Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Slobodné povolania

slobodné povolania
slobodné povolania foto: Getty Images
1. októbra 2019 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Pojem slobodné povolania v praxi bežne používame, súčasná právna úprava však v žiadnom predpise neobsahuje jeho legálnu definíciu. V aktuálnom článku si priblížime činnosti, ktoré možno zahrnúť pod tento termín a niektoré špecifiká spojené s týmto druhom práce.

Čo je slobodné povolanie?

Slobodné povolanie možno označiť ako nezávislú profesijnú činnosť, pri ktorej sú poskytované služby, alebo sú vytvárané určité hodnoty. Tieto služby sú všeobecne definované aj ako duševne-ideové. Podobne, ako je to pri výkone podnikateľskej činnosti, aj profesijné aktivity sú realizované zväčša osobne, nezávisle a na vlastnú zodpovednosť. Slobodné povolanie je špecifickou oblasťou podnikania, je však dôležité uviesť, že tieto činnosti nie sú považované za živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. Živnostenský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „živnostenský zákon“).

Špecifiká slobodných povolaní spočívajú najmä v tom, že na ich výkon je často potrebné absolvovať konkrétne vzdelanie, získať prax v predpísanom počte rokov, vykonanie rôznych odborných skúšok a pri niektorých slobodných povolaniach je podmienkou ich výkone aj povinné členstvo v príslušnej profesijnej komore. Konkrétne požiadavky sú vždy ustanovené v osobitných právnych predpisoch pre jednotlivé slobodné povolania. Cieľom takejto právnej úpravy je snaha o garanciu určitej kvality poskytovaných služieb, profesionality a vzájomnej dôvery medzi objednávateľom a dodávateľom.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Klasifikácia slobodných povolaní
 • Postup pri založení slobodného povolania

TIP:

Rozdiely z pohľadu daní a odvodov sú v prípade slobodného povolania a pri živnosti len minimálne, živnostenský zákon však ustanovuje, že niektoré povolania nemožno vykonávať ako živnosť a môžu tak byť realizované len v rámci slobodného povolania. Výkon slobodných povolaní je evidovaný na Štatistickom úrade SR, pričom na ich výkon sú oprávnené fyzické osoby, ktoré podnikajú na základe iného než živnostenského oprávnenia a ktorých činnosť je usmerňovaná profesijnými komorami.  

 Z uvedeného vyplýva, že príslušník slobodného povolania sa nepovažuje za samostatne zárobkovo činnú osoba (SZČO). Registrácia preto neprebieha na Živnostenskom úrade SR, ale na Štatistickom úrade SR.

Klasifikácia slobodných povolaní

Živnostenský zákon v § 3 uvádza, ktoré činnosti nie sú živnosťou podľa ustanovení tohto právneho predpisu. Patria medzi ne nasledovné činnosti:

 • prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe určenej osobitným právnym predpisom (napríklad pošta),
 • využívanie výsledkov duševnej tvorivej činnosti chránených osobitnými zákonmi
 • činnosť advokátov, notárov, patentových zástupcov a súdnych exekútorov,
 • ich pôvodcami včítane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,
 • činnosti pri výkone nasledujúcich povolaní:
 • psychológov a zdravotníckych pracovníkov podľa osobitných predpisov okrem verejných zdravotníkov, ktorí vykonávajú zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami, očných optikov a zubných technikov podľa tohto zákona,
 • veterinárnych lekárov, veterinárnych pracovníkov a osôb vykonávajúcich odborné práce pri šľachtiteľskej a plemenárskej činnosti v chove hospodárskych zvierat,
 • znalcov a tlmočníkov,
 • overovateľov (audítorov) a daňových poradcov,
 • burzových dohodcov, samostatných finančných agentov a finančných poradcov a iných fyzických osôb oprávnených vykonávať finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo podľa osobitného predpisu
 • sprostredkovateľov a rozhodcov kolektívnych sporov, mediátorov
 • autorizovaných architektov, autorizovaných krajinných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov,
 • autorizovaných geodetov a kartografov,
 • reštaurátorov kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia,
 • audítorov bezpečnosti pozemných komunikácií,
 • sociálnych pracovníkov podľa osobitného predpisu,
 • činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu,
 • prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov,
 • overovanie určených meradiel alebo úradné meranie.

Ďalej sú medzi ne zaraďujeme činnosti, ktoré sú upravené v osobitných predpisoch, ako je napríklad činnosť bánk, platobných inštitúcií, doplnkových dôchodkových služieb, prevádzkovanie hazardných hier, banská činnosť, výroba, prenos s dodávky elektriny, poľnohospodárstvo a lesníctvo a ďalšie.

Slobodné povolania vykonávané na Slovensku tak možno rozdeliť do nasledovných niekoľkých skupín:

Medicínske, respektíve liečené činnosti, kam patria:

 • lekári,
 • zubní lekári,
 • zverolekári,
 • lekárnici,
 • maséri (chiropraktici a fyzioterapeuti),
 • psychológovia a psychoterapeuti.

Právne, ekonomické a daňové povolania:

 • právnici,
 • notári,
 • daňoví poradcovia,
 • podnikoví poradcovia,
 • reklamní a PR (Public Relations) pracovníci,
 • marketingoví pracovníci.

Technické a prírodovedné povolania:

 • architekti,
 • stavební inžinieri,
 • geodeti a kartografovia,
 • súdni a iní znalci,
 • reštaurátori,
 • znalci pre oblasť životného prostredia.

Kultúrne povolania:

 • spisovatelia,
 • hudobníci,
 • dramatickí umelci,
 • výtvarní umelci.

Iné povolania:

 • dizajnéri,
 • novinári,
 • pedagógovia a vzdelávací pracovníci,
 • tlmočníci a prekladatelia.

Okrem uvedených však existujú aj ďalšie skupiny, ktoré sú menej početné, ako sú napríklad logopédi, rôzne povolania v oblasti sociálnej starostlivosti, patentoví právnici a ďalšie. Hranica medzi slobodným povolaním a výkonom živnosti môže byť v niektorých prípadoch tenká a nejasná, preto je na začiatku dôležité zohľadniť všetky aspekty vykonávanej činnosti a následne postupovať podľa príslušnej legislatívy.

Postup pri založení slobodného povolania

V prvom kroku je dôležité splniť osobitné podmienky ustanovené osobitnými právnymi predpismi pre výkon zvoleného slobodného povolania. Tieto podmienky môže požadovať a ukladať napríklad dosiahnutie určitého vzdelania v určitom počte rokov, získanie praxe na konkrétnom pracovnom mieste a/alebo dosiahnutie ustanovenej dĺžky takejto praxe, vykonanie rôznych odborných skúšok a ďalšie.

V druhom kroku sú príslušníci slobodných povolaní povinní registrovať sa na Štatistickom úrade. V závislosti od konkrétneho povolania môžu byť vyzvaní k predloženiu dokladov o splnení osobitných podmienok. Po splnení podmienok udelí Štatistický úrad príslušníkovi slobodného povolania identifikačné číslo (IČO), pod ktorým bude oficiálne vykonávať svoju podnikateľskú činnosť. V praxi však existujú aj slobodné povolania, ktoré nemusia mať pridelené IČO, a to sú napríklad povolania, ktoré majú právny základ v Autorskom zákone, ako sú spisovatelia alebo hudobníci.

Vyššie sme tiež spomínali, že v súvislosti s daňovými a odvodovými povinnosťami sa výkon slobodného povolania až tak nelíši od podnikateľskej činnosti podľa živnostenského zákona. To znamená, že aj títo podnikatelia sú povinní sa po pridelení identifikačného čísla ďalej prihlásiť na Daňovom úrade SR k platbe daní, Zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne.

Príklad:  

Študentka prekladateľstva ukončila svoje štúdium a rozhodla sa podnikať v oblasti poskytovania prekladateľských služieb. Po krátkom hľadaní zistila, že prevádzkovanie Prekladateľských a tlmočníckych služieb patrí medzi viazané živnosti podľa živnostenského zákona.  

Na prevádzkovanie viazanej živnosti musí záujemca o podnikanie získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, ktoré vydáva miestne príslušný okresný (živnostenský) úrad v postavení jednotného kontaktného miesta (JKM) podľa miesta bydlisko FO alebo sídla PO, alebo podľa adresy miesta činnosti podniku zahraničnej osoby alebo miesta činnosti organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na základe ohlásenia živnosti.

Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení musí žiadateľ splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a uhradiť správny poplatok vo výške 15 € (7,5 € v prípade elektronického ohlásenia živnosti) za každú viazanú živnosť.

Všeobecné a osobitné podmienky pre prevádzkovanie viazanej živnosti:

FO alebo PO, ktorá hodlá prevádzkovať viazanú živnosť musí splniť všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • všeobecnými podmienkami prevádzkovania viazanej živnosti sú: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť (preukazuje sa výpisom z registra trestov) 
 • osobitnou podmienkou prevádzkovania viazanej živnosti je preukázanie odbornej spôsobilosti

TIP:

Splnenie všeobecných podmienok u slovenskej PO: všeobecné podmienky musí spĺňať štatutárny orgán, príp. zodpovedný zástupca, ak je ustanovený, osobitné podmienky musí spĺňať ustanovený zodpovedný zástupca, ak živnostenský zákon neustanoví inak. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku.

Podmienkou prevádzkovania zvolenej živnosti je splnenie podmienky odbornej spôsobilosti, a to nasledovným spôsobom:

 1. diplom o ukončenom štúdiu príslušných jazykov na vysokej škole, alebo
 2. vysvedčenie o štátnej jazykovej skúške, alebo
 3. preukázanie aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť.

Obsahom viazanej živnosti je vyučovanie v odbore cudzích jazykov alebo prekladateľské a tlmočnícke služby. Vyučovanie v odbore cudzích jazykov je vyučovanie cudzích jazykov v rôznych vzdelávacích inštitúciách (napr. vlastné kurzy). Ohlásenie živnosti sa musí vzťahovať vždy na príslušný jazyk, v ktorom je preukazovaná odborná spôsobilosť. Z hľadiska požiadaviek odbornosti sa obdobné nároky kladú i na zamestnancov podnikateľa. 

Prekladateľské a tlmočnícke služby sú prekladanie a tlmočenie z jedného jazyka do druhého. Z činnosti prekladateľské a tlmočnícke služby sú vylúčené služby tlmočníkov a prekladateľov podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V našom príklade sa študentka rozhodla na začiatku založiť živnosť. Neskôr však bude mať záujem aj o poskytovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb podľa spomínaného zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V takomto prípade už bude musieť podstupovať podľa ustanovení tohto zákona a splniť podmienky v ňom ustanovené pre výkon tlmočníckej a prekladateľskej činnosti.

Tento zákon upravuje konkrétne podmienky výkonu znaleckej činnosti, tlmočníckej činnosti a prekladateľskej činnosti, práva a povinnosti znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj podmienky činnosti znaleckých ústavov, podmienky činnosti tlmočníckych ústavov, pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) pri výkone ich činnosti a práva a povinnosti zadávateľov. Hneď v úvode ustanovuje, že znalec, tlmočník alebo prekladateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba splnomocnená štátom na vykonávanie činnosti podľa tohto zákona, ktorá je  zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov a ustanovuje, že výkon tejto činnosti nie je podnikaním podľa Obchodného zákonníka. Ďalej ustanovuje  podmienky § 5, ktoré je potrebné splniť pre zápis zo zoznamu a výkon činnosti.

 TIP:

Fyzická osoba môže prevádzkovať živnosť na poskytovanie prekladateľských služieb v zmysle živnostenského zákona a zároveň si samostatne vedie činnosti v rámci slobodného povolania, keďže prekladatelia pracujú len pre súd alebo iné orgány verejnej moci. V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že každá z činností sa spravuje odlišným právnym režimom a nie je možné viesť pre obe napríklad jednotné účtovníctvo.

Záverom

Na záver možno zhrnúť, že osoba vykonávajúca slobodné povolanie je podľa ustanovení Obchodného zákonníka považovaná za podnikateľa. Takáto osoba však vykonáva svoju podnikateľskú činnosť na základe iného než živnostenského oprávnenia. Aj tu je však potrebné upozorniť, že nie každý výkon slobodného povolania je podnikateľskou činnosťou v zmysle tohto ustanovenia. V praxi sa jedná sa napríklad o činnosti, ktoré majú právny základe v už spomínanom Autorskom zákone. Pred každým začiatkom podnikania alebo výkonu slobodného je tak potrebné zistiť, či daná činnosť spadá pod ustanovenia živnostenského alebo iného zákona a splniť podmienky určené pre výkon zvolenej činnosti, ktoré by mali byť garanciou kvalitného a profesionálneho poskytovania služieb.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahslobodné povolania

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

03jún8:30Logistický audit8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X