Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Príspevok na rekreáciu zamestnancov v roku 2019

príspevok na rekreáciu
príspevok na rekreáciu Foto: Getty Images
8. novembra 2018 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Od 1. januára 2019 čakajú na niektorých podnikateľov veľké zmeny v súvislosti s novo zavedeným inštitútom v Zákonníku práce – príspevok na rekreáciu zamestnancov. Vyplýva to z novely zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú minulý mesiac schválila Národná rada Slovenskej republiky. V aktuálnom článku si priblížime povinnosti, ktoré čakajú na niektorých podnikateľov v súvislosti s touto novo prijatou legislatívou.

Národná rada Slovenskej republiky schválila 23. októbra 2018 novely viacerých právnych predpisov a zaviedla do praxe nový inštitút príspevkov na rekreáciu zamestnancov. Príspevky na rekreáciu budú niektorí podnikatelia povinný poskytovať svojim zamestnancom od 1. januára 2019, takže im ešte ostáva nejaký čas na prípravu. Ako sme už naznačili, povinnosť prispievať na rekreáciu zamestnancom sa však netýka úplne všetkých podnikateľov. V článku si povieme aj to, ktorých všetkých zamestnancov sa týka táto výhoda a aké povinnosti sú s tým spojené.

Ktorých zamestnávateľov sa týka povinnosť a ktorí zamestnanci majú nárok?

Právna úprava príspevkov na rekreáciu zamestnancov bude obsiahnutá v osobitnom ustanovení § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako „zákonník práce“). Povinnosť prispievať zamestnancom na rekreáciu budú mať podľa novela zákonníka práce len zamestnávatelia, ktorí zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Nárok na tento príspevok na druhej strane budú mať zamestnanci, ktoré u podnikateľa odpracovali najmenej 24 mesiacov. Zákonník práce zároveň ustanovuje, že za zamestnancov sa na uvedené účely považujú nielen zamestnanci pracujúci na základe pracovného pomeru a uzatvorenej pracovnej zmluvy, ale aj zamestnanci pracujúci na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Príklad:

Zamestnávateľ zamestnáva 35 zamestnancov na pracovnú zmluvu a 20 zamestnancov na dohodu. Spolu zamestnáva 55 zamestnancov, takže takýto zamestnávateľ je povinný poskytovať všetkým zamestnancom, ktorí splnia zákonné podmienky príspevok na rekreáciu v zmysle § 152a zákonníka práce.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Výpočet zamestnancov
  • Nárok na príspevok na rekreáciu
  • Koľko sú povinní platiť zamestnávatelia a na čo sa môžu tešiť zamestnanci?
  • Využitie príspevku na rekreáciu
  • Formy poskytovania príspevku na rekreáciu
  • Dane

Výpočet zamestnancov

Novela zákona zároveň uvádza, ako možno vypočítať počet zamestnancov podnikateľa na účely poskytovania rekreačného príspevku. Zákonník práce ustanovuje, že počtom zamestnávaných zamestnancov rozumieme priemerný evidenčný počet zamestnancov za uplynulý kalendárny rok. V praxi to bude znamenať, že ak mal zamestnávateľ v roku 2018 v priemere 40 zamestnancov, avšak v roku 2019 ich je viac ako 50, ešte stále nie je povinný poskytovať príspevok na rekreáciu. Ak však v roku 2019 bude mať priemerne viac ako 50 zamestnancov a v roku 2020 sa ich počet zmenší, takýto zamestnávateľ bude povinný poskytovať príspevok na rekreáciu príslušným zamestnancom na základe výsledku z predchádzajúceho kalendárneho roka.

Nárok na príspevok na rekreáciu

Ak zamestnávateľ spĺňa počtom zamestnancov podmienku, že je povinný poskytovať príspevok na rekreáciu, pristupuje k zisťovaniu informácií o tom, ktorí zamestnanci majú nárok na tento príspevok. Zákon ustanovuje, že oň budú môcť požiadať tí zamestnanci, ktorých pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov. Nárok tak vzniká len tým zamastencom, ktorí pracujú pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy. Zamestnanci, ktorí pracujú pre zamestnávateľa na základ dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa počítajú do celkového súčtu pri určovaní samotnej povinnosti zamestnávateľa poskytovať príspevok, avšak týmto zamestnancom nevzniká nárok na samotná príspevok.

Koľko sú povinní platiť zamestnávatelia a na čo sa môžu tešiť zamestnanci?

Zamestnávatelia, ktorým vznikne povinnosť poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu, budú povinní hradiť 55 % výdavkov zamestnanca na rekreáciu. Výška príspevku je však zákonom obmedzená maximálnou hranicou 275 eur ročne. V praxi to znamená, že ak zamestnanec pôjde na dovolenku, ktorej suma presiahne 500 eur, môže od zamestnávateľa získať príspevok na rekreáciu v maximálnej výške 275 eur. Po presiahnutí tejto hranice už zamestnávateľ nie je povinný prispievať zamestnancovi na ďalšie rekreácie v príslušnom kalendárnom roku. Maximálna výška príspevku sa zároveň vzťahuje len na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na plný pracovný úväzok. V prípade, že má zamestnanec dohodnutý skrátený pracovný úväzok, je zamestnávateľ povinný prispieť tomuto zamestnancovi alikvotnou sumou.

Príklad:

Ak pracuje zamestnanec pre zamestnávateľa na základe pracovnej zmluvy, avšak na skrátený polovičný úväzok a odpracoval už pre tohto zamestnávateľa viac ako 24 mesiacov netretržite, má tento zamestnanec nárok na príspevok na rekreáciu vo výške 137,50 eur.

Využitie príspevku na rekreáciu

Zamestnanec môže využiť príspevok na rekreáciu v prípadoch, kedy ich zákon považuje za tzv. oprávnené výdavky na rekreáciu. Za takéto výdavky považuje nasledovné:

  • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území Slovenskej republiky. V súlade s ustanovením § 2 písmeno d) zákona o podpore cestovného ruchu sa pod pojmom prenocovanie rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.
  • pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
  • ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
  • organizované viacdenné aktivity zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky (ide o najmä o denné prázdninové tábory, kde rodičia svoje deti ráno privezú a po práci si ich zase vyzdvihnú) pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.

Zamestnanec je povinný preukázať oprávnené výdavky zamestnávateľovi najneskôr do 30 dní odo dňa skončenia príslušnej rekreácie. Oprávnené výdavky predkladá zamestnávateľovi vo forme účtovných dokladov, ktorých súčasťou musí byť aj označenie zamestnanca. Ak bol príspevok poskytnutý prostredníctvom rekreačného poukazu, táto povinnosť zamestnancovi odpadá.

Za oprávnené výdavky na rekreáciu sú považované aj výdavky vynaložené na manžela zamestnanca a jeho deti (vlastné deti, deti zverené do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, deti zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení), inú osobu, ktorá žije so zamestnancom v spoločnej domácnosti a zúčastnila sa s ním na príslušnej rekreácii. Oprávnenosť výdavkov je tiež spojená s predpokladom, že výdavky zamestnanca na takéhoto rodinného príslušníka alebo partnera sú vynakladané v súvislosti s tým, že tento sa zúčastňuje na rekreácii spolu so zamestnancom alebo zamestnanec priamo znáša tieto výdavky. Túto skutočnosť je však na strane zamestnanca potrebné riadne preukázať.

Poznámka:

Účtovné doklady je zamestnávateľ povinný uchovávať pre účtovné a daňové účely najmenej 10 rokov.

Formy poskytovania príspevku na rekreáciu

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľom, aby poskytovali príspevky na rekreáciu zamestnancom v peňažnej forme alebo prostredníctvom rekreačného poukazu. Rozhodnutie o tejto forme leží na každom zamestnávateľovi. Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre peňažnú formu, vyplatí zamestnancovi príslušnú sumu v prvom výplatnom termíne po tom, čo mu odovzdal účtovné doklady vzťahujúce k danej rekreácii.

Rekreačné poukazy budú mať podobu elektronickej karty podobne, ako je to pri elektronických stravovacích kartách. Vydávať ich budú len oprávnené subjekty, u ktorých si ich môže zamestnávateľ zaobstarať. Vydavateľovi rekreačného poukazu bude povinný platiť poplatok vo výške 3 % z hodnoty rekreačného poukazu. Rekreačné poukazy tak budú používané len na úhradu oprávnených výdavkov na rekreáciu na území Slovenskej republiky vždy budú vydané na konkrétneho zamestnanca. Rekreačné poukazy nebudú prenosné na inú osobu a bude ich možno dobíjať určitým kreditom. Možnosť platby rekreačnými poukazmi bude ohraničená len na niektoré zariadenia, s ktorými bude mať vydavateľ poukazu zmluvný vzťah.

Poznámka:

Každý rekreačný bude potrebné minúť do konca príslušného kalendárneho roka, v ktorom bol vydaný.

Dane

Novela Zákonníka práce súvisí s novelizáciou zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Táto ustanovuje, že príspevky na rekreáciu zamestnancov budú oslobodené od dane z príjmu. V praxi to pre zamestnancov znamená, že tento príspevok už nemusia zdaňovať a majú k dispozícii celú jeho výšku. Príspevok nepodlieha ani žiadnym ďalším odvodovým povinnostiam na zdravotnom či sociálnom poistení. Na druhej strane podnikatelia (zamestnávatelia) si budú môcť zahrnúť príspevky na rekreáciu ako daňovo uznateľný výdavok do základu dane z príjmov. Môžu si zahrnúť len príspevky vo výške maximálne 275 eur  alebo 55 % oprávnených výdavkov.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsahpríspevok na rekreáciu

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Personalistika

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

18oct8:30Špecialista prijímania zamestnancov – Recruiting 2.08:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X