Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 1. 1. 2020

registračná pokladnica
registračná pokladnica Foto: Getty Images
22. októbra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) od 1. 1. 2020, ktorou sa novelizuje tiež zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice prináša viaceré propodnikateľské opatrenia, ako napr. možnosť ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice podnikateľom alebo inou osobou poverenou podnikateľom, t. j. podnikateľovi nevzniknú náklady na servisnú organizáciu, predĺženie doby na odoslanie údajov do systému e-kasa v prípade, ak je pokladnica v off-line režime, možnosť používania jednej pokladnice e-kasa klient v prípade združení. Novelou sa rieši ukončenie certifikácie elektronických registračných pokladníc a v rámci centralizácie kompetencií sa mení výkon technických expertíz z Colného úradu Bratislava na finančné riaditeľstvo. Zároveň sa znižuje administratívna záťaž podnikateľov pri dodatočnom doevidovaní paragónov do pokladnice e-kasa klient bez povinnosti vytlačenia pokladničného dokladu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Základné ustanovenia
 • Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient
 • Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient
 • Konanie o certifikácii
 • Využívanie e-kasy pre taxislužby
 • Uchovávanie údajov
 • Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice
 • Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient
 • Sankcie
 • Nahradenie colného úradu Finančným riaditeľstvom SR
 • Prechodné ustanovenia

Základné ustanovenia

V § 1 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) konanie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.“.

S prihliadnutím na ukončenie certifikácie elektronickej registračnej pokladnice sa v základných ustanoveniach nahrádza konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice konaním o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.

Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient

V § 3 ods. 1, 3 a 7 sa číslo „48“ nahrádza číslom „96“. V § 3a ods. 3 sa číslo „48“ nahrádza číslom „96“. Zvyšuje sa teda čas na zaslanie uloženej dátovej správy do systému e-kasa  zo 48 hodín na 96 hodín. Uvedeným postupom sa dosiahne, aby podnikateľ alebo jeho zamestnanec nemusel zabezpečiť mimo prevádzkových hodín a v dni uvedené v § 94 ods. 5 Zákonníka práce odoslanie uloženej dátovej správy do systému e-kasa, ak táto nebola zaslaná do systému e-kasa automaticky.

Zároveň sa umožňuje zaslať uloženú dátovú správu až po odstránení závažných prekážok na strane operátora alebo dodávateľa (prevádzkovateľa) internetu (napr. poškodený kábel pri výkopových prácach).

V § 3 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pokladnicu e-kasa klient“.

Paragraf 7a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení podľa § 3 ods. 5 a používajú jednu spoločnú pokladnicu e-kasa klient, žiadosť podľa odseku 1 a kópiu zmluvy o združení predloží jeden z účastníkov združenia podľa ich dohody.“

Nakoľko zákon č. 289/2008 Z. z. sa vzťahuje aj na členov združenia, ktorí nie sú platiteľmi DPH, ponecháva sa možnosť používať jednu spoločnú pokladnicu e-kasa klient podnikateľmi, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení.

Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient

V § 4a ods. 2 písmeno i) znie:

„i) zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred QR kódom, ak bola prekročená hraničná doba odozvy,“.

S prihliadnutím na plynulý prechod medzi ERP a ORP a na zrýchlenie tlače dokladov sa presúvajú slová „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade do časti, ktorá umožní podnikateľom využiť priebežnú tlač dokladu. Zároveň sa presunutím uvedených slov pred QR kód zabezpečí pre zákazníka rýchla identifikácia dokladu pri overovaní pravosti dokladu cez aplikáciu Over doklad.

Konanie o certifikácii

Paragraf 4b sa vypúšťa. S prihliadnutím na zavedenie on-line registračnej pokladnice a vykonávania certifikácie pokladničného programu a chráneného dátového úložiska od januára 2019 sa už nemôžu certifikovať elektronické registračné pokladnice, nakoľko od 1.7.2019 je povinnosť uviesť do prevádzky už len pokladnicu e-kasa klient.

Využívanie e-kasy pre taxislužby

V § 8 ods. 11 sa slová „virtuálnej registračnej pokladnice“ nahrádzajú slovami „pokladnice e-kasa klient“ a slová „vo virtuálnej registračnej pokladnici“ sa nahrádzajú slovami „v pokladnici e-kasa klient“. Vzhľadom na to, že on-line registračná pokladnica je tak isto ako virtuálna registračná pokladnica pokladnicou e-kasa klient, v ustanovení uvedený postup pre taxi službu sa bude vzťahovať aj na on-line registračnú pokladnicu, to znamená, že taxikári v prípade záujmu budú môcť používať nielen virtuálnu registračnú pokladnicu, ale ja on-line registračnú pokladnicu.

Uchovávanie údajov

V § 9 odsek 4 znie:

„(4) Pokladničné doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou pri uplatnení postupu podľa § 10 ods. 5, doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou, tlačové výstupy z dennej uzávierky vyhotovené elektronickou registračnou pokladnicou a kópie paragónov je podnikateľ povinný uchovávať chronologicky usporiadané po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.“.

V záujme jednoznačnosti sa upravuje, že povinnosť archivovať pokladničné doklady vyhotovené pri zaevidovaní údajov z paragónov pri prerušení prevádzky v súlade s § 10 ods. 5, archivovať „NEPLATNÝ DOKLAD“ a denné uzávierky sa vzťahuje len na tie, ktoré boli vyhotovené z elektronickej registračnej pokladnice.

Pokiaľ ide o podnikateľa, ktorý používa na evidenciu tržieb pokladnicu e-kasa klient a je v zmysle § 10 ods. 6 nadväzne na ods. 5 povinný údaje z vyhotovených paragónov zaevidovať v pokladnici e-kasa klient postačuje, ak tieto údaje budú dostupné v systéme e-kasa, t. j. nemusí vyhotovovať pokladničné doklady.

Pokiaľ ide o kópie paragónov, ktoré podnikateľ vyhotovuje, či už v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice alebo aj pokladnice e-kasa klient, je povinný tieto archivovať.

Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

Paragraf 15 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Vybratie fiskálnej pamäte z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice, uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátovom médiu, zaznamenanie dátumu ukončenia prevádzky a sumy kumulovaného obratu ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v knihe elektronickej registračnej pokladnice môže vykonať aj podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom, ktorí záznam potvrdia odtlačkom pečiatky, ak ju majú vyhotovenú, a podpisom fyzickej osoby s uvedením jej mena a priezviska.“.

S prihliadnutím na ukončenie používania elektronických registračných pokladníc a ukončenie činnosti servisných organizácií bude môcť ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice vykonať aj samotný podnikateľ alebo ním poverená iná osoba, ktorí zabezpečia vybratie fiskálnej pamäte a uloženie údajov z fiskálnej pamäte na dátové médium spolu so zápisom príslušných záznamov do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň podnikateľ je povinný uchovať vybranú fiskálnu pamäť, dátové médium a knihu elektronickej registračnej pokladnice v zákonom ustanovenej lehote.

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

V § 15a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako sa postupuje aj, ak podnikateľ neuviedol pokladnicu e-kasa klient do prevádzky.“. Niektorí podnikatelia požiadali o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient napriek tomu, že sa na nich povinnosť evidovať tržby podľa § 3 ods. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. nevzťahuje alebo požiadali o pridelenie kódu na už používanú virtuálnu registračnú pokladnicu, prípadne požiadali o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo on-line registračnej pokladnice a rozhodli sa používať iný typ pokladnice e-kasa klient ako o ktorý požiadali, a preto pokladnicu neuviedli do prevádzky.

S prihliadnutím na uvedené môže daňový úrad nielen ukončiť používanie pokladnice e-kasa klient, ale aj zrušiť kód pokladnice e-kasa klient, ktorú podnikateľ neuviedol do prevádzky, pokiaľ o to podnikateľ požiada. Zabráni sa tak evidovaniu kódov neaktívnych pokladníc e-kasa klient finančnou správou.

Sankcie

V § 16b ods. 1 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri prvom zistení porušenia podľa § 3 ods. 8 daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov,“. Povinnosť podnikateľa sprístupniť oznámenie, že nie je povinný používať pokladnicu bola do zákona č. 289/2008 Z. z. doplnená najmä z dôvodu, aby kontrolóri zbytočne nespisovali zápisnicu o miestnom zisťovaní v prípadoch, ak sa na podnikateľa vzťahuje niektorá z výnimiek podľa § 3a ods. 2 zákona.

Ak pri prvom miestnom zisťovaní kontrolór zistí, že podnikateľ nesprístupnil oznámenie, podnikateľovi nebude uložená pokuta, ale bude len upozornený na porušenie zákona. Pokuta bude podnikateľovi uložená až pri ďalšom zistení porušenia.

Nahradenie colného úradu Finančným riaditeľstvom SR

Colný úrad Bratislava sa nahrádza Finančným riaditeľstvom SR, nakoľko činnosti súvisiace s vykonávaním technickej expertízy prechádzajú do kompetencie Finančného riaditeľstva SR.

Prechodné ustanovenia

Za § 18cf sa vkladá § 18cg, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18cg

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

(1)Konanie o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4b v znení účinnom do 31. decembra 2019, ktoré bolo začaté pred 1. januárom 2020, sa zastavuje k 1. januáru 2020.

(2)Činnosť servisných organizácií podľa § 5 a register podľa § 6 sa ukončí k 1. júnu 2020.

(3)Servisná organizácia, podnikateľ alebo iná osoba poverená podnikateľom sú povinní ukončiť používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa § 15 ods. 1 a 3 alebo ods. 9 najneskôr do 31. augusta 2020.

(4)Technickú expertízu, ktorej vykonávanie začal Colný úrad Bratislava pred 1. januárom 2020, dokončí finančné riaditeľstvo.

(5) Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2019, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019.

(6) Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, o ktorom sa do31. decembra 2019 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019, ak je to pre podnikateľa priaznivejšie.“.

S prihliadnutím na ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice na evidenciu prijatých tržieb a v záujme jednoznačnosti sa v prechodných ustanoveniach ustanovuje lehota na ukončenie konania o certifikácii elektronickej registračnej pokladnice a spôsob a lehota ukončenia používania elektronickej registračnej pokladnice. Zároveň sa ustanovuje orgán, ktorý dokončí technickú expertízu, ktorú začal Colný úrad Bratislava, a to z dôvodu prechodu kompetencií na finančné riaditeľstvo.

Ukončenie činnosti servisných organizácií a registra servisných organizácii sa ukončuje k 1. júnu 2020.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

e-kasaelektronická registračná podkladnicaonline registračná pokladnicaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X