Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Čo prinesie podnikateľom Kilečko 2 na zlepšenie podnikateľského prostredia od 1. 5. 2022?

kilečko
kilečko Foto: Getty Images
8. novembra 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo hospodárstva SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania už avizovaný balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2.

Účelom návrhu zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady.

Súčasťou návrhu zákona je napríklad zníženie počtu dní uskladnenia elektromera po výmene (z pôvodne 60 dní na 30 dní), zrušenie predkladania evidencie sťažností podľa zákona o energetike či zníženie administratívnej záťaže týkajúcej sa povinného zverejňovania cenových návrhov u regulovaných subjektov, umožnenie bezplatného poskytnutia pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií, zavedenie práva dodávateľa elektriny/plynu započítať vzniknutý preplatok voči ostatným pohľadávkam podľa zmluvy, dobrovoľné zostavenie účtovnej závierky podľa IFRS a zruší sa podmienka zamestnávania minimálne 10 zamestnancov v stálom pracovnom pomere potrebná na vydanie oprávnenia na distribúciu alkoholických nápojov v spotrebiteľskom balení, zavedie sa možnosť predaja bezdymových výrobkov online, zavedie povinnosť pre Obchodný register do 5 pracovných dní opraviť alebo zosúladiť údaje, ktoré sú v ňom uvedené, predĺži oprávnenie živnostenského úradu na zrušenie živnosti v prípade jej nevykonávania dlhšiu dobu z 2 na 4 roky od jej založenia či liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva.

Zákon by mal po schválení nadobudnúť účinnosť 1. mája 2022.

Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Z dvoch rokov na štyri sa predlžuje sa lehota, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku živnostenského oprávnenia alebo ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať.

Navrhuje sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého zostávajú zachované živnostenské oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov na vykonávanie viazaných živností s predmetom činnosti „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F 3, kategórie T1 a kategórie P1“ a „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“.

Z dôvodu zníženia miery regulácie sa znižuje  počet viazaných živností o   „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1“. Z toho dôvodu sa aj viazaná živnosť s premetom činnosti „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“  stáva bezpredmetnou a preto sa navrhuje jej zrušenie. Uvedené činnosti sa nadobudnutím účinnosti tohto zákona stávajú voľnými živnosťami.

Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Navrhovaná úprava položky 154 sadzobníka správnych poplatkov zosúlaďuje terminológiu jednotlivých úkonov s osobitnými predpismi, na základe ktorých sú uskutočňované. Zároveň pokrýva všetky úkony správneho orgánu, ktoré podľa týchto právnych predpisov môžu byť uskutočnené na základe žiadostí poplatníkov.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť

položka 154 znie:

„Položka 154
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa osobitných predpisov36ta) – z hodnoty určených výrobkov ….. 0,1 %,
najmenej 33 eur, najviac 2 000 eur
b) Udelenie povolenia na transfer určených výrobkov /výbušnín36ta)….. 40 eur
c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím – z hodnoty položiek s dvojakým použitím ….. 0,1 %,
najmenej 33 eur, najviac 2 000 eur

d) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím, zápisu do registra pred uskutočnením prvého vývozu pri využití všeobecného povolenia pri položkách s dvojakým použitím,  certifikátu konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu, dovozného certifikátu výrobkov obranného priemyslu…..

33 eur
e) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu ….. 2 000 eur
f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii… 0,1 %,
najmenej 33 eur, najviac 2 000 eur
g) Vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu ….. 333 eur
h) Vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ….. 33 eur
i) Vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ….. 20 eur
j) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok ….. 33 eur
k) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u)….. 33 eur
l) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n) ….. 33 eur
m) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom podľa osobitných predpisov36na)….. 30 eur
n) Vydanie certifikátu o overení dodávky alebo Potvrdenia o dodaní množstva určených výrobkov ….. 50 eur
o) Vydanie súhlasu na ďalší transfer / vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo určených výrobkov 33 eur
p) Vydanie duplikátu podľa písmen a) až n) ….. 18 eur
r) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti podľa písmen a), c) a  f)   ….. 33 eur
s) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) podľa písmen a) až l) ….. 18 eur
t) Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty podľa písmen a), c) a f),   ….. rozdiel medzi 0,1 %
z novej hodnoty
a pôvodným
poplatkom,
najmenej 18 eur

V písm. a), c) a f) sa stanovuje horná hranica správneho poplatku, ktorá je 2 000 eur.

V písm. d) sa rozširuje pôvodné znenie písmeno b) o všetky typy potvrdení a certifikátov, ktoré sa vydávajú pri zahraničnoobchodnej činnosti s tzv. citlivými tovarmi.

Zároveň sa v písm. e) a m) zohľadňuje elektronizácia konaní a zvýšenie počtu úkonov zo strany správneho orgánu s tým súvisiacich.

Znenie splnomocnenia sa upravuje v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z., ktoré umožňuje pri určitých správnych poplatkoch odlišnú úpravu.

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v § 17a ods. 2, sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“). V záujme zníženia administratívnej náročnosti pri vedení účtovníctva sa pre tieto účtovné jednotky upravuje povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané účtovné štandardy.

V nadväznosti na zmenu pri povinnosti viesť účtovníctvo podľa IFRS sa upravuje v prechodnom ustanovení možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr. Súčasne platí, že účtovná jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.

Novela zákona č.  453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky bude poskytovať zo svojho informačného systému údaje o právnických osobách a o fyzických osobách – podnikateľoch vrátane osobných údajov Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky na analytické a štatistické účely.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Sociálna poisťovňa bude poskytovať Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky zo svojho informačného systému anonymizované údaje, vrátane historických údajov bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom pre vyhodnocovanie efektivity podporných programov a pre analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie; rodné číslo fyzickej osoby sa poskytuje v anonymizovanej podobe.

Novela zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri

Navrhovanou úpravou sa pri pochybení registrového súdu  zabezpečí  predvídateľný právny rámec a rýchla nápravu nesprávne vykonaného zápisu. Podľa navrhnutej úpravy ak registrový súd vykonal zápis podľa odseku 1, avšak údaje neboli zapísané v súlade s návrhom na zápis, na sťažnosť navrhovateľa podanú predsedovi registrového súdu, registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky najneskôr do piatich pracovných dní opraví takýto zápis. To neplatí, ak išlo o použitie aktuálnych hodnôt referenčných údajov alebo ak už došlo k inej zmene zapísaného údaja.

Novela zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

Novelou zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode sa umožní leasingovým spoločnostiam uzatvárať zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám aj prostredníctvom elektronických zariadení. Medzi zmluvy, ktoré nie je možné uzavrieť v Slovenskej republike elektronicky, sú zaradené zmluvy o zabezpečení záväzkov, pričom v roku 2019 sa umožnilo uzatváranie aj tohto typu zmlúv elektronicky pre banky, pobočky zahraničných bánk, poštové podniky, podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby. Navrhuje sa túto možnosť dať aj leasingovým spoločnostiam, ak uzatvárajú zmluvu o zabezpečení záväzkov s podnikateľom. Je pre prax problematické, aby samotná leasingová zmluva mohla byť uzatvorená elektronicky, avšak zmluva o zabezpečení záväzku nie. Nová výnimka v § 5 ods. 8 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. pre uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa má vzťahovať výlučne na obchodnoprávne (tzv. „B2B“) zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám (t. j. len na tie, ktoré sa uzatvárajú medzi dvoma podnikateľmi). Táto výnimka sa nebude vzťahovať na spotrebiteľské zmluvy vzhľadom na potrebu zvýšenej ochrany spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany v záväzkových vzťahov.

Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

Zavádza sa možnosť predaja bezdymových výrobkov cez internet (elektronické zaradenia, tabakové náplne, príslušenstvo, respektíve ich rôzne kombinácie).

Novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa v súčasnosti účinného znenia zákona sa hodnota stavebných pozemkov určuje podľa prílohy č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. Táto hodnota je validná pre celú obec bez rozdielu na polohu pozemku. Diferencuje sa podľa príslušnosti obce do jednotlivých veľkostných kategórií.  Táto hodnota sa nemenila od účinnosti zákona (1. januára 2005). Tieto v prílohe č. 2 uvedené hodnoty stavebných pozemkov už nezodpovedajú dnešným trhovým cenám v jednotlivých lokalitách. Obec však môže v nadväznosti na miestne podmienky hodnotu stavebných pozemkov určiť vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN). Takto stanovená hodnota stavebných pozemkov tak môže byť vyššia aj nižšia ako je uvedená v zákone.

Cieľom toho návrhu je zaviesť  primeranosť zdanenia tých daňovníkov, ktorých hodnota stavebného pozemku je (výrazne) nižšia ako hodnota určená vo VZN obce – ide najmä o prípady, keď obec určí vyššiu hodnotu stavebných pozemkov vo VZN obce ako je ich bežná trhová cena. Legislatívnym návrhom sa dopĺňa právo daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku. Ak obec ustanoví hodnotu stavebného pozemku vo VZN a súčasne daňovník predloží správcovi dane v lehote na podanie priznania k stavebnému pozemku znalecký posudok s hodnotou vyjadrenou na m2 výmery pozemku,  ktorá je nižšia ako je hodnota ustanovená správcom dane vo VZN, tak správca dane pri výpočte dane z pozemkov za stavebný pozemok použije hodnotu pozemku zo znaleckého posudku (obdobne ako uplatnenie hodnoty zo znaleckého posudku na pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy).

V súčasnosti si obce užívajú relatívne veľkú voľnosť pri tvorbe vlastnej daňovej politiky na území obce. V § 6 ods. 1 zákon určuje päť druhov pozemkov, ku ktorým obec môže vo VZN určiť rôzne sadzby dane buď pre celú obec, jednotlivé katastrálne územia alebo jednotlivé časti obce. Základná sadzba dane zo zákona je 0,25 %. Pri ornej pôde, trvalých trávnych porastoch je zákonné maximum päťnásobok základnej sadzby zo zákona (čiže maximálna sadzba 1,25 % z hodnoty pôdy ustanovenej v prílohe zákona), pri lesných pozemkoch je zákonné maximum desaťnásobok základnej sadzby zo zákona (čiže maximálna sadzba 2,5 % z hodnoty pôdy ustanovenej vo VZN obce alebo z predloženého znaleckého posudku daňovníkom). Pri pozemkoch, na ktorých sú záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky, sa sadzba môže určiť ľubovoľne, ak sa dodrží päťnásobok sadzby medzi najnižšou a najvyššou sadzbou spomedzi vymenovaných druhov pozemkov. Extrémnym príkladom môže byť napr. 10 % sadzba dane zo záhrad, 30 % sadzba zo zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch a súčasne 50 % sadzba dane zo stavebných pozemkov. Tieto sadzby nezodpovedajú kritériám primeranosti zdanenia a proporcionality zdanenia vo vzťahu k iným druhom pozemkov.

Návrh zjednocuje princíp určenia rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou obcou vo svojom VZN na všetky skupiny pozemkov (nielen na vybrané druhy pozemkov ako je tomu v súčasnosti). Dôvodom navrhovanej úpravy je snaha stanoviť primeranosť zdanenia pôdy a odstránenie „neobmedzenej“ výšky sadzby dane z vybraných druhov pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky). Najvyššia sadzba dane z pozemkov v uvedených druhoch môže podľa návrhu byť (ako v súčasnosti) päťnásobok najnižšej sadzby (avšak po novom) zo všetkých druhov pozemkov (vrátane sadzby príslušnej pre ornú pôdu, trvalé trávne porasty a lesné pozemky).

Novela zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Úpravou sa liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva. Konkrétne sa znižuje požiadavka na bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore z desiatich rokov na päť.

Novela zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Analogicky k úprave v zákone o energetike sa aj v zákone o tepelnej energetike  navrhuje vypustenie povinnosti pre žiadateľa, ktorému bolo vydané povolenie (ďalej len „držiteľ povolenia“) podľa zákona o tepelnej energetike, podať návrh na zápis tejto činnosti do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 90 dní od právoplatnosti povolenia. Dôvodom vypustenia je nadbytočnosť tejto povinnosti. Povinnosť nemá svoj pôvod v tepelnej energetike a zároveň úrad nemá právomoc vykonávať kontrolu správnosti zápisov do obchodného registra.

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Podľa navrhnutej úpravy budú mať jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným v oblasti ochrany zdravia pri práci rovnaké povinnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba, bez ohľadu na to, či v danej jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným je alebo nie je uzatvorený aj pracovno-právny vzťah, teda bez ohľadu na to, či je alebo nie je spoločník alebo konateľ súčasne aj zamestnancom.

Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Návrh odstraňuje byrokratickú záťaž pre regulované subjekty, ktorá spočíva v povinnosti  žiadať o vydanie nového potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak sa menia údaje štatutárov v zmysle § 7 ods. 8 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úrad z vlastnej činnosti eviduje zmenu štatutárneho orgánu v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Novela zákona č. 530/2011 Z. z. o  spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Upúšťa sa od splnenia podmienky na vydanie oprávnenia na distribúciu, a to zamestnávať v pracovnom pomere najmenej 10 zamestnancov.

Novela zákona zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

V súvislosti s precizovaním ustanovení, týkajúcich sa povinného zverejňovania vybraných cenových návrhov, sa vypúšťa dôvod na odvolanie predsedu úradu zo strany vlády vtedy, ak úrad poruší ustanovenia tohto zákona o zverejňovaní návrhov cien a iných podaní.

Navrhuje sa doplnenie nového druhu informácií, ktoré úrad zverejňuje v záujme transparentného informovania verejnosti konzistentne s ostatnými druhmi povolení a potvrdení.

Cieľom doplnenia je znížiť byrokratickú záťaž a odbremeniť regulované subjekty na jednej strane a ušetriť úrad od „formálneho konania“ vo veci schvaľovania prevádzkového poriadku v prípadoch, kde je to možné.

Predkladaný návrh zmeny spresňuje povinnosť úradu a sleduje zámer informovania verejnosti o kľúčových údajoch z cenového návrhu podanom regulovaným subjektom.

Navrhuje sa doplnenie kompetencie zmeniť alebo zrušiť cenové rozhodnutie z dôvodov výraznej zmeny ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny aj na prípady rozhodnutí, pri ktorých sa schválila cena, tzn. ak úrad schváli ceny v rozsahu, v akom boli predložené úradu v cenovom návrhu od regulovaného subjektu.

Navrhuje sa doplnenie ďalšieho dôvodu na zmenu cenového rozhodnutia v záujme pružného reagovania na zmeny rôznych taríf, ktoré sú súčasťou cenových rozhodnutí a sú určované nadradenou legislatívou EÚ s ohľadom na prepájanie jednotlivých vnútorných trhov s elektrinou členských štátov EÚ a meniace sa pravidlá na vnútornom trhu s elektrinou a plynom.

Navrhuje sa upraviť povinnosti regulovaného subjektu tak, aby sa týkali regulovaného subjektu len vo vzťahu k regulovaným činnostiam. Podľa platného znenia sa povinnosť vzťahuje aj na nákup tovarov a služieb, ktoré nesúvisia s regulovanou činnosťou regulovaného subjektu. Toto ustanovenie je v mnohých prípadoch neaplikovateľné – napr. ak službu z určitých dôvodov (licenčných, kapacitných, resp. iných) je schopný dodať len jeden dodávateľ. V mnohých prípadoch dokonca ohrozuje prevádzku jednotlivých regulovaných subjektov – napr. pri havarijných stavoch.

Návrh zavádza všeobecne inštitút opatrení v krízovej situácii, čo v súčasnosti v zákone o regulácii absentuje. Účelom návrhu úpravy je chrániť záujmy regulovaných subjektov, ktorým by doba platnosti individuálnych správnych aktov uplynula počas definovaného obdobia v čase krízovej situácie. Predĺžením platnosti podľa návrhu sa zabezpečí právna istota a vylučuje sa prípadné konanie/podnikanie/účtovanie cien a poplatkov a pod. bez platného individuálneho správneho aktu úradu. Navrhovaná úprava dáva zároveň dostatočný časový priestor úradu na rozhodovanie a konanie v náročných a komplexných otázkach, v ktorých má kompetencie rozhodovať aj v čase krízovej situácie. Finálna časť návrhu reflektuje na situáciu, ak by úrad bol paralyzovaný, teda neschopný z objektívnych dôvodov (neprítomnosť na pracovisku, chýbajúce IT a iné vybavenie, zákaz vychádzania v prísnejšom režime  a pod.) konať a plniť svoje zákonné úlohy v stanovených termínoch. Komplexný návrh úpravy je nadčasový a všeobecný, t. j. nie len na obdobie mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia „COVID 19“, tzn. nejde o dočasný inštitút, resp. opatrenie.

Novela zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike

Navrhuje sa vypustenie povinnosti pre osoby, ktorým bolo vydané povolenie na podnikanie v energetike podľa § 6 ods. 2 zákona o energetike, okrem osôb, ktorým bolo vydané povolenie podľa § 6 ods. 7 zákona o energetike, predložiť návrh na zápis povolenej činnosti do obchodného registra do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Dôvodom vypustenia je nadbytočnosť tejto povinnosti. Povinnosť nemá svoj pôvod v energetike a zároveň úrad nemá právomoc vykonávať kontrolu správnosti zápisov do obchodného registra.

Navrhuje sa vypustenie povinnosti doručovania cenníkov elektriny alebo plynu dodávaných v rámci poskytovania univerzálnej služby úradu v listinnej forme, čo možno hodnotiť ako ďalší prvok zníženia administratívnej záťaže pre dodávateľov elektriny alebo plynu poskytujúcich univerzálnu službu. Úrad po novom bude akceptovať doručenie informácie, kde je zverejnený cenník dodávateľa na jeho webovom sídle a odpadáva potreba doručovania samotného cenníka pre úrad v listinnej podobe; informácia o cenníku však musí byť úradu doručená ešte pred jeho účinnosťou. Jednotná informačná platforma na webovom sídle úradu zabezpečí, aby odberatelia mali jednoduchý a prehľadný zdroj informácií o zmene ceny a obchodných podmienok a zároveň úrad bude môcť efektívnejšie kontrolovať plnenie povinnosti dodávateľmi.

Navrhuje sa zrušiť predkladanie evidencie sťažností a vypustiť povinnosť ako nadbytočnú.

Umožňuje sa dodávateľovi elektriny započítať preplatok odberateľa elektriny so splatnou pohľadávkou dodávateľa elektriny, ktorá vznikla na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 26 zákona o energetike. Zároveň sa umožňuje zmluvným stranám dohodnúť sa aj na inom spôsobe vysporiadania vzájomných pohľadávok. Ustanovenie neoprávňuje dodávateľa elektriny započítavať si pohľadávky s preplatkami odberateľa elektriny vzniknuté z iných občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov, ako zo zmlúv uzatváraných podľa § 26 zákona o energetike.

Znižuje sa počet dní uskladnenia elektromera po výmene zo súčasných 60 dní na 30 dní.

Dopĺňa sa inštitút ochranného pásma o otázku zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti prevádzkovateľa, s cieľom prehľadnej a jednoznačnej právnej úpravy pre dotknutých účastníkov právnych vzťahov. Spresnenie vylučuje prípadné spory a zodpovednostné vzťahy za škodu na stavbách umiestnených v ochrannom pásme v rozpore s platnou zákonnou úpravou, resp. súhlasom príslušného prevádzkovateľa.

Umožňuje sa dodávateľovi plynu započítať preplatok odberateľa plynu so splatnou pohľadávkou dodávateľa plynu, ktorá vznikla na základe zmluvy uzatvorenej podľa § 47 zákona o energetike. Zároveň sa umožňuje zmluvným stranám dohodnúť aj na inom spôsobe vysporiadania vzájomných pohľadávok. Ustanovenie neoprávňuje dodávateľa plynu započítavať si pohľadávky s preplatkami odberateľa plynu vzniknuté z iných občianskoprávnych alebo obchodnoprávnych vzťahov, ako zo zmlúv uzatváraných podľa § 47 zákona o energetike.

Novela zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Doplnenie nového odseku do § 15a umožní po Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky  rozhodnúť o udelení súhlasu na bezodplatné poskytnutie  pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií širokému okruhu subjektov, nakoľko pôvodné STN alebo TNI budú bezodplatne sprístupnené na webovom sídle ÚNMS SR po dobu trvania mimoriadnej situácie.

Na toto rozhodnutie ÚNMS SR sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Mimoriadnou situáciou sa v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa uvedeného zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.  Vybrané pôvodné STN alebo pôvodné TNI môžu v čase mimoriadnej situácie pomôcť napríklad pri úprave technických zariadení alebo výrobných postupov a tým napr. zaistiť bezpečnosť a kontinuitu podnikania, prípadne dodávku naliehavo potrebných výrobkov.

Upravuje sa spôsob udeľovania súhlasov citovania časti pôvodnej slovenskej technickej normy alebo časti pôvodnej technickej normalizačnej informácie.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

podnikateľské prostrediesulíkovo kilečko

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

02feb8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X