Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podanie daňového priznania k DPH MOSS

daňové priznanie DPH
daňové priznanie DPH Foto: Getty Images
4. októbra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike, má povinnosť podať za každý kalendárny štvrťrok osobitné daňové priznanie. Daňové priznanie k DPH MOSS podáva zdaniteľná osoba elektronicky vo svojej osobnej internetovej zóne v časti Autorizované služby – MOSS. Daňové priznanie sa podáva za každý kalendárny štvrťrok, aj v prípade, ak v danom kalendárnom štvrťroku zdaniteľná osoba neposkytla žiadne digitálne služby v členských štátoch spotreby. Ak zdaniteľná osoba v niektorom kalendárnom štvrťroku neposkytla digitálne služby v žiadnom členskom štáte spotreby, podá za dotknutý kalendárny štvrťrok tzv. nulové daňové priznanie. Na uvedený účel vyplní v prípade úpravy pre Úniu kolónku 1 – IČ DPH pridelené členským štátom identifikácie, kolónku 2 – zdaňovacie obdobie a kolónku 21 – celková suma splatnej DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu MOSS odo dňa prvého poskytnutia služieb, podá daňové priznanie k DPH MOSS za kalendárny štvrťrok, počas ktorého poskytla po prvýkrát služby.

Ak dôjde k zmene členského štátu identifikácie v priebehu zdaňovacieho obdobia, zdaniteľná osoba je povinná podať daňové priznania k DPH MOSS a vykonať zodpovedajúce platby DPH predchádzajúcemu aj novému členskému štátu identifikácie za služby poskytnuté počas príslušných období, keď tieto členské štáty boli členským štátom identifikácie. Obdobne postupuje zdaniteľná osoba, ktorá v priebehu zdaňovacieho obdobia zmení úpravu pre Úniu na úpravu mimo Únie a naopak.

Daňové priznanie k DPH MOSS sa podáva do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, za ktorý sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Zdaniteľná osoba do daňového priznania k DPH MOSS zahrnie všetky digitálne služby poskytnuté nezdaniteľným osobám s miestom dodania v jednotlivých členských štátoch spotreby. Údaje o dodaných digitálnych službách uvádza zdaniteľná osoba do daňového priznania k DPH MOSS za každý členský štát spotreby v členení podľa sadzieb platných v príslušnom členskom štáte spotreby. Zdaniteľná osoba uvedie do daňového priznania k DPH MOSS za príslušný kalendárny štvrťrok za každý členský štát spotreby, v ktorom vznikla daňová povinnosť, celkovú hodnotu dodaných digitálnych služieb bez dane, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Vykázanie opráv v daňovom priznaní k DPH MOSS
  • Platba dane v osobitnej úprave MOSS
  • Príklady

Príklad

Zdaniteľná osoba so sídlom v Košiciach, dodáva svojim konečným zákazníkom – nezdaniteľným osobám online počítačové hry, ktoré spadajú pod elektronické služby. Zdaniteľná osoba je od 1.1.2018 registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike. V roku 2018 poskytla online počítačové hry zákazníkom v iných členských štátoch v celkovej hodnote 30 000 eur, t.j. miestom dodania všetkých digitálnych služieb je miesto, kde je usadený zákazník – nezdaniteľná osoba.

V zdaňovacom období II. kalendárny štvrťrok 2019 dodala online počítačové hry zákazníkom v Nemecku, Taliansku, Írsku a Fínsku (členské štáty spotreby).

Spoločnosť je povinná podať v lehote 20. júla 2019 v Slovenskej republike elektronicky daňové priznanie k DPH MOSS, v ktorom uvedie celkovú hodnotu dodaných elektronických služieb (online počítačových hier) bez dane, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane osobitne pre každý členský štát spotreby, v ktorom je daň splatná. Zároveň je spoločnosť povinná v tej istej lehote aj celkovú hodnotu priznanej dane zaplatiť na účet správcu dane v Slovenskej republike.

Poznámka

Posledným dňom lehoty na podanie daňového priznania k DPH MOSS a na platbu dane je sobota 20. júla 2019, aj napriek tomu, že tento deň nie je pracovným dňom. Pri lehotách stanovených v § 68b zákona o DPH a nariadení Rady 967/2012 k posunu lehôt na najbližší pracovný deň nedochádza.

Do daňového priznania k DPH MOSS zahrnie zdaniteľná osoba využívajúca osobitnú úpravu MOSS aj digitálne služby, ktoré poskytla nezdaniteľným osobám v členských štátoch spotreby zo svojich stálych prevádzkarní, ktoré sa nenachádzajú v členskom štáte identifikácie. Ak zdaniteľná osoba dodáva digitálne služby v členských štátoch spotreby aj zo svojich prevádzkarní v iných členských štátoch, v daňovom priznaní je povinná uviesť pre každý členský štát, v ktorom má stálu prevádzkareň, identifikačné číslo pre daň alebo daňové registračné číslo prevádzkarne v inom členskom štáte, celkovú hodnotu dodaných digitálnych služieb bez dane, sumu splatnej dane v členení podľa sadzieb a sadzbu dane osobitne za každý členský štát spotreby.

V zmysle vyššie uvedeného sa v daňovom priznaní k DPH MOSS osobitne uvádzajú pre každý členský štát spotreby služby poskytnuté zo sídla alebo stálej prevádzkarne v členskom štáte identifikácie a služby poskytnuté zo stálych prevádzkarní, ktoré sa nenachádzajú v členskom štáte identifikácie.

Príklad

Zdaniteľná osoba so sídlom na Slovensku dodáva zákazníkom – nezdaniteľným osobám usadeným v Slovenskej republike a v iných členských štátoch elektronické knihy a rôzny software (obe služby spadajú pod elektronické služby). Zdaniteľná osoba má zriadené dve prevádzkarne na území EÚ, v Českej republike a v Rakúsku. Zdaniteľná osoba je od 1.1.2018 registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike.

V zdaňovacom období II. kalendárny štvrťrok 2019 spoločnosť dodala zo svojho sídla elektronické služby zákazníkom vo Fínsku, Švédsku, Poľsku, Nemecku (členské štáty spotreby). Prevádzkareň spoločnosti v Českej republike dodala elektronické služby zákazníkom v Poľsku a v Nemecku a prevádzkareň v Rakúsku dodala elektronické služby zákazníkom v Nemecku a Švédsku.

Spoločnosť je povinná podať v lehote 20. júla 2019 v Slovenskej republike daňové priznanie k DPH MOSS. V predloženom daňovom priznaní uvedie celkovú hodnotu dodaných elektronických služieb bez dane, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane v členení podľa toho, či službu poskytla zo svojho sídla alebo zo stálych prevádzkarní, t.j. osobitne uvedie služby poskytnuté:

zo svojho sídla v Slovenskej republike osobitne podľa jednotlivých členských štátov spotreby – Fínsko, Švédsko, Poľsko, Nemecko

z prevádzkarne v Českej republike osobitne podľa jednotlivých členských štátov spotreby – Poľsko a Nemecko,

z prevádzkarne v Rakúsku osobitne podľa jednotlivých členských štátov spotreby – Nemecko a Švédsko.

Zároveň je spoločnosť povinná v lehote 20. júla 2019 celkovú hodnotu priznanej dane za II. kalendárny štvrťrok 2019 zaplatiť na účet správcu dane v Slovenskej republike.

Zdaniteľná osoba uplatňujúca osobitnú úpravu MOSS do daňového priznania k DPH MOSS neuvádza digitálne služby poskytnuté nezdaniteľným osobám s miestom dodania v členskom štáte, v ktorom má sídlo alebo v ktorom má stálu prevádzkareň. Digitálne služby poskytnuté nezdaniteľným osobám v členskom štáte identifikácie a v členských štátoch, v ktorých má stálu prevádzkareň, zdaniteľná osoba uvádza do vnútroštátnych daňových priznaní podľa pravidiel stanovených v príslušných členských štátoch. Z uvedeného vyplýva, že zdaniteľná osoba registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS podľa § 68b zákona o DPH v Slovenskej republike, neuvádza do daňového priznania k DPH MOSS digitálne služby dodané nezdaniteľným osobám usadeným v Slovenskej republike, ale tieto zahrnie do bežného daňového priznania k DPH podľa § 78 zákona o DPH. Ak má zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike, prevádzkarne v iných členských štátoch, digitálne služby poskytnuté nezdaniteľným osobám v týchto iných členských štátoch do daňového priznania k DPH MOSS taktiež neuvádza, ale zahrnie ich do vnútroštátnych daňových priznaní v členských štátoch, v ktorých má stále prevádzkarne a tieto daňové priznania podá správcom dane dotknutých členských štátov.

Príklad

Zdaniteľná osoba so sídlom na Slovensku dodáva telekomunikačné služby zákazníkom z rôznych členských štátov. Zdaniteľná osoba má zriadené dve prevádzkarne na území EÚ, v Českej republike a v Taliansku. Zdaniteľná osoba je od 1.1.2018 registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike.

V zdaňovacom období I. kalendárny štvrťrok 2019 spoločnosť dodala zo svojho sídla telekomunikačné služby zákazníkom v Slovenskej republike, Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku. Prevádzkareň v Českej republike dodala elektronické služby zákazníkom v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku a v Nemecku a prevádzkareň v Taliansku dodala elektronické služby zákazníkom v Nemecku, Poľsku a Českej republike.

Spoločnosť je povinná podať elektronicky v lehote 20. apríla 2019 v Slovenskej republike daňové priznanie k DPH MOSS. V predloženom daňovom priznaní uvedie celkovú hodnotu dodaných telekomunikačných služieb bez dane, výšku dane pre každú sadzbu dane a sadzbu dane v členení podľa toho, či službu poskytla zo svojho sídla alebo zo stálych prevádzkarní, t.j. osobitne uvedie služby poskytnuté:

zo svojho sídla v Slovenskej republike osobitne podľa jednotlivých členských štátov spotreby – Maďarsko, Poľsko a Rakúsko.

z prevádzkarne v Českej republike osobitne podľa jednotlivých členských štátov spotreby – Poľsko a Nemecko,

z prevádzkarne v Taliansku osobitne podľa jednotlivých členských štátov spotreby – Nemecko a Poľsko.

Zároveň je spoločnosť povinná v lehote 20. apríla 2019 celkovú hodnotu priznanej dane za I. kalendárny štvrťrok 2019 zaplatiť na účet správcu dane v Slovenskej republike.

Spoločnosť telekomunikačné služby poskytnuté zákazníkom v SR zo svojho sídla a z prevádzkarne v Českej republike zahrnie do bežného daňového priznania podľa § 78 zákona o DPH, ktoré podá v lehote do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia a zároveň priznanú daň v tejto lehote zaplatí. Prevádzkareň v Českej republike zahrnie telekomunikačné služby poskytnuté zákazníkom v ČR zo sídla spoločnosti v Slovenskej republike, z prevádzkarne v Českej republike a z prevádzkarne v Taliansku do bežného daňového priznania, ktoré podá v Českej republike – spôsobom a v lehote podľa zákona platného v ČR.

Prevádzkareň v Taliansku zahrnie telekomunikačné služby poskytnuté zákazníkom v Taliansku zo sídla spoločnosti v Slovenskej republike do bežného daňového priznania, ktoré podá v Taliansku – spôsobom a v lehote podľa zákona platného v Taliansku.

Sumy v daňovom priznaní k DPH MOSS uvádza zdaniteľná osoba v eurách. Ak sa úhrada za dodané digitálne služby uskutoční v inej mene ako v eurách, zdaniteľná osoba použije na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska platný v posledný deň príslušného kalendárneho štvrťroka alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň kalendárneho štvrťroka tento kurz určený a vyhlásený.

V daňovom priznaní k DPH MOSS uvádza zdaniteľná osoba daň z dodaných digitálnych služieb v jednotlivých členských štátoch spotreby, tzv. daň na výstupe. Zdaniteľná osoba nemôže v daňovom priznaní k DPH MOSS uplatniť odpočítanie dane z tovarov a služieb prijatých v členskom štáte spotreby v súvislosti s dodaním digitálnych služieb. Ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike podľa § 68b zákona o DPH, je osobou oprávnenou na podanie žiadosti o vrátenie dane podľa § 55f a 55g uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním digitálnych služieb v inom členskom štáte. Ak je táto zdaniteľná osoba registrovaná na účely dane v členskom štáte spotreby z dôvodu vykonávania činností, na ktoré sa osobitná úprava MOSS nevzťahuje, právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb v členskom štáte spotreby použitých na dodanie digitálnych služieb uplatňuje prostredníctvom bežného daňového priznania, ktoré podáva v členskom štáte spotreby v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto členskom štáte. V súlade s ustanovením § 49 ods. 6 zákona o DPH má platiteľ dane registrovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS právo odpočítať daň z tovarov a služieb prijatých v tuzemsku v súvislosti s poskytovaním digitálnych služieb v členských štátoch spotreby. Platiteľ dane odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb v tuzemsku uplatňuje prostredníctvom bežného daňového priznania, ktoré podáva podľa § 78 zákona o DPH.

Zdaniteľná osoba, ktorá zmení členský štát identifikácie, dobrovoľne ukončí využívanie osobitnej úpravy MOSS alebo je z osobitnej úpravy MOSS vylúčená, podá daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, opravné daňové priznanie alebo neskoro podané predchádzajúce daňové priznanie prostredníctvom členského štátu identifikácie v čase ukončenia, vylúčenia alebo zmeny. Zdaniteľná osoba, ktorá bola registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike, túto povinnosť splní prostredníctvom OIZ, v časti autorizované služby – MOSS a zodpovedajúce platby priznanej DPH zaplatí na účet správcu dane v Slovenskej republike.

Ak zdaniteľná osoba registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS nepodá daňové priznanie k DPH MOSS, Slovenská republika v postavení členského štátu identifikácie je povinná zaslať zdaniteľnej osobe výzvu na splnenie povinnosti podať daňové priznanie desiaty deň odo dňa, keď sa malo priznanie podať, a informovať elektronicky ostatné členské štáty, že výzva bola vydaná. Predmetná výzva sa zasiela elektronicky na elektronickú adresu uvedenú v žiadosti o registráciu.

Ak zdaniteľná osoba napriek výzve daňové priznanie k DPH MOSS nepodá, následné výzvy a ďalšie kroky prijaté na účely stanovenia základu dane a výberu DPH sú v kompetencii príslušného členského štátu spotreby. Zdaniteľná osoba uplatňujúca osobitnú úpravu MOSS podáva daňové priznanie k DPH MOSS vždy elektronicky prostredníctvom členského štátu identifikácie, t.j. ak je členským štátom identifikácie Slovenská republika, daňové priznanie podáva elektronicky prostredníctvom OIZ, v časti autorizované služby – MOSS, počas troch rokov po dátume, ku ktorému malo byť daňové priznanie podané. Ak zdaniteľná osoba podáva daňové priznanie po uplynutí troch rokov od dátumu, ku ktorému malo byť daňové priznanie podané, podá ho podľa pravidiel stanovených členským štátom spotreby priamo príslušnému členskému štátu.

Nepodanie daňového priznania za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky za každý jeden z týchto kalendárnych štvrťrokov v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy má za následok vylúčenie zdaniteľnej osoby z osobitnej úpravy MOSS.

Vykázanie opráv v daňovom priznaní k DPH MOSS

Zmeny číselných údajov, ktoré sa nachádzajú v daňovom priznaní k DPH MOSS, môže zdaniteľná osoba po jeho podaní urobiť iba opravou tohto pôvodného daňového priznania, a nie úpravou následného daňového priznania. To znamená, že zdaniteľná osoba príslušné opravy zahrnie do tzv. „correction“ daňového priznania k DPH MOSS za zdaňovacie obdobie, v ktorom boli vykázané pôvodné údaje. Opravovať je možné vždy len najnovšiu verziu daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. Opravu podaného daňového priznania k DPH MOSS zdaniteľná osoba zrealizuje elektronicky prostredníctvom OIZ, v časti autorizované služby – MOSS, ak od lehoty na podanie pôvodného daňového priznania neuplynuli tri roky. Po uplynutí tejto trojročnej lehoty je zdaniteľná osoba povinná postupovať podľa vnútroštátnych pravidiel členského štátu spotreby, ktorého sa opravy týkajú.

Príklad

Tuzemská zdaniteľná osoba registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS od 1.1.2018 poskytuje elektronické služby v rôznych členských štátoch spotreby. Vo februári 2019 zdaniteľná osoba kontrolou dokladov zistila, že za III. kalendárny štvrťrok 2018 priznala v daňovom priznaní k DPH MOSS nesprávnu (nižšiu) výšku DPH členskému štátu spotreby, ktorým bola Česká republika.

Zdaniteľná osoba je povinná opraviť podané daňové priznanie za III. kalendárny štvrťrok 2018 a rozdiel zaplatiť na účet správcu dane v Slovenskej republike. Platbu dane označí jedinečným referenčným číslom a verziou daňového priznania.

Platba dane v osobitnej úprave MOSS

Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy MOSS v Slovenskej republike, je povinná daň z pridanej hodnoty uplatnenú na dodanie digitálnych služieb v členských štátoch spotreby zaplatiť do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Za deň platby sa považuje deň, keď bola platba pripísaná na účet správcu dane, t.j. zdaniteľná osoba je povinná zrealizovať platbu tak, aby platba bola pripísaná na účet správcu dane najneskôr 20-ty deň po skončení kalendárneho štvrťroka. Uvedené platí aj v prípade, ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, t.j. k posunu lehoty na najbližší nasledujúci pracovný deň nedochádza.

Zdaniteľné osoby sú povinné platbu dane realizovať v eurách na príslušný účet správcu dane. Platbu dane je dôležité správne označiť okrem variabilného symbolu, aj jedinečným referenčným číslom a verziou príslušného daňového priznania, ktoré je vygenerované a oznámené zdaniteľnej osobe po podaní daňového priznania k DPH MOSS. Jedinečné referenčné číslo a verziu daňového priznania uvedie zdaniteľná osoba do informácie pre príjemcu v tvare, ako bolo vygenerované a uvedené v potvrdení odoslania daňového priznania k DPH MOSS v OIZ, autorizované služby – MOSS. Potvrdenie odoslania daňového priznania k DPH MOSS sa zdaniteľnej osobe doručuje aj na e-mailovú adresu, ktorú zdaniteľná osoba uviedla v registračnom formulári.

Ak zdaniteľná osoba priznanú daň za príslušné zdaňovacie obdobie nezaplatila alebo zaplatila nižšiu sumu, členský štát identifikácie je povinný zaslať elektronicky na desiaty deň nasledujúci po dni, keď sa platba mala najneskôr uhradiť, zdaniteľnej osobe výzvu na každú platbu DPH, ktorá je po splatnosti. Nezaplatenie dane za tri bezprostredne predchádzajúce kalendárne štvrťroky, ak je nezaplatená suma dane za každý kalendárny štvrťrok minimálne 100 eur, v lehote do desiatich dní od zaslania výzvy, má za následok vylúčenie zdaniteľnej osoby z osobitnej úpravy MOSS.

Ak zdaniteľnej osobe vznikne preplatok, napr. z dôvodu, že zaplatila vyššiu sumu DPH ako priznala v podanom daňovom priznaní k DPH MOSS za príslušné zdaňovacie obdobie, správca dane (členský štát identifikácie) vráti tento preplatok priamo zdaniteľnej osobe. Preplatok, ktorý vznikne po rozdelení a prevedení príslušných súm členským štátom spotreby, vrátia priamo zdaniteľnej osobe tieto členské štáty spotreby. Ak sa preplatok týka zdaňovacích období do posledného zdaňovacieho obdobia v roku 2018 (vrátane), členský štát identifikácie vráti zdaniteľnej osobe príslušnú časť sumy preplatku, ktorú si ponechal ako tzv. retenčný poplatok.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X