Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kto bude mať od 1. 8. 2021 nárok na dotáciu na obedy na školách a aké nové dotácie štát zavedie od začiatku roka 2021?

dotácie
dotácie Foto: Getty Images
10. decembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa rušia dotácie obedov v materských a základných školách sa od začiatku augusta budúceho roka. Kým v súčasnosti štát sumou 1,2 eura dotuje každý obed pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy alebo základnú školu, od začiatku augusta budúceho roka sa budú na týchto školách dotovať len obedy pre deti v hmotnej núdzi.

Podľa ministerstva práce a sociálnych vecí ide o návrat k tomu, čo na Slovensku platilo do konca roka 2018. Štátna dotácia na jeden obed sa pritom zvýši o 10 centov na 1,30 eura. Touto sumou sa má pokryť najvyššie finančné pásmo na nákup potravín na druhom stupni vyučovania v základných školách, ktoré je vo výške 1,30 eura za jeden obed. Za vyučovanie v základnej škole sa bude považovať aj individuálne vzdelávanie. Štát tak poskytne dotáciu na stravu aj na deti, ktoré síce odobrali stravu, ale vzhľadom na individuálne vzdelávanie sa nezúčastnili na riadnom vyučovaní v základnej škole.

Novelou sa tiež sa s cieľom utvoriť podmienky na podporu prorodinných aktivít dopĺňajú do dotačného mechanizmu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nové dotačné tituly, a to dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny a dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti. Aj keď doterajšie dotačné tituly umožňovali čiastočne podporovať aktivity preventívneho, resp. podporného charakteru zamerané na rodiny, novým druhom dotácie sa podpora vyslovene zacieli na rodinu, a to nezávisle na tom, či ide o rodinu vznikajúcu, rodinu s maloletým dieťaťom, starým rodičom, či zdravotne znevýhodneným členom rodiny.
Prostredníctvom nového druhu dotácie budú môcť byť (v maximálnej sume dotácie vo výške 10 000 €, v prípade utvárania priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detských ihrísk v maximálnej výške 50 000€) podporené preventívne aktivity, ako napríklad preventívne programy, tréningy a osveta zamerané na plnenie funkcií rodiny, na zvyšovanie citlivosti verejnosti k závažným rodinným témam, na predchádzanie negatívnym javom v rodine, ako aj aktivity zamerané na posilňovanie medzigeneračných vzťahov v rodine, budovanie svojpomocných skupín, či edičné činnosti, ktoré s týmito preventívnymi resp. podpornými aktivitami súvisia. Dopĺňa sa aj nový druh dotácie na podporu dobrovoľníckej činnosti v maximálnej výške 5 000 .
Novela zákona nadobúda účinnosť 1. 1. 2021, okrem častí týkajúcich sa dotácie na stravovanie detí na školách, ktoré nadobudnú účinnosť 1. 8. 2021.

Úprava a rozšírenie poskytovaných dotácií

Vzhľadom na rozšírenie a precizovanie účelu dotácie na podporu rodovej rovnosti, sa upravuje tiež predmet zákona a názov dotačného titulu na dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí tak, aby samotný názov dotácie korešpondoval s účelom dotácie. Taktiež sa rozširujú dotácie poskytované v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o nové druhy dotácie, ktorými sú dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny (cielená dotačná podpora prorodinných opatrení) a dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti (cielená dotačná podpora dobrovoľníckej činnosti v sociálnej oblasti a v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti v pôsobnosti ministerstva).
Zákon upravuje účel, rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Za podmienok ustanovených zákonom a osobitným predpisom možno poskytnúť
 • dotáciu na podporu rozvoja sociálnych služieb,
 • dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením,
 • dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
 • dotáciu na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu,
 • dotáciu na podporu rekondičných aktivít,
 • dotáciu na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti,
 • dotáciu na podporu edičnej činnosti,
 • dotáciu na podporu humanitárnej pomoci,
 • dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí,
 • dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny,
 • dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti.

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Rozširujú sa druhy sociálnych služieb, v rámci ktorých môže byť podporená rekonštrukcia a stavebné úpravy aj o nízkoprahové denné centrum, integračné centrum a komunitné centrum, ktoré sa rovnako považujú za zariadenia na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb, ale aj o sociálnu službu včasnej intervencie, ak sa poskytuje ambulantnou formou. Spomedzi podporovaných druhov sociálnych služieb sa vypúšťa podpora samostatného bývania, nakoľko nejde o zariadenie sociálnych služieb.
Rozšíri sa možnosť podpory integrácie detí so zdravotným znevýhodnením (dotácia na kúpu špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou), pre ktoré vykonávané opatrenia pobytovou formou v centre pre deti a rodiny nezávisle na tom, v ktorej organizačnej súčasti centra je dieťa umiestnené (t. j. nielen podpora integrácie detí umiestnených v špecializovaných samostatne usporiadaných skupinách na základe súdneho rozhodnutia)
Rozšíria sa tiež možnosti poskytnutia dotácie centru pre deti a rodiny (akreditované) na podporu jeho priestorovej deinštitucionalizácie aktuálne je možné podporiť rekonštrukciu a stavebnú úpravu rodinného domu, resp. bytu, avšak pre malé zariadenia je prakticky nemožné získať samotný rodinný dom/byt, ktorý by vôbec bolo možné rekonštruovať. Preto sa rozšíri možnosť poskytnutia dotácie aj o kúpu domu/bytu, resp. výstavbu domu, samozrejme pri zachovaní maximálnej možnej sumy dotácie, dodržaní maximálnej sumy celkovej investície a rovnakej podmienke udržateľnosti, ako pri aktuálne možnej rekonštrukcii a stavebnej úprave.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a iného jedla (ďalej len „strava“) v materskej škole a v základnej škole na
 • a) každé dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a v materskej škole alebo v základnej škole je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
 • b) dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa poskytuje v sume 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole alebo vyučovania v základnej škole a odobralo stravu. Ak dieťa neodobralo stravu z dôvodu, že zriaďovateľ nezabezpečil diétne jedlo podľa osobitného predpisu dieťaťu, u ktorého podľa posúdenia ošetrujúceho lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie, poskytnutú dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, zriaďovateľ vyplatí rodičovi dieťaťa alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu. Za vyučovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v základnej škole.
Novelou sa teda zúži okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktorá slúži na zabezpečenie stravy v materskej škole a základnej škole. Za súčasného právneho stavu možno predmetnú dotáciu poskytnúť na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, základnú školu, alebo na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu, kde najmenej 50 % detí je z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, resp. dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima a nejde o dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy.
Podľa novej právnej úpravy sa dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bude poskytovať len na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu, v ktorej je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania žiadosti o poskytnutie dotácie je najviac vo výške životného minima. Ide prakticky o prinavrátenie právneho stavu účinného do 31. decembra 2018, s niekoľkými odchýlkami ako ponechanie povinnosti na strane zriaďovateľa vyplatiť rodičovi poskytnutú dotáciu v prípade, ak zriaďovateľ nezabezpečí diétne jedlo pre dieťa, ktoré vzhľadom na svoj zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie alebo zachovanie polročného obdobia preddavkového poskytovania dotácie v termínoch do 25. januára a do 25. augusta. Zároveň sa zvyšuje dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa tak, aby pokryla najvyššie finančné pásmo na nákup potravín v ZŠ na druhom stupni vyučovania, ktoré je vo výške 1,30 € za jeden obed.
Účinnosť úpravy, ktorou sa zužuje okruh detí, na ktoré možno poskytnúť dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je od 1. augusta 2021. Nakoľko do 10. augusta žiadatelia povinní hlásiť počty detí, na ktoré žiadajú dotáciu na obdobie od 1. septembra do 31. decembra, vďaka účinnosti od 1. augusta nebudú musieť žiadatelia predkladať nové zoznamy detí podľa nových podmienok poskytovania dotácií opakovane.
Vzhľadom na to, že v materských školách sa výchovno-vzdelávacia činnosť uskutočňuje aj v letných mesiacoch, kedy na základných školách letné prázdniny, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa patrí v materskej škole aj za mesiac august podľa podmienok účinných do 31. júla 2021. Podľa týchto podmienok sa teda môžu deti navštevujúce posledný ročník materskej školy stravovať aj v mesiaci august 2021 a na nové podmienky poskytovania dotácie na stravu prejdú od 1. septembra 2021 tak, ako základné školy.

Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí

Upravuje sa účel dotácie na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti. Cieľom je dosiahnuť, aby škála aktivít, ktoré môžu byť podporené dotáciou, bola čo najširšia a zároveň zmysluplná s ohľadom na potreby adresátov opatrení. 
Oproti aktuálnemu zneniu sa tiež rozširujú možnosti poskytnutia dotácie aj o možnosť podpory tých činností, ktoré organizácie pomáhajúce obetiam domáceho násilia musia zabezpečiť externe, napr. keď klient(ka) potrebuje právne služby v právne veľmi komplikovanej situácii, právne služby veľmi drahé a klient(ka) si ich nemôže dovoliť. Rovnaká situácia nastáva aj v prípade, ak je potrebné zabezpečiť psychoterapiu, ktorú je aktuálne možné zabezpečiť len u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, pričom sa jedná spravidla o výkon, ktorý nie je hradený zdravotnou poisťovňou v plnom, resp. potrebnom rozsahu. Preto je vhodné, aby existovala možnosť podpory dotáciou, ktorá subjektom poskytujúcim pomoc obetiam násilia pomôže tento typ výdavku pre klientov(ky) vykryť.
Súčasťou novely je aj možnosť, aby sa o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, konkrétne na aktivity a činnosti na predchádzanie chudoby jednotlivcov a rodín, na predchádzanie a podporu riešenia domáceho násilia, mohli uchádzať aj registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť resp. právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.
Vzhľadom na výrazné rozšírenie účelu dotačného titulu sa v záujme predchádzania duplicitám podpory prostredníctvom dotácií jednoznačne ustanovuje, že dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti bude možné poskytnúť len na aktivity a činnosti, ktoré nie je možné podporiť dotáciou na podporu rozvoja sociálnych služieb, dotáciou na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny (vzhľadom na jej preventívny a podporný účel).
Výške sumy dotácie, ktorú je možno poskytnúť sa nemení.

Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny

Účelom dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny je cielená podpora širokého spektra preventívnych a podporných aktivít a činností vrátane osvetových aktivít, zameraných na stabilitu rodinných vzťahov, rozvoj rodičovských kompetencií, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, aktivít zameraných na predchádzanie negatívnym javom v rodine, na upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov, svojpomocných aktivít a aktivít zameraných na senzibilizáciu verejnosti k rodinným hodnotám, pozitívnemu rodičovstvu.
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na aktivity alebo činnosti preventívneho alebo podporného charakteru, a to na
 • a) preventívne programy, tréningy a osvetové aktivity zamerané na
 1. stabilitu rodinných vzťahov,
 2. rozvoj rodičovských kompetencií,
 3. predchádzanie negatívnym javom v rodine,
 4. zvyšovanie citlivosti verejnosti k rodinným hodnotám a pozitívnemu rodičovstvu,
 5. upevňovanie medzigeneračných rodinných vzťahov a vzťahov v rodine so starším členom rodiny odkázaným na pomoc inej osoby,
 • b) aktivity alebo činnosti podľa písmena a) špecificky zamerané na rodinu s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením alebo s plnoletým členom rodiny s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • c) výchovu k manželstvu a rodičovstvu,
 • d) svojpomocné skupiny zamerané na podporu plnenia funkcií rodiny a podporu rodín k samostatnosti a nezávislosti,
 • e) utváranie priestoru na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska,42ba)
 • f) edičnú činnosť a propagačné aktivity súvisiace s aktivitami alebo činnosťami podľa písmen a) až e).
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť na
 • a) mzdu alebo plat zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
 • b) odmenu zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1, dohodnutú v dohode o vykonaní práce alebo v dohode o pracovnej činnosti,
 • c) preddavok na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie platený zamestnávateľom,
 • d) poistné na sociálne poistenie a na príspevky na starobné dôchodkové sporenie9) platené zamestnávateľom,
 • e) náhradu cestovných výdavkov zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
 • f) výdavky spojené s prehlbovaním kvalifikácie a supervíziou zamestnanca, ktorý priamo vykonáva aktivity alebo činnosti podľa odseku 1,
 • g) kúpu alebo prenájom pozemku určeného na podporu socializácie a inklúzie detí formou detského ihriska a na výdavky spojené so stavebnými úpravami a zariadením detského ihriska podľa odseku 1 písm. e) vrátane výdavkov spojených s bezbariérovým usporiadaním a vybavením týchto priestorov podporujúcim inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením,
 • h) služby spojené s realizáciou aktivít alebo činností podľa odseku 1,
 • i) nájomné za prenájom priestorov potrebných k výkonu aktivít alebo činností podľa odseku 1,
 • j) materiálové výdavky priamo súvisiace s výkonom aktivít alebo činností podľa odseku 1.
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je
 • a) nezisková organizácia alebo občianske združenie registrované podľa osobitného predpisu, ak majú v predmete činnosti aktivity alebo činnosti zamerané na
 1. podporu plnenia funkcií rodiny,
 2. tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných alebo kultúrnych hodnôt,
 3. vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine,42bb) na ktoré sa nevyžaduje akreditácia,
 • b) obec; obec je žiadateľom aj za právnickú osobu zriadenú obcou alebo založenú obcou,
 • c) združenie obcí,
 • d) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, ak ide o aktivity alebo činnosti podľa odseku 1 písm. a), b), e) a f).
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 10 000 eur, a ak ide o dotáciu na výdavky podľa odseku 2 písm. g) najviac v sume 50 000 eur.
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno poskytnúť žiadateľovi,
 • a) ak zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov najmenej vo výške 10 % z celkového rozpočtu plánovaného na uskutočnenie aktivít alebo činností, na ktoré žiada poskytnutie dotácie; podmienka zabezpečenia krytia z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov sa považuje za splnenú, ak aktivity alebo činnosti, na ktoré sa žiada poskytnutie dotácie, zabezpečované aj výkonom dobrovoľníckej činnosti okrem dobrovoľníckej činnosti podporenej podľa § 9c,
 • b) ktorý žiada o dotáciu na výdavky podľa odseku 2 písm. g), ak súčasťou je aj vytvorenie bezbariérového prostredia na účely socializácie a inklúzie detí so zdravotným znevýhodnením.
Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny nemožno poskytnúť na aktivity alebo činnosti, ktoré aktivitami alebo činnosťami, na ktoré je možné poskytnúť dotáciu podľa § 2 písm. a), b) alebo písm. j).
 Ministerstvo môže určiť prioritné oblasti podpory plnenia funkcií rodiny, ktoré zverejní na svojom webovom sídle do 30. septembra kalendárneho roka na nasledujúci rozpočtový rok.

Dotácia na podporu dobrovoľníckej činnosti

Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť na výdavky spojené s dobrovoľníckou činnosťou vykonávanou podľa osobitného predpisu v sociálnej oblasti a v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.
Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je osobou,
 • a) pre ktorú je vykonávaná dobrovoľnícka činnosť,
 • b) ktorá organizuje alebo sprostredkúva dobrovoľnícku činnosť pre inú osobu s jej súhlasom v jej prospech alebo vo verejný prospech.
Dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti možno poskytnúť žiadateľovi v príslušnom rozpočtovom roku najviac v sume 5 000 eur.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dotácierok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dotácie a podpora podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X