Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dočasná ochrana životaschopných podnikov od 1. 1. 2021

Dočasná ochrana
Dočasná ochrana Foto: Getty Images
11. decembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Podnikatelia vo finančných ťažkostiach budú môcť požiadať súdy o poskytnutie dočasnej ochrany aj po termíne, ktorý stanovuje aktuálne platný zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii. Parlament schválil návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach z dielne Ministerstva spravodlivosti SR. O poskytnutie dočasnej ochrany budú podniky môcť žiadať do 31. decembra 2022. Zákon nadobudne účinnosť od 1. januára 2021.

V súvislosti s negatívnymi dopadmi šírenia choroby COVID-19 bola prijatá právna úprava v zákone č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá okrem iného mala vytvoriť právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia koronavírusu. Táto právna úprava má však dočasný charakter a neposkytuje dostatočnú ochranu životaschopným podnikateľským subjektom plošne v situácii, kedy sa „životaschopný“ podnik dostane do finančných ťažkostí, ktoré je možné preklenúť obmedzením pôsobnosti inak prísnych povinností súvisiacich s insolvenciou, ak je skutočne dôvodný predpoklad, že sa poskytnutou dočasnou ochranou umožní tomuto podniku a podnikateľovi pokračovať v podnikaní, zabráni strate pracovných miest, know-how a súčasne takáto ochrana prispeje k vyššej miere uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Cieľom návrhu zákona je preto poskytnutie dostatočného časového rámca „životaschopným“ podnikom za účelom pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 62/2020 Z. z. Ochrana by mala byť poskytnutá životaschopným podnikom, ktoré sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej  finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku (going concern), sú ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. O poskytnutie dočasnej ochrany v bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. V súvislosti so zavedením tohto inštitútu sa vytvárajú interaktívne elektronické formuláre, ktoré svojou štruktúrou vychádzajú z už existujúcich formulárov pre dočasnú ochranu. Pre podnikateľa pod dočasnou ochranou sa zavedie možnosť úverového financovania za účelom zachovania prevádzky podniku. Dočasná ochrana sa poskytne na obdobie troch mesiacov, pričom podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa umožní podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie 3 mesiace.

Účel dočasnej ochrany

Účelom dočasnej ochrany podľa tohto zákona je vytvorenie časovo obmedzeného rámca na ochranu pred veriteľmi a nástrojov na podporu podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktoré im majú umožniť pokračovať v podnikaní a zabrániť tak najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov. V súvislosti so súčasnými následkami ekonomického poklesu sa zavádza dočasná ochrana, resp. moratórium, ktorá je určená pre podniky, ktoré sa ocitli vo veľmi vážnej finančnej situácii, ktorá spôsobuje, že je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť ich prevádzkovania (going concern).

Podnikateľom prevádzkujúcim podnik vo finančných ťažkostiach sa poskytuje možnosť žiadať príslušný súd o poskytnutie dočasnej ochrany, ktorej základným účelom je poskytnutie dostatočného časového rámca určeného pre efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie podniku. Na dočasnú ochranu, rovnako ako to bolo v prípade zákona č. 62/2020 Z. z., je adekvátne použiť model tzv. opt in moratória, pri ktorom sa využívajú postupy a účinky známe z insolvenčných procesov, avšak samotná dočasná ochrana nie je medzistupňom ukončenia prevádzkovania podniku, práve naopak, má vytvoriť predpoklady pre ďalšie prevádzkovanie podniku po jej ukončení.

Základným cieľom poskytnutej dočasnej ochrany je umožniť dotknutým podnikateľom pokračovať v podnikaní, zabrániť strate pracovných miest a know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Osobná pôsobnosť dočasnej ochrany

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov. Právna úprava dočasnej ochrany byť dostupná pre všetky subjekty, ktoré majú na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov. Odstraňuje sa tak diskriminácia tých subjektov, ktoré zahraničnými osobami so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, avšak majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky, ak majú na území Slovenskej republiky aj centrum hlavných záujmov. Tieto subjekty majú právo na území Slovenskej republiky podnikať za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu, ako slovenskí podnikatelia.

Dočasná ochrana sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť, platobnú inštitúciu, poskytovateľa platobných služieb v obmedzenom rozsahu, poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte a veriteľa podľa osobitného predpisu o úveroch na bývanie.

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany

Príslušnosť súdov na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.

Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný

 1. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 2. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 3. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 4. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany

Žiadosť musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára. Žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky príslušného súdu a musí byť autorizovaná žiadateľom alebo jeho zástupcom. Iná forma podania žiadosti (osobne, poštou) sa nepripúšťa. Nesplnenie týchto formálnych náležitostí žiadosti má za následok, že súd na nesprávne podanú alebo neautorizovanú žiadosť nebude prihliadať. Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa v konaní o poskytnutí dočasnej ochrany. Splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom.

Všeobecné náležitosti žiadosti

Žiadosť musí obsahovať

 1. označenie súdu, ktorému je určená,
 2. označenie žiadateľa v rozsahu – meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 3. vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé,
 4. dátum podania žiadosti.

Osobitné náležitosti žiadosti

Okrem všeobecných náležitostí musí žiadosť obsahovať aj osobitné náležitosti, ktoré vyjadrujú splnenie podmienok a predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi. Osobitné náležitosti sú založené na pravdivých vyhláseniach žiadateľa, pričom ich nepravdivosť súd v zásade posudzuje v konaní o zrušení dočasnej ochrany, keďže okrem niektorých z nich (napr. zapísanie v registri partnerov verejného sektora) nebude táto nepravdivosť zrejmá a súd nie je povinný pri posudzovaní žiadosti aplikovať vyšetrovaciu zásadu. V tomto prípade sa teda nevyžaduje úplné materiálne preskúmanie žiadosti.

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že

 • je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel podľa § 1,
 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok,
 • mu nie sú známe dôvody na jeho zrušenie, ak je žiadateľom právnická osoba,
 • v čase podania žiadosti nemá povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu,
 • vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie alebo obdobné vykonávacie konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje,
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce finančnú stabilitu jeho podniku,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 alebo ods. 4 Obchodného zákonníka,
 • v posledných 48 mesiacoch nebol v dočasnej ochrane a
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak je žiadateľom právnická osoba.

Pokiaľ ide o jednotlivé vyhlásenia žiadateľa, kľúčovým je vyhlásenie o súhlase nadpolovičnej väčšiny veriteľov žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany s poskytnutím dočasnej ochrany. Uvedené vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie dočasnej ochrany predpokladá, že podnikateľ vo finančných ťažkostiach sa pokúsi v dobrej viere rokovať s veriteľmi ešte pred podaním žiadosti a ponúkne im aspoň hrubý náčrt predstavy o riešeniach, ktoré mu pomôžu deklarované problémy podniku prekonať. S dočasnou ochranou musí súhlasiť nadpolovičná väčšina veriteľov žiadateľa počítaná podľa výšky ich pohľadávok, pričom sa vychádza z priebežnej účtovnej závierky, ktorú je žiadateľ povinný zostaviť ku dňu, od ktorého v čase podania žiadosti neuplynulo viac ako 60 dní. Pre počítanie celkového počtu veriteľov sa neprihliada na pohľadávky veriteľov spriaznených pohľadávok, t. j. do celkového počtu veriteľov, ktorí sú oprávnení vyjadriť súhlas s dočasnou ochranou sa nezapočítavajú títo veritelia. Veritelia spriaznených pohľadávok by s najväčšou pravdepodobnosťou súhlasili s poskytnutím dočasnej ochrany a z tohto dôvodu by prihliadanie na ich súhlas pre tento účel mohlo potenciálne ohroziť záujmy nespriaznených veriteľov. Z takto určenej skupiny veriteľov sa následne pre dosiahnutie potrebného kvóra veriteľov neprihliada na veriteľov uvedených v odseku 3 písm. b).
Nielen žiadateľ, ale aj významnejší veritelia, nad zákonom stanovenú výšku ich pohľadávky, musia byť osobami zapísanými v registri partnerov verejného sektora. V opačnom prípade sa na nich hľadí ako na spriaznené osoby a na ich prípadné súhlasy sa neprihliada. Na základe uvedeného stanovuje sa stanovuje pravidlo, že na dosiahnutie potrebnej väčšiny sa neprihliada na súhlasy veriteľov, ktorých pohľadávky voči žiadateľovi prevyšujú v úhrne 100 000 eur. Na súhlasy takýchto veriteľov sa však bude prihliadať v prípade, že
1. veriteľom je subjekt verejnej správy,
2. veriteľom je subjekt uvedený v § 2 ods. 2,
3. veriteľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo
4. ide o osobu pri ktorej by sa v registri partnerov verejného sektora uvádzali ako koneční užívatelia výhod štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu partnera verejného sektora (§ 4 ods. 5 zákona č. 315/2016 Z.z.) – pri tejto osobe sa nevyžaduje zápis v registri partnerov verejného sektora na účely prihliadania na súhlas podľa § 6 ods. 3 a to najmä z dôvodu že transparentnosť je zabezpečená prísnou osobitnou reguláciou týchto osôb.

O dočasnú ochranu by sa nemal uchádzať ten, u koho sú dôvody na jeho zrušenie ako právnickej osoby a rovnako ten, voči komu už pôsobia účinky insolvenčných konaní. Taktiež nie je zrejme adekvátne poskytovať možnosť žiadať dočasnú ochranu tým subjektom, ktoré nevedia uspokojiť nárok z prevádzky podniku, a v dôsledku toho voči nim prebieha exekučné konanie alebo iné obdobné vykonávacie konanie (napr. daňová exekúcia). To platí obdobne, ak ide o výkon záložného práva, a to bez ohľadu na to, či zálohom je podnik alebo niektorá z jeho súčastí. Aj z toho dôvodu je potrebné špecificky uviesť v návrhu zákona osobitne aj podnik, ako aj veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré sú samozrejme súčasťou podniku. Pokiaľ ide o zádržné právo resp. iné práva s obdobnou povahou ako záložne právo (zabezpečovacie práva), ich účinky sa v tomto prípade nesledujú, keďže môžu mať rôznu povahu a mieru prípadnej publicity.

Ak žiadateľ žiadosťou požaduje, aby v súvislosti s poskytnutím dočasnej ochrany nastúpili jej účinky, pretože potrebuje určitý časový priestor na dokončenie rokovaní z veriteľmi, ktoré vedie v dobrej viere, je adekvátne od neho požadovať, aby na úrovni posledného roka nepoužil vlastné zdroje na rozdelenie medzi akcionárov. Pre prípad, že sa tak stalo, má možnosť vlastné zdroje doplniť (napr. vytvoriť kapitálový fond z príspevkov). Podobne je potrebné pozerať sa na prípady, ak v priebehu posledného roka žiadateľ uskutočnil opatrenia, ktoré by ohrozovali jeho finančnú stabilitu (napr. splnil významný finančný záväzok voči spriaznenej osobe a pod.).

O dočasnú ochranu by mal mať možnosť podnikateľ žiadať len raz za štyri roky. Na dočasnú ochranu podľa zákona č. 62/2020 Z.z. v znení neskorších predpisov sa pre tento účel neprihliada.

Prílohy žiadosti

K žiadosti sa musí pripojiť

 • písomný súhlas podľa § 6 ods. 1 písm. b) nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti,
 • zoznam majetku žiadateľa spolu s označením tiarch na takomto majetku,
 • zoznam záväzkov žiadateľa spolu s označením veriteľov spriaznených pohľadávok a s označením zabezpečených veriteľov,
 • zoznam spriaznených osôb žiadateľa,
 • priebežná účtovná závierka podľa § 6 ods. 2.

Tieto prílohy musia byť predložené prostredníctvom na to určeného formulára (okrem priebežnej účtovnej závierky a písomných súhlasov veriteľov, ktoré môžu byť z povahy veci na rôznych listinách). Ak k žiadosti nie sú požadované prílohy pripojené alebo nie sú podané prostredníctvom formulára, súd na žiadosť nebude prihliadať.

Poskytnutie dočasnej ochrany

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd žiadateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise.

Ak žiadateľ nemá sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky, súd poskytne žiadateľovi dočasnú ochranu po tom, ako sa osvedčí, že na území Slovenskej republiky centrum hlavných záujmov; na tento účel môže súd žiadateľa vypočuť a požadovať od neho zloženie preddavku na trovy s tým súvisiace.

Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia. Účinky dočasnej ochrany však voči tretím osobám pôsobia od okamihu, kedy sa o nej dozvedeli. Po zverejnení sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou. Na späťvzatie žiadosti sa neprihliada.

Odmietnutie dočasnej ochrany

Súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti, ak
 • a) sa na žiadosť neprihliada,
 • b) žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 až 7, alebo
 • c) žiadateľ nezloží preddavok podľa § 8 ods. 2.

Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu aktivovanej na doručovanie. Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je prípustná námietka v lehote 15 dní od jeho doručenia. Námietka musí byť podaná prostredníctvom na to určeného elektronického formulára do elektronickej schránky príslušného súdu, inak sa na námietku neprihliada. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť. Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany podľa § 8 ods. 1. Ak námietka nie je dôvodná, je oneskorená alebo žiadateľ námietku vezme späť, súd žiadateľa poučí o možnosti podať žiadosť opätovne. Poučenie sa doručí rovnako ako potvrdenie o odmietnutí žiadosti. Doručením poučenia sa konanie považuje za skončené.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

 1. Počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou.
 2. Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je počas trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. To platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.
 3. Počas dočasnej ochrany nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, v exekúcii alebo pri výkone rozhodnutia postihnúť podnik, vec, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou, ibaže ide o vymáhanie
  a) neoprávnenej štátnej pomoci,
  b) pohľadávky vzniknutej pri realizácii spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie financovaných z fondov Európskej únie, alebo
  c) plnenia priznaného rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie.
 4. Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno pre pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku a takéto zabezpečovacie právo vykonať. To platí rovnako pre výkon zabezpečovacieho práva treťou osobou, ktorá nie je veriteľom podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 5. Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať spriaznenú pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany.
 6. Pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany, nemôže druhá zmluvná strana počas trvania dočasnej ochrany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy; na ustanovenia zmlúv s podobným obsahom a účinkami sa neprihliada. To neplatí, ak
  a)druhá zmluvná strana by ohrozila prevádzkovanie svojho podniku,
  b)plnenie, na ktoré je povinná druhá zmluvná strana, nie je plnením, ktoré je nevyhnutné na zachovanie prevádzky podniku,
  c)podnikateľ pod dočasnou ochranou sa dostal do omeškania s úhradou za nepeňažné plnenie, ktoré sa mu poskytlo po poskytnutí dočasnej ochrany,
  d)podnikateľ pod dočasnou ochranou v súvislosti so zmluvou o bežnom účte alebo obdobnou zmluvou je oprávnený požadovať od druhej zmluvnej strany vykonanie príkazov na platby do určitej sumy, aj keď nemá na to potrebné peňažné prostriedky na účte a voči druhej zmluvnej strane je v omeškaní s plnením nepeňažnej povinnosti, ktorá je podstatným porušením zmluvy, a druhá zmluvná strana poskytla podnikateľovi pod dočasnou ochranou dodatočnú primeranú lehotu na plnenie tejto nepeňažnej povinnosti; na peňažné prostriedky, ktoré boli podnikateľovi pod dočasnou ochranou v takom prípade poskytnuté, sa primerane vzťahujú § 12 a 14.
 7. Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

Práva a povinnosti podnikateľa pod dočasnou ochranou

 1. Záväzky bezprostredne súvisiace s bežnou podnikateľskou činnosťou a s plneniami, ktoré sú potrebné na zachovanie prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou oprávnený uhrádzať pred skôr splatnými záväzkami a prednostne veriteľom, ktorí nie sú spriaznenými osobami.
 2. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Najmä nesmie rozdeliť zisk, iné vlastné zdroje, alebo vrátiť úver alebo obdobné plnenie, ktoré úveru hospodársky zodpovedá, na ktoré sa spriaznenej osobe zaviazal pred poskytnutím dočasnej ochrany.
 3. Podnikateľ pod dočasnou ochranou sa musí zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, ak by išlo o podstatnú zmenu v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie alebo ak by išlo o úkon mimo rámca bežnej podnikateľskej činnosti.
 4. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora počas trvania dočasnej ochrany.
 5. Podnikateľ pod dočasnou ochranou musí presadzovať povinnosti podľa odsekov 2 až 4 aj v ním ovládaných osobách podľa ustanovení Obchodného zákonníka o ovládanej osobe.
 6. Povinnosti podľa odsekov 2, 3 a 5 má rovnako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu a platia od okamihu, kedy žiadateľ začal s veriteľmi rokovanie o súhlase s poskytnutím dočasnej ochrany.
 7. Ak je na základe návrhu podaného do jedného roka po zániku dočasnej ochrany vyhlásený konkurz, právny úkon urobený v rozpore s odsekom 1, 2, 3, 4 alebo odsekom 5 sa stáva vyhlásením konkurzu neúčinným voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca.

Úverové financovanie

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže na účely zachovania prevádzky podniku uzavrieť za obvyklých podmienok úverové zmluvy alebo iné zmluvy, ktoré úverovej zmluve hospodársky zodpovedajú, vrátane zmlúv, ktoré zabezpečujú plnenia z týchto zmlúv. Prostriedky z úverového financovania možno použiť v súvislosti so zachovaním prevádzky podniku na účel uvedený v zmluvách o úverovom financovaní.

Jedným z významných nástrojov, ktorého použitie môže napomôcť sanácii podniku je úverové financovanie. Úverové financovanie spočíva v úvere alebo zmluve s obdobnou kauzou (t. j. ekonomickým dôvodom záväzku) a vyjadruje sa tiež okolnosť, že môže ísť o úver zabezpečený, ako aj nezabezpečený. Účelom úverového financovania môže byť len zachovanie prevádzky podniku pod dočasnou ochranou. Dôležitým prvkom úverového financovania je „obvyklosť“ podmienok jeho poskytnutia.

Osobitné právo zabezpečených veriteľov

Zabezpečení veritelia podnikateľa pod dočasnou ochranou majú právo, aby sa úverové financovanie poskytlo prednostne nimi a ak sa nedohodnú inak, podľa vzájomného pomeru hodnoty zabezpečenia ich pohľadávok. Ak zabezpečení veritelia alebo aspoň niektorý z nich úverové financovanie neposkytne, môže ho poskytnúť za obvyklých podmienok aj iná osoba.

Pri úverovom financovaní by mali mať doterajší zabezpečení veritelia prednostné právo sa na jeho poskytnutí podieľať. Nie je však vylúčené, že o úverové financovanie doterajší veritelia nebudú mať záujem poskytnúť a v takých prípadoch ho môže poskytnúť aj iná osoba. Pre ňu však rovnako platí, že musí ísť o úverové financovanie poskytnuté za obvyklých podmienok.

Priorita uspokojenia nárokov z úverového financovania

V prípade vyhlásenia konkurzu do piatich rokov od zániku dočasnej ochrany platia pre uspokojenie nárokov z úverového financovania rovnako ustanovenia osobitného predpisu o novom úvere. Na nároky z úverového financovania poskytnutého počas dočasnej ochrany, okrem prípadných zmluvných pokút sa nepoužijú ustanovenia Obchodného zákonníka o kríze a ustanovenia osobitného predpisu o uspokojení spriaznených pohľadávok; na zabezpečenie nárokov z úverového financovania majetkom úpadcu, ktoré sú spriaznenou pohľadávkou, sa v konkurze neprihliada.

Aby existovala motivácia na poskytnutie úverového financovania a teda aj snahy o záchranu podnikov vo finančných ťažkostiach, bude sa uplatňovať pravidlo, že ten, kto na záchranu podnikateľa pod dočasnou ochranou úverové financovanie poskytne, v prípade, ak táto záchrana nebude úspešná, dostane počas nasledujúcich piatich rokov výhodu v podobe rovnakého zaobchádzania, ako zodpovedá inštitútu nového úveru poskytnutého v rámci reštrukturalizácie. Ak je úverové financovanie zabezpečené, tak pôjde o uspokojenie zo zabezpečenia. V ostatných prípadoch každopádne bude požívať absolútnu prioritu voči nezabezpečenému dlhu.

Výhody „lepšej priority“ by malo požívať len úverové financovanie, o ktorom je verejne známa informácia o jeho rozsahu, ako aj o subjekte, ktorý ho poskytol. V prípade iného ako veriteľa, ktorého pôsobenie je osobitne regulované, by mala byť zmluva o úverovom financovaní uložená v určenej lehote v zbierke listín podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Predĺženie dočasnej ochrany

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže najskôr 30 dní a najneskôr 10 dní pred uplynutím dočasnej ochrany žiadať súd o predĺženie dočasnej ochrany o ďalšie 3 mesiace. Na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany, ktorá sa nepodala v lehote podľa prvej vety, sa neprihliada. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť.
Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať vyhlásenie podnikateľa pod dočasnou ochranou o tom, že rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov, o čiastočnom odpustení záväzkov alebo o úverovom financovaní.
K žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany sa musí pripojiť písomný súhlas dvojtretinovej väčšiny veriteľov počítanej podľa § 6 ods. 3, nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany, inak sa na ňu neprihliada.

Na základe žiadosti sa dočasná ochrana poskytuje na tri mesiace a uplynutím tejto doby sa považuje za ukončenú, ak podnikateľ pod dočasnou ochranou nepožiada o jej predĺženie. Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže požiadať súd o jej predĺženie, pričom ak súd takejto žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany vyhovie, predlžuje sa na ďalšie tri mesiace. Z uvedeného vyplýva, že maximálna doba poskytnutej a predĺženej dočasnej ochrany trvá šesť mesiacov. Podnikateľ pod dočasnou ochranou tak musí požiadať o predĺženie dočasnej ochrany vo vymedzenom časovom období, inak súd na žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany nebude prihliadať a súd o nej nerozhoduje. Je potrebné zdôrazniť, že o predĺženie dočasnej ochrany možno žiadať len raz, teda nie je možné žiadať o predĺženie poskytnutej dočasnej ochrany opakovane a jej maximálna dĺžka trvania je šesť mesiacov, pričom opätovne môže byť poskytnutá až po uplynutí 48 mesiacov od jej zániku.

Vo vzťahu k náležitostiam a forme podania žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany platia ustanovenia o podaní žiadosti, pričom pri predĺžení sa nepožadujú osobitné náležitosti a prílohy tak, ako pri žiadosti (žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany), ale obligatórnou súčasťou žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany musí byť vyhlásenie podnikateľa pod dočasnou ochranou, že rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov, o čiastočnom odpustení záväzkov alebo o úverovom financovaní, a taktiež k nej musí byť pripojený súhlas dvojtretinovej väčšiny veriteľov (pre počítanie celkového počtu veriteľov a potrebné počtu na udelenie súhlasu sa uplatňujú rovnaké pravidlá, ako v prípade žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany), ktorý nesmie byť starší ako 30 dní pred podaním žiadosti o predĺženie dočasnej ochrany. Vychádza sa z priebežnej účtovnej závierky zostavenej pri vstupe do dočasnej ochrany.

Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana sa ukončila. Zánikom dočasnej ochrany zanikajú aj jej účinky.
Súd bezodkladne zverejní údaje, ak

 • uplynuli tri mesiace od poskytnutia dočasnej ochrany,
 • uplynuli tri mesiace od predĺženia dočasnej ochrany,
 • podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada o jej ukončenie,
 • právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany alebo
 • niektorý z veriteľov požiada o ukončenie dočasnej ochrany a pripojí písomný súhlas nadpolovičnej väčšiny veriteľov.

Povinnosti po zániku dočasnej ochrany

Podnikateľ, ktorý bol v dočasnej ochrane a ktorý je právnickou osobou, je povinný do 30 dní od zániku dočasnej ochrany uložiť do zbierky listín vyhlásenie, že nie je v úpadku. To neplatí ak v tejto lehote podá návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie reštrukturalizácie, na základe ktorého sa neskôr začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie.

Zrušenie dočasnej ochrany

Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany.

Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o skutočnostiach podľa odseku 1. Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom a ktoré nie je podané na príslušný súd, sa neprihliada; o tom oznamovateľa súd bezodkladne upovedomí.

Uznesenie o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. Súd v uznesení o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do piatich pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania o zrušení dočasnej ochrany a osvedčil, že nie sú splnené podmienky pre zrušenie dočasnej ochrany. Podnikateľa pod dočasnou ochranou zároveň poučí, že na skutočnosti a dôkazy predložené neskôr nebude prihliadať.

Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom konania, má však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o predložení vyjadrení a dôkazoch podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne do 15 dní od doručenia kvalifikovaného podnetu bez nariadenia pojednávania na základe predložených listín; ak je to potrebné, môže nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď môže mať význam pre rozhodnutie alebo postup súdu v konaní.

Prechodné ustanovenia

Ak bola podnikateľovi poskytnutá dočasná ochrana podľa osobitného predpisu, ktorá trvá k 31. decembru 2020, predlžuje sa do 31. januára 2021 vrátane trvania jej účinkov. Predĺženiedočasnej ochrany podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na podnikateľov, ktorí k 31. decembru 2020 vstúpili do likvidácie alebo sa k 31. decembru 2020 nachádzajú v likvidácii.

Podaniu žiadosti podľa tohto zákona nebráni okolnosť, že žiadateľ je podnikateľom pod dočasnou ochranou podľa osobitného predpisu. Ak na základe podanej žiadosti súd poskytne dočasnú ochranu podľa tohto zákona, dočasná ochrana podľa osobitného predpisu zaniká.
Na žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany podľa osobitného predpisu podanú od 1. januára 2021 sa neprihliada. Konanie o žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany podľa osobitného predpisu, ktorá sa nevybavila do 31. decembra 2020, sa zastavuje.
Konanie o primeranom zadosťučinení podľa osobitného predpisu8) začaté do 31. decembra 2020 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. decembra 2020.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Covid-19Dočasná ochrana podnikovDočasná ochrana životaschopných podnikovkoronavírus

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X