Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Obmedzenie platieb v hotovosti – časté otázky a príklady

Obmedzenie platieb v hotovosti - časté otázky a príklady
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
28. októbra 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Aby sa zamedzilo predovšetkým fiktívnemu vystavovaniu pokladničných dokladov o úhradách, ktoré neboli sprevádzané reálnym pohybom peňazí, došlo k legislatívnej úprave platieb v hotovosti a k obmedzeniu ich výšky.  Obmedzenie platieb v hotovosti 2015 má tiež svoj limit a to pre platby v hotovosti podnikateľov navzájom aj voči súkromných osobám.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti má aj výnimky

Obmedzenie platieb v hotovosti rieši zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb“, ktorý je aj s komentárom). Ten platí aj v roku 2015.

Čo je platba v hotovosti

 • odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti v mene euro alebo v inej mene odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom.
Pozn.: Ak je hotovosť v inej mene, ako je mena euro, je potrebné hodnotou platby prepočítať na menu euro. Pri prepočte sa používa referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti.

Zákaz vykonávať platby v hotovosti sa na základe zákona o obmedzení platieb realizuje v dvoch rovinách:

1. zákaz vykonávať platbu v hotovosti (respektíve ide o obmedzenie hotovostných platieb), ktorá prevyšuje 5 000 eur, platí pre platby medzi:
 • fyzickými osobami – podnikateľmi,
 • fyzickou osobou – podnikateľom a právnickou osobou,
 • fyzickou osobou – podnikateľom a fyzickou osobou – nepodnikateľom,
 • fyzickou osobou – nepodnikateľom a právnickou osobou,
 • právnickými osobami.
(V tomto prípade je vždy účastníkom prijímania alebo odovzdávania hotovosti podnikateľský subjekt, a to buď podnikateľ – fyzická osoba, alebo podnikateľ – právnická osoba.)
2. zákaz vykonávať platbu v hotovosti, ktorá  prevyšuje 15 000 eur,
 • platí medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi.
Pozn.: Zákaz sa vzťahuje aj na platby podliehajúce evidencii v elektronickej registračnej pokladnici.

Výnimky zo zákona o obmedzení platieb v hotovosti

– pri ktorých je možné vykonať platbu v hotovosti presahujúcu stanovený limit:
 • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
 • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
 • pri spracovávaní bankoviek a mincí,
 • pri preprave bankoviek a mincí,
 • pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska,
 • pri správe daní,
 • v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
 • v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie,
 • v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
 • v cudzine, ak
» platba v hotovosti súvisí so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce, alebo
» právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti,
 • pri plnení úloh podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov),
 • pri výkone sociálneho poistenia podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov),
 • pri plnení úloh Slovenskou informačnou službou,
 • v súvislosti so zabezpečovaním ochrany utajovaných skutočností (podľa zákona č. 15/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 • odovzdávajúcim alebo príjemcom, ak povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis, napr. zákon č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov atď.

Najčastejšie otázky

 • Posudzovanie hodnoty platby v hotovosti pri čiastočných úhradách
– ak sa platba v hotovosti realizuje niekoľkými čiastočnými hotovostnými úhradami, hodnotou platby v hotovosti predstavuje súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Ide napríklad o prípad, keď obchodní partneri uzatvoria zmluvu, ktorej celková hodnota prevyšuje 5 000 €, v takomto prípade platí, že nesmie byť vyplatená v hotovosti žiadna platba vrátane preddavku.
 • Platba platobnou kartou
– nepovažuje sa za platbu v hotovosti.
 • Platby poštovou poukážkou, na bankový účet, prevzatie tovaru na dobierku,
– na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, sa zákaz nevzťahuje.
 • Platba prostredníctvom sprostredkovateľa
– sprostredkovateľ vystupuje buď ako odovzdávajúci alebo ako príjemca:
» ak je sprostredkovateľ fyzickou osobou nepodnikateľom, platba v hotovosti môže byť vykonaná do výšky 15 000 eur,
» ak je sprostredkovateľom fyzická osoba podnikateľ, platba v hotovosti môže byť vykonaná iba do výšky 5 000 eur.
 • Platba uskutočnená zástupcom (napr. zákonný zástupca, splnomocnený zástupca, zamestnanec, opatrovník atď.)
– platba sa posudzuje tak, akoby ju odovzdal zastupovaný.
 • Platba vykonaná v zahraničí
– ak slovenský podnikateľský subjekt predá tovar alebo poskytne službu pre zahraničného odberateľa na území Slovenskej republiky, nemôže od tohto zahraničného odberateľa prevziať platbu v hotovosti nad 5000 eur, aj keď bude platba vykonaná v zahraničí,
– ak slovenský podnikateľský subjekt obstará tovar alebo poskytnutie služby od zahraničného dodávateľa na území Slovenskej republiky, nemôže platbu nad 5000 eur za tento tovar alebo službu vykonať v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.
Pozn: Ak k plneniu dôjde na území SR, na slovenský podnikateľský subjekt sa vždy vzťahuje zákaz platby v hotovosti, aj keď by bola platba vykonaná v zahraničí.

Sankcie pri porušení zákazu platby v hotovosti

 • zo strany fyzickej osoby – nepodnikateľa, bude jej uložená pokuta za priestupok do 10 000 eur,
 • zo strany fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby, bude jej uložená pokuta za správny delikt do 150 000 eur.

Príklady

Príklad č. 1:
Fyzická osoba podnikateľ predá garáž fyzickej osobe nepodnikateľovi v kúpnej cene 7 200 eur. 
» Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo predávajúci je podnikateľom a zákon o obmedzení platieb v hotovosti limituje maximálnu výšku platby v hotovosti na 5 000 eur.
Príklad č. 2:
Fyzická osoba nepodnikateľ predá garáž fyzickej osobe nepodnikateľovi v kúpnej cene 5 800 eur. 
» Platba môže byť realizovaná v hotovosti, pretože pri nepodnikateľoch zákon o obmedzení platieb v hotovosti povoľuje platby v hotovosti do výšky 15 000 eur.
Príklad č. 3:
Podnikateľ pri dražbe v rámci daňovej exekúcie vydraží nehnuteľnosť za 26 000 eur. Môže realizovať platbu v hotovosti? 
» Platba môže byť vykonaná v hotovosti, pretože ide o plnenie, ktoré je zaradené medzi výnimky zo zákona, kam patrí aj platba za nehnuteľnosť, na ktorú bola uvalená exekúcia.
Príklad č. 4:
Fyzická osoba nepodnikateľ poskytne pôžičku fyzickej osobe podnikateľovi v sume 7 000 eur.
» Platba nemôže byť vykonaná v hotovosti, lebo príjemcom je podnikateľský subjekt, na ktorý sa vzťahuje limit 5 000 eur.
Príklad č. 5:
Fyzická osoba nepodnikateľ si kúpi motorové vozidlo v autobazáre. Cena vozidla je 6 000 eur, no kupujúci dostane zľavy na vozidlo vo výške  poskytne zľavu na vozidlo vo výške 15%. Kúpna cena vozidla sa zníži na 5 100 eur. Môže zákazník uhradiť túto sumu v hotovosti?
Zákazník nemôže za vozidlo zaplatiť v hotovosti, lebo suma platby presahuje sumu 5 000 eur na základe zákona o obmedzení platieb v hotovosti.
Príklad č. 6:
Podnikateľ nakupuje tovar od jedného dodávateľa. Na každú dodávku má vystavenú faktúru. Podnikateľ nakúpil tovar v hodnote 7 800 eur, ktorý bol vyfakturovaný tromi faktúrami v sume: 2 000 eur, 3 500 eur a 2 300 eur. Môže podnikateľ uhradiť všetky uvedené faktúry v hotovosti naraz?
» Podnikateľ nemôže uhradiť faktúry v hotovosti naraz, lebo by porušil maximálny limit pre platby v hotovosti 5 000 eur. 
Príklad č. 7:
Podnikateľ uzatvorí zmluvu na dodávku demontážnych prác v hodnote 9 000 eur. Dodávateľ prác požaduje uhradiť zálohu vo výške 2 000 € pred začatím demontážnych práce.  Môže podnikateľ uhradiť túto zálohu v hotovosti?
» Hodnota platby za demontážne práce prevyšuje limit 5 000 eur podľa zákona o obmedzení hotovostných platieb, preto nemôže byť ani záloha uhradená v hotovosti.
Príklad č. 8:
Podnikateľ si prenajal kancelárske priestory a uzatvoril nájomnú zmluvu na dobu neurčitú. Dohodnuté mesačné nájomné je vo výške 350 eur. Môže uhrádzať nájomné v hotovosti?
» Keďže nájomná zmluva je uzavretá na dobu neurčitú, predpokladá sa, že počas trvania tejto nájomnej zmluvy súčet platieb nájomného presiahne 5 000 eur. Z tohto dôvodu žiadna platba nájomného vyplývajúca z tejto nájomnej zmluvy nemôže byť uhradená v hotovosti.
Príklad č. 9:
Podnikateľ si objedná tovar od dodávateľa v sume 6 600 eur. Dodávateľ pošle tovar na dobierku.
» V tomto prípade môže odberateľ zaplatiť za tovar v hotovosti, pretože platbu sa vzťahuje výnimka zo zákona o obmedzení hotovostných platieb. 
Príklad č. 10:
Slovenský podnikateľ nakúpi tovar z Rakúsku v sume 6 500 eur. Tovar prevezme na území Rakúska. Môže byť tovar uhradený v hotovosti?
Keďže v tomto prípade nejde o plnenie uskutočnené na území SR, môže byť platba vykonaná v hotovosti bez ohľadu na to, či platba bude vykonaná v zahraničí alebo na území SR.
Príklad č. 11:
Slovenský podnikateľ nakúpi tovar od rakúskeho dodávateľa v hodnote 7 100 eur. K prevzatiu tovaru dôjde na území SR.
» Keďže ide o plnenie uskutočnené na území SR, platba nemôže byť vykonaná v hotovosti.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X