Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ochrana zdravia zamestnancov pred teplom a chladom od 1. 8. 2019

ochrana zamestnancov
ochrana zamestnancov Foto: Getty images
25. júla 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Prvého augusta 2019 nadobúda účinnosť vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Novela vyhlášky upravuje najmä ustanovenia týkajúce sa tepelnej záťaže na pracovisku spôsobenej nevhodnými stavebno-technickými podmienkami pracoviska, podrobnejšie precizuje a dopĺňa niektoré pojmy, upravuje ustanovenia týkajúce sa minimálnych prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie roka a podmienky pre ich zabezpečenie, upravuje triedy práce, ochranné a preventívne opatrenia.

Doterajšia prax preukázala problémy spojené napr. so zaraďovaním niektorých prác do tried, nedostatočné možnosti pri využívaní ochranných a preventívnych opatrení a nejednoznačnosť pri ich uplatňovaní, neadekvátnosť nastavenia niektorých teplotných hodnôt a pod.

Rizikové práce v kategórii 3 z dôvodu záťaže teplom alebo chladom vykonávalo k 31.12.2018 v SR 4 424 zamestnancov, z toho 469 žien.

Základné ustanovenia

V § 2 odsek 18 znie:

(18) Ukazovateľ WBGT je výpočtový ukazovateľ tepelnej záťaže, ktorý sa určuje podľa technickej normy alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.

Paragraf 2 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:

(21) Technológia je výrobný postup alebo pracovný postup, pri ktorom môžu na pracovisku vznikať tepelné zmeny.

Doplnenie definície pojmu vychádza z požiadaviek terénnej praxe.

V prémiovej časti obsahu nájdete zmeny v týchto oblastiach:

  • Triedy práce, optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy
  • Únosná záťaž teplom pri práci, ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom
  • Únosná záťaž chladom pri práci, ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži chladom
  • Pitný režim
  • Hodnotenie zdravotného rizika
  • Prevádzkový poriadok
  • Triedy práce podľa celkového energetického výdaja
  • Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie
  • Minimálna náhrada tekutín pri práci v záťaži teplom v závislosti na teplote

Triedy práce, optimálne a prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy

V § 3 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Zamestnávateľ na vnútornom pracovisku zabezpečuje optimálne hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy podľa prílohy č. 2; tam, kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty, zabezpečí prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy v teplom období a chladnom období podľa prílohy č. 2. Predpokladom na dosiahnutie optimálnych hodnôt alebo prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy je stavebné riešenie budovy, technické zariadenie budovy alebo vhodná technológia zabezpečená na pracovisku zamestnávateľom.

(3) Na vnútornom pracovisku, na ktorom nemožno dodržať prípustné hodnoty faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy z dôvodu záťaže teplom alebo záťaže chladom z technológie, ako aj na inom pracovisku z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia budovy alebo technického zariadenia budovy, zamestnávateľ zabezpečí ochranné opatrenia a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom alebo záťaže chladom na zdravie zamestnancov podľa § 4 a 5.

Zmena doterajšieho ustanovenia jednoznačne stanovuje hierarchiu opatrení, ktoré zamestnávateľ vykoná na zabezpečenie ochrany zdravia zamestnancov pred nadmernými účinkami tepla a chladu na pracovisku ako aj spôsob ich realizácie. Z aktuálne platného znenia vyhlášky sa vypúšťajú ustanovenia, umožňujúce nedodržiavanie prípustných teplôt na pracoviskách, na ktorých nie je možné technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických dôvodov a za mimoriadne teplých a mimoriadne chladných dní. Tieto ustanovenia spôsobovali v praxi nejednoznačný výklad a umožňovali rôznu aplikáciu.

 Upozornenie:

Povinnosť vykonať opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov sa podľa vyhlášky týka aj pracovísk, na ktorých nie je možné dodržať prípustné teploty z dôvodu nevyhovujúceho stavebného riešenia alebo technického zariadenia budovy.

Únosná záťaž teplom pri práci, ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži teplom

V § 4 ods. 2 znie:

(2) Na vnútornom pracovisku, na ktorom dochádza k záťaži teplom, zamestnávateľ vykoná opatrenia na jej odstránenie. Ak záťaž teplom nie je možné odstrániť stavebnými, technickými alebo technologickými opatreniami, zamestnávateľ vykoná ďalšie primerané opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov podľa odsekov 7 a 9. Dodržiavanie dlhodobo únosného času práce a krátkodobo únosného času práce zabezpečí zamestnávateľ pri prekročení maximálnej prípustnej operatívnej teploty podľa prílohy č. 2 tabuliek č. 1 a 2, ak sú takéto teploty pravidelne prekračované viac ako 50 % dní v roku.

V § 4 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov sú najmä:

a)zmena trvania času práce,

b)posun začiatku pracovnej zmeny,

c) poskytovanie prestávok v práci,

d)predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,

e)pobyt v klimatizovaných priestoroch,

f)striedanie zamestnancov,

g)klimatizácia alebo nútené vetranie,

h)tienenie okien a svetlíkov,

i)sprchovanie a ochladzovanie,

j)vhodný pracovný odev.

(8)Na vnútornom pracovisku a na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní

zamestnávateľ vykoná primerané opatrenia podľa odsekov 7 a 9.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

Vyhláška týmto ustanovuje postup vykonávania opatrení pri odstraňovaní záťaže teplom a následných opatrení na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže teplom na zdravie zamestnancov. Zároveň sa tieto opatrenia aj konkretizujú presunom z prílohy č. 3 pre lepší prehľad a komfort pri používaní právneho predpisu. Vyhláška aplikuje tieto opatrenia v primeranom rozsahu aj na práce vykonávané vo vonkajšom prostredí.

Únosná záťaž chladom pri práci, ochranné a preventívne opatrenia pri záťaži chladom

V § 5 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:

(12) Opatreniami na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov sú najmä:

a)zmena trvania času práce,

b)posun začiatku pracovnej zmeny,

c)poskytovanie prestávok v práci,

d)predĺženie prestávky na odpočinok a jedenie,

e)striedanie zamestnancov,

f)osobné ochranné pracovné prostriedky,

g)ohrievareň a sušiareň pracovného odevu a pracovnej obuvi.“.

Doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 13.

Vyhláška v tomto ustanovení špecifikuje ochranné a preventívne opatrenia na zníženie nepriaznivého vplyvu záťaže chladom na zdravie zamestnancov. Tieto opatrenia sa konkretizujú presunom z prílohy č. 3 pre lepší prehľad a komfort pri používaní právneho predpisu.

Pitný režim

V § 7 ods. 6 písmeno a) znie:

(6) Zamestnávateľ zabezpečuje

a) pri záťaži teplom podľa odseku 1 prostredníctvom pitného režimu náhradu najmenej 70 % tekutín stratených počas pracovnej zmeny potením a dýchaním; minimálne množstvo tekutín, ktoré zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, je uvedené v prílohe č. 4 prvom bode, pričom minerálne nápoje poskytnuté podľa odseku 4 tvoria polovicu množstva nahrádzaných tekutín,

V tomto ustanovení sa kvantifikuje podiel minerálnych nápojov, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi v rámci pitného režimu. Cieľom ustanovenia je predchádzať  nadmernému podávaniu minerálnych nápojov a zaťažovaniu organizmu zamestnancov.

Hodnotenie zdravotného rizika

V § 8 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „so zohľadnením pracovných podmienok a triedy práce“

Doplnenie odseku 2 vychádza z požiadaviek terénnej praxe, nakoľko pri posudzovaní zdravotného rizika je potrebné vychádzať nielen zo všeobecného popisu pracovnej činnosti, ale aj z konkrétnych špecifických  pracovných podmienok na konkrétnom pracovisku.

Prevádzkový poriadok

V § 9 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca“.

Tento odsek bude teda znieť:

Prevádzkový poriadok podľa § 37 ods. 4 zákona na účel ochrany pred teplom a chladom podľa § 8 ods. 1 obsahuje

c) preventívne a ochranné opatrenia pre pracovné činnosti súvisiace so záťažou teplom alebo záťažou chladom, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav, individuálne fyzické schopnosti a zručnosti zamestnanca

Zohľadnenie veku, zdravotného stavu, fyzických schopností a zručnosti zamestnanca pre vykonávanie rôznych preventívnych a ochranných opatrení je potrebné vzhľadom na  interindividuálne rozdiely medzi zamestnancami.

Paragraf 9 sa tiež dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) pokyny a vybavenie pre prvú pomoc.

Požiadavka na rozšírenie prevádzkového poriadku o prvú pomoc vyplýva z prebiehajúcich významných mikroklimatických zmien a možnosti vzniku extrémnych teplotných situácií (prehriate, úpal, kolaps a pod.), ktoré môžu na pracoviskách vyžadovať urgentné poskytnutie predlekárskej prvej pomoci.

Triedy práce podľa celkového energetického výdaja

Doterajšia prax preukázala, že príklady činností, uvádzané v tabuľke prílohy č. 1 k vyhláške v aktuálne platnom znení, sú zdrojom mnohých nejasností a dezinterpretácií. Pretože súčasná legislatíva väčšiny európskych štátov sa do značnej miery opiera o technické normy, pri navrhovaní tabuľky triedy práce podľa celkového energetického výdaja sa vychádza z platnej normy STN EN ISO 8996:2004 Ergonómia tepelného prostredia. Stanovenie metabolizmu. Tabuľka dodržiava doteraz platné rozdelenie triedy práce 1a – 4; v príkladoch činností sú menej konkretizované menovité činnosti/profesie, naopak sú zdôraznené všeobecné charakteristiky jednotlivých činností (polohy, zapojenie končatín, činnosť jednotlivých svalových skupín atď.). Tabuľka má predovšetkým orientačnú funkciu, pre presné stanovenie energetického výdaja naďalej zostáva v platnosti nutnosť objektivizácie záťaže. Hodnota energetického výdaja v triede práce 2 sa zosúlaďuje s normou STN EN ISO 8996:2004 Ergonómia tepelného prostredia. Stanovenie metabolizmu.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

Príloha č. 1
k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

Triedy práce podľa celkového energetického výdaja

Tabuľka

Trieda práce

Energetický výdaj

q[W · m-2]

Príklady činností
1 1a £ 80 Sedenie: ľahká administratívna práca (písanie, práca na počítači, kreslenie, účtovníctvo, kancelárska práca).
1b 81 – 105

Sedenie: ľahká manuálna práca (jednoduché šitie, laboratórna práca); práca paží a ramien (malé pracovné nástroje, kontrolná činnosť, zostavovanie alebo triedenie ľahkých predmetov); práca paží a nôh (riadenie vozidla za bežných podmienok, ovládanie pedálov).

Státie: vŕtanie alebo frézovanie drobných súčiastok, navíjanie cievok, rezanie závitov malých armatúr, obrábanie s nízko výkonovými nástrojmi, občasná chôdza (rýchlosť do 2,5 km/h).

1c 106 – 130
2 2a 131 – 165 Kontinuálna prác rúk a paží (zatĺkanie klincov, plnenie); práca paží a nôh (riadenie nákladných áut, traktorov alebo stavebných strojov mimo cestnej komunikácie/v teréne); práca paží a trupu (práca s pneumatickým kladivom, montáž traktora, omietanie, prerušovaná manipulácia so stredne ťažkým materiálom, trhanie buriny, okopávanie, zber ovocia alebo zeleniny, tlačenie alebo ťahanie ľahkých vozíkov alebo fúrikov, chôdza rýchlosťou 2,5 až 5,5 km/h, kovanie).
2b 166 – 200
3 201 – 260 Intenzívna práca paží a trupu: nosenie ťažkého materiálu; práca s lopatou; práca s ťažkým kladivom; pílenie, hobľovanie alebo opracovávanie tvrdého dreva; chôdza rýchlosťou 5,5 až 7 km/h.; tlačenie alebo ťahanie ťažko naložených vozíkov alebo fúrikov; otĺkanie odliatkov; kladenie betónových panelov.
4 > 260 Veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe: práca so sekerou; intenzívna práca s lopatou alebo kopanie; chôdza do schodov, na rampu alebo stúpanie po rebríku; rýchla chôdza malými krokmi; chôdza rýchlosťou väčšou ako 7 km/h.

Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie

V prílohe č. 2 tabuľka č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Tabuľka č. 2

Rozsah optimálnych a prípustných hodnôt faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy pre chladné obdobie  

Trieda práce

Operatívna teplota

t[oC]

Prípustná rýchlosť prúdenia vzduchu

va  [m · s-1]

Prípustná relatívna vlhkosť vzduchu

rh  [%]

optimálna prípustná
min. max.
1a 20 – 24 20 26 £ 0,2 30 až 70
1b 18 – 21 18 24 £ 0,25
1c 15 – 20 15 22 £ 0,3
2a 13 – 18 12 20 £ 0,3
2b 12 – 16 12 20 £ 0,5
3 nestanovuje sa*) 10 nestanovuje sa*)
4 10

*) Postupuje sa podľa prílohy č. 3.

Poznámka k tabuľkám č. 1 a 2:

Pri určovaní minimálnej a maximálnej prípustnej operatívnej teploty sa v rámci rozsahu teplôt pre danú triedu práce zohľadňuje reálny energetický výdaj pri danej činnosti.“.

Aplikačná prax v posledných rokoch priniesla množstvo podnetov, ktoré poukazovali predovšetkým na legislatívne nízko nastavené hodnoty minimálnych prípustných teplôt na pracoviskách predovšetkým v chladnom období roka. Rešerš, ktorú vykonali pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR, preukázala, že v oblasti minimálnych teplôt Slovenská republika patrí k štátom s najnižšie stanovenou minimálnou teplotou pre jednotlivé triedy práce. Preto boli upravené hodnoty minimálnych prípustných teplôt v chladnom období roka tak, aby sa SR svojimi limitmi v triedach práce 1a – 2b priblížila k ostatným európskym štátom.

V prílohe č. 3 sa vypúšťa štvrtý bod, ktorého znenie bolo presunuté do § 4 a do § 5 návrhu vyhlášky.

Minimálna náhrada tekutín pri práci v záťaži teplom v závislosti na teplote

V prílohe č. 4 prvý bod vrátane nadpisu a označenia prílohy znie:

Príloha č. 4
k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

MINIMÁLNA NÁHRADA TEKUTÍN PRI PRÁCI V ZÁŤAŽI TEPLOM V ZÁVISLOSTI NA TEPLOTE to NA PRACOVISKU ZA OSEMHODINOVÚ PRACOVNÚ ZMENU

Tabuľka 

Trieda práce

Energetický výdaj

qM[W · m-2]

Náhrada tekutín za pracovnú zmenu
to (°C) (litre)*) (litre/1 °C)
1a ≤ 80 31 – ≥ 36 0,9 – 2,7 (0,36)**)
1b 81 – 105 27 – ≥ 34 0,9 – 2,6 (0,24)
1c 106 – 130 24 – ≥ 32 0,9 – 2,8 (0,24)
2a 131 – 165 20 – ≥ 29 0,9 – 2,8 (0,21)
2b 166 – 200 16 – ≥ 27 0,9 – 2,8 (0,17)
3 201 – 260 15 – ≥ 24 1,2 – 3,0 (0,20)
4 > 260 15 – > 21 1,6 – 3,0 (0,23)

Poznámky k tabuľke:

Množstvo poskytovaných nápojov platí pre va ≤ 1 m · s-1 a rh ≤ 70 %.

*) Náhrada tekutín na pracoviskách triedy práce 1 až 4 sa ustanoví prepočtom v závislosti na tg, teda na každý 1°C nad dolnou hranicou rozpätia pre príslušnú triedu práce sa pripočíta k základnej hodnote náhrady tekutín pre danú triedu práce hodnota uvedená v zátvorke.

**) Veľkosť pripočítanej náhrady nad základnú hodnotu náhrady tekutín.“.

Ide o legislatívno-technické doplnenie textu. V tabuľke opravený chybný údaj číselnej hodnoty náhrady tekutín v triede práce 1b.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

ochrana zdraviaPrémiový obsahzamestnanci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Bezpečnostný manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X