Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny priniesla novela zákona o ochrane spotrebiteľa v roku 2020?

zákon o ochrane spotrebiteľa
zákon o ochrane spotrebiteľa Foto: Getty Images
28. septembra 2020 Autor Mgr. Silvia HanováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Zákon o ochrane spotrebiteľa je ťažiskovým dokumentom v podnikateľskom aj spotrebiteľskom prostredí, ktorý upravuje práva a povinnosti predávajúcich, dodávateľov a ďalších subjektov pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb, ak k nemu dochádza na území Slovenskej republiky.

Predstavuje dôležitý právny predpis, ktorý už v minulosti prešiel rozsiahlymi novelizáciami, pričom tá posledná vstúpila do platnosti a účinnosti dňa 21. júna 2020. Hlavným cieľom novej právnej úpravy je zjednodušenie administratívnej náročnosti a podnikateľov čakajú aj niektoré zmeny súvisiace s reklamáciami a sankciami za porušenie ustanovení zákona.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

Zmena zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) bola prijatá v balíku opatrení z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorého cieľom bolo najmä zlepšenie podnikateľského prostredia zasiahnutého patreniami spôsobenými pandémiou  COVID-19. Prijaté zmeny sú pre podnikateľov pozitívne, pričom v zákone došlo k zjednodušeniu viacerých povinností na strane predávajúceho smerom k spotrebiteľovi. Najväčšia zmena je v oblasti vybavovania reklamácií a povinností týkajúcich sa reklamačného poriadku v prevádzke podnikateľa.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Základné povinnosti predávajúceho
 • Čo v prípade, že predávajúci odmietne prijať reklamáciu?
 • Zmena v povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste v prevádzke
 • Nižšie sankcie pri porušení ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa

Základné povinnosti predávajúceho

Každý predávajúci má v zmysle ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa nasledujúce základné povinnosti:

 • predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov,
 • predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite. Ak kvalita nie je predpísaná, môže predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky rozdiely,
 • predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,
 • správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,
 • zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
 • dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené výrobcom alebo osobitným predpisom ak, aby nedošlo k ich znehodnoteniu,
 • predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,
 • zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich riadne a bezpečné použitie,
 • poskytnúť potrebnú súčinnosť Európskemu spotrebiteľskému centru pri riešení sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
 • uviesť v akejkoľvek obchodnej komunikácii vrátane reklamy a marketingu tovarov a služieb, ktorá od spotrebiteľa vyžaduje, aby na získanie tovaru alebo služby kontaktoval predávajúceho telefonicky na čísle služby so zvýšenou tarifou alebo krátkou textovou správou (SMS), pravdivý a úplný údaj o jednotkovej cene volania, jednotkovej cene krátkej textovej správy (SMS) alebo maximálnej možnej cene volania alebo krátkej textovej správy (SMS), ktorú je povinný spotrebiteľ za také volanie alebo krátku textovú správu (SMS) uhradiť. Ak vznikne spor o cenu a plnenie za volanie alebo krátke textové správy (SMS), ktoré má spotrebiteľ uhradiť, znáša dôkazné bremeno preukázania nároku na plnenie a jeho výšky predávajúci.

Z ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa ďalej vyplýva, že predávajúci má aj ďalšie legislatívne ustanovené povinnosti voči spotrebiteľovi, ktoré je povinný dodržiavať. Každý spotrebiteľ má zároveň právo na reklamáciu, ktoré je všeobecne považovaná za jedno zo základných práv spotrebiteľa voči predávajúcemu podnikateľovi.

V praxi to znamená, že spotrebiteľ má právo uplatniť si nároky z vád zakúpeného tovaru alebo poskytnutej služby. Spotrebiteľ je pri uplatnení zodpovednosti za vady viazaný právnou úpravou obsiahnutou v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, z ktorej mu vyplýva záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Spotrebiteľ môže uplatniť nárok z vád zakúpeného tovaru najneskôr v posledný deň 24-mesačnejj záručnej doby.

S právom spotrebiteľa na uplatnenie reklamácie sa neodmysliteľne spája povinnosť podnikateľa v stanovenej lehote poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, akým spôsobom bude vybavená. Právna úprava ukladá podnikateľovi povinnosť informovať spotrebiteľa v ustanovenej lehote o spôsobe vybavenia reklamácie a v tejto lehote musí byť reklamácia aj vybavená. Táto lehota ostáva aj naďalej v dĺžke trvania 30 dní, avšak po novom bude mať podnikateľ reálne viac času na vykonanie samotnej reklamácie, respektíve opravy tovaru.

Upozornenie:

Od 21.7.2020 platí, že lehota na vykonanie zmien v rámci reklamácie sa začína v deň prevzatia predmetu a nie v deň uplatnenia reklamácie, aj keď v praxi môžu byť tieto termíny totožné.

V minulosti sa v praxi bežne stávalo, že spotrebiteľ si uplatnil nárok na reklamáciu u predávajúceho elektronicky alebo iným nefyzickým spôsobom, podnikateľ sa však dostal k veci až neskôr (fyzicky mu bola odovzdaná spotrebiteľom až po elektronickom oznámení, pričom mohlo uplynúť niekoľko dní aj celý mesiac), pričom 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie mu plynula odo dňa nahlásenia (elektronického alebo iného) spotrebiteľom. Nová právna úprava v tomto prípade chráni oba zúčastnené subjekty rovnako.

Súčasná právna úprava aj naďalej poskytuje možnosť spotrebiteľa uplatniť reklamáciu elektronickými komunikačnými prostriedkami alebo poštou prostredníctvom písomného oznámenia, podnikateľovi však začína plynúť lehota na vybavenia reklamácie až od odo dňa fyzického prevzatia veci, čo v praxi znamená, skutočne bude mať k dispozícii 30 dní na jej vybavenie.

Čo v prípade, že predávajúci odmietne prijať reklamáciu?

Zákon v tomto prípade chráni spotrebiteľa a pokiaľ predávajúci odmietne prijať reklamáciu, lehota na jej vybavenie po novom začína plynúť od chvíle, kedy predávajúci tovar odmietol prevziať, alebo jeho prevzatiu inak bráni.

Zmena v povinnosti umiestniť reklamačný poriadok na viditeľnom mieste v prevádzke

Do účinnosti aktuálnej novelizácie zákona o ochrane spotrebiteľa platilo, že každý predávajúci bol povinný vypracovať reklamačný poriadok v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa a umiestiť ho na viditeľnom mieste vo svojej prevádzke.

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa však túto povinnosť pre podnikateľov zrušila. V prípade zariadení spoločného stravovania dokonca ustanovila, že tieto subjekty vôbec nemajú povinnosť vypracovať reklamačný poriadok. Z dôvodovej správy k novele zákona o ochrane spotrebiteľa vyplýva, že takáto povinnosť zanikla všetkým podnikateľom, avšak vzhľadom na nie celkom jasné znenie tejto právnej úpravy by sme odporučili podnikateľom, aby reklamačný poriadok aj napriek tomu vypracovali. Zmení sa to, že ho nemusia umiestniť v prevádzke na viditeľnom mieste.

Upozornenie:

Podnikatelia majú aj naďalej všetky informačné povinnosti v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, takže spotrebitelia sa dostanú k požadovaným údajom a majú aj naďalej na ne právny nárok.

Nižšie sankcie pri porušení ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa

Ďalšou pozitívnou zmenou, ktorú priniesla posledná novela zákona o ochrane spotrebiteľa, je určité zmiernenie v ukladaní sankcií podľa tohto právneho predpisu. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) môže podľa zákona o ochrane spotrebiteľa udeliť podnikateľovi pokutu až do výšky 66 400 Eur za porušenie niektorých ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa. V prípade opakovaného porušenia sa môže táto sankcia vyšplhať až do výške 166 tisíc Eur.

V zmysle ustanovenia § 24 ods. 6 novelizovaného zákona o ochrane spotrebiteľa môže Slovenská obchodná inšpekcia v prípade menej závažného porušenie zákona o ochrane spotrebiteľa najprv pristúpiť k výzve adresovanej podnikateľovi, ktorý porušuje ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľa, na vykonanie nápravy škodlivého konania alebo stavu. Vo výzve SOI podnikateľa informuje o jeho protiprávnom konaní a jeho následkoch a ustanoví primeranú lehotu na jeho odstránenie. Podnikateľ bude zároveň poučený o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy. Pokiaľ by podnikateľ pokračoval v protiprávnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia pristúpi k riadnemu udeleniu pokuty podľa závažnosti konania.

Upozornenie:

Zákon o ochrane spotrebiteľa rozlišuje menej závažným a menej závažným porušením ustanovení tohto právneho predpisu, rozdiel v oboch menovaných konaniach však bližšie nešpecifikuje. Z tohto vyplýva, že bude záležať na rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie s ohľadom na okolností konkrétneho prípadu, či vyhodnotí konanie podnikateľa ako závažné alebo menej závažné.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahzákon o ochrane spotrebiteľa

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Prevádzka

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X