Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako založiť družstvo v roku 2024?

družstvo
družstvo Foto: Getty Images
26. októbra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Viete ako funguje družstvo, ako ho založiť a aké sú výhody a nevýhody tejto formy podnikania? Fungovanie družstiev primárne vychádza z Obchodného zákonníka, konkrétne z ustanovení § 221-260. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Forma podnikania – družstvo sa využíva na rôzne účely. Na zabezpečenie záujmov svojich členov ako aj na podnikateľskú činnosť za účelom tvorby zisku. Družstvo môže mať viacero foriem, napríklad stavebné, bytové, finančné, spotrebné, výrobné, poľnohospodárske atď.. Všetky typy družstiev môžu podnikať a tým získavať zdroje na svoje fungovanie. Podstatné ale  je, čo je ich hlavnou náplňou.

Založenie a vznik družstva

Družstvo zakladajú zakladajúci členovia a to najmenej 5 fyzických osôb, alebo minimálne dve právnické osoby.  Ak je podľa stanov členstvo podmienené pracovným vzťahom k družstvu, môže sa členom stať fyzická osoba, ktorá skončila povinnú školskú dochádzku a dosiahla 15 rokov svojho veku. Družstvo je právnickou osobou a za záväzky ručí celým svojím majetkom. Členovia však neručia za záväzky družstva. Stanovy môžu určiť, že členovia družstva alebo niektorí z nich majú na základe rozhodnutia členskej schôdze voči družstvu do určitej výšky uhradzovacie povinnosti presahujúce členský vklad na krytie strát družstva. Obchodné meno družstva musí obsahovať označenie „družstvo“.

Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Členský podiel predstavuje mieru účasti člena na družstve. Jeho výška sa určuje podľa pomeru členského vkladu k základnému imaniu družstva, ak stanovy neurčujú inak. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel. Výška členského vkladu sa môže pre jednotlivých členov určiť rozdielne, musí však byť vyjadrená kladným celým číslom. Celkový súčet menovitých hodnôt členských vkladov do družstva sa musí rovnať menovitej hodnote základného imania družstva.

Stanovy určujú výšku základného imania družstva, ktoré sa zapisuje do obchodného registra (zapisované základné imanie). Zapisované základné imanie musí byť najmenej 1 250 eur. Podmienkou vzniku členstva je splatenie členského vkladu určeného stanovami (základný členský vklad) alebo v stanovách určenej časti základného členského vkladu (vstupný vklad).
Stanovy môžu určiť odlišnú výšku základného členského vkladu alebo vstupného vkladu pre fyzické osoby a pre právnické osoby. Členovia družstva sa môžu zaviazať, pokiaľ to stanovy pripúšťajú, k ďalšiemu členskému vkladu a k ďalšej majetkovej účasti na podnikaní družstva za podmienok určených stanovami. Nepeňažné vklady sa oceňujú spôsobom určeným stanovami alebo pri založení družstva dohodnutým všetkými členmi. Ak sú predmetom nepeňažného vkladu podielnické listy vydané družstvom, započítajú sa členovi na vklad v ich menovitej hodnote.
Člen je povinný splatiť členský vklad presahujúci vstupný vklad do troch rokov, ak stanovy neurčia kratšiu lehotu. Stanovy môžu určiť, že členovia sú povinní, ak to vyžaduje strata družstva, splatiť na základe rozhodnutia členskej schôdze nesplatenú časť členského vkladu ešte pred dobou jej splatnosti. Družstvo nesmie vrátiť svojim členom členské vklady ani vyplácať úroky z členských vkladov.
Stanovy družstva alebo členská schôdza môže poveriť predstavenstvo, aby rozhodlo o zvýšení základného imania družstva do určitej výšky z čistého zisku alebo z iných zdrojov vlastného imania družstva, ktoré nie sú účelovo viazané v nedeliteľnom fonde alebo v iných fondoch družstva.
Na zvýšení sa podieľajú členovia družstva podľa výšky ich doterajších vkladov, ak stanovy neurčujú iný spôsob zvýšenia podielu členov na základnom imaní družstva. Ak je to nevyhnutné na krytie straty družstva, ktorú nemožno kryť z iných zdrojov vlastného imania, členská schôdza môže rozhodnúť o znížení základného imania a o pomernom znížení členských vkladov členov družstva.
V prípade smrti fyzickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na dediča, prípadne na inú právnickú osobu alebo fyzickú osobu. Pri zániku právnickej osoby, ktorá je členom družstva, družstvo zníži základné imanie o vklad tohto člena, ak členstvo neprešlo na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.

Založeniu spoločnosti predchádza ustanovujúca členská schôdza. Táto určuje zapisované základné imanie, schvaľuje stanovy a volí orgány družstva. Na ustanovujúcej schôdzi hlasujú osoby, ktoré podali prihlášku do družstva.  Základný členský alebo vstupný vklad sa musí splatiť do 15 dní od konania ustanovujúcej schôdze družstva určenému členovi predstavenstva spôsobom určeným členskou schôdzou.

Priebeh ustanovujúcej schôdze družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou, ktorá obsahuje aj zoznam členov a výšku jednotlivých členských vkladov, ku ktorým sa na schôdzi družstva zaviazali. Prílohu zápisnice tvoria stanovy v schválenom znení.

Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra. Pred podaním návrhu na tento zápis musí byť splatená aspoň polovica zapisovaného základného imania. Návrh na zápis je povinné podať predstavenstvo. Návrh na zápis podpisujú všetci členovia predstavenstva.

Stanovy družstva musia obsahovať:
 • obchodné meno a sídlo družstva,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • vznik a zánik členstva, práva a povinnosti členov k družstvu a družstva k členom,
 • výšku základného členského vkladu, prípadne aj výšku vstupného vkladu, spôsob splácania členských vkladov a vyporiadanie členského podielu pri zániku členstva,
 • orgány družstva a počet ich členov, dĺžku ich funkčného obdobia, spôsob ustanovovania, pôsobnosť a spôsob ich zvolávania a rokovania,
 • spôsob použitia zisku a úhrady prípadnej straty,
 • tvorbu a použitie nedeliteľného fondu,
 • ďalšie ustanovenia, ak to vyplýva z tohto zákona.

Členstvo

Členstvo vzniká:

 • pri založení družstva ku dňu vzniku družstva
 • za trvania družstva – prijatím za člena na základe členskej prihlášky
 • prevodom členstva
 • iným spôsobom.

Členstvo vzniká až po zaplatení vstupného vkladu. Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov. Členské práva a povinnosti môže člen previesť na iného člena družstva, pokiaľ to stanovy nevylučujú. Dohoda o prevode členských práv a povinností na inú osobu podlieha súhlasu predstavenstva. Stanovy môžu určiť dôvody, ktoré prevod vylučujú. Proti zamietavému rozhodnutiu sa môže člen odvolať na členskú schôdzu. Rozhodnutím predstavenstva alebo členskej schôdze o schválení dohody o prevode členských práv a povinností sa stáva nadobúdateľ členských práv a povinností členom družstva v rozsahu práv a povinností prevádzajúceho člena.

Členstvo zaniká:

 • písomnou dohodou
 • vystúpením,
 • vylúčením
 • vyhlásením konkurzu na majetok člena
 • zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena
 • pri fyzickej osobe: jej smrťou, dedič môže požiadať o členstvo
 • zánikom družstva.

Pri zániku členstva za trvania družstva má doterajší člen nárok na vyrovnací podiel. Vyrovnací podiel sa určí pomerom splateného členského vkladu doterajšieho člena násobeného počtom ukončených rokov jeho členstva k súhrnu splatených členských vkladov všetkých členov násobených ukončenými rokmi ich členstva.

Nedeliteľný fond

Družstvo je povinné pri svojom vzniku zriadiť nedeliteľný fond najmenej vo výške 10 % zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa najmenej o 10 % ročného čistého zisku, a to až do doby, než výška nedeliteľného fondu dosiahne sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania družstva. Stanovy môžu určiť, že sa vytvára vyšší nedeliteľný fond alebo ďalšie zabezpečovacie fondy.
Nedeliteľný fond sa nesmie použiť za trvania družstva na rozdelenie medzi členov. Tento fond je možné použiť v rozsahu, v ktorom sa vytvára povinne, iba na hospodárske účely určené stanovami družstva, na prekonanie nepriaznivého priebehu hospodárenia družstva alebo na krytie strát družstva. O použití nedeliteľného fondu rozhoduje predstavenstvo družstva.

Rozdelenie zisku

Na určení zisku, ktorý sa má rozdeliť medzi členov, sa uznáša členská schôdza pri prerokovaní individuálnej účtovnej závierky. Ak zo stanov nevyplýva niečo iné, určí sa podiel člena na zisku určenom na rozdelenie pomerom výšky splateného vkladu k splateným vkladom všetkých členov. U členov, ktorých členstvo v rozhodnom roku trvalo len časť roka, sa tento podiel pomerne kráti.

Orgány družstva

Orgánmi družstva sú:
 • členská schôdza,
 • predstavenstvo,
 • kontrolná komisia,
 • ďalšie orgány družstva podľa stanov.

Do orgánov družstva môžu byť volení len jeho členovia starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva.

Členská schôdza je najvyšším orgánom družstva. Schádza sa najmenej raz ročne, alebo v termínoch určených stanovami.

Do pôsobnosti členskej schôdze patrí:
 • zmena stanov,
 • voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,
 • schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku,
 • rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne spôsobe úhrady straty,
 • rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
 • rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,
 • rozhodovať o splynutí, zlúčení, rozdelení a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy.

Pri hlasovaní má každý člen jeden hlas. Z členskej schôdze sa vyhotovuje zápisnica.

Predstavenstvo riadi činnosť družstva. Rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ktoré nerieši členská schôdza. Je štatutárnym orgánom. Za predstavenstvo koná navonok predseda. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave nedostatkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu prípadne podpredsedu. Predseda organizuje a riadi rokovanie predstavenstva a ak to určia stanovy predseda riadi aj bežnú činnosť družstva. Stanovy môžu určiť, že činnosť družstva môže organizovať a riadiť riaditeľ vymenúvaný a odvolávaný predstavenstvom.

Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prejednávať sťažnosti členov družstva. Zodpovedá iba členskej schôdzi a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Má minimálne troch členov. Zo svojich radov si volí predsedu prípadne podpredsedu. Schádza sa podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Kontrolná komisia sa vyjadruje k účtovným závierkam, ktoré je družstvo povinné vyhotovovať podľa osobitného predpisu a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva.

Orgány malého družstva

V družstve, ktoré má menej ako 50 členov, môžu stanovy určiť, že pôsobnosť predstavenstva a kontrolnej komisie plní členská schôdza. Štatutárnym zástupcom je v tom prípade predseda prípadne iný člen poverený členskou schôdzou. V družstvách s členstvom právnických osôb, ktoré majú menej ako 5 členov určia spôsob konania a rozhodovania stanovy.

Zrušenie a likvidácia družstva

Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.
Zrušuje sa:
 • uznesením členskej schôdze, ak ide o zrušenie družstva s likvidáciou alebo o zrušenie družstva bez likvidácie s právnym nástupcom,
 • ukončením konkurzného konania z dôvodu nedostatku majetku alebo ukončením konkurzu, okrem zrušenia konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz,
 • rozhodnutím súdu,
 • uplynutím doby, na ktorú bolo družstvo zriadené,
 • dosiahnutím účelu, na ktorý bolo družstvo zriadené.
Súd na návrh štátneho orgánu, orgánu alebo člena družstva, alebo na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení družstva, ak
 • počet členov družstva klesol pod určený počet,
 • súhrn členských vkladov klesol pod sumu ustanovenú v § 223 ods. 2,
 • sa v príslušnom kalendárnom roku nekonala členská schôdza družstva alebo orgány družstva nie sú ustanovené v súlade so stanovami alebo týmto zákonom viac ako tri mesiace,
 • družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,
 • z iného dôvodu, ak tak ustanoví tento zákon alebo osobitný zákon,
 • založením, splynutím alebo zlúčením družstva sa porušil zákon,
 • je v omeškaní s plnením povinnosti podľa § 40 ods. 2 viac ako šesť mesiacov.

Výhody družstva

K výhodám tejto formy podnikania patrí najmä:

 • nízky vstupný kapitál
 • ručenie- členovia neručia svojím majetkom
 • jednoduchý vstup a výstup členov do/z družstva

Nevýhody družstva

Nevýhodou družstva je najmä minimálny počet členov 5.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

družstvorok 2024

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X