Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako správne uložiť účtovnú závierku do registra?

register účtovných závierok
register účtovných závierok Foto: Getty Images
6. augusta 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Finančná správa svojich klientov bude upozorňovať na správne ukladanie účtovných závierok do Registra účtovných závierok (RÚZ). Finančná správa pravidelne rozposiela priateľské upozornenia (softwarning), v ktorých klientov upozorňuje na splnenie svojich povinností. K doterajším upozorneniam pribudne ďalšie – upozornenie na potrebu ukladania dokumentov (účtovnej závierky) do RÚZ.

Finančná správa rozpošle firmám, ktoré neuložili svoje účtovné závierky, upozornenie na splnenie si tejto povinnosti. Povinnosť ukladať dokumenty do RÚZ účtovným jednotkám vyplýva zo zákona o účtovníctve. Finančná správa si však uvedomuje, že k nesplneniu tejto povinnosti nemusel firmy viesť len úmysel, ale napríklad aj časová zaneprázdnenosť či obyčajná neznalosť tejto povinnosti. V najnovšom softwarningu preto požiada dotknutých klientov, aby si overili správnosť podania dokumentov (účtovných závierok) za predchádzajúce účtovné obdobie. V prípade, ak účtovné závierky neuložili do RÚZ, majú tak urobiť.

Opakovane neuložilo účtovnú závierku až 26 726 účtovných jednotiek. Ak však subjekt vykoná nápravu do 30.9.2020, daňový úrad prihliadne na snahu takýchto klientov riadne si plniť svoje zákonné povinnosti.

Termín uvedený v liste, ktorý zašle finančná správa neplatí pre účtovné závierky za rok 2019. Podľa ustanovení zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 totiž lehota na uloženie dokumentov (účtovných závierok) za rok 2019 a podanie daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby za toto zdaňovacie obdobie ešte neuplynula.

Zasielaním takýchto upozornení chce finančná správa pomáhať svojim klientom a upozorňovať ich na ich povinnosti, aby im pomohla vyvarovať sa potenciálnym sankciám či pokutám.

Ako správne účtovnú závierku do registra uložiť?

Do registra sa ukladajú
 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • riadne konsolidované účtovné závierky,
 • mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok zostavených podľa medzinárodných účtovných štandardov IFRS,
 • správy audítorov,
 • individuálne výročné správy,
 • konsolidované výročné správy,
 • ročné finančné správy podľa osobitného predpisu,
 • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky.

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty len

 • účtovnej jednotky, ktorá zostavuje IFRS účtovnú závierku, okrem pobočiek (napr. bánk, poisťovní a pod.),
 • obchodnej spoločnosti,
 • družstva,
 • štátneho podniku,
 • subjektu verejnej správy,
 • inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis ustanovuje, že dokumenty týchto osôb majú byť verejne prístupné,
 • Exportno-importnej banky Slovenskej republiky.

Neverejnú časť registra tvoria dokumenty ostatných účtovných jednotiek.

Dokumenty účtovných jednotiek sa neukladajú do registra priamo, ale prostredníctvom
I. daňového úradu a elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR alebo
II. systému štátnej pokladnice.

Prostredníctvom systému štátnej pokladnice ukladajú dokumenty do registra iba subjekty verejnej správy, ktorými sú právnické osoby zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu a zaradené vo verejnej správe v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu.

Postup ukladania dokumentov do Registra účtovných závierok prostredníctvom daňového úradu alebo elektronickej podateľne Finančnej správy SR

V elektronickej podobe sa povinne ukladajú dokumenty podľa § 23 ods. 2 písm. c) až j) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a dokumenty, ktoré sa účtovná jednotka rozhodla uložiť v cudzom jazyku. Preferovaným formátom pre dokumenty, ktoré majú byť uložené aj v zbierke listín, v elektronickej podobe je „pdf“ formát .
Účtovná jednotka, ktorá nemá povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami podľa daňového poriadku, môže doručovať daňovému úradu v listinnej podobe tieto dokumenty:

 • individuálna účtovná závierka účtovnej jednotky a
 • oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky do 15 pracovných dní odo dňa schválenia účtovnej závierky, ak účtovná jednotka uložila neschválenú účtovnú závierku v lehote podľa § 23a ods. 3 a 4 zákona.

Dokument sa považuje za doručený, iba ak

 • obsahuje správne vyplnené všeobecné náležitosti podľa § 17 ods. 2 písm. a) až g) zákona (obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky a IČO, deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, deň jej zostavenia, obdobie, za ktoré sa zostavuje a iné údaje),
 • je uložený v správnej podobe (elektronicky alebo listinne) a na správnom vzore tlačiva a
 • sú podané všetky súčasti účtovnej závierky (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky).

Pri listinnej podobe podania účtovnej závierky je povinnou náležitosťou aj podpis štatutárneho orgánu alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Tento postup musí byť zachovaný aj ak účtovná jednotka potrebuje opraviť účtovnú závierku alebo niektorú jej súčasť. Daňový úrad dokumenty prijaté v listinnej podobe prevedie do elektronickej podoby a v elektronickej podobe prostredníctvom Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky ich postúpi prevádzkovateľovi registra do 40 kalendárnych dní.

Dokumenty vyhotovené v elektronickej podobe sa doručujú prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky v rámci oblasti Účtovné dokumenty. FR SR ich postúpi bez zbytočného odkladu prevádzkovateľovi registra.

Prevádzkovateľ registra zaradí, zverejní a sprístupní každý doručený dokument, tak ako ho účtovná jednotka uložila, najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia do registra, vo verejnej časti alebo neverejnej časti registra.
Zverejnené dokumenty, ktoré sa ukladajú v registri a sú súčasne obsahom zbierky listín obchodného registra, zasiela prevádzkovateľ registra priebežne v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia v registri, spolu s údajom o dátume ich uloženia v registri, do zbierky listín obchodného registra.
Uložením dokumentov do registra sa považuje povinnosť uloženia dokumentov do zbierky listín za splnenú a tieto dokumenty sa už nemusia osobitne ukladať do zbierky listín. Prenos dokumentov do zbierky listín sa zabezpečuje automatizovaným spracovaním.

Po prihlásení sa na Portáli Finančnej správy SR je potrebné otvoriť „Katalóg formulárov“ a uložiť dokumenty v elektronickej podobe podľa jednotlivých druhov účtovných jednotiek nasledovne:

1. Účtovná jednotka – podnikateľský subjekt účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva

Oblasť – Účtovné dokumenty

 • Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva

Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní za účtovné obdobie končiace 31. 12. 2014 a neskôr výkaz Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (UZFOv14) v elektronickom formulári.

2. Účtovná jednotka – podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva

Oblasť – Účtovné dokumenty

 • Účtovné výkazy pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva
 • Účtovná závierka podnikateľskej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva

Účtovná jednotka si zvolí príslušný formulár účtovnej závierky:

 • Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (UZMUJv14) alebo
 • Účtovná závierka malej účtovnej jednotky a veľkej účtovnej jednotky v PÚ (UZPODv14)

Podanie vyplneného formuláru je umožnené až po priložení minimálne 1 súboru, ktorý reprezentuje Poznámky účtovnej jednotky, inak nebude účtovná závierka postúpená do registra.
Pri ukladaní výročnej správy, správy audítora, ročnej finančnej správy emitenta, konsolidovanej účtovnej závierky, výkazu vybraných údajov z konsolidovanej účtovnej závierky si zvolí:

 • Všeobecné podanie k ÚZ – Podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (VP-PODv15)

Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

3. Účtovná jednotka – nezisková organizácia účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva

Oblasť – Účtovné dokumenty

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva (UZNO)

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vyplní úvodnú stranu účtovnej závierky a priloží povinne minimálne 1 súbor účtovnej závierky v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“.

 • Všeobecné podanie k ÚZ – Neziskové organizácie účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (VP-UVNOv15)

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond,) účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

4. Účtovná jednotka – nezisková organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva

Oblasť – Účtovné dokumenty

 • Účtovné výkazy pre neziskové organizácie
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva
 • Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (UZNUJ)

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) účtujúca v sústave podvojného účtovníctva vyplní úvodnú stranu účtovnej závierky a priloží povinne minimálne 1 súbor účtovnej závierky v „pdf“ formáte a to UZNUJ a Poznámky do časti „ + Prílohy“.

 • Všeobecné podanie k ÚZ – Neziskové organizácie účtujúce v sústave podvojného účtovníctva (VP-UVNUJv15)

Nezisková účtovná jednotka (napr. nezisková organizácia, neinvestičný fond, nadácia) účtujúca v sústave podvojného účtovníctva uloží ako prílohu svoju výročnú správu a správu audítora v „pdf“ formáte do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).

5. Účtovné jednotky – fond nehnuteľností, fondy, účtovné jednotky účtujúce podľa IFRS, obchodník s cennými papiermi, platobná inštitúcia a inštitúcia elektronických peňazí, pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie, subjekty kolektívneho investovania s právnou subjektivitou, Záručný fond, Fond ochrany vkladov

Oblasť – Účtovné dokumenty

 • Účtovné výkazy pre ostatné typy účtovných jednotiek
 • Účtovná závierka pre ostatné typy účtovných jednotiek
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Fondy nehnuteľností
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Fondy
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – ÚJ účtujúce podľa IFRS
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Obchodníci s cennými papiermi účtujúci podľa slovenských predpisov
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí účtujúce podľa slovenských predpisov
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Pobočka zahraničnej finančnej inštitúcie
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Subjekt kolektívneho investovania s právnou subjektivitou
 • Všeobecné podanie k ÚZ – ostatné typy UJ – Záručný fond, fond ochrany vkladov

Účtovná jednotka si vyberie Všeobecné podanie pre príslušný typ účtovnej jednotky, za ktorý chce podávať účtovnú závierku, výročnú správu, správu audítora, prípadne ročnú finančnú správu emitenta a výkaz vybraných údajov. Tieto typy účtovných jednotiek ukladajú všetky dokumenty ako prílohu všeobecného podania.
Typ dokumentu – uvedie sa názov prílohy, ktorú chce účtovná jednotka uložiť.
Účtovné jednotky uvedené v tomto bode sú povinné podávať všetky dokumenty výlučne elektronicky.

Účtovná jednotka vyplní zvolený typ dokumentu a vloží povinne minimálne 1 súbor do časti „ + Prílohy“. Pre každý typ dokumentu je potrebné vykonať samostatné podanie cez nový formulár všeobecného podania. Priložiť súbor/y rôznych typov dokumentov naraz nie je vhodné, ovplyvní to následné zobrazenie v registri (napr. pri zvolenom type dokumentu výročná správa sú všetky priložené súbory považované za výročnú správu).
Účtovná jednotka účtujúca podľa IFRS, ktorá podáva evidenciu v rozsahu účtovnej závierky ako prílohu daňového priznania v súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, uloží túto účtovnú závierku ako prílohu pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb.

6. Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky – sa môže ukladať elektronicky nasledovne:

Oblasť – Účtovné dokumenty

 • Oznámenie schválenia účtovnej závierky
 • Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky

Elektronické tlačivo „OZNÁMENIE o dátume schválenia účtovnej závierky“ (UZOZNv14) je jednotné pre všetky typy účtovných jednotiek, ktoré majú povinnosť schvaľovať účtovnú závierku.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

register účtovných závierok

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X