Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo je to eKasa a ako funguje – kto musí eKasu používať a aké sú výnimky v roku 2024?

eKasa
eKasa
14. februára 2024 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Na začiatku podnikania musia podnikatelia okrem mnohých iných povinností riešiť aj spôsoby, ako budú evidovať svoje tržby. Finančná správa zaviedla v uplynulých rokoch projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy – tzv. eKasa. Online pripojenie pokladnice na finančnú správu je pre podnikateľov povinné. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa stali online registračné pokladnice (ORP). Pokladnicou pritom môže byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP. Od 1. júla 2019 musia byť na systém eKasa celoplošne napojení všetci podnikatelia. Túto povinnosť upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Čo je eKasa?

Pod termín eKasa môžeme zaradiť jednak on-line registračnú pokladnicu, ako aj virtuálnu registračnú pokladnicu. Podstatou systému eKasa je prepojenie registračných pokladníc a virtuálnych pokladníc na databázu finančnej správy. Každý podnikateľ má k dispozícii tzv. on-line eKasa zónu na webovom sídle finančnej správy, kde sú evidované informácie o prijatých tržbách. Zákon o elektronickej registračnej pokladnici stanovuje v ustanovení § 3 povinnosti podnikateľa pri evidencii tržby.

Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo v systéme e-kasa prostredníctvom pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku aj po vyhlásení konkurzu.

TIP:

Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať tržbu v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie. Ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Aké sú výnimky?

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na:
 • predaj:
 1. cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej banke Slovenska,v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 3. poštových cenín na filatelistických burzách,
 4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 5. tovaru na dobierku,
 6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 8. tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • služby poskytované:
 1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,
 2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
 4. prostredníctvom predajných automatov.
Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu podľa § 3 ods. 2, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné.
Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Vklad hotovosti do pokladnice

Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“. Ak podnikateľ vloží do pokladnice e-kasa klient hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice e-kasa klient hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme e-kasa.
Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Povinnosti podnikateľa

Podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je tiež povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné. Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená elektronická registračná pokladnica, ktorá nespĺňa požiadavky alebo pokladnica e-kasa klient, ktorá nespĺňa požiadavky.

Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení a predávajú tovar alebo poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú registračnú pokladnicu alebo pokladnicu e-kasa klient.

Neplatný doklad

Podnikateľ je povinný vyhotovovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“:
 • pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky,
 • pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a po jej oprave,
 • v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient, alebo
 • v rámci vyhotovovania ďalších iných dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi a obsahujú informácie o cene tovaru alebo služby. Toto sa nevzťahuje na doklady, ktoré budú vyhotovené pri predaji tovaru alebo pri poskytnutí služby, za ktoré bude tržba prijatá bezhotovostne.
Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržby pokladnicu e-kasa klient, je povinný evidovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme e-kasa. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme e-kasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa do 96 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému e-kasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle.

Konanie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa

Ak na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál, podnikateľ je povinný bez zbytočného odkladu podať žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa ktorémukoľvek daňovému úradu a túto skutočnosť preukázať. Žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku prostredníctvom elektronického formulára. Daňový úrad vydá rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa.
Ak podnikateľovi bolo vydané rozhodnutie, podnikateľ je povinný evidovať tržbu v systéme e-kasa prostredníctvom on-line registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu po jej prijatí a uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu nedostupnosti internetového signálu zaslať uloženú dátovú správu do systému e-kasa, je povinný ju zaslať najneskôr do 30 dní od jej uloženia. Ak nemožno zaevidovať údaje z dátovej správy do systému e-kasa najneskôr v posledný deň tejto lehoty z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota sa považuje za zachovanú, ak sú údaje z dátovej správy zaevidované v systéme e-kasa do 96 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na svojom webovom sídle. Ak zanikol dôvod, na základe ktorého daňový úrad vydal rozhodnutie, podnikateľ je povinný oznámiť daňovému úradu túto skutočnosť do 8 dní odo dňa, keď sa o nej preukázateľne dozvedel.

Požiadavky na pokladnicu e-kasa klient

Podnikateľ môže používať len:
 • virtuálnu registračnú pokladnicu, ktorej daňový úrad pridelil kód a ktorá spĺňa požiadavky,
 • on-line registračnú pokladnicu, ktorej daňový úrad pridelil kód, spĺňa požiadavky a ktorá používa pokladničný program a chránené dátové úložisko, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o certifikácii pokladničného programu a chráneného dátového úložiska.
Pokladnica e-kasa klient musí spĺňať tieto požiadavky:
 • zobrazenie unikátneho identifikátora dokladu na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
 • zobrazenie čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami, ktorého náležitosti zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
 • vyhotovenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD„, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ tak, aby obsahoval unikátny identifikátor dokladu,
 • vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,
 • zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
 • vytlačenie pokladničného dokladu,
 • vytlačenie kópie pokladničného dokladu tak, aby neobsahoval unikátny identifikátor dokladu, QR kód, overovací kód podnikateľa a podpisový kód podnikateľa,
 • zobrazenie slov „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU“ na pokladničnom doklade za QR kódom,
 • zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred QR kódom, ak bola prekročená hraničná doba odozvy,
 • číslovanie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ sekvenčne v jednom rade pre každý kalendárny mesiac vzostupne od čísla jeden (ďalej len „poradové číslo“),
 • uloženie dátovej správy pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3 v chránenom dátovom úložisku a jej dodatočné zaevidovanie v systéme e-kasa podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 alebo jej zaslanie do systému e-kasa podľa § 3a ods. 3,
 • komunikáciu so systémom e-kasa za podmienok, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
 • uloženie dátových správ a ostatných údajov vytlačených alebo odoslaných on-line registračnou pokladnicou v chránenom dátovom úložisku a prístup k nim,
 • uloženie autentifikačných údajov a identifikačných údajov v chránenom dátovom úložisku v štruktúre, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
 • vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ „VKLAD“ alebo „VÝBER“ z on-line registračnej pokladnice, a to až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
 • elektronické zaslanie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient kupujúcemu až po zaevidovaní dátovej správy v systéme e-kasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
 • zhodu údajov podľa § 8 ods. 2, 6 a 9 s údajmi zasielanými do systému e-kasa podľa § 8a,
 • zasielanie údajov podľa § 8a do systému e-kasa,
 • zobrazenie informácie pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice najneskôr 30 dní pred uplynutím tejto lehoty,
 • zasielanie jedinečného identifikátora pokladničného programu a chráneného dátového úložiska pri odoslaní každej dátovej správy.

TIP:

Tlačiareň, ktorá bude komunikovať s pokladnicou e-kasa klient, musí umožňovať vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok a vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu piatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených pokladnicou e-kasa klient nie je možné ďalej doplňovať alebo upravovať.
Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, okrem klientského prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom, je zakázané.

Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient a uvedenie pokladnice e-kasa klient do prevádzky

Na účely uvedenia pokladnice e-kasa klient do prevádzky podnikateľ požiada ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient. Žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnice e-kasa klient. Ak je na predajnom mieste viac ako jedna pokladnica e-kasa klient, kód pokladnice e-kasa klient sa pridelí každej takejto pokladnici osobitne.
Žiadosť obsahuje najmä údaje o podnikateľovi a hlavný predmet činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, v rámci ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať. Ak ide o podnikateľa s trvalým pobytom alebo sídlom mimo územia Slovenskej republiky, žiadosť podáva písomne na ktoromkoľvek daňovom úrade na formulári podľa vzoru vydaného finančným riaditeľstvom, ktorý zverejní na svojom webovom sídle.
Ak má žiadosť nedostatky, vyzve daňový úrad podnikateľa, aby ich v určenej lehote odstránil. Súčasne podnikateľa poučí, že ak nedostatky v lehote určenej daňovým úradom neodstráni, kód pokladnice e-kasa klient daňový úrad nepridelí.
Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa kód spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi, ktorými sú:
 • obchodné meno, miesto podnikania a predajné miesto, ak je odlišné od miesta podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak mu bolo pridelené, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak ide o fyzickú osobu,
 • obchodné meno a sídlo, predajné miesto, ak je odlišné od sídla, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak ide o právnickú osobu.
Podnikateľ je povinný pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice nahrať do tejto pokladnice údaje. Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi.
Podnikateľ je povinný pri zmene identifikačných údajov zabezpečiť ich aktualizáciu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu zmenu obchodného mena, predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností, pri ktorej bude pokladnicu e-kasa klient používať, do 30 dní od uskutočnenia tejto zmeny.
Ak sa pokladnica e-kasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica e-kasa klient, pričom podnikateľ je povinný zaevidovať do pokladnice e-kasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v reálnom čase eviduje prijatú tržbu, vklad alebo výber hotovosti alebo evidenčné číslo vozidla, ak toto vozidlo je predajným miestom.
Ak došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice, podnikateľ je povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice, a ak bude podnikateľ naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Ak podnikatelia vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení používajú jednu spoločnú pokladnicu e-kasa klient, žiadosť a kópiu zmluvy o združení predloží jeden z účastníkov združenia podľa ich dohody.

Pokladničný doklad

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad okrem kópie pokladničného dokladu ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo v pokladnici e-kasa klient. Iný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient o prijatí tržby podnikateľ nesmie kupujúcemu odovzdať. Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient môže podnikateľ kupujúcemu zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu, a podnikateľ pokladničný doklad nevytlačí. Na účely zaslania pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou e-kasa klient v elektronickej podobe je podnikateľ oprávnený spracúvať osobný údaj kupujúceho, ktorým je adresa elektronickej pošty kupujúceho.

Povinné údaje

Pokladničný doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou obsahuje najmenej tieto povinné údaje:
 • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • ochranný znak,
 • poradové číslo od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum a čas vyhotovenia,
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • cenu tovaru alebo cenu služby,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb, okrem prípadu, ak platiteľ dane z pridanej hodnoty uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa osobitného predpisu,
 • zaokrúhlenie ceny,
 • celkovú sumu platenej ceny,
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu.

Označenie tovaru

Označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo poskytovanú službu jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby. Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.

Vrátenie platby

Pri vrátení platby za vrátený tovar, za tovar alebo poskytnutú službu pri ich reklamácii, za neposkytnutú službu alebo za vrátené zálohované obaly je podnikateľ povinný odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici a pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice odovzdať kupujúcemu originál paragónu. Podnikateľ je povinný rovnako postupovať aj pri používaní pokladnice e-kasa klient.

Originál pokladničného dokladu

Podnikateľ, ktorý používa pokladnicu e-kasa klient, môže vytlačiť alebo elektronicky kupujúcemu zaslať iba jeden originál pokladničného dokladu.
Pokladničný doklad vyhotovený pokladnicou e-kasa klient obsahuje najmenej údaje podľa odseku 1 písm. c), f) až o), daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak podnikateľovi bolo pridelené, kód pokladnice e-kasa klient, unikátny identifikátor dokladu, čitateľný QR kód, poradové číslo, overovací kód podnikateľa a môže obsahovať unikátny identifikátor kupujúceho, ak je predložený kupujúcim pred zaevidovaním prijatej tržby. Pri vrátení tovaru alebo pri oprave evidovanej položky v pokladnici e-kasa klient musí pokladničný doklad obsahovať aj pôvodný identifikátor pokladničného dokladu. Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade je zakázané meniť.

Taxislužba

Podnikateľ, ktorý poskytuje taxislužbu, nie je pri použití pokladnice e-kasa klient povinný vyhotoviť a cestujúcemu odovzdať pokladničný doklad, ak vyhotovuje a cestujúcemu vydáva alebo posiela potvrdenie o zaplatenom cestovnom podľa osobitného predpisu. Podnikateľ v pokladnici e-kasa klient zaeviduje len celkovú sumu platenej ceny.

Prerušenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient

Ak podnikateľ nemôže použiť elektronickú registračnú pokladnicu pre závažný dôvod, okrem výpadku elektrického napájania alebo internetového pripojenia, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii, pričom dôvod, dátum a čas akéhokoľvek prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice. Okrem údajov uvedených v prvej vete je podnikateľ povinný zaznamenať do knihy elektronickej registračnej pokladnice aj dátum a čas nahlásenia poruchy elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii a v prípade odovzdania elektronickej registračnej pokladnice servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas tohto odovzdania.
Podnikateľ je povinný do knihy elektronickej registračnej pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice.
Počas prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, pričom originál paragónu bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii odovzdá kupujúcemu a kópiu si ponecháva.
Údaje z vyhotovených paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka elektronickej registračnej pokladnice obnovená. Tento postup sa primerane uplatní aj pri používaní pokladnice e-kasa klient okrem výpadku internetového signálu pri on-line registračnej pokladnici.
Ak dôjde k poruche on-line registračnej pokladnice alebo koncového zariadenia, podnikateľ je povinný obnoviť prevádzku tejto pokladnice alebo tohto zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy alebo začať používať inú on-line registračnú pokladnicu alebo iné koncové zariadenie.

Ukončenie používania pokladnice e-kasa klient

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie používania pokladnice e-kasa klient ktorémukoľvek daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia jej používania. Oznámenie sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Daňový úrad ukončí používanie pokladnice e-kasa klient bez zbytočného odkladu. Rovnako sa postupuje aj vtedy, keď podnikateľ neuviedol pokladnicu e-kasa klient do prevádzky.
Daňový úrad ukončí používanie pokladnice e-kasa klient aj v nasledujúcich prípadoch:
 • po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,
 • po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov,
 • z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.

Upozornenie na technické zmeny od platné od 17.3.2022:

Finančná správa na svojom portáli oznámila, že z dôvodu vypršania platnosti certifikácie pre operačný systém Android nebude od 17. marca 2022 platná doteraz publikovaná verzia aplikácie Pokladnica v Google play. Ako ďalej uviedla, užívateľov týmto upozorňuje na potrebu inštalácie aktualizovanej verzie. Prístupu do VRP cez web sa avizovaná zmena nedotkla. Zároveň upozornila užívateľov, že od 17.3.2022 ďalej nebude možné využívať aplikáciu prostredníctvom operačného systému iOS.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

eKasaPrémiový obsahregistračná pokladnicarok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X