Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Upomínacie konanie – vymáhanie pohľadávok v elektronickej forme v roku 2018

Upomínacie konanie
Upomínacie konanie
27. apríla 2018 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Dňa 1. februára 2017 vstúpil do účinnosti zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní. Do súčasného právneho poriadku zaviedol elektronické konanie, v ktorom sa rozhodujú spory o peňažných nárokoch. Upomínacie konanie je alternatívnym spôsobom uplatňovania peňažných nárokov k postupu podľa Civilného sporového poriadku. Z dôvodovej správy k prijatému zákona vyplýva, že hlavným cieľom upomínacieho konania je zefektívnenie konania o peňažných nárokoch a koncentrácia elektronickej agendy na jeden súd. Prečítajte si viac o tom, ako prebiehajú upomínacie konania.

Upomínacie konanie – alternatívny spôsob uplatňovania peňažných nárokov

Upomínacie konanie je elektronické konanie, v ktorom sa rozhoduje o vydaní platobného rozkazu a slúži ako alternatíva k existujúcemu režimu platobného rozkazu upraveného v ustanoveniach Civilného sporového poriadku. Jedným z cieľov zavedenej legislatívy je snaha o efektívnejšie vybavovanie uplatnených peňažných nárokov. Sporové strany sprevádzajú celým konaním štandardizované elektronické formuláre, ktoré sú automaticky spracovávané informačným systémom súdu. Interaktívne nápovedy pomáhajú účastníkom správne vyplniť elektronické určené elektronické tlačivá.

TIP:

V elektronickom upomínacom konaní možno uplatňovať len peňažné nároky.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Príslušnosť súdu pre upomínacie konanie
 • Začatie upomínacieho konania
 • Neprípustnosť upomínacieho konania
 • Vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní
 • Odpor proti platobnému rozkazu v upomínacom konaní
 • Splátkový kalendár v upomínacom konaní

Príslušnosť súdu pre upomínacie konanie

Pre účely upomínacieho konanie je kauzálne príslušný Okresný súd Banská Bystrica. Stanovenie jedného súdu, ktorý bude viesť upomínacie konanie by malo prispieť k lepšej koncentrácii  elektronickej agendy platobných rozkazov na jednom miest a priniesť tak vyššiu efektivitu pri vymáhaní uplatňovaných peňažných nárokov veriteľov.

Začatie upomínacieho konania

Upomínacie konanie sa začína podaním návrhu na vydanie platobného rozkaz. Návrh sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky súdu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Štandardizované elektronické tlačivá sú dostupné na webovom sídle Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky. Návrh je potrebné opatriť kvalifikovaným elektronickým podpisom v zmysle § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákon č. 273/2015 Z. z. K návrhu je potrebné pripojiť v elektronickej podobe aj príslušné listiny a vyhlásenia preukazujúce nárok žalobcu a tvoriace podklad pre rozhodnutie súdu o vydaní platobného rozkazu.

TIP:

Ak sa spolu s návrhom uplatňuje aj nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, k návrhu je potrebné pripojiť samotnú spotrebiteľskú zmluvu, ako aj všetky ďalšie zmluvné dokumenty súvisiace so zmluvou vrátane dokumentov, na ktoré spotrebiteľská zmluva odkazuje.

Súdny poplatok za podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní je 50 % z bežnej sadzby sadzobníka súdnych poplatkov. Tento poplatok je žalobca povinný zaplatiť spolu s podaním návrhu.

Neprípustnosť upomínacieho konania

Dôležité je vziať do úvahy, že zákone o upomínacom konaní taxatívne stanovuje niektoré situácie, v ktorých vôbec nie je prístupné podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu. Návrh nie je prípustný vtedy, keď sa uplatňuje:

 • dohodnutý úrok z omeškania vo výške, ktorá o viac ako päť percentuálnych bodov presahuje výšku úroku z omeškania, ktorá by sa použila, ak by takáto dohoda neexistovala,
 • nárok zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré obsahujú neprijateľnú zmluvnú podmienku, a má táto okolnosť vplyv na uplatňovaný nárok,
 • nárok na zaplatenie tovaru alebo služby zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ktoré ešte neboli dodané alebo poskytnuté,
 • nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy alebo z iných zmluvných dokumentov súvisiacich so spotrebiteľskou zmluvou, ak žalovaný nebol na jeho zaplatenie vyzvaný v posledných troch mesiacoch pred podaním návrhu,
 • nárok zo zmenky voči fyzickej osobe a ani nárok, ktorý je v zjavnom rozpore s právnymi predpismi.

Návrh nie je ďalej prípustný ani v prípadoch, ak neobsahuje zákonom predpísané náležitosti a nebol podaný zákonom predpísaným spôsobom, žalobca alebo jeho zástupca nemá aktivovanú elektronickú schránku, návrh podávajú viacerí zástupcovia a nemajú spoločného zástupcu alebo platobný rozkaz by sa mal doručiť do cudziny.

Vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní

Ak sú splnené ustanovené procesné podmienky, zaplatený súdny poplatok a neexistujú iné dôvody na odmietnutie návrhu, súd vydá platobný rozkaz najneskôr do desiatich pracovných dní od splnenia týchto podmienok. V platobnom rozkaze uloží žalovanému, aby do 15 dní od jeho doručenia zaplatil žalobcovi uplatňovaný nárok a nahradil trovy konania, alebo aby v tej istej lehote podal odpor.

Súd zašle platobný rozkaz žalobcovi a žalovanému, ktorému sa zasiela spolu s rovnopisom návrhu, listinami a vyhláseniami prelodženými žalobcom. Súd zároveň zašle žalovanému tlačivo na podanie odporu. Žalobcovi a žalovanému sa platobný rozkaz doručuje ako elektronický úradný dokument podľa zákona č. 305/2013. Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov. Platobný rozkaz sa žalovanému doručuje do vlastných rúk.

Odpor proti platobnému rozkazu v upomínacom konaní

Žalovanému dlžníkovi zákon priznáva možnosť brániť sa voči vydanému platobnému v upomínacom konaní podaním odporu. Tento musí byť vecne odôvodnený a podaný na príslušnom tlačive. V prípade, že odpor nebol odmietnutý, platobný rozkaz sa zrušuje. Podaná odpor však nemožno vziať späť. Odpor možno podať aj elektronickými prostriedkami, a to prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý musí byť opatrený kvalifikovaným elektronickým podpisom podľa zákona č. 305/2013. Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v znení neskorších predpisov. Platobný rozkaz, proti ktorému nebol podaný odpor, nadobúda účinky právoplatného rozsudku.

Bez toho, aby súd vyzýval žalobcu, odmietne odpor, ktorý je:

 • podaný neoprávnenou osobou,
 • oneskorene,
 • elektronickými prostriedkami inak, ako je ustanovené pre tento druh podania,
 • bez vecného odôvodnenia.

Splátkový kalendár v upomínacom konaní

Zákon o upomínacom konaní zaviedol do praxe osobitný inštitút žiadosti o plnenie v splátkach. Ten umožňuje  žalovanému, ktorý je fyzickou osobou, aby za taxatívne splnených podmienok mohol priznaný nárok uhradiť žalobcovi v mesačných  splátkach a predišiel tak nevyhnutnosti v relatívne krátkej lehote získať neraz značnú peňažnú hotovosť. Ak však žalovaný neuhradí čo i len jednu splátku včas, prichádza o výhodu splátkového kalendára a neuhradenú sumu z priznaného nároku je možné od žalovaného vymáhať na základe vykonateľného platobného rozkazu.

Žiadosť o plnenie v splátkach sa podáva na predpísanom tlačive alebo prostredníctvom ustanoveného elektronického formulára.

Zákon o upomínacom konaní ustanovuje, že žiadosť o plnenie v splátkach je prípustná len nasledovných taxatívne ustanovených prípadoch:

 • žalovaný, ktorý je fyzickou osobou, voči nároku žalobcu nenamieta a nepodal odpor voči vydanému platobnému rozkazu,
 • priznaný nárok vrátane náhrady trov konania presahuje sumu minimálnej mzdy a nepresahuje však sumu 2 000 eur,
 • žalovaný vyhlási, že priznaný nárok bude zaplatený najviac v desiatich mesačných splátkach,
 • žalovaný doloží výpisom z účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky alebo písomným potvrdením žalobcu, že prvú splátku najmenej vo výške 50 eur žalobcovi po doručení platobného rozkazu zaplatil a vyhlási, že ďalšie splátky bude plniť mesačne, a to vždy ku dňu kalendárneho mesiaca, ktorý sa číselne zhoduje s dňom zaplatenia prvej splátky.

Súd zároveň odmietne žiadosť, ktorá je podaná neoprávnenou osobou, oneskorene podanú žiadosť, ako aj takú, ktoré je nejasná. Ak súd žiadosti vyhovie, určí podmienky plnenia jednotlivých splátok priznaného nároku. Na tento účel odpočíta od výšky nároku žalobcu ku dňu podania žiadosti výšku prvej splátky a zvyšok nároku žalobcu s výnimkou poslednej splátky rozvrhne rovnomerne. Poslednú splátku čo do výšky neurčuje. V poslednej splátke je žalovaný povinný zaplatiť zvyšnú časť nároku vrátane toho, čo prirástlo počas plnenia jednotlivých splátok. Nesplnenie čo i len jednej z o splátok včas má za následok stratu výhody splátkového kalendára pre dlžníka, ktorý je povinný uhradiť celú dlžnú sumu.

K téme

Témy

platobný príkazplatobný rozkazPrémiový obsahupomínacie konanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Krízový manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

14apr8:30Pandemická OČR a PN: Aké sú podmienky nároku?8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Koronavírus,Manažment

14apr8:30Pandemická OČR a PN: Aké sú podmienky nároku?8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Koronavírus

15apr8:30Zmeny v DPH pre e-shopy v roku 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X