Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prehľad niektorých dôležitých dokladov pri nástupe do zamestnania

nástup do zamestnania
nástup do zamestnania Foto: Thinkstock
14. októbra 2019 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Pri nástupe zamestnanca do zamestnania prichádza zamestnanec do kontaktu s viacerými druhmi dokladov. V aktuálnom článku si predstavíme tie najbežnejšie a s nimi spojené povinnosti.

Pracovná zmluva

Jedným z najdôležitejších dokladov, ktoré podpisuje zamestnanec pri nástupe do zamestnania, je pracovná zmluva. Právny rámec jej poskytuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákonník práce“). Podľa jeho ustanovení je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s právami a povinnosťami, ktoré budú súčasťou pracovnej zmluvy, ako aj s pracovnými a mzdovými podmienkami, ešte pred uzatvorením pracovnej zmluvy.

Pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom následne vzniká pracovnou zmluvou, ktorá musí byť uzatvorená v písomnej forme, ak zákonník práce neustanovuje inak. Jedno písomné vyhotovenie dostane zamestnanec (zamestnávateľ je povinný vyhotoviť a odovzdať ho zamestnancovi) a jedno ostane zamestnávateľovi.

Každá pracovná zmluva musí obsahovať podstatná náležitosti, ktorými sú:

 • druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma a jeho stručná charakteristika,
 • miesto výkonu práce (obec, časť obce alebo inak určené miesto),
 • deň nástupu do práce,
 • mzdové podmienky, pokiaľ nie sú tieto dohodnuté v kolektívnej zmluve. V takomto prípade je zamestnávateľ povinný oboznámiť zamestnanca s obsahom kolektívnej zmluvy,
 • pracovný čas,
 • výmeru dovolenky,
 • dĺžku výpovednej doby.

V prípade, že bude výkon práce v cudzine, musí pracovná zmluva obsahovať aj ďalšie povinné náležitosti uvedené v zákonníku práce. Ak je pracovný čas, výmera dovolenky a dĺžka výpovednej doby súčasťou kolektívnej zmluvy, postačí, ak zamestnávateľ v pracovnej zmluve uvedie odkaz na tie ustanovenia.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť aj ďalšie podmienky, o ktoré majú účastníci pracovnoprávneho vzťahu záujem, najmä ďalšie hmotné výhody. Ustanovenia pracovnej zmluvy alebo inej dohody, ktorými sa zamestnanec zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o svojich pracovných podmienkach vrátane mzdových podmienok a o podmienkach zamestnávania, sú neplatné.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Hmotná zodpovednosť zamestnanca
 • Vyhlásenie o zdanení príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
 • Oznámenie o uplatnení nároku na odpočítateľnú položku
 • Oznámenie a čestné vyhlásenie (dôchodcovia a študenti)

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“) považuje za osobné údaje všetky údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora.

Takýto identifikátor je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, ako aj online identifikátor. Tieto údaje musia na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov tvoriť jej fyzickú identitu tejto fyzickej osoby (dotknutej osoby), alebo jej fyziologickú, genetickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Definícia osobných údajov podľa tohto zákona je pomerne vyčerpávajúca. Je to tak najmä preto, aby bolo možné pokryť všetky údaje, pomocou ktorých možno fyzickú osobu identifikovať. Z tejto definície je zrejmé, že množstvo údajov, ktoré sa nachádzajú už v samotnej pracovnej zmluve, považujeme za osobné údaje v zmysle platnej a účinnej legislatívy.

Medzi takéto osobné údaje patrí najmä:

 • meno a priezvisko zamestnanca,
 • adresa, telefónne číslo, e-mail (kde je uvedené meno a priezvisko),
 • číslo občianskeho preukazu a ďalšie.

Právna úprava ochrany osobných údajov sa tak týka každého zamestnávateľa. Zodpovednou osobou za spracúvanie osobných údajov je prevádzkovateľ, ktorým je zamestnávateľ, prípadne iné osoby, ktoré sú zamestnávateľom za týmto účelom poverené. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb len na základe vopred ustanoveného, alebo zákonného účelu. V tejto súvislosti je povinný zvážiť, aké osobné údaje skutočne potrebuje na definovaný účel a na tomto základe ich môže od zamestnanca požadovať.

Zamestnávateľ (prevádzkovateľ alebo iné ním oprávnené osoby) je povinný predložiť zamestnancovi (dotknutej osobe) súhlas so spracovaním osobných údajov a tento ho môže podpísať, alebo môže podpis odmietnuť. Súhlas nie je potrebný v prípade, že má zamestnávateľ oprávnenie spracúvať osobné údaje napríklad na základe zákona. Takýto súhlas sa nevyžaduje napríklad pri spracúvaní osobných údajov potrebných na výplatu miezd zamestnancov, ani pri prihlásení do zdravotnej poisťovne.

Jeden zo špecifických prípadov je v súčasnosti populárne zverejňovanie fotografií zamestnancov. Pre takýto účel neexistuje zákonný nárok a preto je zamestnávateľ povinný získať súhlas zamestnanca so zverejním / zverejňovaním jeho fotografií.

Hmotná zodpovednosť zamestnanca

V závislosti od druhu pracovného pomeru môže mať zamestnanec zodpovednosť napríklad za prácu s hotovosťou, prípadne inými hodnotami, cennosťami alebo tovarom. Zamestnanec je v zmysle zákonníka práce zodpovedný za tzv. schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný riadne vyúčtovať. Zamestnanec preberá zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách prostredníctvom dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorej účastníkmi sú zamestnávateľ na jednej strane a zamestnanec na druhej strane.

Takáto dohoda môže byť uzatvorená so zamestnancom ako samostatný dokument pri prevzatí zverených hodnôt, ale môže tvoriť aj súčasť pracovnej zmluvy.

Dohoda môže byť uzatvorená aj s viacerými zamestnancami, pričom môže obsahovať ustanovenie o tom, že za škodu (schodok na zverených hodnotách) zodpovedajú tieto osoby spoločne.

Upozornenie:

Dohoda o hmotnej zodpovednosti vždy musí byť uzatvorená v písomnej forme!

Predmetom tejto dohody môže byť hotovosť, poštové známky, kolky, stravné lístky, akýkoľvek tovar, skladový materiál a iné. V praxi sa tak jedná o veci, ktoré zakladajú obrat alebo sú iným spôsobom v obehu, pričom môže nastať schodok.

Zamestnávatelia však nemôžu uzatvoriť dohodu o hmotnej zodpovednosti so zamestnancami, ktorí majú menej ako 18 rokov. Dohoda, ktorá je uzatvorená so zamestnancom, ktorí je mladší ako 18 rokov a/alebo nie je uzatvorená v písomnej formy, je neplatná od začiatku.

Vyhlásenie o zdanení príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti

Ďalším bežným dokladom, s ktorým zamestnanec prichádza do kontaktu pri nástupe do zamestnania, je vyhlásenie na uplatnenie časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dani z príjmov“).

Toto vyhlásenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona daní z príjmov. Zamestnanec je povinný podať toto vyhlásenie vždy do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania a každý rok najneskôr do konca januára alebo v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia.

Upozornenie:

Ak má zamestnanec viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie môže predložiť len u jedného z nich.

Oznámenie o uplatnení nároku na odpočítateľnú položku

Ďalším z dokladov, s ktorými sa môže zamestnanec stretnúť pri nástupe do zamestnania, je oznámenie podľa § 23 ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku.

Oznámenie podáva zamestnanec zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na odpočítateľnú položku podľa § 16 ods. 16 vyššie uvedeného zákona. Zamestnanec je povinný podať oznámenie vždy do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu. Počas zamestnania oznamuje zamestnanec zánik nároku na uplatnenie odpočítateľnej položky. a to do 8 dní, od kedy zmena príslušná nastala.

Zamestnanec týmto potvrdzuje, že spĺňa zákonom ustanovené podmienky na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku. To znamená, že musí splniť nasledovné kritériá:

 • byť zamestnaný v pracovnom pomere u zamestnávateľa, alebo v inom obdobnom pracovnom vzťahu,
 • nie je zamestnancom podľa § 11 ods. 7 písm. v) vyššie uvedeného zákona. To znamená, že nie je zamestnancom s nárokom na sadzbu poistného 0%, ktorý bol evidovaným uchádzačom o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov s príjmom nižším ako 67 % štatisticky vykázanej priemernej mesačnej mzdy,
 • nie je súčasne zamestnancom v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu u iného zamestnávateľa,
 • nie je súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou.

Oznámenie a čestné vyhlásenie (dôchodcovia a študenti)

Toto oznámenie a čestné vyhlásenie o odvodovej úľave u študentov sa uplatňuje na základe § 227a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o sociálnom poistení“). Uvedené tlačivo prikladajú študenti pracujúci na základe dohody o brigádnickej práci študentov.

Pokiaľ je zamestnanec – dôchodca pracujúci na základe dohody o vykonaní práce alebo dohode o pracovnej činnosti a je poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku podľa osobitných predpisov a dovŕšení dôchodkového veku, je povinný vyplniť toto tlačivo.

V praxi sa teda jedná o dve rôzne tlačivá pre dve rôzne skupiny – študenti a dôchodcovia. Obe povinnosti však vyplývajú zo zákona o sociálnom poistení. V oznámení a čestnom vyhlásení si obe skupiny uplatňujú odvodovú výnimku vo výške 200,- eur. Opäť tu však platí, že tak môžu urobiť len u jedného zamestnávateľa (pokiaľ majú viac zamestnávateľov vždy len u jedného z nich).

Upozornenie:

Uplatnenie uvedenej výnimky nie je AUTOMATICKÉ. Je tak v záujme študentov aj dôchodcov, aby si požiadali o túto výhodu a uplatnili ju u zamestnávateľa prostredníctvom spomínaných formulárov.

Oznámenie a čestné vyhlásenie je potrebné predložiť najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru, pričom samotná odvodová výnimka sa uplatní odo dňa vzniku pracovného vzťahu. Ak je žiadosť podaná počas trvania pracovného pomeru, bude sa uplatňovať vždy od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zamestnanec predložil tlačivo zamestnávateľovi. Vyplnenie tlačivo nie je náročné, pri študentoch je však potrebné preukázať štatút študenta potvrdením o návšteve školy.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

nástup do prácePrémiový obsahzamestnaneczamestnávateľ

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X