Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny prináša plánovaná novela zákona o dani z príjmov?

Aké zmeny prináša plánovaná novela zákona o dani z príjmov?
Fotobanka Pixmac
22. augusta 2014 Tlačiť

Meniť sa budú paušálne výdavky u zamestnávateľov aj uznávanie daňových výdavkov.

Zákon o dani z príjmov čakajú zmeny

Ministerstvo financií SR v návrhu novely zákona, ktorý v stredu schválila vláda, navrhlo viacero zmien. V úvode článku nájdete popis zmien, ktoré prináša a v druhej časti poradesnká spoločnosť Accace rozoberá menej medializované zmeny, ktoré však budú mať tiež významný dopad na podnikateľov.

Novela sprísňuje definíciu daňových a nedaňových výdavkov

Tie sú podľa ministerstva financií rizikové z hľadiska ich zneužívania so zámerom ovplyvňovať základ dane. Taktiež chce zaviesť limity pri kúpe vozidla určeného na podnikanie. Novinky v zákone o dani z príjmov prinášajú aj zmeny v odpisovaní hmotného majetku. Rozširuje sa počet odpisových skupín. Súčasťou zmien je aj navrhovaná podpora pre podniky zaoberajúce sa výskumom a vývojom. Cieľom zmien je podporiť podnikateľské prostredie a zvýšiť daňovú spravodlivosť.

Rezort financií pritom k navrhovaným zmenám dostal viac ako 600 pripomienok. Avšak po ich prehodnotení viac-menej trvá na svojom a žiadne výraznejšie ústupky neavizuje. Ministerstvo neakceptovalo napríklad ani návrh na zvýšenie podpory inovatívnych spoločností. V novele sa navrhuje navýšenie daňových výdavkov na vedu a výskum o 25 %, podnikatelia, ale aj rezort hospodárstva žiadali tento podiel výrazne navýšiť. Tvrdili, že v porovnaní so susednými štátmi je to jednoducho málo. 

Výhrady proti registračkám neprešli

Rovnako neprešli ani snahy zástupcov lekárov dostať z návrhu povinnosť lekárov používať registračné pokladne. Odôvodňovali to špecifickosťou výkonu lekárskej praxe, tým, že lekári nie sú vlastne podnikatelia, ale aj možnými problémami v aplikačnej praxi. Ministerstvo financií však tvrdí, že používanie elektronickej, resp. virtuálnej registračnej pokladnice sa navrhuje preto, aby nedochádzalo ku kráteniu tržieb. Ako aj z dôvodu ochrany pacienta, teda aby pacient dostal pri zaplatení relevantný pokladničný blok. 

Rozšírenie odpisových skupín a limit na automobily

Počet odpisových skupín by sa mal rozšíriť zo štyri na šesť. Do novej, tretej odpisovej skupiny, budú podľa návrhu vyčlenené len výrobné technológie pričom dĺžka ich odpisovania by sa mala znížiť z 12 na 8 rokov. Návrh predpokladá tiež vyčlenenie nevýrobných budov a stavieb, teda napríklad administratívne budovy, hotely a podobne do novej šiestej odpisovej skupiny. Dĺžka ich odpisovania by sa mala zvýšiť z 20 na 40 rokov. 

Ďalším opatrením sa má od budúceho roka limitovať vstupná cena osobných automobilov sumou 48 tis. eur a v prípade využívania presne vymedzeného obstaraného majetku aj na súkromné účely si budú môcť podnikatelia do výdavkov zahrnúť najviac 80 % z obstarávacej ceny. V rámci navrhovaných zmien by sa tiež mala zaviesť zrážková daň u farmaceutických spoločností z peňažných plnení poskytovaných lekárom a jednoduchší pôsob platenia preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb.

Analýza spoločnosti Accace

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania po novom

Od 1. januára 2015 sa plánuje novela ustanovenia §49 ods. 3 Zákona o dani z príjmov, ktorá upravuje možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania. Plánované znenie upravuje, že správca dane môže na žiadosť daňovníka alebo z vlastného podnetu predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o tri mesiace, ak ide o žiadosť daňovníka podanú najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Rovnaký postup sa uplatní u daňovníka v konkurze a likvidácií. Ak súčasťou príjmov uvedených v daňovom priznaní sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, môže správca dane predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania najviac o šesť mesiacov.

Ako vysvetľuje Peter Pašek, Managing Director Accace Slovakia: „vyššie uvedené znamená, že už nebude možné predlženie lehoty na podanie daňového priznania len oznámiť, ale bude potrebné podať žiadosť a to v zákonnej lehote, t.j.  najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Treba však zobrať na vedomie, že takáto žiadosť podlieha schváleniu správcom dane.“ 

Proti rozhodnutiu o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa nemožno odvolať. Znamená to, že ak správca dane predĺženie lehoty neschváli, nie je možné podať odvolanie. „Keďže v prechodných ustanoveniach nie je osobitná úprava k danému ustanoveniu, máme zato, že už pri podaní daňových priznaní s lehotou na podanie po 1.januári 2015 vrátane, je potrebné postupovať v súlade s novými pravidlami. To znamená, že aj pri daňových priznaniach za rok 2014 podávaných do 31. marca 2015,“ upozorňuje Pašek.

Paušálne výdavky u zamestnávateľov

Podľa návrhu znenia novely bude môcť uplatniť paušálne výdavky pri uplatňovaní daňových výdavkov v súvislosti so spotrebovanými pohonnými látkami iba zamestnávateľ, ktorý uplatňuje postup podľa § 5 ods. 3 písm. a) ZDP voči svojmu zamestnancovi. Znamená to, že ich môže uplatniť iba zamestnávateľ, ktorého zamestnanec má možnosť využívať firemné vozidlo aj na súkromné účely a zamestnávateľ mu takéto využitie „dodaňuje“ tzv. „1%“.  V ostatných prípadoch bude musieť zamestnávateľ na preukázanie daňových výdavkov v súvislosti s pohonnými látkami používať knihu jázd alebo prístroje satelitného sledovania prevádzky vozidiel.  

Náklady na poradenské a právne služby ako daňový výdavok

Ako upozorňuje Pašek: „náklady na  poradenské a právne služby budú daňovým výdavkom až ich uhradením a to od zdaňovacieho obdobia, ktoré začína počnúc 1. januárom 2015 a neskôr.“ Znamená to, že daná úprava sa nebude ešte týkať zdaňovacích období nastavených na úrovni hospodárskeho roku, ktoré sa začali počas roku 2014 a ktoré budú končiť počas roku 2015. 

 

Vyradené zásoby ako daňový výdavok

Novela upravuje, že ak daňovník vyradil zásoby – napríklad z dôvodu exspirácie – a nepreukáže pred uplynutím lehoty exspirácie, že vykonal opatrenia na podporu predaja, napríklad formou postupného znižovania ceny tovaru, nebudú sa výdavky (náklady) považovať za daňový výdavok vo výške obstarávacej ceny tovaru.

Toto sa nevzťahuje na bezodplatné odovzdanie zásob potravín Potravinovej banke a liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis podľa osobitného predpisu. Vyradenie zásob bez stanovenej doby exspirácie sa bude považovať za nedaňový výdavok, ak daňovník nepreukáže príjem z ich predaja.

„Brutácia“ nepeňažného príjmu 

Novela zákona o dani z príjmu prináša zmenu aj pri nepeňažnom plnení poskytnutom zamestnancom. Od 1. januára 2015 sa bude považovať nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, za príjem zamestnanca. Za nepeňažný príjem sa môžu považovať napríklad wellness poukážky, pobytový zájazd, náklady na bývanie, školné a iné. 

Zamestnávateľ však môže toto nepeňažné plnenie navýšiť na sumu vypočítanú podľa vzorca upraveného v novelizovanom zákone, pričom za príjem zo závislej činnosti zamestnanca sa v tomto prípade považuje takto navýšené nepeňažné plnenie, t.j. tzv. „brutácia“ príjmu. Takéto navýšenie spolu s hodnotou nepeňažného plnenia bude predstavovať pre zamestnanca zdaniteľný príjem zo závislej činnosti.

Brutácia príjmu nie je možná iba pri:

  • príjmoch v podobe odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie, predsedu, člena a zapisovateľa komisie pre referendum a sčítacieho komisára
  • nepeňažných plneniach poskytnutých bývalým zamestnávateľom, poberateľovi predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku a poberateľovi výsluhového dôchodku
  • nepeňažných príjmov v podobe možnosti používania firemného vozidla aj na súkromné účely zamestnanca

Podstata „brutácie“ bude spočívať v tom, že zamestnávateľ navýši nepeňažný príjem o preddavok na daň a poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec na sociálne  a zdravotné poistenie. Takto navýšené nepeňažné plnenie je súčasťou zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie. 

Na rozdiel od bežného spôsobu bude zamestnávateľ pri výpočte zdaniteľnej mzdy týmto navrhnutým spôsobom povinný zaplatiť za zamestnanca sumy zrazené na poistné a príspevky a tiež preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zúčtovanej a vyplatenej zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie. Takto zaplatené poistné a príspevky ako i preddavok na daň, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca,  budú považované daňový výdavok. 

„Ako uvádza Pašek: „na rozdiel od bežného spôsobu zdanenia nepeňažných príjmov, čistý príjem zamestnanca v tomto prípade nie je nižší ako je cena poskytovaného „zamestnaneckého benefitu“, keďže sumu odvodov a dane po vykonaní príslušnej „brutácie“ preberá zamestnávateľ. Bude však na rozhodnutí zamestnávateľa, či sa pre túto formu rozhodne, keďže jej využitie predstavuje pre zamestnávateľa dodatočný náklad.

Treba upozorniť, že „brutáciu“ príjmu v obdobnej podobe už niektorí zamestnávatelia na Slovensku aplikujú s tým rozdielom, že „stratu“ zamestnancom na dodatočných odvodov a daňových povinnostiach kompenzujú dodatočnou finančnou odmenou, ktorá tieto čiastky kryje.“ 

  • Zákonm sa bude zaoberať ešte parlament.
  • Po schválení má zákon nadobudnúť účinnosť 1. decembra 2014, ďalšie jeho ustanovenia potom 1. januára 2015 a 1. apríla 2015.

Autori: 

  • Poradenská spoločnosť Accace, ktorá na Slovensku pôsobí v oblasti spracovania účtovníctva, miezd a daňového poradenstva
  • SITA
  • Podnikam.SK, IT

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X