Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní od 1.1.2012

Zmeny v zákone o živnostenskom podnikaní od 1.1.2012
Fotobanka Pixmac
5. januára 2012 Tlačiť

Zákon  č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov bol v roku 2011 novelizovaný v dôsledku viacerých zákonov. Niektoré ustanovenia vstúpili do platnosti ešte počas roka 2011, niektoré nadobudli účinnosť až k 01.01.2012. Máte prehľad o tom, aký vplyv majú tieto zmeny na podnikateľov? O tom informujeme v nasledujúcom článku. 

Prehľad zákonov novelizujúcich zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Prehľad zákonov novelizujúcich zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov k 01.01.2012:

Novely Čiastka číslo Účinnosť
ZÁKON č. 395/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 124/2011 1. januára 2012
ZÁKON č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 103/2011 1. januára 2012
ZÁKON č. 136/ 2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2010 1. januára 2012
ZÁKON č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 194/2009 1. januára 2012

 

Prehľad zákonov novelizujúcich zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov k 01.12.2011:

Novely Čiastka číslo Účinnosť
ZÁKON č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 124/2011 1. decembra 2011
ZÁKON č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 117/2011 1.decembra 2011

Aký vplyv majú jednotlivé novely živnostenského zákona na podnikateľov?

1. ZÁKON č. 395/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novelizácia Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva zákonom č. 395/2011 Z. z. vyplýva z plánu legislatívnych úloh vlády na rok 2011. Novelou sa spresňujú úlohy, ktoré plnia na úseku civilnej ochrany právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia vo vzťahu k obvodným úradom a obciam, ako aj pri ochrane svojich zamestnancov a iných osôb, ktoré môžu ohroziť svojou činnosťou.

V nadväznosti na úpravu odbornej spôsobilosti v zákone o civilnej ochrane obyvateľstva sa v článku II. novelizuje aj živnostenský zákon. Medzi viazané živnosti sa zaraďujú niektoré činnosti na úseku civilnej ochrany, ktoré budú vyžadovať odbornú spôsobilosť.

Bodom 1 novely sa odstraňuje chyba vo vnútornom odkaze – v ustanovení § 65b ods. 1 sa slová „ods. 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2“. Bodom 2 novely sa upravuje problematika odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany. Následkom uvedeného sa v živnostenskom zákone dopĺňa príloha č. 2 o viazané živnosti na úseku civilnej ochrany. Osoba, ktorá hodlá tieto činnosti vykonávať podnikateľským spôsobom, bude musieť splniť nielen všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnosti (vek, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť), ale aj osobitnú podmienku, a to odbornú spôsobilosť. V prílohe č. 2, skupina 214 – Ostatné sa dopĺňajú živnosti s poradovými číslami 87 a 88, ktoré znejú:

87. Vypracovanie a aktualizáciaplánu ochrany obyvateľstvaVypracovanie a aktualizáciaplánu ochrany zamestnancova osôb prevzatých dostarostlivosti Osvedčenie o odbornejspôsobilosti na úseku civilnejochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnejrady Slovenskej republikyč. 42/1994 Z. z. o civilnejochrane obyvateľstva v znenízákona č. 395/2011 Z. z.
88. Vzdelávacia činnosť naúseku civilnej ochranyobyvateľstva Osvedčenie o odbornejspôsobilosti na úseku civilnejochrany obyvateľstva § 18a ods. 5 zákona Národnejrady Slovenskej republikyč. 42/1994 Z. z. v znení zákonač. 395/2011 Z. z.

2. ZÁKON č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dôvodom zákona je úplná transpozícia tzv. tretej poštovej smernice – smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008 (Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2008, s. 3).  Z poznatkov z jeho doterajšej aplikácie a problémov, ktoré sa vyskytli v oblastiach, ktoré sú predmetom úpravy poštového zákona, vyplynula potreba upraviť niektoré ustanovenia poštového zákona.

Cieľom zákona o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „poštový zákon“) je zmeniť poštový zákon a dosiahnuť úplnú liberalizáciu poštového trhu, pri súčasnom zabezpečení poskytovania univerzálnej poštovej služby a jej financovania.

Uvedený zákon v článku II. novelizuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Ustanovuje, že poskytovanie univerzálnej služby a poštových služieb nie je živnosťou. ZÁKON č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia. Článok II zákona o poštových službách novelizujúci živnostenský zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

3. ZÁKON č. 392/ 2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmetným zákonom sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva.

Vzhľadom na zavedenie nových druhov povolení (certifikát prijímateľa výrobkov obranného priemyslu, všeobecná transferová licencia, globálna transferová licencia a individuálna transferová licencia) je súčasťou novely doplnenie sadzobníka správnych poplatkov o nové položky, zohľadňujúce náklady Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v súvislosti s ich udeľovaním alebo vydávaním.

Materiál bol predmetom skráteného medzirezortného pripomienkového konania, nakoľko už bol v podobe návrhu novelizácie zákona č. 179/2008 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom v znení neskorších predpisov v mesiaci december 2010.

Článok II. novelizuje živnostenský zákon nasledovne:

 • v ustanovení § 3 ods. 2 písm. v) – termín „vojenský materiál“ sa nahrádza termínom „výrobky obranného priemyslu“;
 • ustanovenie § 49 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Povinnosť podnikateľa podľa odseku 1 sa nevzťahuje na údaje a doplnky, týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti, ktoré podnikateľ oznamuje do obchodného registra podľa osobitného zákona.“
 • ustanovenie § 66b sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: „Obvodný úrad vydáva
  • osvedčenie o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
  • potvrdenie o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané,
  • potvrdenie o prijatí oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území Slovenskej republiky.“

Zákon nadobudol účinnosť 01.decembra 2011.

4. ZÁKON č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľom zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vydať nové znenie zákona o liekoch a zdravotníckych pomôckach. Vzhľadom na početné novely tohto zákona bol doterajší zákon neprehľadný. Zákon č. 362/2011 prehľadnejšie upravuje zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami.

Týmto zákonom sa do živnostenského zákona za ustanovenie § 80t vkladá ustanovenie § 80u, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80u Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2011 – Osoba, ktorá získala živnostenské oprávnenie na vykonávanie činnosti očnej optiky podľa tohto zákona účinného do 30. novembra 2011, je povinná zosúladiť svoju činnosť s ustanoveniami osobitného predpisu najneskôr do 31. mája 2012.“.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine 204 sa uvádza:

8. Očná optika – vyššie odborné vzdelanie na I strednejzdravotníckej škole v študijnom odborediplomovaný optometrista alebo– úplné stredné odborné vzdelanie nastrednej zdravotníckej škole v študijnomodbore očný optik a päťročná odbornáprax– súhlasný posudok Štátneho ústavu prekontrolu liečiv § 33 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľochzdravotnej starostlivosti,zdravotníckych pracovníkoch, stavovskýchorganizáciách v zdravotníctve a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskoršíchpredpisov§ 118 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekocha zdravotníckych pomôckach a o zmenea doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. decembra 2011.

5. ZÁKON č. 136/ 2010 o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Predmetný zákon nadobudol účinnosť 1. júna 2010, avšak časti novelizujúce živnostenský zákon nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2012.

Zámerom prijatia zákona o službách na vnútornom trhu je transponovať do slovenského právneho poriadku smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES zo dňa 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu, ktorá vytvára priestor pre zlepšenie podmienok z hľadiska prístupu k službám, administratívnej spolupráce príslušných orgánov na vnútornom trhu EÚ, prístupu k informáciám v oblasti poskytovania služieb, cezhraničného poskytovania služieb, ako aj z hľadiska uznávania dokladov odbornej kvalifikácie vydaných v inom členskom štáte.

S cieľom zjednodušenia administratívnej náročnosti boli vykonané zmeny v živnostenskom zákone. V zmysle §66ba ods. 3 živnostenského zákona jednotné kontaktné miesto prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť, resp. oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia

 • ohlásenia živnosti podľa tohto zákona,
 • údaje a doklady vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,
 • údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • údaje potrebné na prihlásenia sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • údaje a doklady vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.

Podľa novelizovaného ustanovenia § 66ba ods. 4 doklady uvedené v písm. b) a e) bude možné s účinnosťou od 01.01.2012 predložiť nielen v listinnej podobe, ale aj elektronicky – podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

6. ZÁKON č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon legislatívne dotvára súčasnú úpravu systému školského vzdelávania a rozširuje ho o úpravu ďalšieho vzdelávania, ktoré nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní. Zákon  nadobudol  účinnosť 1. februára 2010, avšak ustanovenia článku III. týkajúce sa živnostenského zákona nadobudnú účinnosť 1. januára 2012.

Predmetnou novelou sa ustanovenie § 80 dopĺňa o „Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2012“, ktoré znie „Živnostenské oprávnenia, ktoré získali fyzické osoby a právnické osoby na základe osvedčenia o získanom vzdelaní v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni a osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou získaného do 31. decembra 2011,zostávajú zachované.“V prílohe č. 2, v skupine 214 – Ostatné sa pripája živnosť por. č. 71, ktorá znie:

71. Vykonávanieskúškyna overenieodbornejspôsobilosti Oprávneniena vykonávanieskúškyna overenieodbornejspôsobilosti § 15 až 18zákonač. 568/2009 Z. z.o celoživotnomvzdelávanía o zmenea doplneníniektorýchzákonov.

dj

 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X