Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice

Registračná pokladňa Sam4s ER-230 s fiškálnym modulom
21. februára 2011 Tlačiť

Podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len pokladnice) na evidenciu tržieb na území Slovenska upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon sa pritom od 1. januára tohto roka vzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikla povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.

 

Podnikatelia, ktorí boli povinní používať registračnú pokladnicu už pred 30. decembrom 2010, môžu do konca roka 2011 postupovať podľa vyhlášky Ministerstva financií SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov. Znamená to, že do konca tohto roka môžu využívať staré registračné pokladnice, pre ktoré neplatia prísnejšie technické podmienky stanovené zákonom.

Zákon sa  vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu (osoba zapísaná v obchodnom registri, či podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia alebo iného než živnostenského oprávenia a osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do príslušnej evidencie). Riadiť sa ním musí aj podnikateľ s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenska, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenska.

 

Povinnosť evidencie tržieb

Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Takúto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu.Ak podnikateľ vloží do pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici. Podnikateľ musí používať pokladnicu na všetkých predajných miestach. Jeho povinnosťou je umiestniť pokladnicu na predajnom mieste tak, aby údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné.Medzi výnimky, pri ktorých nie je povinnosť evidovať tržbu, patrí napríklad predaj cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače, tovaru prostredníctvom predajných automatov, tovaru na dobierku, tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, či tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie.

 

Evidovanie tržieb tiež nie je povinné pri službách poskytovaných:

 

 • občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • v rámci praktického vyučovania žiakov a
 • prostredníctvom predajných automatov.

 

Požiadavky na pokladnicu

Na evidenciu tržieb môže podnikateľ používať len typ pokladnice, na ktorý akreditovaná osoba vydala certifikát o splnení zákonných požiadaviek. Pokladnici musí daňový úrad prideliť daňový kód, musí byť označená plombou a musí spĺňať zákonom stanovené technické požiadavky.Pokladnica musí okrem toho zabezpečovať:

 

 • vyhotovenie dennej uzávierky, ak v pokladnici bola v daný deň evidovaná tržba a do 24.00 hodiny daného dňa nebola vyhotovená denná uzávierka (pokladničný doklad, ktorého vyhotovenie sa začalo pred 24.00 hodinou, bude započítaný do dennej uzávierky daného dňa a vyhotovenie ďalšieho pokladničného dokladu bude možné začať až po vyhotovení dennej uzávierky)
 • zhodu číselných údajov položiek cien a celkovej sumy platenej ceny na pokladničnom doklade, v prevádzkovej pamäti a na zobrazovacom zariadení pre zákazníka,
 • informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice po splnení technických podmienok určených výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba (informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji pokladnice tak, aby podnikateľ musel vždy po zapnutí pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte),
 • informovanie podnikateľa pred zaplnením kapacity fiskálnej pamäte na ukladanie denných uzávierok (informovanie sa uskutočňuje zobrazením správy na displeji elektronickej registračnej pokladnice vždy po jej zapnutí tak, aby podnikateľ musel túto informáciu potvrdiť pred začatím používania elektronickej registračnej pokladnice),
 • prechod do režimu, v ktorom je možné len čítanie údajov z fiskálnej pamäte, ak boli dosiahnuté maximálne hodnoty záznamo, pričom nie je možné ďalej tlačiť pokladničné doklady a denné uzávierky,
 • uloženie údajov vo fiskálnej pamäti tak, aby nebolo možné tieto údaje pozmeniť alebo porušiť bez zistenia tohto pozmenenia alebo porušenia prostredníctvom technického zariadenia elektronickej registračnej pokladnice, alebo bez zničenia fiskálnej pamäte,
 • vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných údajov (pokladničný doklad, denná uzávierka)
 • vytlačenie dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ tak, aby tieto neobsahovali ochranný znak,
 • aby pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky, po jej oprave alebo v rámci zaškolenia fyzickej osoby, ktorá bude evidovať tržby v elektronickej registračnej pokladnici, vytlačila doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v každom treťom riadku tohto dokladu a pri vložení hotovosti okrem prijatej tržby vytlačila doklad označený slovom „VKLAD“,
 • aby pred uvedením do prevádzky tlačila v každom treťom riadku tlačového výstupu, ktorý nesmie obsahovať ochranný znak, slová „SKÚŠKA POKLADNICE“.

Pokladnica musí umožňovať:

 

 • prečítanie údajov z fiskálnej pamäte umiestnenej v elektronickej registračnej pokladnici prostredníctvom počítača,
 • evidenciu tržieb minimálne v dvoch rozdielnych menách,
 • vytlačenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
 • vytlačenie pokladničného dokladu a dokladu s jeho súčasným záznamom v prevádzkovej pamäti a následným zahrnutím údajov z týchto dokladov do údajov, ktoré budú uložené vo fiskálnej pamäti,
 • vyhotovenie dennej uzávierky zo všetkých údajov v prevádzkovej pamäti, ktoré sú výsledkom finančných operácií týkajúcich sa predaja tovaru alebo poskytovania služby (súhrnné údaje pri vyhotovení dennej uzávierky sa uložia do fiskálnej pamäte a súčasne sa vymažú z prevádzkovej pamäte tak, aby pri vyhotovení ďalšej dennej uzávierky nemohlo dôjsť k opätovnému uloženiu rovnakých údajov do fiskálnej pamäte),
 • vyhotovenie prehľadovej uzávierky, ktorej údaje sú informatívne od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni až do času vyhotovenia prehľadovej uzávierky, pričom nedochádza k žiadnym zápisom do fiskálnej pamäte
 • vymazanie údajov z prevádzkovej pamäte, len ak je z týchto údajov vykonaná denná uzávierka a jej súhrnný údaj je trvale uložený vo fiskálnej pamäti,
 • vytlačenie tlačových výstupov čitateľných po dobu desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené,
 • záznam údajov o sume vrátení tovaru, sume záporných položiek a sume poskytnutých zliav a záznam údajov o počte vrátení tovaru, počte záporných položiek a počte poskytnutých zliav,
 • okamžité zablokovanie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice, ak je odpojená tlačiareň, zobrazovacie zariadenie pre zákazníka alebo fiskálna pamäť,
 • vytlačenie iba jedného originálu pokladničného dokladu a dokladu podľa písmena a) ôsmeho bodu so súčasným záznamom kópie do prevádzkovej pamäte alebo na vhodné dátové médium, pričom kópia originálu pokladničného dokladu môže byť vytlačená, ale nesmie obsahovať ochranný znak,
 • vytlačenie intervalovej uzávierky podľa dátumov denných uzávierok alebo podľa čísiel denných uzávierok v požadovanom časovom intervale,
 • uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti aj pri poklese napätia alebo úplnom výpadku elektrického napájania elektronickej registračnej pokladnice, a to až do vykonania dennej uzávierky,
 • uchovanie údajov v prevádzkovej pamäti bez pripojenia k externému zdroju elektrickej energie minimálne 90 dní,
 • pridanie plomby tak, aby bez jej poškodenia nebol možný prístup k fiskálnej pamäti a k ostatným častiam elektronickej registračnej pokladnice zabezpečujúcim správnu funkčnosť elektronickej registračnej pokladnice; miesto alebo miesta na pridanie plomby navrhne výrobca elektronickej registračnej pokladnice a v procese certifikácie ich odsúhlasí akreditovaná osoba
 • vyznačenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice na pokladničnom doklade a doklade podľa písmena a) ôsmeho bodu, na dennej uzávierke a na intervalovej uzávierke,
 • výmenu dátových médií, papierových pások a výmenu neobnoviteľných zdrojov elektrickej energie bez porušenia plomby,
 • overenie pravosti kontrolných záznamov prostredníctvom technických zariadení elektronickej registračnej pokladnice.

 

Požiadavky na fiskálnu pamäť

Zákon tiež kladie požiadavky na fiskálnu pamäť. Ide o technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky. 

Fiskálna pamäť musí:

 

 • byť umiestnená v pokladnici v časti neprístupnej podnikateľovi a musí byť pevne spojená s rámom elektronickej registračnej pokladnice tak, aby ju bolo možné vybrať, ale zároveň tak, aby výmena inou osobou ako servisnou organizáciou bola zistiteľná,
 • mať dostatočnú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich rokov a údaje v nej uložené musia byť dostupné do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane,
 • mať takú konštrukciu, ktorá daňovému úradu alebo colnému úradu umožní získať údaje v nej uložené aj prostredníctvom iného elektronického zariadenia,
 • umožniť zmenu sadzby dane z pridanej hodnoty a zmenu meny.

 

Do fiskálnej pamäte sa nezameniteľne a neodstrániteľne zaznamená:

 

 • ochranný znak,
 • daňový kód pokladnice,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • dátum a čas uvedenia pokladnice do prevádzky,
 • sadzba dane z pridanej hodnoty pre minimálne tri sadzby dane z pridanej hodnoty,
 • minimálne dve meny.

 

Okrem toho sa do fiskálnej pamäte zaznamenáva:

 

 • údaje z dennej uzávierky,
 • výmaz údajov z prevádzkovej pamäte pred vyhotovením dennej uzávierky v maximálnom počte 100 výmazov,
 • odpojenie tlačiarne s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
 • odpojenie zobrazovacieho zariadenia pre zákazníka s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
 • odpojenie fiskálnej pamäte s uvedením dátumu a času v maximálnom počte 500 odpojení,
 • dátum a čas každého prvého informovania o potrebe povinnej údržby pokladnice v danom časovom intervale údržby v minimálnom počte 50 záznamov,
 • zmena sadzieb dane z pridanej hodnoty v minimálnom počte 20 zmien a
 • kontrolný kód na účely overenia pravosti kontrolného záznamu.

 

 

Výmena fiskálnej pamäte

Podnikateľ musí vymeniť fiskálnu pamäť v prípade, ak:

 • bola vyčerpaná jej kapacita a pokladnica je funkčná,
 • kvôli poruche neplní svoju funkciu,
 • zmenili sa údaje uložené do fiskálnej pamäte (ochranný znak, daňový kód a pod.) alebo
 • ak sa zmenil vlastník pokladnice.

 

Výmenu fiskálnej pamäte vykonáva servisná organizácia, ktorá zaznamená dôvod a dátum jej výmeny do knihy pokladnice. Prevzatie pôvodnej fiskálnej pamäte podnikateľ potvrdí podpisom do knihy pokladnice. Pôvodnú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.

 

Za neoznačenú sa považuje pokladnica, ktorá je označená pretrhnutou plombou, falzifikátom plomby alebo plombou, ktorá nie je v súlade so zákonom. 

Povinná údržba pokladnice

Podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby. Povinnou údržbou sa preverí technický stav pokladnice a neporušenosť plomb tak, aby bola zabezpečená jej správna funkčnosť. Servisná organizácia zaznamená do knihy pokladnice dátum vykonania povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice a jej výsledok a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom fyzickej osoby, ktorá povinnú údržbu elektronickej registračnej pokladnice vykonala, s uvedením jej mena a priezviska.Servisnou organizáciou je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie môže vykonávať opravu a údržbu pokladnice. Táto organizácia musí mať s výrobcom, dovozcom alebo distribútorom pokladnice uzavretú zmluvu o vykonávaní opráv a údržby elektronických registračných pokladníc a musí byť zapísaná v registri servisných organizácií vedenom miestne príslušným daňovým úradom servisnej organizácie.Servisná organizácia musí vykonať opravu pokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od jej odovzdania do opravy. Ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota sa končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom.

 

Uvedenie pokladnice do prevádzky

Pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia, a to zaznamenaním nevyhnutných údajov do fiskálnej pamäte. Servisná organizácia označí pokladnicu plombou pri uvedení pokladnice do prevádzky a po každom zásahu do pokladnice. Každý zásah do pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy pokladnice s uvedením dôvodu, dátumu a času zásahu.

 

Pred uvedením pokladnice do prevádzky musí daňový úrad pokladnici prideliť daňový kód. Na pridelenie daňového kódu podnikateľ predloží daňovému úradu:

 • knihu pokladnice s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, s údajmi o pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice,
 • kópiu certifikátu pokladnice (tento doklad je predajca pokladnice povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe pokladnice).

 

Daňový úrad po overení údajov bez zbytočného odkladu pridelí pokladnici daňový kód. Pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód pokladnice nemení.

 

Pokladničný doklad

Podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu pokladničný doklad.

Ten musí obsahovať najmenej tieto údaje:

 • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty
 • ochranný znak,
 • poradové číslo pokladničného dokladu od poslednej dennej uzávierky,
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu,
 • označenie tovaru alebo označenie služby, množstvo tovaru alebo rozsah služby a priradenie sadzby dane z pridanej hodnoty,
 • cenu tovaru alebo cenu služby,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • základ dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty alebo údaj o oslobodení od dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 • výšku dane z pridanej hodnoty spolu, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb,
 • zaokrúhlenie ceny (podľa zákona o cenách)
 • celkovú sumu platenej ceny
 • ďalšie údaje, ktorých uvedenie vyplýva z osobitného predpisu (napr. zo zákona o zavedení meny euro v SR).

 

Pri vrátení tovaru musí podnikateľ vydať pokladničný doklad alebo v prípade prerušenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice vystaví paragón. Rovnaký postup uplatní aj pri reklamácii poskytnutej služby.

 

Ochrana údajov a pokladnice, uchovávanie údajov

Podnikateľ je povinný zabezpečiť ochranu údajov uložených v pokladnici, údajov na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ alebo údajov na paragónoch, údajov uložených na tlačových výstupoch z dennej uzávierky a údajov uložených v elektronickej podobe na dátových médiách pred stratou, zničením, poškodením, zneužitím, neoprávneným zásahom do nich a neoprávneným prístupom k nim.Podnikateľ tiež musí zabezpečiť ochranu elektronickej registračnej pokladnice vrátane vstavaného registračného programu.Podnikateľ je povinný dátové médiá, na ktorých sú uložené kontrolné záznamy, uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (päť rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie). Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný kontrolné záznamy sprístupniť v listinnej alebo elektronickej podobe.Podnikateľ musí používať také dátové médiá, u ktorých výrobca garantuje uchovanie údajov na nich uložených minimálne do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (5 rokov). Doklady označené slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“ je podnikateľ povinný uchovávať po dobu jedného roka od konca kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené.

 

Prerušenie prevádzky pokladnice

Ak podnikateľ nemôže použiť pokladnicu pre závažný dôvod, ktorý vznikol bez jeho zavinenia, musí  to bez zbytočného odkladu nahlásiť servisnej organizácii. Dôvod, dátum a čas prerušenia prevádzky pokladnice je podnikateľ povinný bez zbytočného odkladu zaznamenať do knihy pokladnice.Podnikateľ musí zaznamenať do knihy pokladnice aj dátum a čas nahlásenia poruchy pokladnice servisnej organizácii a v prípade odovzdania pokladnice servisnej organizácii do opravy aj dátum a čas tohto odovzdania.Podnikateľ má povinnosť do knihy pokladnice bez zbytočného odkladu zaznamenať dátum a čas opätovného začatia prevádzky pokladnice.Počas prerušenia prevádzky pokladnice musí podnikateľ vyhotovovať paragón. Paragón podnikateľ vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach. Originál paragónu vyhotovuje bez zbytočného odkladu po prijatí platby alebo vrátení platby za vrátený tovar alebo poskytnutú službu pri jej reklamácii vydáva kupujúcemu a kópiu si ponecháva. Kópie paragónov sú podkladom na vyhotovenie dennej uzávierky.Údaje z vyhotovených paragónov musí podnikateľ zaevidovať v pokladnici, ktorej prevádzka bola prerušená, najneskôr do desiatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka pokladnice obnovená.

 

Denná uzávierka, intervalová uzávierka a prehľadová uzávierka

Podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku, a to len za dni, v ktorých mal tržbu. Podnikateľ musí vyhotoviť dennú uzávierku kedykoľvek raz za deň. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť z fiskálnej pamäte intervalovú uzávierku. Takúto povinnosť má podnikateľ do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane (5 rokov).

 

Denná uzávierka obsahuje najmenej tieto údaje:

 

 • ochranný znak,
 • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • dátum a čas vyhotovenia,
 • poradové číslo dennej uzávierky od uvedenia elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky,
 • počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
 • počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
 • obrat,
 • záporný obrat,
 • kumulovaný obrat,
 • súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • súčet stornovaných položiek a ich počet,
 • súčet poskytnutých zliav a ich počet,
 • súčet vrátení tovaru a ich počet,
 • súčet záporných položiek a ich počet,
 • súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Prehľadová uzávierka obsahuje najmenej:

 

 • daňový kód elektronickej registračnej pokladnice,
 • daňové identifikačné číslo, ak podnikateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa a predajné miesto, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania,
 • dátum a čas vyhotovenia,
 • počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
 • počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
 • obrat,
 • záporný obrat,
 • súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • súčet stornovaných položiek a ich počet,
 • súčet poskytnutých zliav a ich počet,
 • súčet vrátení tovaru a ich počet,
 • súčet záporných položiek a ich počet,
 • súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

Intervalová uzávierka obsahuje najmenej dátum a čas vyhotovenia, údaje uložené vo fiskálnej pamäti (napríklad daňový kód pokladnice, obchodné meno a sídlo a pod.) a súhrnné alebo podrobné údaje, ako sú:

 

 • počet dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“,
 • počet pokladničných dokladov zahrnutých do dennej uzávierky,
 • obrat,
 • záporný obrat,
 • kumulovaný obrat,
 • súčet dane z pridanej hodnoty v členení podľa sadzieb vypočítaný z celkových súm dane z pridanej hodnoty vytlačených na pokladničnom doklade, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • súčet obratu v členení podľa sadzieb dane z pridanej hodnoty, ak podnikateľ je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
 • súčet poskytnutých zliav a ich počet,
 • súčet vrátení tovaru a ich počet,
 • súčet záporných položiek a ich počet,
 • súčet celkových súm uvedených na dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“.

 

Kniha pokladnice

Podnikateľ je povinný viesť knihu pokladnice. Kniha pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore. Takáto kniha sa archivuje desať rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom bol vykonaný posledný záznam.Podnikateľ musí pri zmene údajov o podnikateľovi,  o pokladnici a o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice predložiť daňovému úradu knihu pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii daňového úradu.

 

Povinnosti pri zmene vlastníka pokladnice

Ak sa zmení vlastník pokladnice, pôvodný vlastník pokladnice je povinný zabezpečiť ukončenie prevádzky pokladnice a následne nový vlastník pokladnice musí zabezpečiť uvedenie pokladnice do prevádzky.

 

Ukončenie prevádzky pokladnice

Podnikateľ je povinný oznámiť ukončenie prevádzky pokladnice daňovému úradu najneskôr v prvý pracovný deň nasledujúci po ukončení jej prevádzky. Daňový úrad k tomuto dňu zruší daňový kód pokladnice. Zaznamená to do knihy pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky a podpisom zamestnanca daňového úradu s uvedením jeho mena a priezviska.Servisná organizácia pri ukončení prevádzky pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu pamäť z pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi a zároveň z prevádzkovej pamäte odstráni daňový kód pokladnice. Ukončenie prevádzky pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy pokladnice.

is

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X