Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aký je postup pri konaní vo veciach obchodného registra (ORSR) v roku 2021?

nástup do zamestnania
nástup do zamestnania Foto: Thinkstock
15. októbra 2020 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Právna úprava obchodného registra (ORSR) je obsiahnutá vo viacerých zákonoch a obsahuje rôzne informácie o údajoch a procesoch, s ktorými by sa mali podnikatelia oboznámiť pri kontakte s obchodným registrom. Takéto situácie nastávajú napríklad v čase, keď zakladajú alebo rušia obchodné spoločnosti, prípadne v nich vykonávajú rôzne zmeny, pri ktorých zákony vyžadujú zápis predmetných údajov do ORSR. Jednotlivé právne predpisy vyžadujú od podnikateľov pri ich podnikateľskej splnenie rôznych podmienok, doloženie listín alebo potvrdenie dosiahnutého vzdelania či nadobudnutých zručností. Zároveň ustanovujú presný procesný postup a kroky, ktoré je potrebné uskutočniť pre dosiahnutie požadovanej zmeny.

V aktuálnom článku si priblížime základný právny rámec, ktorý predstaví podnikateľom právne predpisy, s ktorými môžu prísť do kontaktu v súvislosti s vecami týkajúcich sa konaní vo veciach ORSR a bližšie si predstavíme aj proces konania v ORSR.

Základným právnym predpisom je zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“). Niektoré ustanovenia obsahuje aj zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „obchodný zákonník“). Štvrtá hlava zákona č. 161/2015 z. z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len civilný mimosporovvý poriadok“) taxatívne vypočítava tri druhy konaní vo veciach obchodného registra.

Ustanovenia týkajúce sa procesov prebiehajúcich a súvisiacich s vecami patriacimi do pôsobnosti obchodného registra, však možno nájsť aj vo vyhláškach (napr. vyhláška č. 319/2007 z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra a iných zákonoch (napr. zákon č. 71/1992 zb. o súdnych poplatkoch).

Čo je obchodný register?

Z ustanovení obchodného zákonníka vyplýva, že obchodný register je verejný zoznam zákonom ustanovených údajov, ktorého súčasťou je aj zbierka listín.

Do obchodného registra sa zapisujú
 • právnické osoby
 1. verejná obchodná spoločnosť,
 2. komanditná spoločnosť,
 3. spoločnosť s ručením obmedzeným,
 4. jednoduchá spoločnosť na akcie,
 5. akciová spoločnosť,
 6. družstvo,
 • právnické osoby založené podľa práva Európskej únie, a to
 1. európske zoskupenie hospodárskych záujmov,
 2. európske družstvo,
 3. európska spoločnosť,
 • právnické osoby zriadené zákonom alebo na základe zákona, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisujú do obchodného registra,
 • štátne podniky,
 • organizačné zložky podnikov slovenských právnických osôb,
 • podniky zahraničných právnických osôb a organizačné zložky podnikov zahraničných právnických osôb.

Hlavným cieľom takejto právnej úpravy je snaha o informovanosť tretích osôb o skutočnostiach, ktoré sú významné vo vzťahu k zapísaným osobám. Zapísané údaje sú účinné voči tretím osobám od dňa ich zverejnenia.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Konanie vo veciach obchodného registra
 • Návrh
 • Registrové konanie
 • Sankcie
 • Nahliadanie do obchodného registra, výpisy, odpisy a potvrdenie z obchodného registra, kópie a potvrdenia zo zbierky listín

Zákon o obchodnom registri

Zákon o obchodnom registri upravuje nasledovné oblasti:

 • zoznam údajov, ktoré sa zapisujú do obchodného registra,
 • obsah zbierky listín,
 • postup pri zápise údajov do obchodného registra,
 • postup pri zápise zmeny zapísaných údajov,
 • postup pri výmaze zapísaných údajov,
 • ukladanie listín do obchodného registra,
 • vyhotovovanie výpisov, odpisov a potvrdení z obchodného registra,
 • vyhotovovanie kópií potvrdení zo zbierky listín.

V praxi je pre podnikateľov dôležité poznať, aké všetky údaje je potrebné zapisovať do obchodného registra. Je to najmä z tohto dôvodu, že niektoré zmeny v rámci podnikateľskej činnosti sú podnikatelia v rámci zachovania určitej právne istoty voči tretím subjektom povinní zverejniť prostredníctvom na to určených inštitúcií, ako je aj obchodný register.

Od 1. 10. 2020 nastalo niekoľko zmien v zákona pri zapisovaných údajoch. Zákon o obchodnom registri ustanovuje, že nasledovné údaje sú podnikatelia povinní zapisovať do obchodného registra:

 • obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena, dátum narodenia, rodné číslo, bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od bydliska,
 • identifikačné číslo,
 • predmet podnikania alebo činnosti,
 • právna forma právnickej osoby,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je štatutárnym orgánom právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ako aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá je jej štatutárnym orgánom,
 • označenie, adresa umiestnenia a predmet podnikania alebo činnosti organizačnej zložky podniku, ak osobitný zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obchodného registra, spolu s menom, priezviskom, bydliskom, dátumom narodenia a rodným číslom alebo iným identifikačným údajom, ak rodné číslo nie je pridelené, vedúceho organizačnej zložky podniku a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ak sa zapisuje do obchodného registra ako prokurista, s uvedením spôsobu konania za podnikateľa a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá je členom dozorného orgánu zapísanej osoby, s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie, ak má zapísaná osoba dozorný orgán zriadený,
 • dátum uplynutia času, na ktorý bola právnická osoba založená, ak bola založená na dobu určitú,
 • zrušenie právnickej osoby, dátum zrušenia právnickej osoby a právny dôvod jej zrušenia,
 • dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako likvidátor, s uvedením spôsobu konania v mene zapísanej osoby a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie; ak je likvidátorom právnická osoba, zapisuje sa aj meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby, ktorá za túto právnickú osobu vykonáva pôsobnosť likvidátora,
 • rozhodnutie súdu o neplatnosti právnickej osoby,
 • vyhlásenie konkurzu a ukončenie konkurzného konania,
 • meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca ustanovený v konkurznom konaní, reštrukturalizačnom konaní alebo vyrovnacom konaní; ak je ako správca ustanovená právnická osoba, zapisuje sa jej obchodné meno, značka správcu a adresa kancelárie,
 • dátum povolenia reštrukturalizácie alebo povolenia vyrovnania a dátum ukončenia týchto konaní,
 • zavedenie nútenej správy podľa osobitných predpisov a jej skončenie,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené, fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, ak je pridelené, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako správca na výkon nútenej správy a jeho zástupca,
 • právny dôvod výmazu zapísanej osoby,
 • nezahladené tresty uložené zapísanej právnickej osobe a nevykonané tresty postihujúce jej zapísaných právnych nástupcov,
 • ďalšie skutočnosti, ak to ustanovuje osobitný zákon.

Z uvedeného zoznamu je zrejmé, že právne predpisy vyžadujú od podnikateľov zápis množstva rôznych údajov do obchodného registra. Tento výpočet však nie kompletný. Zákon o obchodnom registri ustanovuje aj ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do obchodného registra, a to najmä v súvislosti so zahraničnými osobami, ich podnikmi a organizačnými zložkami. Zároveň je potrebné do obchodného registra zapísať aj iné informácie alebo údaje, ktorých zápis ukladajú podnikateľom osobitné právny predpisy. Vždy je preto dôležité pred návrhom na zápis údajov do obchodného registra zistiť, či je tento kompletný, inak obchodný register návrh odmietne.

Exkluzívny obsah pre členov klubu

Tu sa nachádza obsah prístupný iba členom Klubu Podnikam.sk. Ziskajte pristup k celému článku a všetky výhody členstva klubu.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Obchodný registerpodnikanie s.r.o.podnikanie v s.r.o.Prémiový obsahregistrove konanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

27nov8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

27nov8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

27nov9:00WEBINÁR: Udržanie alebo strata pracovných miest9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X