Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovanie dane vyberanej zrážkou

Daň vyberaná zrážkou
daň vyberaná zrážkou
19. septembra 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Vyberanie dane zrážkou je považované za osobitný spôsob vyberania dane z príjmov, pri ktorom povinnosť vybratia daň má platiteľ dane, ktorý vypláca príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou príjemcovi. Príjemcovi je teda vyplatený príjem ponížený o túto daň.

Príjmy podliehajúce zrážkovej dani vymedzuje § 43 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, medzi najčastejšie patrí príjem z:

  • úrokov, výhier a iných výnosov z vkladov na vkladných knižkách či bankových účtoch
  • peňažnej výhry z lotérie či súťaže
  • poistného plnenia v prípade dožitia určitého veku
  • z vytvorenia diela alebo z podania umeleckého výkonu
  • dávky doplnkového dôchodkového sporenia
  • výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok
  • poistné vrátené zdravotnou poisťovňou v prípade preplatku na poistnom

Sadzba dane vyberanej zrážkou

Daň vyberaná zrážkou môže mať tri rôzne sadzby: 7%, 19% a 35%, pričom to akú sadzbu použije platiteľ dane závisí od konkrétneho typu príjmu, ktorý sa vypláca.

Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do 15tich dní každého mesiaca za predchádzajúci mesiac, v ktorom boli takéto príjmy vyplácané. Okrem toho, že platiteľ musí túto daň zaplatiť musí správcovi dane v rovnakom termíne predložiť oznámenie o zrazení a odvedení dane na predpísanom tlačive – Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa §43 ods. 11, tlačivo platné od 01.01.2018 má označenie OZN4311v18.

Po odvedení zrážkovej dane platiteľom sa táto daň považuje za vysporiadanú, tzn. príjemca príjmov, z ktorých bola zrazená daň tento príjem v daňovom priznaní neuvádzajú.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Účtovanie dane vyberanej zrážkou v jednoduchom účtovníctve
  • Účtovanie dane vyberanej zrážkou v podvojnom účtovníctve
  • Praktické príklady

Príklad:

Pani Mária uzatvorila zmluvu o vytvorení diela s vydavateľstvom. Predmetom zmluvy je vytvorenie článku na určitú tému. S vydavateľstvom sa dohodla že príjem z tejto zmluvy zdaní vydavateľstvo. Zmluvne dohodnutý príjem je 150 eur.

Z príjmu podľa zmluvy vydavateľstvo najskôr odvedie 2% príspevok do literárneho fondu a následne príjem zdaní zrážkovou daňou vo výške 19%. Pani Márii vydavateľstvo po odovzdaní diela vyplatí sumu 119,07 eur (150 – 3 – 27,93). Po odvedení zrážkovej dane je daňová povinnosť pani Márie vysporiadaná a teda tento príjem pani Mária nebude uvádzať v daňovom priznaní k dani z príjmov.

Účtovanie dane vyberanej zrážkou v jednoduchom účtovníctve

Ak je príjem podliehajúci zrážkovej dani vyplácaný účtovnej jednotke účtujúcej v jednoduchom účtovníctve, účtuje sa o ňom ako o príjme, ktorý neovplyvňuje základ dane, nakoľko tento príjem bol už raz zdanený vyplácajúcim, účtovná jednotka ho v daňovom priznaní uvádzať nebude.

V prípade, že účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva vypláca príjem podliehajúci zrážkovej dani, účtuje o výdavku poníženom o zrážkovú daň ako o výdavku ovplyvňujúcom základ dane v členení podľa typu výdavkov (mzdy, tovar, apod.) a o zrážkovej dani účtuje v prvom rade v knihe záväzkov ako o záväzku (vznik povinnosti odviesť daň) a po úhrade v knihe záväzkov ako o zániku záväzku a súčasne v peňažnom denníku ako o výdavku neovplyvňujúcom základ dane.

Príklad:

Živnostníkovi pánovi Petrovi bol vyplatený príjem z dlhopisov. Príjem mu vyplácajúca spoločnosť ponížila o zrážkovú daň a zaslala na bankový účet.

Nakoľko bol živnostníkovi vyplatený príjem už ponížený o zrážkovú daň po pripísaní príjmu na bankový účet bude o tomto príjme účtovať ako o príjme neovplyvňujúcom základ dane, nakoľko tento príjem bol už raz zdanený.

Účtovanie dane vyberanej zrážkou v podvojnom účtovníctve

Pri účtovaní dane vyberanej zrážkou v podvojnom účtovníctve je nutné rozlišovať, či sa jedná o splnenú daňovú povinnosť alebo o preddavok na daň z príjmov. Splnená daňová povinnosť sa účtuje na účte 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti v analytickej evidencii. Preddavok na daň z príjmov sa účtuje na účte 341 – Daň z príjmov v analytickej evidencii. Analytická evidencia pri účtovaní zrážkovej dane je veľmi dôležitá nakoľko ňou vieme rozlíšiť vysporiadanú a nevysporiadanú daň.

V prípade že účtovná jednotka účtujúca v podvojnom účtovníctve je príjemcom príjmu, z ktorého sa vyberá daň zrážkou, účtuje tento príjem do výnosov v analytickom členení tak aby bola schopná pri vyčíslovaní hospodárskeho výsledku a jeho transformácii na základ dane tieto príjmy zo základu dane odpočítať, nakoľko je daňová povinnosť pri týchto príjmoch vysporiadaná odvedením zrážkovej dane.

Príklad:

Účtovná jednotka STRED s.r.o. prijala na bankový účet úrok, na bankovom výpise je okrem pripísaného úroku vyčíslená aj daň z úroku, ktorú mu banka strhla a odviedla ako daň vyberanú zrážkou. Účtovná  jednotka tieto účtovné operácie zaúčtuje nasledovne:

Účtovná operácia MD D
Kreditný úrok  – VBÚ 221 662.002
Daň z úroku 591 221

Po skončení zdaňovacieho obdobia spoločnosť STRED s.r.o. úroky na analytickom účte 662002 vyjme zo základu dane. V daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb tento príjem uvedie na riadku 240 ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia.

Príklad:

Spoločnosť KONTO s.r.o. prijala od svojho obchodného partnera nepeňažné plnenie vo forme tovaru v hodnote 500 eur. Nepeňažné plnenie zaúčtuje nasledovne:

Účtovná operácia MD D
Príjem tovaru v hodnote 500 eur – ID 131 648.002
Príjem tovaru na sklad – ID 132 131
Zrážková daň z tovaru v sume 95 eur (19% z 500 eur) – ID 591 341.002
Úhrada zrážkovej dane – VBÚ 341.002 221

Po skončení zdaňovacieho obdobia spoločnosť KONTO s.r.o. podobne ako v predchádzajúcom príklade poníži základ dane o  príjem 500 eur účtovaný na účte 648002.

Príklad:

Valné zhromaždenie spoločnosti NOVA s.r.o. rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2017 spoločníkom v pomere rovnom podielom v spoločnosti. Zisk za rok 2017 predstavuje suma 6 800 eur. Spoločníci spoločnosti NOVA s.r.o. sú dvaja – pán Novotný s podielom na základnom imaní 70% a pán Varga s podielom 30%. Pán Novotný teda obdrží podiel vo výške 4760 eur ponížení o zrážkovú daň 7%, pán Varga obdrží podiel vo výške 2040 eur taktiež ponížený o zrážkovú daň vo výške 7%.

Účtovná operácia Suma MD D
Podiel pána Novotného 4 426,80 431 364.001
Zrážková daň z podielu pána Novotného 333,20 431 341.002
Podiel pána Vargu 1 897,2 431 364.002
Zrážková daň z podielu pána Vargu 142,80 431 341.002
Vyplatenie podielu p. Novotnému 4 426,80 364.001 221
Vyplatenie podielu p. Vargovi 1 897,20 364.002 221
Úhrada zrážkovej dane 476,00 341.002 221

Podiely na zisku vytvorenom v účtovnom období začínajúcom najneskôr 01.01.2017 nepodliehajú plateniu zdravotných odvodov a preto sú úhradou zrážkovej dane splnené všetky odvodové povinnosti spoločníkov v súvislosti s vyplatením podielov na zisku.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň vyberaná zrážkoujednoduché účtovníctvopodvojné účtovníctvoPrémiový obsahzrážková daň

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X