Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aká je výška prídavku na dieťa v roku 2020?

prídavok na dieťa
prídavok na dieťa Foto: Getty Images
20. marca 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Prídavok na dieťa je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa a na čiastočnú úhradu školských potrieb na účel podpory plnenia školských povinností nezaopatreného dieťaťa. Tento prídavok je vyplácaný mesačne. Je možné ho dostávať najviac do 25 rokov dieťaťa, ak spĺňa podmienku nezaopatrenosti.

Nezaopatrené dieťa

Za nezaopatrené dieťa sa na účely prídavku na dieťa považuje dieťa, ktoré
a) sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole,
b) sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
c) je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy,
d) sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, alebo
e) je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť , avšak najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti takéhoto dieťaťa.

Za nezaopatrené sa nepovažuje dieťa,
a) ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo
b) ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Kto si môže uplatniť nárok na prídavok na dieťa?

Nárok na prídavok na dieťa si môže uplatniť len oprávnená osoba. Oprávnená osoba je:

 • rodič nezaopatreného dieťaťa,
 • rodič, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu
 • osoba, ktorej je nezaopatrené dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak niet rodiča nezaopatreného dieťaťa,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak má upravenú vyživovaciu povinnosť od rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ak do dosiahnutia plnoletosti bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostivosť rodičov,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktoré uzavrelo manželstvo,
 • plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorého manželstvo zaniklo.
 • maloletý rodič, ktorý má priznané rodičovské práva a povinnosti.

Ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú tieto podmienky, nárok na prídavok si môže uplatniť len jedna z nich podľa dohody.

Ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti rodičov alebo ak súd schváli dohodu rodičov, prídavok a príplatok k prídavku sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorej sa prídavok a príplatok k prídavku vyplácal pred zverením maloletého dieťaťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov alebo pred schválením dohody rodičov, pokiaľ sa rodičia maloletého dieťaťa písomne nedohodnú na zmene oprávnenej osoby.

Ak sa rodičia, ktorým bolo dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti, písomne dohodnú na striedavom poberaní prídavku a príplatku k prídavku, môže si nárok na prídavok a príplatok k prídavku uplatniť každý z rodičov avšak najmenej na obdobie šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

Podmienky nároku na prídavok na dieťa sú:

 • starostlivosť oprávnenej osoby o nezaopatrené dieťa,
 • trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (platí pre cudzincov) na území Slovenskej republiky.

Žiadosť o prídavok na dieťa

Na uplatnenie nároku na prídavok na dieťa je potrebné podať písomnú žiadosť na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta trvalého pobytu. Žiadosť o príspevok na dieťa vám poskytnú priamo na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo si jej vzor môžete vytlačiť TU. Nárok na prídavok o dieťa si môžete uplatniť aj  elektronicky.

Výška prídavku na dieťa

Výška prídavku na dieťa v roku 2020 je 24,95 €. Táto suma sa zvýši o 102,50 eur za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvý krát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy.

Prídavok sa vypláca za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca. Prídavok sa vypláca  mesačne pozadu, a to najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na prídavok. Prídavok je možné vyplatiť na účet v banke, alebo sa na žiadosť oprávnenej osoby vypláca v hotovosti. Ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu spôsobu vyplácania prídavku, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je povinný žiadosti vyhovieť.

Prídavok na dieťa pre študentov

Rodičov často trápi otázka, čo sa stane prídavkom na dieťa po ukončení bakalárskeho štúdia. Je potrebné v tomto prípade zaslať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny doklad o ukončení štúdia? Vzniká rodičovi nárok na prídavok aj po skončení štúdia na prvom stupni vysokej školy ?

Pokiaľ absolvent prvého stupňa vysokej školy nepokračuje ďalej v štúdiu, nárok na prídavok na dieťa trvá do skončenia štúdia. Ak bolo dieťa študentom školy do júna 2020, nárok na prídavok trvá do júna 2020 vrátane.

Ak bude dieťa po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokej školy bude výplata prídavku na dieťa pokračovať, avšak je potrebné, aby poberateľ prídavku na dieťa (rodič, ktorý poberá prídavok) predložil:

 • vysokoškolský diplom alebo osvedčenie o vykonaní štátnej záverečnej skúšky (štátnica) dieťaťa na prvom stupni vysokej školy,
 • písomné vyjadrenie, že nezaopatrené dieťa bude v štúdiu ďalej pokračovať (napr. na druhom stupni VŠ) – čo rodič zdokladuje prostredníctvom rozhodnutia o prijatí na ďalšie štúdium, resp. pokiaľ nedisponuje rozhodnutím o prijatí postačuje čestné vyhlásenie, že bude pokračovať na druhom stupni VŠ,
 • čestné vyhlásenie poberateľa prídavku o tom, že v prípade, ak sa dieťa nezapíše na ďalšie štúdium (napr. na druhom stupni), prídavok na dieťa, ktorý bol vyplatený neprávom po skončení štúdia na prvom stupni vráti.

Po zápise na štúdium v príslušnom akademickom roku je poberateľ prídavku povinný preukázať nezaopatrenosť dieťaťa potvrdením o sústavnej príprave dieťaťa na povolanie štúdiom (potvrdením o návšteve školy) pre daný akademický rok. Potvrdenie je potrebné doručiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu poberateľa prídavku najneskoršie v mesiaci október bežného roka, resp. ak sa zápis uskutoční neskôr, tak po zápise.

Ďalším špecifickým prípadom je dieťa, ktoré zmaturuje a chce pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, no počas prázdnin sa rozhodne pracovať na dohodu o brigádnickej práci študenta. Má rodič dieťaťa, ktoré zmaturovalo a pracuje počas prázdnin nárok na prídavok na dieťa ?

Rodič študenta, ktorý počas prázdnin pracuje na dohodu, má nárok na prídavok na dieťa najdlhšie do konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole. Pokiaľ toto dieťa bude ďalej pokračovať v štúdiu napríklad na vysokej škole, na ktorú je prijaté, po zápise na štúdium je potrebné doručiť „Potvrdenie o návšteve školy“, na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý je príslušný podľa miesta trvalého pobytu oprávnenej osoby (rodič, ktorý poberá prídavok na dieťa), pričom oprávnenej osobe bude nárok na prídavok naďalej trvať až do skončenia štúdia. Výkon zárobkovej činnosti nemá žiaden vplyv na nárok na prídavok na dieťa. Znamená to, že študenti strednej školy (aj maturanti) alebo vysokej školy môžu počas štúdia vykonávať akúkoľvek zárobkovú činnosť, pričom rodič má naďalej nárok na prídavok na dieťa.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

prídavkyprídavok na dieťa

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

24sep6:30Ochrana súkromia v digitálnom svete6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X