Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké povinnosti má živnostník voči poisťovniam a úradom v roku 2020?

povinnosti živnostníka
povinnosti živnostníka Foto: Getty Images
30. júna 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

V tomto období prišli mnohí zamestnanci o prácu. Hoci sa to na začiatku môže zdať ako katastrofa, možno práve toto je príležitosť začať s vlastným podnikaním. Najjednoduchším začiatkom je založenie živnosti. Po jej založení, ako aj v priebehu podnikania však majú živnostníci niekoľko povinností. Aké sú to?

Ohlásenie živnosti v roku 2020 možno vykonať:

 • osobne prostredníctvom okresného úradu, na odbore živnostenského podnikania, respektíve na jednotnom kontaktom mieste,
 • elektronicky (online) prostredníctvom elektronickej služby na založenie živnosti, ktorá je dostupná na portáli verejnej správy www.slovensko.sk.

Prvé ohlásenie je oficiálnym začiatkom podnikania.

Povinnosti voči Sociálnej poisťovni

Začínajúci podnikateľ nemá voči Sociálnej poisťovni žiadnu ohlasovaciu povinnosť. V prvom roku podnikania sa ho totiž netýka ani povinnosť platiť do tejto poisťovne odvody. Povinnosti voči Sociálnej poisťovní má živnostník až po prekročení ročnej hranice príjmov od 1. júla, alebo 1. októbra nasledujúceho roka, podľa toho, kedy podá daňové priznanie. Živnostník si však v prípade záujmu môže platiť dobrovoľné príspevky. Ako dobrovoľný platca sa živnostník môže prihlásiť priamo na pobočke Sociálnej poisťovne.

Dôležitým termínom pre SZČO je 1. júl príslušného roka, pokiaľ podáva daňové priznanie v riadnom termíne. V tomto termíne sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného. Vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje SZČO Sociálna poisťovňa.

Oznámenie od Sociálnej poisťovne v júli nedostanú len tí, ktorí nemali povinné poistenie, ktorým od 1. júla povinné poistenie nevzniklo alebo ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO od 1. júla povinne poistená, v oznámení od Sociálnej poisťovne sa dozvie aj novú výšku poistného. Toto poistné treba prvýkrát zaplatiť za júl so splatnosťou 8. augusta. Ak SZČO má odklad daňového priznania, novú výšku poistného sa dozvie z oznámenia od Sociálnej poisťovne v októbri. Novú výšku poistného prvýkrát zaplatí za október so splatnosťou 8. novembra.

Hranica hrubých príjmov za rok 2019, po presiahnutí ktorej musí byť SZČO od 1. júla 2020 (pri odloženom daňovom priznaní od 1. októbra 2020) povinne poistená, dosahuje 6 078 eur. Ide o 12-násobok platného minimálneho vymeriavacieho základu na rok 2020 (12×506,50 eura).

Do ôsmich dní od zmeny je potrebné hlásiť:

 • zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu a zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt,
 • prerušenie povinného poistenia.

Samostatne zárobkovo činná osoba má tieto ďalšie povinnosti:

 • preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie a zánik nároku na dávku, nároku na výplatu príslušnej dávky a jej sumu (ak bol písomne vyzvaný Sociálnou poisťovňou, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do 8 dní odo dňa doručenia výzvy, ak Sociálna poisťovňa neurčila inú lehotu)
 • počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom
 • počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa zdržiavať na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenskej dávky
 • ak dočasná pracovná neschopnosť trvala viac ako 10 dní, oznámiť Sociálnej poisťovni ukončenie dočasnej pracovnej neschopnosti do 3 dní odo dňa jej skončenia
 • vrátiť príslušnú dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého jej nepatrila (alebo nepatrila v poskytovanej sume).

Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Registráciu na zdravotné poistenie vykoná za podnikateľa automaticky jednotné kontaktné miesto pri podávaní žiadosti. Živnostník nemá teda voči zdravotnej poisťovni oznamovaciu povinnosť. Povinnosť platiť mesačné odvody do zdravotnej poisťovne vzniká živnostníkovi na rozdiel od odvodov do sociálnej poisťovne hneď po začatí živnosti. Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2020 na zdravotné a sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu je 506,50 eura. Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa od 1. januára 2017 zrušil, zdravotné odvody tak odvtedy nie sú zhora ohraničené. Platby na zdravotné poistenie sú vo výške 14 % z vymeriavacieho základu. V roku 2020 začínajúci živnostník platí minimálne zdravotné odvody vo výške 70,91 eur mesačne. Výšku nových mesačných odvodov oznámi SZČO zdravotná poisťovňa listom po vykonaní ročného zúčtovania. Zdravotné odvody sa platia mesiac pozadu, vždy najneskôr do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Povinnosti voči daňovému úradu

Asi najdôležitejšia inštitúcia pre podnikateľa je daňový úrad. Jednotné kontaktné miesto automaticky zaregistruje podnikateľa ako fyzickú osobu pre účely dane z príjmov. Živnostník má po založení živnosti povinnosť zriadiť elektronický prístup na komunikáciu s daňovým úradom, keďže od 1. 7. 2018 majú všetci podnikatelia povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky, ako aj elektronicky podávať daňové priznanie.

Všeobecné povinnosti živnostníka

 • Podnikateľ je povinný pri prevádzkovaní živnosti dodržiavať podmienky ustanovené Živnostenským zákonom ako aj ďalšími osobitnými predpismi.
 • Podnikateľ je povinný prevádzkovať živnosť riadne, poctivo a odborne. Tejto povinnosti sa nemôže zbaviť ani v prípade, ak podnikateľskú činnosť prevádzkuje prostredníctvom zodpovedného zástupcu. Riadne, poctivo a odborne nie sú vykonávané živnosti, pri ktorých prevádzkovaní opakovane dochádza k poskytovaniu nekvalitných tovarov a služieb z dôvodov porušovania osobitných predpisov, najmä technických noriem a profesijných zvyklostí. Riadne a poctivo nevykonáva živnosť podnikateľ, ktorý
  a) bez závažných dôvodov neplní svoje daňové, poplatkové a odvodové povinnosti podľa osobitných predpisov,

  b) zabezpečuje činnosť, ktorá je predmetom jeho podnikania, fyzickými osobami bez povinne uzavretého pracovnoprávneho vzťahu.

 • Podnikateľ je povinný prevádzkareň označiť najneskôr v deň začatia prevádzkovania živnosti. Spôsob označenia prevádzkarne určujú osobitné predpisy.
 • Kategorizáciu ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried upraví Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
 • Podnikateľ zodpovedá za hodnoverné preukázanie spôsobu nadobudnutia tovaru a materiálu. Nadobudnutie tovaru a materiálu sa preukazuje dokladmi obsahujúcimi údaje identifikujúce dodávateľa, odberateľa, komoditu tovaru alebo materiálu, jeho množstvo a termín dodania. Podnikateľ preukazuje pôvod tovaru sám alebo prostredníctvom osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne.
 • Podnikateľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci spĺňajú spôsobilosť na výkon povolania ustanovenú osobitnými predpismi, ako aj znalosť hygienických a bezpečnostných predpisov. Ak to vyžaduje povaha práce alebo inej činnosti, zodpovedá aj za to, že sa zamestnanci podrobili prehliadkam podľa predpisov o opatreniach proti prenosným chorobám.
 • Podnikateľ podľa je povinný zabezpečiť, aby doklady alebo ich kópie o ustanovení zodpovedného zástupcu a jeho odbornej spôsobilosti boli v každej prevádzkarni a v združenej prevádzkarni.
 • Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Naštartujte svoj biznispovinnosti živnostníkaszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako založiť živnosť

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

20jan8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

20jan8:30Zadávanie zákaziek na nadlimitnom elektronickom trhovisku (NET) - Workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Verejné obstarávanie-obstarávateľ

20jan8:30Evidencia odpadov a podávanie ohlásení v odpadovom hospodárstve za rok 20208:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X