Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Dočasná ochrana životaschopných podnikov od 1. 1. 2021

Dočasná ochrana
Dočasná ochrana Foto: Getty Images
14. augusta 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorým chce prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.

V súvislosti s negatívnymi dopadmi šírenia choroby COVID-19 bola prijatá právna úprava v zákone č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorá okrem iného mala vytvoriť právny rámec pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, a sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia koronavírusu. Táto právna úprava má však dočasný charakter a neposkytuje dostatočnú ochranu životaschopným podnikateľským subjektom plošne v situácii, kedy sa „životaschopný“ podnik dostane do finančných ťažkostí, ktoré je možné preklenúť obmedzením pôsobnosti inak prísnych povinností súvisiacich s insolvenciou, ak je skutočne dôvodný predpoklad, že sa poskytnutou dočasnou ochranou umožní tomuto podniku a podnikateľovi pokračovať v podnikaní, zabráni strate pracovných miest, know-how a súčasne takáto ochrana prispeje k vyššej miere uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Cieľom návrhu zákona je preto poskytnutie dostatočného časového rámca „životaschopným“ podnikom za účelom pokračovania v prevádzkovaní podniku podľa vzoru dočasnej ochrany upravenej zákonom č. 62/2020 Z. z. Ochrana by mala byť poskytnutá životaschopným podnikom, ktoré sa ocitli spravidla vo veľmi vážnej  finančnej situácii, v dôsledku ktorej je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť prevádzkovania podniku (going concern), sú ohrozené existujúce pracovné miesta, know-how podniku, schopnosť uhrádzať pohľadávky veriteľov v súvislosti s prevádzkovaním podniku a pod. O poskytnutie dočasnej ochrany v bude oprávnený žiadať podnikateľ prevádzkujúci podnik so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky. V súvislosti so zavedením tohto inštitútu sa vytvárajú interaktívne elektronické formuláre, ktoré svojou štruktúrou vychádzajú z už existujúcich formulárov pre dočasnú ochranu. Pre podnikateľa pod dočasnou ochranou sa zavedie možnosť úverového financovania za účelom zachovania prevádzky podniku. Dočasná ochrana sa poskytne na obdobie dvoch mesiacov, pričom podnikateľovi pod dočasnou ochranou sa umožní podať žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany na ďalšie štyri mesiace.

Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní. Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava osobného bankrotu. V malom konkurze sa upravuje pôsobnosť správcu skôr ako administrátora konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov. Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom neexistuje záujem na pokračovaní v prevádzke podniku, resp. je zanedbateľný, a tento jednoznačne prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok. Cieľom návrhu zákona je preto vykonštruovať jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Upravujú sa súčasne aj zodpovednostné mechanizmy a sankcie, ktoré možno uložiť štatutárnemu orgánu úpadcu za porušenie jeho povinností v malom konkurze.

Návrh zákona obsahuje aj návrh zmien právnej úpravy obsiahnutej v zákone č. 8/2005 Z. z. o správcoch za účelom sprecizovania najmä právnej úpravy konania o žiadosti o zápis do zoznamu správcov a zefektívnenia výkonu dohľadu nad činnosťou správcov. V tejto súvislosti sa navrhuje rozčlenenie dohľadu na dohľad v kancelárii a dohľad na diaľku, vrátane úpravy práv a povinností dotknutých osôb.

Účel dočasnej ochrany

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu životaschopných podnikov vo finančných ťažkostiach, ktorý im má umožniť pokračovať v podnikaní, zabrániť najmä strate pracovných miest, know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov. V súvislosti so súčasnými následkami ekonomického poklesu sa zavádza dočasná ochrana, resp. moratórium, ktorá je určená pre životaschopné podniky, ktoré sa ocitli vo veľmi vážnej  finančnej situácii, ktorá spôsobuje, že je ohrozená nielen súčasná, ale najmä budúca možnosť ich prevádzkovania (going concern).

Podnikateľom prevádzkujúcim životaschopný podnik vo finančných ťažkostiach sa poskytuje možnosť žiadať príslušný súd o poskytnutie dočasnej ochrany, ktorej základným účelom je poskytnutie dostatočného časového rámca určeného pre efektívne naštartovanie a riadenie procesu sanácie podniku. Na dočasnú ochranu, rovnako ako to bolo v prípade zákona č. 62/2020 Z. z., je adekvátne použiť model tzv. opt in moratória, pri ktorom sa využívajú postupy a účinky známe z insolvenčných procesov, avšak samotná dočasná ochrana nie je medzistupňom ukončenia prevádzkovania podniku, práve naopak, má vytvoriť predpoklady pre ďalšie prevádzkovanie podniku po jej ukončení. Základným cieľom poskytnutej dočasnej ochrany je preto umožniť dotknutým podnikateľom pokračovať v podnikaní, zabrániť strate pracovných miest a know-how a priniesť vyššiu mieru uspokojenia pohľadávok veriteľov.

Osobná pôsobnosť dočasnej ochrany

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ, ktorý prevádzkuje podnik a má sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Dočasná ochrana sa nepoužije na banku, inštitúciu elektronických peňazí, poisťovňu, zaisťovňu, zdravotnú poisťovňu, správcovskú spoločnosť, obchodníka s cennými papiermi, burzu cenných papierov, centrálneho depozitára cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľa platobného systému, dôchodkovú správcovskú spoločnosť, doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a platobnú inštitúciu.

O dočasnú ochranu môže požiadať len podnikateľ, ktorý prevádzkuje podnik, pričom rozsah použitia dočasnej ochrany je taktiež determinovaný sídlom podnikania právnickej osoby alebo miestom podnikania fyzickej osoby – podnikateľa na území Slovenskej republiky. Vybrané finančné inštitúcie z dôvodov potreby osobitného riešenia ich prípadných problémov, nespadajú pod pôsobnosť tohto zákona.

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany

Príslušnosť na poskytnutie dočasnej ochrany sa určuje podľa sídla alebo miesta podnikania podnikateľa v čase podania žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany.

Na poskytnutie dočasnej ochrany je príslušný

 1. Okresný súd Trnava pre obvod Krajského súdu v Trnave a pre obvod Krajského súdu v Bratislave,
 2. Okresný súd Žilina pre obvod Krajského súdu v Žiline a pre obvod Krajského súdu v Trenčíne,
 3. Okresný súd Banská Bystrica pre obvod Krajského súdu v Banskej Bystrici a pre obvod Krajského súdu v Nitre,
 4. Okresný súd Prešov pre obvod Krajského súdu v Prešove a pre obvod Krajského súdu v Košiciach.

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany

Žiadosť o poskytnutie dočasnej ochrany musí byť podaná prostredníctvom na to určeného formulára, inak sa na žiadosť neprihliada. Žiadosť sa podáva elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu. Žiadosť musí byť autorizovaná žiadateľom alebo jeho zástupcom. Ak žiadosť podáva zástupca žiadateľa, k žiadosti sa musí pripojiť splnomocnenie na zastupovanie žiadateľa v konaní o poskytnutí dočasnej ochrany. Splnomocnenie musí byť autorizované žiadateľom. Na žiadosť podanú na súd, ktorý nie je príslušný na jej poskytnutie, sa neprihliada.

Všeobecné náležitosti žiadosti

Žiadosť musí obsahovať

 1. označenie súdu, ktorému je určená,
 2. označenie žiadateľa v rozsahu
 3. meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa,
 4. názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 5. vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé, a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa tohto zákona,
 6. dátum podania žiadosti.

Osobitné náležitosti žiadosti

Okrem všeobecných náležitostí musí žiadosť obsahovať aj osobitné náležitosti, ktoré vyjadrujú splnenie podmienok a predpokladov pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľovi podľa návrhu zákona. Osobitné náležitosti sú založené na pravdivých vyhláseniach žiadateľa, pričom ich nepravdivosť súd zásadne posudzuje v konaní o zrušení dočasnej ochrany.

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že

 • je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel, na ktorý sa dočasná ochrana podľa tohto zákona poskytuje,
 • s dočasnou ochranou súhlasí nadpolovičná väčšina jeho veriteľov počítaná podľa výšky ich pohľadávok; neprihliada sa na podriadené pohľadávky podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní uspokojované v poradí ako podriadené, ( v návrhu zákona sa uvádza aj alternatíva, že rokuje so zabezpečenými veriteľmi, ktorých hodnota zabezpečenia pohľadávok na hodnote majetku žiadateľa predstavuje aspoň jednu tretinu, o úverovom financovaní a na základe dohody s nimi poveril reštrukturalizačného poradcu podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní zostavením nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku, pričom konečné určenie spôsobu určenia rozsahu veriteľov, s ktorými je žiadateľ povinný rokovať, závisí od výsledkov medzirezortného pripomienkového konania)
 • nie sú mu známe dôvody na jeho zrušenie,
 • vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky začatia konkurzného konania, vyhlásenia konkurzu, začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • vo vzťahu k nemu neprebieha exekučné konanie pre uspokojenie nároku z prevádzky podniku,
 • vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol začatý výkon záložného práva,
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje alebo následky takýchto úkonov odstránil,
 • v posledných 12 mesiacoch pred podaním žiadosti neurobil opatrenia ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo ich následky odstránil,
 • vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 • v posledných 48 mesiacoch nežiadal o dočasnú ochranu podľa tohto zákona.

Nezávislá analýza udržateľnosti prevádzky podniku vyhotovená reštrukturalizačným poradcom podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní musí obsahovať najmä

 • uvedenie skutočnosti, či je prevádzka podniku žiadateľa udržateľná a predpoklady takejto udržateľnosti,
 • vyčíslenie potreby prevádzkového financovania.

Ďalšie podrobnosti o obsahových náležitostiach nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku vyhotovenej reštrukturalizačným poradcom podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní ustanoví všeobecné záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti.

Prílohy žiadosti

K žiadosti sa musí pripojiť

 • súhlas podpísaný veriteľmi podľa § 6 ods. 1 písm. b) nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti,
 • zoznam majetku žiadateľa spolu s označením tiarch na takomto majetku,
 • zoznam majetku tretích osôb, ktorý slúži na zabezpečenie záväzkov žiadateľa,
 • zoznam záväzkov žiadateľa,
 • zoznam veriteľov, s ktorými žiadateľ rokuje o úverovom financovaní,
 • zoznam spriaznených osôb žiadateľa podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní,
 • zoznam súdnych a rozhodcovských konaní, ktorých je žiadateľ žalovanou stranou alebo bol žalovanou stranou v posledných 180 dňoch pred podaním žiadosti.

Prílohy žiadosti sa musia podať prostredníctvom na to určeného formulára.

Poskytnutie dočasnej ochrany

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd žiadateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise. Údaje o žiadateľovi spolu s informáciou, že žiadateľovi bola poskytnutá dočasná ochrana podľa tohto zákona, súd bezodkladne zverejní v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana sa považuje za poskytnutú v deň nasledujúci po dni zverejnenia a trvá dva mesiace. Po zverejnení sa žiadateľ označuje ako podnikateľ pod dočasnou ochranou. Žiadosť po jej podaní nemožno vziať späť, teda na takéto späťvzatie súd neprihliada a ak sú splnené podmienky na jej poskytnutie, túto dočasnú ochranu žiadateľovi poskytne. Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže následne žiadať o jej zrušenie, a to aj bez udania dôvodu.

Odmietnutie dočasnej ochrany

Súd pri (hoci značne formálnom) skúmaní žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany môže zistiť, že na sa žiadosť neprihliada, alebo podaná žiadosť nespĺňa náležitosti žiadosti o poskytnutie dočasnej ochrany, resp. sú tu (prima facie) iné skutočnosti, ktoré bránia zaevidovaniu takejto žiadosti. Ak sa na žiadosť neprihliada alebo žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 5 až 7 súd bezodkladne vydá potvrdenie o odmietnutí žiadosti. Potvrdenie o odmietnutí žiadosti súd odošle do elektronickej schránky žiadateľa alebo jeho zástupcu aktivovanej na doručovanie. Proti potvrdeniu o odmietnutí žiadosti je v lehote 15 dní od jeho doručenia prípustná námietka. Námietka musí byť podaná prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, inak za na námietku neprihliada. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť. Ak je námietka dôvodná, súd bezodkladne vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Ak námietka nie je dôvodná, je oneskorená alebo žiadateľ námietku vezme späť, súd žiadateľa poučí o možnosti podať žiadosť opätovne. Poučenie sa doručí rovnako ako potvrdenie o odmietnutí žiadosti. Doručením poučenia sa konanie považuje za skončené.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

 1. Počas dočasnej ochrany nemožno rozhodnúť o začatí konkurzného konania ohľadom podnikateľa pod dočasnou ochranou. Dočasná ochrana teda bráni začatiu konkurzného konania. Inak povedané, poskytnutá dočasná ochrana relatívne bráni tomu, aby sa na dlžníka vzťahovala pôsobnosť predpisov konkurzného práva ohľadom možnosti začať konkurzné konanie vo vzťahu k nemu. Tento účinok však nebráni súdu vyzvať navrhovateľa na odstránenie nedostatkov návrhu, prípadne návrh odmietnuť. Ide o prípady, kedy ešte nedošlo k účinkom vyhlásenia konkurzu podľa § 14 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii.
 2. Podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok. To platí rovnako na osoby, ktoré sú povinné podať návrh na vyhlásenie konkurzu v jeho mene.
 3. Počas dočasnej ochrany nemožno v exekúcii postihnúť veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku podnikateľa pod dočasnou ochranou, ibaže ide o vymáhanie neoprávnenej štátnej pomoci. To platí primerane aj na výkon rozhodnutí, ktoré sa majú vykonať voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou. V tomto prípade však poskytnutie dočasnej ochrany nepôsobí tak, že nemožno začať a viesť exekučné konanie a realizovať potrebné procesné úkony v exekučnom konaní, ale v rámci vedeného exekučného konania nemôže byť postihovaný (exekvovaný) podnik a veci, práva alebo iné majetkové hodnoty patriace k podniku.
 4. Voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon zabezpečovacieho práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku a takéto zabezpečovacie právo vykonať. To platí rovnako aj pre výkon zabezpečovacieho práva voči majetku tretích osôb, ktoré zabezpečujú záväzky podnikateľa pod dočasnou ochranou súvisiace s prevádzkovaním jeho podniku. Dočasná ochrana má obdobné účinky ako exekučná imunita aj vo vzťahu k výkonu zabezpečovacích práv.
 5. Proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné jednostranne započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní. Započítanie je úkonom, ktorý môže prispieť k zásadnejším zmenám v skladbe, využití, určení či zmenšení majetku podnikateľa pod dočasnou ochranou, najmä pokiaľ započítací prejav urobí osoba s ním spriaznená. Vzhľadom na uvedené sa obmedzuje rozsah jednostranného započítania pohľadávky podnikateľa pod dočasnou ochranou.
 6. Po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo pred poskytnutím dočasnej ochrany. To neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku alebo ak ide o odopretie plnenia zo zmluvy, ktoré nemá byť použité v súvislosti s bežnou prevádzkou podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po poskytnutí dočasnej ochrany nie je dotknuté.Viacero podnikateľov môže mať v súčasnej situácii problém aj s úhradou starších pohľadávok, pri ktorých pôvodne očakávali, že ich budú môcť uhradiť, preto sa zakotvuje pravidlo, že po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu alebo od zmluvy odstúpiť.
 7. Lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.
 8. Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. Najmä nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkovou podstatou podniku a s majetkom, ktorý do nej môže patriť, pokiaľ by malo ísť o podstatné zmeny v skladbe, využití alebo určení tohto majetku, alebo o jeho nie zanedbateľné zmenšenie. Povinnosť podľa predchádzajúcej vety platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou. Ak je vyhlásený konkurz na majetok podnikateľa, ktorému bola poskytnutá dočasná ochrana, je právny úkon, ktorý bol urobený v rozpore s týmto ustanovením, neúčinný voči veriteľom; zodpovednosť za škodu a zákonné ručenie tým nie sú dotknuté. Nároky z porušenia týchto povinností uplatňuje správca. To platí rovnako aj na osoby, v ktorých má podnikateľ pod dočasnou ochranou kvalifikovanú účasť podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní.
 9. Záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami. Záväzky, ktoré by sa v prípade vyhlásenia konkurzu uspokojovali v poradí ako podriadené záväzky, uhrádza podnikateľ pod dočasnou ochranou až po úhrade iných záväzkov. Uvedený účinok slúži na podporu zachovania going concern, aby podnikateľ pod dočasnou ochranou pri zásadnejšom nezmenení štruktúry záväzkov mohol byť oprávnený uhrádzať „nový dlh“ pred „starším dlhom“.

Úverové financovanie

Jedným z významných nástrojov, ktorého použitie môže napomôcť sanácii podniku je úverové financovanie. Úverovému financovaniu v procese dočasnej ochrany sa poskytuje výnimka z pôsobení predpisov, ktorých cieľom je zamedzovať nahradzovaniu nedostatku vlastných zdrojov cudzími. Účel poskytnutého úverového financovania však musí súvisieť so zachovaním bežnej prevádzky podniku.

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže za účelom zachovania prevádzky podniku uzavrieť za obvyklých podmienok úverové alebo iné zmluvy, ktoré úverovej zmluve hospodársky zodpovedajú, vrátane zmlúv, ktoré zabezpečujú plnenia z týchto zmlúv. Úverové financovanie poskytnuté počas dočasnej ochrany sa neposudzuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a ak je poskytnuté spriaznenou osobou podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní, neuplatnia sa naň ustanovenia osobitného predpisu o konkurznom konaní o uspokojení nárokov z neho v poradí ako podriadený záväzok.Prostriedky z úverového financovania možno použiť v súvislosti so zachovaním prevádzky podniku na účel uvedený v zmluvách o úverovom financovaní.

Sanačné privilégium doterajších veriteľov

Zabezpečení veritelia podnikateľa pod dočasnou ochranou majú právo, aby úverové financovanie bolo poskytnuté prednostne nimi a ak sa nedohodnú inak, podľa vzájomného pomeru hodnoty zabezpečenia ich pohľadávok. Ak zabezpečení veritelia alebo aspoň niektorý z nich úverové financovanie neposkytne, môže ho poskytnúť za obvyklých podmienok aj iná osoba.

Absolútna priorita nárokov z úverového financovania

V prípade vyhlásenia konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou sa nároky z úverového financovania, uspokoja ako pohľadávky proti všeobecnej podstate v rovnakom poradí, ako sa v konkurze uspokojujú pohľadávky súvisiace s prevádzkovaním podniku počas konkurzu. Ak sa tak zabezpečení veritelia v súvislosti s poskytnutím úverového financovania dohodnú, nároky z úverového financovania sa v dohodnutom rozsahu v prípade vyhlásenia konkurzu uspokoja aj ako pohľadávky proti oddelenej podstate. Aby existovala motivácia na poskytnutie úverového financovania a teda aj snahy o záchranu životaschopných podnikov, bude sa uplatňovať pravidlo, že ten, kto na záchranu podnikateľa pod dočasnou ochranou úverové financovanie poskytne, v prípade, ak táto záchrana nebude úspešná, dostane výhodu v podobe protipodstatovej pohľadávky.

Ukončenie a zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká deň nasledujúci po dni zverejnenia údajov v Obchodnom vestníku o podnikateľovi pod dočasnou ochranou spolu s informáciou, že dočasná ochrana bola ukončená. Zánikom dočasnej ochrany zanikajú aj jej účinky. Dočasná ochrana je ukončená uplynutím lehoty, na ktorú bola poskytnutá vrátane jej predĺženia, ak bola predĺžená, podaním žiadosti o jej ukončenie a rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany. Účinky dočasnej ochrany však zanikajú až zverejnením informácie v Obchodnom vestníku o jej ukončení, pričom túto povinnosť musí súd splniť bezodkladne.

Dočasná ochrana zaniká, ak

 • uplynula doba, na ktorú bola dočasná ochrana poskytnutá alebo predĺžená,
 • o ukončenie dočasnej ochrany podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada alebo
 • súd právoplatne rozhodol o zrušení dočasnej ochrany.

K žiadosti o ukončenie dočasnej ochrany môže podnikateľ pod dočasnou ochranou priložiť aj dohodu, ktorou dochádza k vzniku, zmene alebo zániku práv alebo záväzkov v nej obsiahnutých.

Ten, koho dočasná ochrana zanikla, nie je oprávnený žiadať o dočasnú ochranu opätovne počas nasledujúcich 48 mesiacov.

Predĺženie dočasnej ochrany

Podnikateľ pod dočasnou ochranou môže najneskôr päť dní pred uplynutím doby dočasnej ochrany žiadať súd o predĺženie dočasnej ochrany o štyri mesiace. Na neskôr podanú žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany sa neprihliada a zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť.

Žiadosť o predĺženie dočasnej ochrany musí obsahovať vyhlásenie podnikateľa pod dočasnou ochranou o tom, že rokuje s veriteľmi o zmene obsahu záväzkov, o čiastočnom odpustení záväzkov alebo o úverovom financovaní a podľa nezávislej analýzy udržateľnosti prevádzky podniku, je prevádzka podniku udržateľná. K žiadostimusí byť pripojená nezávislá analýza udržateľnosti prevádzky podniku vyhotovená reštrukturalizačným poradcom podľa osobitného predpisu o konkurznom konaní alebo opätovný súhlas veriteľov podľa § 6 ods. 1 písm. b), nie starší ako 30 dní pred podaním žiadosti.

Rozhodnutie súdu o zrušení dočasnej ochrany

Súd, ktorý rozhodol o poskytnutí dočasnej ochrany, môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu rozhodnúť o zrušení dočasnej ochrany, ak na dočasnú ochranu neboli predpoklady, predpoklady na jej poskytnutie zanikli alebo podnikateľ pod dočasnou ochranou porušil povinnosti vyplývajúce z dočasnej ochrany. Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť.

Uznesenie o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany súd doručí podnikateľovi pod dočasnou ochranou a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení o začatí konania o zrušení dočasnej ochrany vyzve podnikateľa pod dočasnou ochranou, aby najneskôr do 5 pracovných dní doručil súdu písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania o zrušení dočasnej ochrany a osvedčil, že nie sú splnené podmienky pre zrušenie dočasnej ochrany. Podnikateľa pod dočasnou ochranou zároveň poučí, že na skutočnosti a dôkazy predložené neskôr nebude prihliadať.

Účastníkom konania je podnikateľ pod dočasnou ochranou. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom konania, má však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o predložení vyjadrení a dôkazoch podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Súd o zrušení dočasnej ochrany rozhodne bezodkladne bez nariadenia pojednávania na základe predložených listín. Súd si pred rozhodnutím o zrušení dočasnej ochrany spravidla vyžiada stanovisko reštrukturalizačného poradcu, ktorý vyhotovil nezávislú analýzu udržateľnosti prevádzky podniku.

Prechodné ustanovenie

Na účely zabezpečenia ochrany podnikateľov pred následkami šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 sa upravuje vzťah dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020  Z. z. a dočasnej ochrany poskytnutej podľa tohto zákona. Upravuje sa fikcia, že dočasná ochrana poskytnutá podľa zákona č. 62/2020 Z. z. sa bude považovať za dočasnú ochranu poskytnutú podľa tohto zákona a to najviac na 60 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Súčasne sa poskytuje možnosť požiadať o jej predĺženie podľa tohto zákona. Podnikateľ pod dočasnou ochranou po zániku dočasnej ochrany (vrátane predĺženej dočasnej ochrany, ak bola predĺžená) môže o dočasnú ochranu znova žiadať až po uplynutí 48 mesiacov od jej zániku. Účinky dočasnej ochrany poskytnutej podľa zákona č. 62/2020 Z. z. ostávajú zachované počas celej doby trvania tejto dočasnej ochrany.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Covid-19Dočasná ochrana podnikovDočasná ochrana životaschopných podnikovkoronavírus

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

21sep6:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20206:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

21sep8:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

21sep8:30Legislatívne zmeny v mzdovej učtárni v roku 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X