietnutie vplyvov zmeny sústavy účtovania (do výnosov alebo nákladov) je predmetom § 3 spomínaného opatrenia.

V úhrne možno konštatovať, že pred prechodom zo sústavy jednoduchého účtovníctva  na podvojné účtovníctvo podnikateľov je potrebné vykonať nasledujúce 3 základné kroky:

 1. Inventarizácia majetku a záväzkov
 2. Uzavretie jednoduchého účtovníctva
 3. Otvorenie účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva

Inventarizácia majetku a záväzkov

Všeobecná povinnosť inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov je ustanovená v § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve. Táto povinnosť je jednoznačná a týka sa všetkých právnických a fyzických osôb – resp. účtovných jednotiek, ktoré vykonávajú podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť, bez ohľadu na to, v akej sústave účtovníctva účtujú. Inventarizácia majetku a záväzkov vzhľadom na jej účel a predovšetkým význam predstavuje najdôležitejšiu časť uzávierkových prác. Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa jednu zo základných požiadaviek stanovených v zákone o účtovníctve, t. j. nie je preukázateľné a nadväzne na to ani účtovná závierka nepodáva pravdivý a verný obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Vymedzenie inventarizácie, ako aj jej postup ustanovuje zákon o účtovníctve v rámci § 29 a § 30. Účelom inventarizácie je preukázať, či stav majetku a záväzkov v účtovníctve (účtovný stav) zodpovedá skutočnosti.

Uzavretie jednoduchého účtovníctva

Z § 8 Opatrenia MF SR č.27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní  a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov (ďalej iba „Postupy účtovania v JÚ“), vyplýva, že účtovná závierka sa zostavuje na podklade údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných kníh ale aj z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Podľa § 8 ods. 4 Postupov účtovania v JÚ sa pri uzavretí účtovných kníh:

 • v peňažnom denníku
  1. účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa
 • zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom a do položiek príjmov podľa § 4 ods. 6 písm. d) Postupov účtovania v JÚ (t.j. najmä ako príjmy z predaja tovaru, príjmy z predaja výrobkov a služieb resp ako ostatné príjmy),
 • znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
 • zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavky celkom a do položiek výdavkov podľa § 4 ods. 6 písm. e) Postupov účtovania v JÚ,
 • znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavkov celkom a do položiek výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
  1. uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov v členení podľa § 4 ods. 6 Postupov účtovania v JÚ,
  2. uvedie výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií,
 • v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav,
 • označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.

Pre úplnosť je vhodné pripomenúť, že pri uzavieraní knihy zásob sa v zásobách vykážu aj zásoby odovzdané účtovnou jednotkou na spracovanie inej účtovnej jednotke, požičané mimo účtovnej jednotky alebo omylom zaslané inej účtovnej jednotke.

V prémiovej časti obsahu nájdete otvorenie účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva.

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

jednoduché účtovníctvoknow-howknowhowpodvojné účtovníctvoprechod z jednoduchého účtovníctva na podvojnéPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X