Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

GDPR: Ochrana osobných údajov – Podmienky, práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov GDPR
ochrana osobných údajov gdpr
6. apríla 2018 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V 25. 5. 2018 vstúpia do účinnosti ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj ako „zákon“), ktoré zosúladia vnútroštátnu legislatívu v oblasti ochrany osobných údajov s Nariadením GDPR z roku 2018.  Dôležité pojmy, práva a povinnosti, ktoré čakajú na podnikateľov v praxi, si priblížime aj v nasledujúcich riadkoch.

Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek preukázať, že dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Veľmi dôležité je aj to, ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, aby ho nebolo možné zameniť s iným súhlasom.

Dotknutá osoba má po novom právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto vopred skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba zároveň môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Pri samotnom posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa potom zohľadní najmä skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Informácie a prístup k osobným údajom

V zmysle novej legislatívy pribudnú prevádzkovateľom aj viaceré iné povinnosti. Ak sa od dotknutej osoby budú získavať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je aj prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní:

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je takáto osoba určená,
 • účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
 • oprávnené záujmy prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa osobné údaje spracúvajú podľa
 • identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
 • informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej aj ako „komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos,
 • dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, tak aspoň informácie o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • informácie o tom, že má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • informácie o tom, že má právo podať návrh na začatie konania,
 • informácie o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov a existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Prevádzkovateľ je zároveň povinný poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním jej osobných údajov informácie o inom účele, ako aj ďalšie relevantné informácie, ak má v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli od nej získané. Toto však neplatí v prípade, že boli informácie poskytnuté dotknutej osobe poskytnuté pred spracúvaním osobných údajov.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Oprava, výmaz a obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • Osobitné situácie zákonného spracúvania údajov
 • Rodné číslo

Zákon ďalej ustanovuje, že v prípade, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, prevádzkovateľ je povinný dotknutej osobe poskytnúť aj nasledovné informácie:

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený,
 • kontaktné údaje zodpovednej osoby, ak je určená,
 • účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov,
 • kategórie spracúvaných osobných údajov,
 • identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje,
 • informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia komisie o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa ich prenos,
 • informácie o dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, tak informáciu o kritériách jej určenia,
 • informácie o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak sa spracúvajú osobné údaje,
 • informácie o tom, že má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov,
 • informácie o práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
 • informácie o tom, že má právo podať návrh na začatie konania
 • informácie o zdroji, z ktorého pochádzajú osobné údaje, prípadne o tom, či pochádzajú z verejne prístupných zdrojov,
 • informácie o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. V týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame automatizovaného individuálneho rozhodovania a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Zákon ustanovuje aj lehoty a prípady, kedy je prevádzkovateľ povinný poskytnúť vyššie uvedené informácie. Ak poskytovanie týchto informácií ukáže ako nemožné alebo by si vyžadovalo neprimerané úsilie, najmä ak sa spracúvajú osobné údaje na účel archivácie, na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely, na ktoré sa vzťahujú podmienky a záruky, alebo ak je pravdepodobné, že takáto povinnosť znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania osobných údajov, prevádzkovateľ je povinný prijať vhodné opatrenia na ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby vrátane sprístupnenia daných informácií verejnosti.

Právo na prístup k osobným údajom

Zákon ďalej ustanovuje, k akým rôznym údajom môže žiadať prístup dotknutá osoba. Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa napríklad potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné skutočne údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom ako aj nasledovné informácie:

 • o účele spracúvania osobných údajov,
 • kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania osobných údajov a ak to nie je možné, tak aspoň informáciu o kritériách jej určenia,
 • o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania. Vo všetkých týchto prípadoch je prevádzkovateľ zároveň povinný poskytnúť dotknutej osobe najmä informácie o použitom postupe, význame a predpokladaných dôsledkoch spracúvania osobných údajov pre ňu.

Dotknutá osoba má pritom právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Prevádzkovateľ je ďalej povinný poskytnúť dotknutej osobe všetky jej osobné údaje, ktoré spracúva. Je možné, že vzhľadom na množstvo rôznych povinností prinesú tieto prevádzkovateľom zvýšené administratívne náklady. Zákon myslel aj na tieto situácie. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, si môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci vzniknutým administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadaviek. Dôležité je, že právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.

Oprava, výmaz a obmedzenie spracúvania osobných údajov

V praxi sa niekedy stáva, že poskytnuté osobné údaje sú z určitého dôvodu nesprávne uvedené alebo neúplné. Zákon pamätá aj na tieto situácie a ustanovuje prevádzkovateľom povinnosť opraviť nesprávne osobné údaje dotknutej osoby alebo ich doplniť v prípade, že sú neúplne uvedené. Dotknutá osoba má zároveň právo na vymazanie osobných údajov, a to na požiadanie a bez zbytočného odkladu v nasledovných prípadoch:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, pričom neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov zo zákonom ustanovených dôvodov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov
 • osobné údaje sú spracúvané nezákonným spôsobom,
 • ak je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 • ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať v dôsledku niektorého z vyššie uvedených dôvodov, je povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu. Zároveň je povinný pri primeraných nákladoch informovať ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej osobné údaje a ich kópie alebo odpisy.

Výnimky z uvedeného pravidla sa uplatňujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na uplatnenie práva na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie, na splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu, alebo v prípade, že sa spracúvajú na účely archivácie, vedecké účely, účely historického výskumu, štatistické účely alebo v prípade, keď sa uplatňuje určitý právny nárok.

Zákon tiež ustanovuje, že dotknutá osoba ma v určitých prípadoch aj právo na obmedzenie spracúvanie osobných údajov. Jedná sa o nasledovné situácie:

 • dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov, pričom požaduje namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov v zákonom ustanovených prípadoch, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

V prípade, že v praxi dôjde k takému obmedzeniu osobných údajov, prevádzkovateľ môže ďalej uchovávať osobné údaje dotknutej osoby, spracúvať ich však môže len s jej  súhlasom, alebo za účelom uplatnenie právneho nároku a na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu. O tom, že bude obmedzenie zrušené, je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu. Prevádzkovateľ je zároveň povinný oznámiť príjemcovi opravu osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania. Nemusí tak urobiť len v niektorých zákonom ustanovených prípadoch, ak je to nemožné alebo by si to vyžadovalo vynaloženie neprimeraného úsilia.

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi. Ten je povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a čitateľnom formáte. Toto právo však možno uplatniť len v prípade, že nemá nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh na základe príslušných zákonov. Prevádzkovateľ tiež nesmie spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Novinkou je aj to, že dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať tieto osobné údaje na účel priameho marketingu. Prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na tieto jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s dotknutou osobou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, okrem prípadov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Prevádzkovateľ je povinný poskytovať dotknutej osobe súčinnosť pri uplatňovaní jej práv podľa zákona.  Zároveň je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie a oznámenie podľa zákona, ktoré sa týkajú spracúvanie jej osobných údajov, a to v transparentnej, stručnej a ľahko dostupnej forme, najmä pri informáciách určených pre dieťa.

Osobitné situácie zákonného spracúvania údajov

Zákon ustanovuje aj ďalšie prípady, kedy môže prevádzkovateľ zákonným spôsobom aj bez súhlasu dotknutej osoby spracúvať osobné údaje. Nesmie však pritom porušovať právo dotknutej osoby na ochranu osobnosti, súkromia a nesmie byť ani v rozpore s osobitnými právnymi predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Takéto prípady tvorí spracúvanie osobných údajov:

 • na akademické, umelecké a literárne účely,
 • ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami,
 • ak spracúva údaje prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu jeho činnosti

Prevádzkovateľ, ktorý je zamestnávateľom dotknutej osoby, je oprávnený poskytovať a zverejniť nasledovné údaje o tejto osobe. Poskytovaním týchto osobných údajov však nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby:

 • titul, meno, priezvisko zamestnanca,
 • pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie zamestnanca,
 • osobné číslo alebo zamestnanecké číslo zamestnanca,
 • odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a identifikačné údaje zamestnávateľa, avšak v prípade, že je to potrebné v súvislosti s plnením pracovných povinností, služobných povinností alebo funkčných povinností dotknutej osoby.

Rodné číslo

V praxi sa často stretávame s tým, že na niektorých miestach, kde by sme to ani nečakali, si od nás pýtajú rodné číslo na rôzne účely. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle v znení neskorších právnych predpisov ustanovuje, že rodné číslo je trvalý osobný identifikačný údaj fyzickej osoby, ktorý zabezpečuje jej jednoznačnosť v informačných systémoch. Pre potreby ochrany osobných údajov preto platí, že pri ich spracúvaní možno využiť identifikovania fyzickej osoby všeobecne použiteľný identifikátor podľa osobitného predpisu len vtedy, ak je jeho využitie nevyhnutné na dosiahnutie daného účelu spracúvania.

Súhlas so spracúvaním rodného čísla musí byť výslovný a nesmie ho vylučovať osobitný predpis, ak ide o jeho spracúvanie na právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Zverejňovať všeobecne použiteľný identifikátor sa zakazuje. Tento zákaz neplatí len v prípade, ak ho zverejní sama dotknutá osoba.

Ďalším osobitným prípadom, kedy zákon povoľuje prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje, sú situácie, v ktorých ide o spracúvanie nasledovných údajov:

 • genetické údaje, pričom genetickými údajmi rozumieme osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej fyzickej osoby
 • biometrické údaje, pričom biometrickými údajmi rozumieme osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo daktyloskopické údaje
 • údaje týkajúce sa zdravia a na právnom základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná. Takými údajmi rozumieme osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú informácie o jej zdravotnom stave.

Osobné údaje o dotknutej osobe možno získať od inej fyzickej osoby a spracúvať ich v informačnom systéme len s predchádzajúcim písomným súhlasom dotknutej osoby. Z tohto pravidla zákon ustanovuje výnimku v prípade, že poskytnutím osobných údajov o dotknutej osobe do informačného systému iná fyzická osoba chráni svoje práva alebo právom chránené záujmy, pričom oznamuje skutočnosti, ktoré odôvodňujú uplatnenie právnej zodpovednosti dotknutej osoby, alebo sa osobné údaje spracúvajú na základe osobitného zákona. Ten, kto také osobné údaje spracúva, musí vedieť preukázať, že ich získal v súlade s týmto zákonom.

V živote sa ľudia dostávajú do rôznych situácií. Zákon preto pamätá aj na prípady, kedy už dotknutá osoba nežije. Súhlas môže v takomto prípade poskytnúť blízka osoba. Občiansky zákonník v § 116 ustanovuje, kto všetko sú blízke osoby. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu. Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka. Zákon v týchto prípadoch zároveň ustanovuje, že súhlas nie je platný, ak minimálne jedna blízka osoba písomne vyslovila s nesúhlas so spracúvaním údajov dotknutej osoby, ktorá už nežije.

Pri spracúvaní osobných údajov na účely archivácie, vedecké účely, na účely historického výskumu alebo štatistické účely je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ povinný prijať primerané záruky pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných, účinných, technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké účely, účely historického výskumu alebo na štatistické účely, môžu byť práva dotknutej osoby obmedzené osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak sú prijaté primerané podmienky a záruky, ak by tieto práva dotknutej osoby pravdepodobne znemožnili alebo závažným spôsobom sťažili dosiahnutie týchto účelov a také obmedzenie práv dotknutej osoby je nevyhnutné na dosiahnutie týchto účelov. Rovnako to platí v prípade, že sa osobné údaje spracúvajú na účely archivácie.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

GDPR - ochrana osobných údajovPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

06feb8:30Tvorba výkresovej dokumentácie podľa ISO noriem – Technické kreslenie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Výroba

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

07feb8:30Kolektívne zmluvy - kolektívne vyjednávanie, zmeny v zákone o kolektívnom vyjednávaní a v Zákonníku práce v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo,Riadenie,Riadenie firmy

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X