Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Predaj a kúpa obchodnej spoločnosti

Predaj a kúpa obchodnej spoločnosti
Fotobanka Pixmac
3. februára 2014 Tlačiť

V nasledujúcich riadkoch vám priblížime proces predaja a kúpy obchodnej spoločnosti. Dozviete sa užitočné informácie o prevode obchodného podielu, oboznámime vás so všetkými potrebnými listinami, ktoré je nutné vyhotoviť a podpísať k úspešnému predaju/kúpe obchodnej spoločnosti. Upozorníme vás, na čo si dať pri prevode pozor a zameriame sa aj na výhody a užitočné rady spojené s kúpou „ready-made“ spoločnosti s ručením obmedzeným.

Predaj obchodnej spoločnosti – spôsob ako ukončiť podnikanie

V situácii, ak vaša obchodná spoločnosť dlhodobo nevykonáva žiadnu činnosť, vaše podnikanie nenaplnilo očakávania, alebo ste sa jednoducho rozhodli svoje podnikanie ukončiť, máte niekoľko spôsobov, ako ukončiť podnikanie serióznym spôsobom:-    vyhlásiť konkurz obchodnej spoločnosti (v prípade záväzkov po splatnosti) ,-    likvidáciou obchodnej spoločnosti,-    zrušenie obchodnej spoločnosti bez likvidácie s právnym nástupcom, t.j. splynutím, zlúčením alebo rozdelením spoločnosti (v prípade existencie právneho nástupcu)-    zrušením obchodnej spoločnosti zo súdnej moci „ex offo“,-    odpredať obchodnú spoločnosť ( v prípade preukázania čistoty spoločnosti) 

Odpredaj obchodnej spoločnosti je najrýchlejším spôsobom, ako ukončiť podnikanie. Tento spôsob odporúčame práve tým podnikateľom, ktorí sú schopní preukázať finančné aj právne zdravie svojej spoločnosti a radi by namiesto finančných nákladov na zrušenie uskutočnili predaj a realizovali zisk.

Kúpa obchodnej spoločnosti – spôsob ako začať podnikať

Kúpa obchodnej spoločnosti je ideálna v situácii, kedy potrebujete začať podnikať ihneď, realizovať podnikateľský zámer a nemáte čas na založenie novej s.r.o.  Jednou z výhod takejto spoločnosti môže byť aj účtovná história či dobré zázemie medzi dodávateľmi a odberateľmi. Nespornou výhodou je aj možnosť využitia štátnych dotácií pre zamestnancov, absolventov a podobne. Túto možnosť novozaloženým spoločnostiam úrady neumožňujú.

Prevod obchodného podielu

Kúpa a predaj obchodnej spoločnosti je spojená s prevodom obchodného podielu, ktorý predstavuje prechod práv a povinností spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Napríklad kúpa obchodného podielu a jej účtovanie sú veľmi dôležité.

V zásade možno konštatovať, že ak fyzická alebo právnická osoba „kupuje“ respektíve „predáva“ spoločnosť, nadobúda iba obchodný podiel danej spoločnosti. Obchodný podiel predstavuje výšku vkladu jednotlivých spoločníkov, ktoré predstavujú pomernú hodnotu k základnému imaniu. Výška tohto vkladu – obchodného podielu, zodpovedá aj rozhodovacím právam spoločníkov. Ak majú napríklad dvaja spoločníci po 2500 EUR k celkovej výške základného imania 5000,-EUR, tak ich počet hlasov a teda aj rozhodovacia právomoc predstavuje 50%-ný vplyv vo firme. Toto číslo sa týka aj podstaty spoločnosti s.r.o. a tým je „ručenie“. Príklad: Ak kúpim 30% -ný obchodný podiel v spoločnosti X s.r.o., ktorá má základné imanie vo výške 9000 EUR, tak v nej ručím svojim majetkom do výšky 3000 eur.  Spoločník môže nadobudnúť a previesť akúkoľvek výšku obchodného podielu. Prevod sa môže uskutočniť buď odplatne alebo bezodplatne. Najčastejšie o ňom pojednáva zmluva o prevode obchodného podielu, ktorá predstavuje najdôležitejší dokument týkajúci sa aktu predaja spoločnosti.

Listiny potrebné k prevodu obchodného podielu

–    Zmluva o prevode obchodného podielu.-    Zápisnica z valného zhromaždenia resp. rozhodnutie spoločníka.-    Podpisový vzor konateľa ( pri vymenovaní nového konateľa ).-    Vyhlásenie jediného spoločníka ( ak sa stáva nadobúdateľom jediný spoločník ).-    Súhlas správcu dane so zápisom zmeny v OR SR ( vystavený na nadobúdateľa aj prevádzajúceho ).-    Úplné znenie zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluvy resp. dodatok k zakladateľskej listiny/spoločenskej zmluve.-    Súhlas so zriadením sídla, list vlastníctva ( v prípade ak spoločnosť zmení adresu sídla ).-    Návrh na zápis zmeny do Obchodného registra Slovenskej republiky.

Najdôležitejšou zmenou pri prevode spoločnosti je teda prevod obchodného podielu z prechádzajúcich na nastávajúcich vlastníkov. To zabezpečí, aby spoločnosť mohla byť prevedená na kupujúcich a aby nad ňou mohli mať 100% kontrolu bez zásahov predchádzajúcich vlastníkov. Veľmi dôležitým aktom je tiež odvolanie súčasného a vymenovanie nového konateľa, ktorý predstavuje štatutárny orgán spoločnosti.

Pozor:  Odvolanie súčasného a nevymenovanie nového konateľa by mohlo byť podnetom na zrušenie spoločnosti zo súdnej moci. Naopak ak by starý konateľ nebol odvolaný, mohol by nakladať s majetkom spoločnosti, prípadne podpisovať nové kontrakty a dokonca firme uškodiť. Preto odporúčame veľmi starostlivo preštudovať nielen zmluvu o prevode obchodného podielu, ale aj rozhodnutie najvyššieho orgánu spoločnosti, kde by mala byť spomínaná zmena konateľa uvedená.Zmena, resp. prevod obchodného podielu, odvolanie/vymenovanie konateľa a všetky ostatné zmeny podliehajú rozhodnutiu valného zhromaždenia. V zápisnici z valného zhromaždenia musí byť jasné, k akej zmene v spoločnosti dochádza, v tomto prípade  k prevodu obchodného podielu, zmeny konateľa, prípadne k iným zmenám. Pri jednom spoločníkovi ide o rozhodnutie spoločníka.

Ako už bolo spomenuté zmluva o prevode obchodného podielu predstavuje najdôležitejší dokument zabezpečujúci úspešný predaj spoločnosti. Uvádzajú sa v nej identifikačné údaje prevádzajúcich, identifikačné údaje nadobúdateľov, výšku v akej sa prevod uskutočňuje  ale aj v akom pomere sa obchodný podiel prevádza na konkrétne osoby (pri predaji celej spoločnosti je to pochopiteľne 100%). Do obsahu zmluvy je možné, na základe dohody oboch strán, zakoncipovať aj odplatu za prevod obchodného podielu.

Pozor: Netreba zabúdať na možnosť od zmluvy odstúpiť, prípadne poistiť prevod rôznymi zabezpečovacími klauzulami, ktoré majú za úlohu chrániť nielen prevádzajúceho, ale hlavne nadobúdateľa, ktorý podstupuje reálne riziko, že spoločnosť ktorú kupuje má záväzky. Dobrým zvykom býva prehlásenie prevádzajúceho o čistote a bezzáväzkovosti spoločnosti, na strane druhej nadobúdateľ by mal konštatovať, že je oboznámený s účtovným aj právnym stavom predmetnej spoločnosti.

Pri kúpe spoločnosti dochádza okrem obchodného podielu k realizácii viacerých zmien, ktoré zodpovedajú požiadavkám jej nového majiteľa. Tieto zmeny je nutné zachytiť  návrhom na zápis do Obchodného registra SR. Vo väčšine prípadov sa týkajú zmeny konateľa a jeho identifikačných údajov, zmeny sídla či zmeny obchodného mena. Vychádzajú z predpokladaných a logických záverov pri prevode spoločnosti na nového majiteľa. Vo väčšine prípadov býva nevyhnutné aj doplnenie respektíve výmaz predmetov podnikania keďže situácia kedy sa nastávajúci konatelia stotožňujú so zapísanými živnosťami sa vyskytuje iba zriedkavo. Rovnaký prípad sa týka aj obchodného mena. To častokrát vyjadruje podnikateľský zámer, profil podnikania, charakter produktu či dokonca iniciály predstaviteľov spoločnosti. Jeho zmenu považujeme v mnohých prípadoch za nevyhnutnú.Naša rada pre vás je: viaceré uskutočňované zmeny je možné podať v jednom návrhu na zápis zmeny do obchodného registra, čím sa urýchli celý proces zápisu zmien a ušetríte aj finančné náklady spojené so správnymi poplatkami.

Súhlas správcu dane

Súčasná právna úprava priniesla niekoľko zmien. Jednou z nich je aj povinnosť vyžiadania súhlasu správcu dane s prevodom obchodného podielu týkajúceho sa slovenských rezidentov prevádzajúcich ako aj nadobúdajúcich viac ako 50% obchodného podielu v predmetnej spoločnosti. Daná žiadosť teda neposudzuje čistotu spoločnosti, ktorá je predmetom predaja, ale naopak posudzuje výšku záväzkov voči finančnej správe týkajúcich sa kupujúceho a predávajúceho. Limit na vydanie súhlasu správcu dane predstavuje 170 EUR. Teda ak sa chystáte kúpiť firmu a ako fyzická osoba máte záväzok vyšší než je uvedená suma, súhlas správcu dane vám vydaný nebude. Rovnaké kritérium sa vzťahuje aj  na prípady kedy je jednou zo zmluvných strán ďalšia firma.

Príklad: Vaša firma kupuje ďalšiu firmu, no za posledný kvartál má na DPH nedoplatok vo výške 171 EUR – takáto spoločnosť nebude môcť kúpiť celý obchodný podiel v ďalšej spoločnosti. Žiadosť o vydanie súhlasu správcu dane vybavuje správca dane podľa zákona v lehote 5 pracovných dní. Odporúčame vyžiadať súhlas ešte pred samotným prevodom, predídete tak nepríjemnému prekvapeniu v podobe zamietnutia žiadosti a tak aj možnému zmareniu kúpy obchodnej spoločnosti.

Kúpa obchodnej spoločnosti – aké sú výhody a nevýhody pre kupujúceho?

•    Úspora finančných ako aj časových nákladov.•    Podnikateľský kredit a účtovná história.•    Registrácia k DPH.•    Podstatne rýchlejší proces ako pri založení a vybavení ostatných formalít.•    Riziko skrytých vád a záväzkov v prípade kúpy spoločnosti s históriou.•    Možná spojitosť s minulým vedením spoločnosti .•    Nutnosť prevzatia celej účtovnej agendy.

Predaj obchodnej spoločnosti – výhody a nevýhody pre predávajúceho?

•    Niekoľkonásobne rýchlejší proces prevodu než proces zrušenia spoločnosti s.r.o.•    Minimálna byrokratická náročnosť.•    Možnosť odplatného prevodu  – namiesto nákladov za zrušenie realizujete zisk z predaja.•    Riziko nekorektného nadobúdateľa – odporúčame starostlivý výber kupujúceho.

Riziká spojené s kúpou/ predajom spoločnosti

Kúpa spoločnosti predstavuje vždy určité riziká a to ako pre prevádzajúceho tak aj pre nadobúdateľa. V akte kúpy a predaja zohráva hlavnú úlohu častokrát aj jej sprostredkovateľ, ktorý by mal vynaložiť maximálne úsilie smerujúce k prevereniu obchodných partnerov a zabezpečeniu bezproblémovej transakcie. Spoločnosť Fontionnel dlhodobo pôsobí v oblasti ponuky a dopytu nielen nových spoločností, ale aj tých, ktoré vykonávali značnú ekonomickú činnosť.

Ešte pred začatím konzultácií smerujúcich k predaju firmy je nevyhnutné vykonať dôkladný účtovný a právny audit danej spoločnosti. V niektorých prípadoch sa odporúča aj znalecký posudok znalcom z odboru ekonómie a účtovníctva. V kombinácií so správnym nastavením listín je možno dosiahnuť takmer 100%nú   istotu čistoty a bezzáväzkovosti kupovanej firmy.

Pri kúpe spoločnosti  by vám nemalo hroziť, že po čase zistíte, že kúpená spoločnosť má záväzky voči veriteľom, alebo iné formy nedostatkov. Akékoľvek zdanlivé podozrenie môže prerásť do skutočného problému. Nakoľko aj „zabudnutá“ faktúra za telefón môže spôsobiť úroky z omeškania a právny problém, dbajte pri kúpe firmy vždy na heslo „dôveruj ale preveruj“. Našim odporúčaním vždy ostáva kúpa novej „readymade spoločnosti“ , bez akejkoľvek histórie, zásadne od firmy špecializujúcej sa na ich predaj.  Zmluvná garancia a referencie sú častokrát o mnoho významnejším faktorom, ako prehlásenia o bezdlžnosti či rozhodcovské doložky v zmluvách.

V prípade, že sa chystáte kupovať spoločnosť od inej – neznámej osoby, dbajte na preverenie aj samotných majiteľov i konateľov. Taktiež odporúčame preštudovať celú zmluvnú agendu firmy, vyžiadať si kompletnú účtovnú agendu a okrem súhlasu správcu dane nezabudnite aj na potvrdenie o bezdlžnosti z finančnej správy, zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ako si overiť „čistotu“ obchodnej spoločnosti

 1. Zoznam finančnej správy, v ktorom si môžete overiť dlžníkov (právnické, fyzické osoby) – www.financnasprava.sk portál finančnej správy.
 2. Zdravotná poisťovňa, Sociálna poisťovňa, Inšpektorát práce – je nutné podať písomnú žiadosť.
 3. Daňový úrad – písomná žiadosť o vydanie potvrdenia o bezdlžnosti spoločnosti a taktiež odporúčame požiadať o potvrdenie či voči subjektu je alebo nie je vedená daňová kontrola nakoľko sa môže stať, že spoločnosť odkúpite a daňová kontrola bude ukončená až po odpredaní spoločnosti z čoho môžu vyplývať  pokuty resp. dodatočné zdanenia.
 4. Obchodný register – orsr.sk – overenie konateľa, spoločníka v akých firmách pôsobí resp. pôsobil. Overiť si stav týchto spoločností ( zoznam finančnej správy, poprípade či sa spoločnosť nenachádza v konkurze alebo nie je spoločnosť v likvidácií ). Aj tieto indície vám pomôžu pri rozhodnutí o kúpe spoločnosti.
 5. Účtovníctvo spoločnosti – kontrolu účtovníctva odporúčame zveriť kvalifikovanému účtovníkovi, audítorovi.
 6. Zmluvné vzťahy – dodávateľské/odberateľské zmluvy, rámcové zmluvy z ktorých vyplývajú práva a povinnosti pre zmluvné strany.
 7. Splnomocnenia – splnomocnenia na zastupovanie pri špecifických úkonoch alebo generálna plná moc udelená osobe, ktorá nefiguruje v spoločnosti ale v určitých úkonoch za spoločnosť koná. Splnomocnenia odporúčame zrušiť.
 8. Internetové vyhľadávače – pomerne úsmevné overenie no veľakrát nájdete množstvo informácií o spoločnosti ako aj o spoločníkoch či konateľoch. Spoločnosti sa môžu nachádzať na rôznych fórach, diskusiách v ktorých sa nachádzajú recenzie, sťažnosti k danej spoločnosti.

Odporúčania na záver

 • Vždy si overte, od koho obchodný podiel nadobúdate (prostredníctvom zoznamu dlžníkov uverejnených na portáli finančnej správy )
 • Zmluva o prevode obchodného podielu by mala obsahovať vyhlásenia o bezdlžnosti spoločnosti zo strany prevádzajúceho a taktiež dohodu o odstúpení od zmluvy v prípade, ak vyjde akýkoľvek záväzok dodatočne najavo. Odporúčame zakomponovať do zmluvy o prevode aj doložku rozhodcovského súdu.
 • Zabezpečiť si všetky vyššie spomenuté potvrdenia z uvedených inštitúcií.

Fontionnel&Co s.r.o. – zakladanie a predaj spoločností, zmeny v Obchodnom registri SR, likvidácia a konkurz spoločností, vymáhanie pohľadávok. 

Odporúčame prečítať si aj:

Zmena sídla obchodnej spoločnosti s.r.o. – postup v 3. krokoch

Koncesia na dopravu – postup v 5. krokoch ako získať koncesiu

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikam

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Kúpa s.r.o.

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X