Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako správne uložiť účtovnú závierku do registra?

register účtovných závierok
register účtovných závierok Foto: Getty Images
6. septembra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Finančná správa SR od roku 2020 pokračuje v tzv. proklientskych opatreniach, ktorých cieľom je napríklad aj správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Finančná správa SR v rámci tohto postupu pravidelne rozposiela priateľské upozornenia (softwarning), v ktorých klientov upozorňuje na splnenie svojich povinností. Posledným z takýtchto opatrení bolo upozornenie na povinnosť ukladania dokumentov (účtovnej závierky) do RÚZ.

Finančná správa SR rozposiela firmám, ktoré neuložili svoje účtovné závierky v zmysle platnej a účinnej legislatívy, upozornenie na splnenie si tejto povinnosti. Povinnosť ukladať dokumenty do RÚZ účtovným jednotkám vyplýva zo zákona č. 431/2002 o  o účtovníctve v aktuálnom znení. Finančná správa SR si pritom uvedomuje, že k nesplneniu tejto povinnosti nemusí firmy vždy viesť len úmysel, ale napríklad aj časová zaneprázdnenosť či obyčajná neznalosť tejto povinnosti. V najnovšom softwarningu preto požiada dotknutých klientov, aby si overili správnosť podania dokumentov (účtovných závierok) za predchádzajúce účtovné obdobie. V prípade, ak účtovné závierky neuložili do RÚZ, majú tak urobiť.

Zasielaním takýchto upozornení chce finančná správa pomáhať svojim klientom a upozorňovať ich na ich povinnosti, aby im pomohla vyvarovať sa potenciálnym sankciám či pokutám.

Ako správne účtovnú závierku do registra uložiť?

Do Registra účtovných závierok sa ukladajú:
 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • riadne konsolidované účtovné závierky,
 • mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS,
 • správy audítorov,
 • individuálne výročné správy,
 • konsolidované výročné správy,
 • ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,
 • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Register účtovných závierok sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria len dokumenty:

 • účtovnej jednotky, ktorá zostavuje IFRS účtovnú závierku, okrem pobočiek (napr. bánk, poisťovní a pod.),
 • obchodnej spoločnosti,
 • družstva,
 • štátneho podniku,
 • subjektu verejnej správy,
 • inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis ustanovuje, že dokumenty týchto osôb majú byť verejne prístupné,
 • Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.

Neverejnú časť registra tvoria dokumenty ostatných účtovných jednotiek.

Dokumenty účtovných jednotiek sa neukladajú do registra priamo, ale prostredníctvom:
I. daňového úradu a elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR alebo,
II. systému štátnej pokladnice.

Prostredníctvom systému štátnej pokladnice ukladajú dokumenty do registra iba subjekty verejnej správy, ktorými sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu.

Postup ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok prostredníctvom daňového úradu alebo elektronickej podateľne Finančnej správy SR

Od 1. januára 2022 sa do Registra účtovných závierok ukladajú všetky dokumenty povinne v elektronickej podobe v súlade s § 23a ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V elektronickej podobe sa ukladajú aj dokumenty za predchádzajúce účtovné obdobia (napr. rok 2019, 2020).

Ak účtovná jednotka nie je registrovaná na portáli Finančnej správy SR, je potrebné sa pred elektronickým ukladaním dokumentov registrovať na webovom sídle Finančnej správy SR – https://www.financnasprava.sk/sk/registracia-index.

Informáciu o registrácii na portáli Finančnej správy SR je možné získať na tomto linku: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Elektronicka_komunikacia/2 021/2021.07.16_003_EK_2021_IM_Reg_prihl_PFS.pdf

Odporúčaným formátom pre dokumenty, ktoré majú byť uložené aj v zbierke listín, v elektronickej podobe je „pdf“ formát (verzia PDF 1.4, ktorá je kompatibilná so štandardom ISO 19005-1 (PDF/A)).

Dokument sa považuje za doručený, iba ak:

 • obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) a b) zákona o účtovníctve -obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo (IČO),
 • obsahuje všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. c) až f) zákona o účtovníctve – deň, ku ktorému sazostavuje účtovná závierka, deň jej zostavenia, obdobie, za ktoré sa zostavuje a iné údaje,
 • je uložený na správnom vzore tlačiva a
 • sú podané všetky súčasti účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky).

Prevádzkovateľ registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument, tak ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra.
Zverejnené dokumenty, ktoré sa ukladajú v registri a sú súčasne obsahom zbierky listín obchodného registra, zasiela prevádzkovateľ registra priebežne v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia v registri, spolu s údajom o dátume ich uloženia v registri, do zbierky listín obchodného registra.

Uložením dokumentov do registra sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín za splnenú a tieto dokumenty sa už nemusia osobitne ukladať do zbierky listín. Prenos dokumentov do zbierky listín sa zabezpečuje automatizovaným spracovaním.

Po prihlásení sa na Portáli Finančnej správy SR je potrebné otvoriť „Katalóg formulárov“ a uložiť dokumenty v elektronickej podobe podľa jednotlivých druhov účtovných jednotiek nasledovne:

Od 1.1. 2020 funguje na portáli Finančnej správy SR kontrola na zoznam subjektov verejnej správy, podľa identifikačného čísla organizácie (IČO). Subjekty verejnej správy sú upozornené na spôsob predkladania účtovných dokumentov prostredníctvom systému štátnej pokladnice. Uloženie riadnej účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky, správy audítora, výročnej správy a oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky cez portál Finančnej správy SR subjektom verejnej správy nie je umožnené.

Prevádzkovateľ registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument, tak ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra.

Zverejnené dokumenty, ktoré sa ukladajú v registri a sú súčasne obsahom zbierky listín obchodného registra, zasiela prevádzkovateľ registra priebežne v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia v registri, spolu s údajom o dátume ich uloženia v registri, do zbierky listín obchodného registra. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v súlade s § 9 ods. 7 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri zabezpečí bez zbytočného odkladu uloženie listín podľa zákona o účtovníctve do zbierky listín.

Zákon č. 463/2013 Z. z., ktorým sa menil a doplnil zákon o účtovníctve súčasne novelizoval aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (§ 40 ods. 4 a § 192 ods. 3) tak, že uložením dokumentov do registra sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín za splnenú a tieto dokumenty sa už nemusia osobitne ukladať do zbierky listín. Prenos dokumentov do zbierky listín sa zabezpečuje automatizovaným spracovaním, bez zásahu ďalších osôb, a preto je dôležité, aby sa účtovná jednotka na vstupe správne identifikovala a aby správne identifikovala aj obsah prenášaných dokumentov. V súlade s § 3 ods. 1 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v Obchodnom vestníku zverejňujú údaje, o ktorých tak ustanovuje zákon o účtovníctve.

Po prihlásení sa na portáli Finančnej správy SR je potrebné otvoriť „Katalóg elektronických formulárov“ a uložiť dokumenty v elektronickej podobe podľa jednotlivých druhov účtovných jednotiek nasledovne:

1. Účtovná jednotka – podnikateľský subjekt účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva Oblasť – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva – Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní výkaz Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (UZFOv14) v elektronickom formulári.

2. Účtovná jednotka – podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva Oblasť – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva,
 • Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovná jednotka si zvolí príslušný formulár účtovnej závierky:

 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (UZMUJv14) alebo,
 • Účtovná závierka malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky v PÚ (UZPODv14).

Podanie vyplneného formulára je umožnené až po priložení minimálne 1 súboru, ktorý reprezentuje Poznámky účtovnej jednotky, inak nebude účtovná závierka postúpená do registra.

Pri ukladaní výročnej správy, správy audítora, ročnej finančnej správy emitenta, konsolidovanej účtovnej závierky, výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky si zvolí:

 • Všeobecné podanie k ÚZ – Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (VP-PODv15),
 • Všeobecné podanie k ÚZ – Mikro účtovné jednotky (VP-MUJv15) – pre výročnú správu a správu audítora ukladané mikro účtovnou jednotkou.

Upozornenie:

Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbory rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

3. Účtovná jednotka – nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva Ukladanie účtovných dokumentov za účtovné obdobie do 31. 12. 2021 Oblasť – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie,
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • UZNO Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní úvodnú stranu účtovnej závierky na portáli Finančnej správy SR a priloží povinne minimálne 1 súbor účtovnej závierky v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“ vrátane úvodnej strany účtovnej závierky.

VP-UVNOv21 Všeobecné podanie k ÚZ – Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond,) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

Ukladanie účtovných dokumentov za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. 1. 2022 Oblasť – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie,
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • UZNOv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (platná od 1.1.2022)

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní výkaz Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave jednoduchého účtovníctva (UZNOv21) v elektronickom formulári.

VP-UVNOv21 Všeobecné podanie k ÚZ – Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond,) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

4. Účtovná jednotka – nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva Ukladanie účtovných dokumentov za účtovné obdobie do 31. 12. 2021 Oblasť – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie,
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva,
 • UZNUJ Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva.

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vyplní úvodnú stranu účtovnej závierky na portáli Finančnej správy SR a priloží povinne minimálne 1 súbor účtovnej závierky v „pdf“ formáte a to UZNUJ a Poznámky do časti „ + Prílohy“ vrátane úvodnej strany účtovnej závierky.

VP-UVNUJv21 Všeobecné podanie k ÚZ – Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) účtujúca vsústave podvojného účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

Ukladanie účtovných dokumentov za účtovné obdobie, ktoré začína od 1. 1. 2022 Oblasť Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie,
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva,
 • ZNUJv21 Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná od 1.1.2022).

Účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vyplní výkaz Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojného účtovníctva (UZNUJv21) v elektronickom formulári.

Podanie vyplneného formulára je umožnené až po priložení minimálne 1 súboru, ktorý reprezentuje Poznámky účtovnej jednotky, inak nebude účtovná závierka postúpená do registra.

VP-UVNUJv21 Všeobecné podanie k ÚZ – Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) účtujúca vsústave podvojného účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

5. Účtovné jednotky – fond nehnuteľností, fondy, účtovné jednotky účtujúce podľa IFRS, obchodník s cennými papiermi, platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie, subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, Záručný fond.

Oblasť – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ) – Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek

 • Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek,
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Fondy nehnuteľností
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Fondy
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – ÚJ účtujúce podľa IFRS
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Obchodníci s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských predpisov
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí účtujúce podľa slovenských predpisov
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou  Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Záručný fond, fond ochrany vkladov

Účtovná jednotka si vyberie Všeobecné podanie pre príslušný typ účtovnej jednotky, za ktorý chce podávať účtovnú závierku, výročnú správu, správu audítora, prípadne ročnú finančnú správu emitenta a výkaz vybraných údajov. Tieto typy účtovných jednotiek ukladajú všetky dokumenty ako prílohu všeobecného podania.

Typ dokumentu – uvedie sa názov prílohy, ktorú chce účtovná jednotka uložiť.

Upozornenie:

Účtovné jednotky uvedené v tomto bode sú povinné podávať všetky dokumenty výlučne elektronicky.

Účtovná jednotka vyplní zvolený typ dokumentu a vloží povinne minimálne 1 súbor do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS, ktorá podáva evidenciu v rozsahu účtovnej závierky ako prílohu daňového priznania v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, uloží túto účtovnú závierku ako prílohu pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

6. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky – sa ukladá elektronicky do 15 pracovných dní odo dňa schválenia účtovnej závierky, ak účtovná jednotka uložila neschválenú účtovnú závierku, nasledovne:

Oblasť – Účtovné dokumenty – Register účtovných závierok (RÚZ)

 • Oznámenie schválenia účtovnej závierky,
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky,
 • UZOZNv21 Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky (platné od 1.1.2022).

Elektronické tlačivo „OZNÁMENIE o dátume schválenia účtovnej závierky“ (UZOZNv21) je jednotné pre všetky typy účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť schvaľovať účtovnú závierku. Tlačivo UZOZNv21 sa použije aj za minulé účtovné obdobia pri všetkých podaniach vykonaných po 31. decembri 2021.

II. Postup ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice – za subjekty verejnej správy

Subjekty verejnej správy ukladajú dokumenty do registra prostredníctvom systému štátnej pokladnice len elektronicky. Systémom štátnej pokladnice sa rozumie použitie konkrétneho informačného systému (Centrálny konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu).

Odporúčaným formátom pre dokumenty, ktoré majú byť uložené aj v zbierke listín, v elektronickej podobe je „pdf“ formát (verzia PDF 1.4, ktorá je kompatibilná so štandardom ISO 19005-1 (PDF/A)).

Postup ukladania účtovných závierok za rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky je uvedený v metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019605/2017-352 k postupu pri aplikácii § 1 odsek 3 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov. Toto usmernenie definuje technický spôsob ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítorov nasledovne:

 • Štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie aštátne fondy používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Centrálny konsolidačný systém (CKS).
 • Vyššie územné celky a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Centrálny konsolidačný systém (CKS).
 • Obce a ich rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Rozpočtový informačný systém samosprávy (RISSAM.výkazy). Uvedené neplatí pre obce z pilotnej konsolidácie vo verejnej správe, ktoré majú prístup do CKS.2)Postup ukladania účtovných závierok za ostatné subjekty verejnej správy je uvedený v metodickom usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/004580/2021-31. Toto usmernenie definuje technický spôsob ukladania účtovných závierok, výročných správ a správ audítorov pre dané subjekty nasledovne:
  • Obchodné spoločnosti štátu a štátne podniky vo verejnej správe, verejné vysoké školy, Sociálna poisťovňa, subjekty založené zákonom a ďalšie subjekty ústrednej správy používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Centrálny konsolidačný systém (CKS).
  • Obchodné spoločnosti a neziskové organizácie pod vyššími územnými celkami zaradené vo verejnej správe používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Centrálny konsolidačný systém (CKS).
  • Obchodné spoločnosti a neziskové organizácie pod obcami zaradené vo verejnej správe používajú na ukladanie dokumentov do Registra účtovných závierok Rozpočtový informačný systém samosprávy (RISSAM.výkazy). Uvedené neplatí pre obchodné spoločnosti obcí z pilotnej konsolidácie vo verejnej správe, ktoré majú prístup do CKS. 2)
   Bližšie informácie o štruktúre súborov a postupe ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok prostredníctvom systémov CKS a RISSAM.výkazy sú dostupné na webovej stránke MF SR:https://www.mfsr.sk/sk/financie/statne-vykaznictvo/legislativa/metodicke-usmernenie-ostatne-subjekty-vs-verejne-vysoke-skoly- slovensky-pozemkovy-fond-k-ukladaniu-iuz-do-registra/Na základe vyššie uvedeného, subjekty verejnej správy, ktoré podávajú daňové priznanie podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, nepredkladajú účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním cez portál Finančnej správy SR, ale prostredníctvom systémov CKS resp. RISSAM.výkazy.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

register účtovných závierokrok 2023

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X