Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Kto bude mať po novom nárok na pandemický rodičovský príspevok od 1. 11. 2020?

rodičovský príspevok
rodičovský príspevok Foto: Getty Images
30. októbra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila doplnenie nariadenia č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Cieľom nariadenia je dočasné upravenie postupov, činností a nárokov v konaniach na úseku štátnych sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, tam kde je to na ochranu života a zdravia klientov nevyhnuté a objektívne odôvodnené, tak aby v čase zhoršenej epidemiologickej situácie bolo garantované hmotné zabezpečenie obyvateľstva aj napriek sťaženým podmienkam na výkon štátnej správy v tejto oblasti.

Opäť sa zavádza poskytovanie tzv. pandemického rodičovského príspevku v dôsledku zhoršenia epidemiologickej situácie. V oblasti pomoci v hmotnej núdzi sa rozširujú dôvody, pre ktoré sa nebudú uplatňovať ustanovenia o znížení dávky v hmotnej núdzi za neúčasť na činnostiach podľa § 10 o dôvod, a to prekážka na strane organizátora alebo zamestnávateľa.

V oblasti kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa bude poskytovať peňažný príspevok na prepravu aj vtedy, keď sa fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osobne neprepravujú na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale za účelom zabezpečenia si potravín a ďalších životných potrieb využívajú doručovaciu službu. Rovnako sa bude poskytovať peňažný príspevok na prepravu v paušálnej výške bez povinnosti predkladať doklady o výdavkoch na prepravu.

V maximálnej možnej miere sa obmedzí osobný kontakt za účelom predchádzania šírenia nákazy, a v tejto súvislosti sa opätovne nebudú uskutočňovať úkony, pri ktorých dochádza ku fyzickému kontaktu medzi orgánmi štátnej správy a klientom. Do vlastných rúk sa budú doručovať len rozhodnutia.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky by malo nadobudnúť účinnosť od 1. novembra 2020.

Rodičovský príspevok

Ak v čase krízovej situácie nárok na rodičovský príspevok zanikol z dôvodu neplnenia podmienky nároku na rodičovský príspevok ustanovenej osobitným predpisom, rodičovský príspevok patrí aj od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom zanikol nárok na rodičovský príspevok, a to v sume,v akej bol poskytovaný do zániku nároku a to najdlhšie do konca krízovej situácie. Ide osoby, ktorým v čase krízovej situácie zanikne nárok na rodičovský príspevok z dôvodu, že ich dieťa dovŕšilo tri roky, šesť rokov ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo o dieťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, alebo ak uplynuli tri roky od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti oprávnenej osoby. Zároveň musí ísť o osoby, ktoré nemajú príjem zo závislej činnosti, príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo nie sú poberateľmi dávky sociálneho poistenia, dôchodku starobného dôchodkového sporenia, dôchodku doplnkového dôchodkového sporenia, dávky sociálneho zabezpečenia alebo príspevku na opatrovanie alebo nemajú nárok na poskytovanie rodičovského príspevku v zmysle zákona na iné dieťa (napr. mladšie dieťa).

Ak sa oprávnenej osobe, ktorá splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok, vypláca ošetrovné alebo je jej poskytnuté služobné voľno s nárokom na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa v sume nižšej, ako je suma rodičovského príspevku, oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok v sume určenej ako rozdiel medzi sumou rodičovského príspevku a sumou ošetrovného alebo služobného platu.

Oprávneným osobám, ktoré majú právny vzťah, z ktorého by mohol vzniknúť nárok na ošetrovné alebo nárok na služobný plat z dôvodu osobnej a celodennej starostlivosti o dieťa, sa bude poskytovať rodičovský príspevok ako preddavok, a to do doby kým príslušný orgán nerozhodne o nároku na ošetrovné alebo nadriadený nerozhodne o poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat, pričom uplatnenie tohto nároku na ošetrovné resp. služobného platu je jednou z podmienok nároku na pokračovanie v poskytovaní rodičovského príspevku.

Po ukončení konania o nároku na ošetrovné alebo po rozhodnutí nadriadeného o poskytnutí služobného voľna s nárokom na služobný plat, úrad rozhodne o rodičovskom príspevku a súčasne aj o povinnosti vrátiť preddavok na rodičovský príspevok alebo jeho časť, a to najviac do výšky vyplateného ošetrovného alebo služobného platu.

Nárok na rodičovský príspevok vznikne aj takým oprávneným osobám, ktoré majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah, nevznikol im nárok na ošetrovné a nemajú príjem, pretože činnosť zakladajúcu nárok na príjem nemôžu vykonávať z dôvodu krízovej situácie.

Opatrenia na úseku pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku

Obdobne ako pre účely poskytnutia ochranného príspevku sa rozširujú dôvody, pre ktoré sa nebudú uplatňovať ustanovenia o znížení dávky v hmotnej núdzi za neúčasť na činnostiach podľa § 10 o dôvod, a to prekážka na strane organizátora alebo zamestnávateľa. Ide napríklad o situácie ako je nemožnosť preškolenia účastníkov činností na BOZP z dôvodu absencie školiteľov, nemožnosť zabezpečenia ochranných prostriedkov pre výkon činností, uzatvorenie prevádzky zamestnávateľa u ktorého vykonával príjemca pomoci zárobkovú činnosť a pod.

Opatrenia na úseku kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia

S cieľom podporiť ochranu obyvateľstva sa opätovne bude poskytovať peňažný príspevok na prepravu aj vtedy, keď sa fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím osobne neprepravujú na svoje pracovné, vzdelávacie, rodinné alebo občianske aktivity, ale za účelom zabezpečenia si potravín a ďalších životných potrieb využívajú doručovaciu službu. Peňažný príspevok na prepravu bude poskytovaný v paušálnej výške bez povinnosti predkladať doklady o výdavkoch na prepravu. Zároveň zostáva zachovaná aj možnosť „bežného“ poskytovania peňažného príspevku v prípade záujmu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, napr. osamelá osoba využíva takmer každodenne predmetnú službu a výdavky na prepravu sú vyššie než príspevok v paušálnej výške.

Paušálna mesačná výška príspevku sa bude 16,70 % zo sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, čo aktuálne predstavuje sumu 35,88 eur. Nebude sa vydávať písomné rozhodnutie v prípade poskytovania peňažného príspevku v paušálnej výške s cieľom, aby osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nemuseli osobne preberať úradnú zásielku a zároveň sa tým umožní okamžité poskytovanie príspevku (bez čakania na uplynutie lehoty pre podanie odvolania a nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia).

Ak v čase krízovej situácie nebola poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na opatrovanie, na ktorej opatrovanie bol fyzickej osobe, ktorá je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, priznaný

  • peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní jednej fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
  • peňažný príspevok na opatrovanie najmenej dvoch fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, alebo peňažný príspevok na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, a súčasne na opatrovanie fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa ambulantná forma sociálnej služby neposkytuje alebo poskytuje v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, tejto fyzickej osobe patrí peňažný príspevok na opatrovanie, ustanovený osobitným predpisom pri opatrovaní dvoch alebo viacerých fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.

Peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytuje za celý kalendárny mesiac, a to aj vtedy, ak podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca.
Písomné rozhodnutie o zmene výšky peňažného príspevku na opatrovanie sa nevyhotovuje.

Konanie vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok

V čase krízovej situácie sa v konaní vo veciach štátnych sociálnych dávok a sociálnych dávok, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku, náhradného výživného a kompenzácií sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia nenariaďuje ústne pojednávanie, neumožňuje osobné nahliadnutie do spisu, nevykonáva miestna ohliadka, dôkaz vykonáva bez osobnej účasti svedka alebo znalca a do vlastných rúk sa doručujú len rozhodnutia.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2020

Oprávnenej osobe, ktorej zanikol nárok na rodičovský príspevok podľa § 26a a ktorá spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok podľa § 1a, nárok na rodičovský príspevok vzniká od 1. novembra 2020.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

rodičovský príspevokrok 2020spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X