Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo prinesie podnikateľom Kilečko 2 na zlepšenie podnikateľského prostredia od 1. 9. 2022?

kilečko
kilečko Foto: Getty Images
27. júna 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil balík opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia pod názvom Kilečko 2. Zmeny by nadobudnú účinnosť 1. 9. 2022.

Účelom návrhu zákona je znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a tým zvýšiť motiváciu k začatiu a rozvoju podnikania, poskytnúť konkurenčnú výhodu v porovnaní s okolitými krajinami a v konečnom dôsledku zlepšiť postavenie Slovenskej republiky v medzinárodných rebríčkoch hodnotiacich stav podnikateľského prostredia.Väčšina zmien spočíva v úprave takých povinností podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne či nepriame finančné náklady.

Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)

Z dvoch rokov na štyri sa predlžuje sa lehota, po uplynutí ktorej môže živnostenský úrad zrušiť živnosť, ak podnikateľ nezačal prevádzkovať živnosť po vzniku živnostenského oprávnenia alebo ak túto živnosť bez pozastavenia prevádzkovania živnosti prestal prevádzkovať.

Podľa prechodného ustanovenia zostávajú zachované živnostenské oprávnenia vydané podľa doterajších predpisov do 31. 8. 2022na vykonávanie viazaných živností s predmetom činnosti „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1“ a „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“.

Z dôvodu zníženia miery regulácie sa znižuje  počet viazaných živností o „Predaj pyrotechnických výrobkov kategórie F2, kategórie F3, kategórie T1 a kategórie P1“. Z toho dôvodu sa aj viazaná živnosť s premetom činnosti „Odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti predavača pyrotechnických výrobkov“  stáva bezpredmetnou a preto sa ruší. Uvedené činnosti sa nadobudnutím účinnosti tohto zákona stávajú voľnými živnosťami.

Novela zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

Úprava položky 154 sadzobníka správnych poplatkov zosúlaďuje terminológiu jednotlivých úkonov s osobitnými predpismi, na základe ktorých sú uskutočňované. Zároveň pokrýva všetky úkony správneho orgánu, ktoré podľa týchto právnych predpisov môžu byť uskutočnené na základe žiadostí poplatníkov.

Z úkonov a konaní začatých do 31. augusta 2022 sa platia poplatky podľa predpisov účinných do 31. augusta 2022, i keď sa stanú splatnými po 30. auguste 2022.

V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť položka 154 znie:

„Položka 154
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa osobitných predpisov36ta) – z hodnoty určených výrobkov ….. 0,2 %,
najmenej 50 eur, najviac 2 000 eur
b) Udelenie povolenia na transfer určených výrobkov /výbušnín36ta)….. 40 eur
c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím – z hodnoty položiek s dvojakým použitím ….. 0,2 %,
najmenej 50 eur, najviac 2 000 eur
d) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím, zápisu do registra pred uskutočnením prvého vývozu pri využití všeobecného povolenia pri položkách s dvojakým použitím,  certifikátu konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu, dovozného certifikátu výrobkov obranného priemyslu….. 33 eur
e) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu ….. 2 000 eur
f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii… 0,2 %,
najmenej 50 eur, najviac 2 000 eur
g) Vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu ….. 500 eur
h) Vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ….. 33 eur
i) Vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu ….. 20 eur
j) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok ….. 33 eur
k) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu36u)….. 33 eur
l) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n) ….. 33 eur
m) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom podľa osobitných predpisov36na)….. 30 eur
n) Vydanie certifikátu o overení dodávky alebo Potvrdenia o dodaní množstva určených výrobkov ….. 50 eur
o) Vydanie súhlasu na ďalší transfer / vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo určených výrobkov 33 eur
p) Vydanie duplikátu podľa písmen a) až n) ….. 18 eur
r) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti podľa písmen a), c) a  f)   ….. 33 eur
s) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) podľa písmen a) až l) ….. 18 eur
t) Zmena údaja týkajúceho sa hodnoty podľa písmen a), c) a f),   ….. 0,2% z rozdielu medzi novým základom poplatku a pôvodným základom poplatku, najmenej 50 eur, pri vývoze najviac do sumy 2 000 eur

V písmenách a), c) a f) sa zvýši základ poplatku vo výške 0,2% z rozdielu medzi novým základom poplatku a pôvodným základom poplatku, najmenej 50 eur, pri vývoze najviac do sumy 2 000 eur.

V písm. d) sa rozširuje pôvodné znenie písm. b) o všetky typy potvrdení a certifikátov, ktoré sa vydávajú pri zahraničnoobchodnej činnosti s tzv. citlivými tovarmi.

Zároveň sa v písm. e) a m) zohľadňuje elektronizácia konaní a zvýšenie počtu úkonov zo strany správneho orgánu s tým súvisiacich.

Znenie splnomocnenia sa upravuje v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z., ktoré umožňuje pri určitých správnych poplatkoch odlišnú úpravu.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XI Banská činnosť, výbušniny, výbušné predmety a munícia položke 181 písmeno a) sa vypúšťajú slová „a predavačov pyrotechnických výrobkov“.

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Účtovné jednotky, ktoré spĺňajú veľkostné kritéria ustanovené v § 17a ods. 2, sú v súčasnosti povinné viesť účtovníctvo a zostavovať účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (ďalej len „IFRS“). V záujme zníženia administratívnej náročnosti pri vedení účtovníctva sa pre tieto účtovné jednotky upravuje povinnosť na možnosť viesť účtovníctvo a zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS. Účtovná jednotka však bude zaradená medzi subjekty verejného záujmu podľa zákona o účtovníctve, ak splní veľkostné kritéria bez ohľadu na používané účtovné štandardy.

V nadväznosti na zmenu pri povinnosti viesť účtovníctvo podľa IFRS sa upravuje v prechodnom ustanovení možnosť rozhodnúť sa použiť IFRS pri zostavovaní účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje k 1. januáru 2023 a neskôr. Súčasne platí, že účtovná jednotka, ktorá bola povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS do 31. decembra 2022, je naďalej povinná zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.

Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

Sociálna poisťovňa poskytne na základe žiadosti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky zo svojho informačného systému údaje spracované spôsobom, že ich nie je možné priradiť ku konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií o poistencoch, o poistných vzťahoch fyzickej osoby, vymeriavacích základoch a údaje o zamestnávateľoch, vrátane historických údajov, v rozsahu nevyhnutnom pre vyhodnocovanie efektivity podporných programov Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a pre analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie.

Novela zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode

Novelou zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode sa umožní leasingovým spoločnostiam a poskytovateľom úveru uzatvárať zmluvy o zabezpečení záväzku aj prostredníctvom elektronických zariadení.

Zákon o elektronickom obchode zakotvuje právny režim, ktorý umožňuje platné uzatváranie zmlúv on-line/elektronicky. Smernica stanovuje okruh možných výnimiek z tohto pravidla, ktoré sú v obmedzenom rozsahu prevzaté do § 5 ods. 8 zákona o elektronickom obchode.

Medzi zmluvy, ktoré nie je možné uzavrieť v Slovenskej republike elektronicky, sú zaradené zmluvy o zabezpečení záväzkov, pričom v roku 2019 sa umožnilo uzatváranie aj tohto typu zmlúv elektronicky pre banky, pobočky zahraničných bánk, poštové podniky, podniky poskytujúce elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby.

Navrhuje sa túto možnosť čiastočne sprístupniť aj pre leasingové spoločnosti a poskytovateľov úverov. Je pre prax problematické, aby samotná leasingová zmluva alebo úverová zmluva mohli byť uzatvorené elektronicky, avšak zmluva o zabezpečení záväzku nie.

Nová výnimka v § 5 ods. 8 písm. b) zákona č. 22/2004 Z. z. pre uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa má vzťahovať výlučne na obchodnoprávne (tzv. „B2B“) zmluvy o zabezpečení záväzku k leasingovým zmluvám a úverovým zmluvám (t. j. len na tie, ktoré sa uzatvárajú medzi dvoma podnikateľmi). Táto výnimka sa nebude vzťahovať na spotrebiteľské zmluvy vzhľadom na potrebu zvýšenej ochrany spotrebiteľov ako slabšej zmluvnej strany v záväzkových vzťahoch.

Novela zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov

Dopĺňajú sa definície pojmov na účely novelizovaného zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Explicitne sa zakotvuje zákaz fajčiť neplnoletým osobám a tiež sa porušenie tohto zákazu definuje ako priestupok.

Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet

Ustanovením § 6 sa zavádza možnosť predaja bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet cez internet (elektronické zaradenia, tabakové náplne, príslušenstvo, respektíve ich rôzne kombinácie).

Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet,
  • a) v predajniach potravín okrem predajní, ktoré majú na ich predaj vyčlenený samostatný priestor alebo stojan,
  • b) v predajniach s tovarom určeným predovšetkým pre deti,
  • c) v predškolských zariadeniach, na detských ihriskách, v základných školách, v stredných školách, v školských zariadeniach, na vysokých školách a v študentských domovoch,
  • d) v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v týchto zariadeniach.
Predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov, nikotínových vrecúšok a elektronických cigariet na diaľku, je možný len v prípade, ak predajca používa systém overovania veku, pomocou ktorého možno v čase predaja overiť, či kupujúci spĺňa požiadavku minimálneho veku 18 rokov a poskytne Slovenskej obchodnej inšpekcii podrobné informácie o systéme overovania veku a jeho fungovaní.
Zakazuje sa predávať tabakové výrobky, výrobky, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety osobám mladším ako 18 rokov.
Každý, kto predáva tabakové výrobky, výrobky, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.
Zakazuje sa predaj tabakových výrobkov, výrobkov, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymových tabakových výrobkov a elektronických cigariet z automatov.
Osoby mladšie ako 18 rokov nesmú fajčiť tabakové výrobky a výrobky, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak a užívať bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety.
Každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré určené na fajčenie a neobsahujú tabak, bezdymové tabakové výrobky a elektronické cigarety je povinný upozorniť verejnosť na zákaz podľa § 6 ods. 3 oznamom umiestneným na viditeľnom mieste.

Novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podľa v súčasnosti účinného znenia zákona sa hodnota stavebných pozemkov určuje podľa prílohy č. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. Táto hodnota je validná pre celú obec bez rozdielu na polohu pozemku. Diferencuje sa podľa príslušnosti obce do jednotlivých veľkostných kategórií.

Táto hodnota sa nemenila od účinnosti zákona (1. januára 2005). Tieto v prílohe č. 2 uvedené hodnoty stavebných pozemkov už nezodpovedajú dnešným trhovým cenám v jednotlivých lokalitách. Obec však môže v nadväznosti na miestne podmienky hodnotu stavebných pozemkov určiť vo všeobecne záväznom nariadení obce (VZN).

Takto stanovená hodnota stavebných pozemkov tak môže byť vyššia aj nižšia ako je uvedená v zákone. Cieľom novely je zaviesť primeranosť zdanenia tých daňovníkov, ktorých hodnota stavebného pozemku je (výrazne) nižšia ako hodnota určená vo VZN obce – ide najmä o prípady, keď obec určí vyššiu hodnotu stavebných pozemkov vo VZN obce ako je ich bežná trhová cena. Dopĺňa sa právo daňovníka predložiť vlastný znalecký posudok so znalcom určenou hodnotou pozemku.

Ak obec ustanoví hodnotu stavebného pozemku vo VZN a súčasne daňovník predloží správcovi dane v lehote na podanie priznania k stavebnému pozemku znalecký posudok s hodnotou vyjadrenou na m2 výmery pozemku, ktorá je nižšia ako je hodnota ustanovená správcom dane vo VZN, tak správca dane pri výpočte dane z pozemkov za stavebný pozemok má dve možnosti: i) použije hodnotu pozemku z predloženého znaleckého posudku (obdobne ako uplatnenie hodnoty zo znaleckého posudku na pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy) alebo ii) si správca dane môže dať vyhotoviť na vlastné náklady kontrolný znalecký posudok.

Keďže s vysokou pravdepodobnosťou nebudú tieto posudky rovnaké, stanovuje sa, že správca dane pri výpočte dane použije vyššiu hodnotu zistenú zo znaleckých posudkov.

V súčasnosti majú obce relatívne veľkú voľnosť pri tvorbe vlastnej daňovej politiky na území obce. V § 6 ods. 1 zákon určuje päť druhov pozemkov, ku ktorým obec môže vo VZN určiť rôzne sadzby dane buď pre celú obec, jednotlivé katastrálne územia alebo jednotlivé časti obce.

Základná sadzba dane zo zákona je 0,25 %. Pri ornej pôde, trvalých trávnych porastoch je zákonné maximum päťnásobok základnej sadzby zo zákona (čiže maximálna sadzba 1,25 % z hodnoty pôdy ustanovenej v prílohe zákona), pri lesných pozemkoch je zákonné maximum desaťnásobok základnej sadzby zo zákona (čiže maximálna sadzba 2,5 % z hodnoty pôdy ustanovenej vo VZN obce alebo z predloženého znaleckého posudku daňovníkom).

Pri pozemkoch, na ktorých sú záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky, sa sadzba môže určiť ľubovoľne, ak sa dodrží päťnásobok sadzby medzi najnižšou a najvyššou sadzbou spomedzi vymenovaných druhov pozemkov. Extrémnym príkladom môže byť napr. 10 % sadzba dane zo záhrad, 30 % sadzba zo zastavaných plôch a nádvorí a ostatných plôch a súčasne 50 % sadzba dane zo stavebných pozemkov.

Tieto sadzby nezodpovedajú kritériám primeranosti zdanenia a proporcionality zdanenia vo vzťahu k iným druhom pozemkov. Novela zjednocuje princíp určenia rozpätia medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z pozemkov ustanovenou obcou vo svojom VZN na všetky skupiny pozemkov (nielen na vybrané druhy pozemkov ako je tomu v súčasnosti).

Dôvodom úpravy je snaha stanoviť primeranosť zdanenia pôdy a odstránenie „neobmedzenej“ výšky sadzby dane z vybraných druhov pozemkov (záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky). Najvyššia sadzba dane z pozemkov v uvedených druhoch môže podľa novely byť (ako v súčasnosti) päťnásobok najnižšej sadzby (avšak po novom) zo všetkých druhov pozemkov (vrátane sadzby príslušnej pre ornú pôdu, trvalé trávne porasty a lesné pozemky).

Novela zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

Analogicky k úprave v zákone o energetike sa aj v zákone o tepelnej energetike navrhuje vypustenie povinnosti pre žiadateľa, ktorému bolo vydané povolenie podľa zákona o tepelnej energetike, podať návrh na zápis tejto činnosti do obchodného registra alebo do iného príslušného registra do 90 dní od právoplatnosti povolenia. Dôvodom vypustenia je nadbytočnosť tejto povinnosti. Povinnosť nemá svoj pôvod v tepelnej energetike a zároveň úrad nemá právomoc vykonávať kontrolu správnosti zápisov do obchodného registra.

Spresňuje sa pojem „držiteľ povolenia“.

V nadväznosti na vypustenie odseku 3 z § 7 sa navrhuje vypustenie nepodania návrhu na zápis predmetu podnikania uvedeného v povolení do obchodného registra alebo do iného príslušného registra ako jedného z dôvodov pre zánik povolenia.

Novela zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

Úpravou sa liberalizujú podmienky vzdelania a praxe na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva. Konkrétne sa znižuje požiadavka na bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore z desiatich rokov na päť.

Novela zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Podľa úpravy budú mať jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným v oblasti ochrany zdravia pri práci rovnaké povinnosti ako samostatne zárobkovo činná osoba, bez ohľadu na to, či v danej jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným je alebo nie je uzatvorený aj pracovno-právny vzťah, teda bez ohľadu na to, či je alebo nie je spoločník alebo konateľ súčasne aj zamestnancom.

Novela zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby

Odstraňuje sa byrokratická záťaž pre regulované subjekty, ktorá spočíva v povinnosti žiadať o vydanie nového potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, ak sa menia údaje štatutárov v zmysle § 7 ods. 8 zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Úrad z vlastnej činnosti eviduje zmenu štatutárneho orgánu v potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Odstraňuje sa časť ustanovenia o zverejňovaní vo vestníku, pretože Úrad pre reguláciu sieťových odvetví od účinnosti zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov vestník nevydáva.

Novela zákona č. 530/2011 Z. z. o  spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Upúšťa sa od splnenia podmienky na vydanie oprávnenia na distribúciu, a to zamestnávať v pracovnom pomere najmenej 10 zamestnancov.

Novela zákona č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky poskytuje na základe žiadosti ministerstvu zo svojho informačného systému údaje získané z daňových priznaní k dani z príjmov právnickej osoby, k dani z pridanej hodnoty a k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B) vrátane identifikačného čísla organizácie, daňového identifikačného čísla a identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v rozsahu nevyhnutnom pre vyhodnocovanie efektivity podporných programov ministerstva a pre analýzu vplyvov regulácií na podnikateľské prostredie na úrovni podnikateľov. Ministerstvo je povinné osobné údaje získané podľa prvej vety anonymizovať ihneď, ako je to možné, najneskôr do troch mesiacov od ich získania.

Ministerstvo je povinné osobné údaje získané podľa osobitného predpisu anonymizovať ihneď, ako je to možné, najneskôr do troch mesiacov od ich získania.

Ministerstvo požiada o poskytovanie údajov podľa odsekov 3 a 4 prostredníctvom spoločného modulu automatizovaným spôsobom podľa osobitných predpisov.

Novela zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii

Doplnenie nového odseku do § 15a umožní Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnúť o udelení súhlasu na bezodplatné poskytnutie pôvodných slovenských technických noriem alebo pôvodných technických normalizačných informácií širokému okruhu subjektov, nakoľko pôvodné STN alebo TNI budú bezodplatne sprístupnené na webovom sídle ÚNMS SR po dobu trvania mimoriadnej situácie.

Na toto rozhodnutie ÚNMS SR sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Mimoriadnou situáciou sa v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa uvedeného zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Vybrané pôvodné STN alebo pôvodné TNI môžu v čase mimoriadnej situácie pomôcť napríklad pri úprave technických zariadení alebo výrobných postupov a tým napr. zaistiť bezpečnosť a kontinuitu podnikania, prípadne dodávku naliehavo potrebných výrobkov.

Upravuje sa spôsob udeľovania súhlasov citovania časti pôvodnej slovenskej technickej normy alebo časti pôvodnej technickej normalizačnej informácie.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

podnikateľské prostrediesulíkovo kilečko

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X