Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aké zmeny pripravuje ministerstvo financií v zákone o dani z príjmov a zákone o DPH od 15. 11. 2021?

daň z pridanej hodnoty
daň z pridanej hodnoty Foto: Getty Images
14. júla 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Okrem samotného daňového poriadku sa touto novelou má upraviť aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 15. 11. 2021 a v prípade niektorých ustanovení od 1. 1. 2022.

Novela zákona o dani z príjmov

Návrh zákona obsahuje legislatívnu úpravu výšky úhrady, ktorú je daňovník povinný zaplatiť spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia vo väzbe na index daňovej spoľahlivosti. V prípade žiadosti o vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy ocenenia a v prípade žiadosti o vydanie rozhodnutia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia správcom dane sa daňovníkovi podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z., ktorý je v čase podania žiadosti na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za vysoko spoľahlivého, znižuje zákonná úhrada na polovicu.

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane a bol povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac a tento nepodal, bude môcť dodatočne splniť túto povinnosť do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu bez uloženia sankcie.

Z dôvodu zabezpečenia riadnej technickej funkcionality finančnej správy sa posunie registrácia daňovníkov z úradnej moci od 1. 1. 2023. Ustanovenia § 49a ods. 1 až 8 sa prvýkrát uplatnia v zdaňovacom období, ktoré sa začne najskôr 1. 1. 2023.

Ustanovenia § 49a ods. 9 až 11 týkajúce sa oznamovacej povinnosti v súvislosti so zavedenými pravidlami pre reverzný hybridný subjekt sa použijú už v zdaňovacom období, ktoré začne najskôr 1. 1. 2022.

Po prvý krát bude možné uplatniť zníženú výšku úhrady za žiadosti o vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy ocenenia alebo žiadosti o vydanie rozhodnutia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia pre vysoko spoľahlivých daňovníkov podľa indexu daňovej spoľahlivosti po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.

Prvýkrát správca dane neuloží sankciu za nepodanie resp. oneskorené podanie prehľadu zamestnávateľovi, ktorý má povinnosť podať prehľad za kalendárny mesiac december 2021 a tento nepodá v zákonnej lehote t. j. do konca mesiaca január 2022 vtedy, ak si túto povinnosť zamestnávateľ splní najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu, t. j. najneskôr do 5. februára 2022.

Z prílohy 2 zákona sa vypúšťa odkaz na Smernicu Rady 2008/7/ES z 12. februára 2008 o nepriamych daniach z navyšovania kapitálu. Daná smernica je z pohľadu zákona o dani z príjmov aj vzhľadom na neexistenciu úpravu zdanenia kapitálových vkladov do kapitálových spoločností v právnom poriadku SR irelevantná.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Registračná povinnosť

V § 4 sa pri povinnej registrácii pre daň podľa odseku 1, dobrovoľnej registrácii pre daň podľa odseku 2, rovnako pri registrácii zdaniteľnej osoby za platiteľa dane „zo zákona“ podľa odseku 4, vypúšťa v odseku 3 a v odseku 8 povinnosť vydávať osvedčenie o registrácii pre daň. Proti rozhodnutiu o registrácii pre daň, na základe ktorého sa tieto zdaniteľné osoby stávajú platiteľmi dane, nemožno podať odvolanie.

V § 4b sa navrhuje úprava príslušných ustanovení, súvisiaca so zrušením povinnosti vydávať osvedčenie o registrácii pre daň, v prípade zmeny registrácie skupiny v zrušení povinnosti vykonať zmeny v osvedčení o registrácii pre daň. Žiadosť o registráciu skupiny sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu skupiny. Ak zdaniteľné osoby preukážu splnenie podmienok podľa § 4a, daňový úrad zaregistruje skupinu a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Dňom registrácie skupiny sa skupina stáva platiteľom a zaniká platnosť identifikačných čísiel pre daň jednotlivých členov skupiny. Pre skupinu je miestne príslušný daňový úrad, v ktorého územnom obvode má zástupca skupiny sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň.

Členom skupiny sa môže stať aj ďalšia zdaniteľná osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 4a. Žiadosť o zmenu registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny podáva zástupca skupiny. Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky podľa § 4a, daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Účinky zmeny registrácie skupiny nastávajú k prvému dňu tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola žiadosť o zmenu registrácie skupiny podaná. Platnosť identifikačného čísla pre daň člena skupiny, ktorý pristúpil do skupiny zaniká dňom, ktorý predchádza dňu, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny. Práva a povinnosti zdaniteľnej osoby, ktorá pristúpila do skupiny, vyplývajúce zo zákona prechádzajú na skupinu dňom, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny.

Ak sa člen skupiny rozhodne vystúpiť zo skupiny alebo musí vystúpiť zo skupiny z dôvodu neplnenia podmienok podľa § 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny.

Ak je vystupujúcim členom skupiny zástupca skupiny, žiadosť musí obsahovať aj označenie člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny ako nový zástupca skupiny. Daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, proti ktorému nemožno podať odvolanie.

Účinky zmeny registrácie skupiny nastávajú v deň uvedený v rozhodnutí, ktorý nesmie byť neskorší ako 30. deň odo dňa podania žiadosti o zmenu registrácie skupiny. Daňový úrad, ktorý je miestne príslušný pre vystupujúceho člena skupiny, zaregistruje pre daň vystupujúceho člena skupiny nasledujúci deň po dni, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny a pridelí mu identifikačné číslo pre daň. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Práva a povinnosti skupiny vyplývajúce z tohto zákona prechádzajú na zdaniteľnú osobu, ktorá vystúpila zo skupiny, dňom kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny, a to v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté touto zdaniteľnou osobou.

Ak niektorý z členov skupiny zanikne bez likvidácie a na právneho nástupcu prechádza majetok zanikajúceho člena skupiny, zástupca skupiny alebo jeho právny nástupca je povinný bezodkladne podať žiadosť o zmenu registrácie skupiny. Ak je zaniknutým členom skupiny zástupca skupiny, žiadosť musí obsahovať aj označenie člena skupiny, ktorý bol určený členmi skupiny ako nový zástupca skupiny.

Daňový úrad vydá bezodkladne rozhodnutie o zmene registrácie skupiny, ktorého účinky nastávajú ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie. Ak právny nástupca spĺňa podmienky podľa § 4a, proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. Ak právny nástupca nespĺňa podmienky podľa § 4a, prechádzajú práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona z člena skupiny, ktorý zanikol bez likvidácie, na jeho právneho nástupcu v rozsahu, v akom sa vzťahujú na plnenia uskutočnené a prijaté zaniknutým členom skupiny, a to ku dňu zániku člena skupiny bez likvidácie. Daňový úrad právneho nástupcu, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 4a, zaregistruje pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň nasledujúci deň po dni, kedy nastali účinky zmeny registrácie skupiny. Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať odvolanie.

Podľa prechodného ustanovenia § 85kl ods. 1 v prípade, že dôjde ku vzniku skupiny po 31.12.2021 a členmi budú zdaniteľné osoby, ktoré mali vydané osvedčenie o registrácii pre daň ešte pred 31.12.2021, budú tieto osoby povinné osvedčenie o registrácii pre daň odovzdať daňovému úradu do desiatich dní odo dňa registrácie skupiny.

Pri zmene registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny navrhovaný § 4 ods. 5 už taktiež neobsahuje ustanovenia týkajúce sa zániku platnosti osvedčenia o registrácii pre daň pristupujúceho člena skupiny. Zároveň, ak ide o člena skupiny, ktorý k 31.12.2021 mal vydané osvedčenie o registrácii pre daň a po 31.12.2021 pristúpi do skupiny, bude povinný odovzdať podľa § 85kl ods. 2 vydané osvedčenie o registrácii daňovému úradu.

Pri registrácii osôb podľa § 7a § 7a sa nebude vydávať osvedčenie o registrácii pre daň. Taktiež sa navrhuje, aby v prípade kladného rozhodnutia o registrácii pre daň podľa týchto ustanovení nebolo možné podať odvolanie.

Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa

V § 6 sa navrhuje ustanoviť povinnosť platiteľovi dane oznámiť  finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré bude využívať na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane.

Platiteľ je povinný oznámiť Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky každý vlastný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý bude používať na podnikanie, ktoré je predmetom dane podľa § 2, a to bezodkladne odo dňa, kedy sa stal platiteľom dane alebo odo dňa, kedy si takýto bankový účet zriadil.

Ak okrem tohto bankového účtu chce platiteľ používať aj iný bankový účet, je povinný tento účet oznámiť finančnému riaditeľstvu predtým, ako ho začne používať na podnikanie.

Platiteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu, doplnenie alebo zrušenie týkajúce sa bankového účtu a to bezodkladne odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala.

Táto povinnosť sa nevzťahuje na platiteľa, ktorý je poskytovateľom platobných služieb, ak ide o iný ako platobný účet určený na zúčtovanie platobných operácií vedený pre tohto poskytovateľa platobných služieb.

Oznámenie platiteľ podá na tlačive, ktorého vzor určí a uverejní finančné riaditeľstvo na webovom sídle Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, prostredníctvom elektronickej podateľne podľa osobitného predpisu.

Finančné riaditeľstvo zverejní na webovom sídle finančného riaditeľstva aktualizovaný zoznam bankových účtov platiteľa.

Ak platiteľ oznámi finančnému riaditeľstvu účet vedený u poskytovateľa platobných služieb alebo u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, ktorý patrí inej osobe, považuje sa tento účet na účely tohto zákona za bankový účet. Platiteľ je povinný súčasne oznámiť meno a priezvisko alebo obchodné meno alebo názov osoby, ktorej tento bankový účet patrí. Osoba, ktorej tento bankový účet patrí, je spoločne a nerozdielne zodpovedná za daň z dodania tovaru alebo služby uvedenú na faktúre, ak dodávateľ túto daň alebo jej časť neuhradil v lehote splatnosti a protihodnota za toto plnenie alebo jej časť bola zaplatená na tento bankový účet.

Ak platiteľ na tlačive uvedie nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur. Pri určení výšky pokuty prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Zmena registrácie platiteľa

Namiesto vykonania zmien v osvedčení o registrácii pre daň v prípade, že dôjde ku skutočnosti vedúcej k zmene registrácie podľa § 6a ods. 1 a 2, daňový úrad vydá nové rozhodnutie, proti ktorému nebude možné podať odvolanie. Zdaniteľná osoba, ktorá bola zaregistrovaná pre daň podľa § 4 alebo § 5 do 31. decembra 2021, u ktorej dôjde po 31.12.2021 ku skutočnosti, na základe ktorej dôjde k zmene registrácie podľa § 6a, je povinná spolu s oznámením podľa § 6a ods. 1 alebo ods. 2 odovzdať daňovému úradu aj osvedčenie o registrácii pre daň.

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

V súvislosti s prijatím smernice Rady (EÚ) 2019/2235, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty a smernica 2008/118/ES o všeobecnom systéme spotrebných daní, pokiaľ ide o obranné úsilie v rámci Únie, sa navrhuje považovať za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu aj pridelenie tovaru ozbrojeným silám členského štátu podieľajúcemu sa na obrannom úsilí, vynakladanom na účely vykonávania spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.
Súčasne sa v súlade s pravidlami stanovenými smernicou 2019/2235 navrhuje oslobodiť:

  • dodanie tovarov alebo služieb pre ozbrojené sily členského štátu v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, určené na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, za podmienky, že k spotrebe týchto tovarov alebo služieb nedôjde v tuzemsku, ale v inom členskom štáte. Členský štát určenia zároveň musí byť odlišný od členského štátu, o ktorého ozbrojené sily sa jedná. Podmienkou priznania oslobodenia od dane je preukázanie potvrdenia podľa § 43 ods. 7 zákona o DPH, ktorého vzor je ustanovený v čl. 51 Vykonávacieho nariadenia 282/2001, a ktoré si platiteľ dane poskytujúci oslobodenie od dane je povinný uchovať,
  • nadobudnutie tovaru z iného členského štátu v prípade, že ide o tovar dovezený ozbrojenými silami iného členského štátu, určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie,
  • dovoz tovaru ozbrojenými silami iného členského štátu, určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú, v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie.

V prípade dodávok tovarov alebo služieb ozbrojeným silám iného členského štátu, určeného na použitie týmito ozbrojenými silami alebo civilnými zamestnancami, ktorí ich sprevádzajú v tuzemsku, v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky Európskej únie, sa navrhuje nerealizovať priame oslobodenie od dane, ale sa navrhuje toto oslobodenie realizovať formou vrátenia dane, tak ako to umožňuje čl. 151 ods. 2 smernice Rady 2006/112/ES, a ako sa už uplatňuje pri dodávkach pre ozbrojené sily štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy. Vrátenie dane by sa v žiadnom prípade nemalo vzťahovať na tovar alebo služby, ktoré ozbrojené sily nadobudnú na vlastné použitie, prípadne na úlohy, ak tieto nie sú priamo spojené s obranným úsilím. Rovnako sa nevracia daň pri nákupoch tovarov alebo služieb civilnými zamestnancami, ktorí sprevádzajú ozbrojené sily, pokiaľ ide o ich použitie na úlohy nesúvisiace s obranným úsilím, alebo na ich vlastné použitie.

Základ dane pri dodaní tovaru a služby

Z dôvodu právnej istoty sa do § 22 ods. 3 navrhuje doplniť, že pri dodaní nápoja v zálohovanom jednorazovom obale na nápoje (napr. PET fľaše alebo plechovky) sa v celom distribučnom reťazci nezahŕňa do základu dane suma zálohu za tento obal.

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Navrhuje sa precizovať nárok platiteľa na výšku opravy opravenej odpočítanej dane. Ak napríklad platiteľ vykonal pôvodné odpočítanie dane pomerne podľa § 50 zákona o DPH, je povinný uplatňovaný nárok na opätovné odpočítanie dane krátiť o koeficient, ktorý použil pri prvotnom odpočítaní dane.

V prípade investičného majetku, ak platiteľ vykonal jednu alebo viac úprav odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d, je potrebné, aby zohľadnil vykonané úpravy odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d aj pri oprave opravenej odpočítanej dane. V tejto súvislosti je potrebné zobrať do úvahy vykonané úpravy odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d nielen pred opravou odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1, ale aj po oprave odpočítanej dane (ak platiteľ opravoval odpočítanú daň z dôvodu, že čiastočne nezaplatil svojmu dodávateľovi).

Navrhuje sa legislatívne upraviť situácia, kedy nedošlo k zaplateniu (ani čiastočnému) za plnenie, ktoré je v zmysle § 54 ods. 2 zákona o DPH investičným majetkom, a dodávateľ po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky pristúpil k oprave základu dane podľa § 25a, na základe čoho bol platiteľ (odberateľ) povinný opraviť odpočítanú daň, pričom v období od vykonania opravy odpočítanej dane do vykonania opravy opravenej odpočítanej dane z dôvodu následnej úplnej alebo čiastočnej úhrady protihodnoty došlo k zmene účelu alebo rozsahu použitia investičného majetku takým spôsobom, že ak by nedošlo k vráteniu celej odpočítanej dane, bolo by nevyhnutné vykonať úpravu odpočítanej dane.

V tomto prípade bude platiteľ (odberateľ) pri vykonaní opravy opravenej odpočítanej dane z dôvodu následnej úplnej alebo čiastočnej úhrady protihodnoty povinný zohľadniť aj tieto hore uvedené zmeny účelu a rozsahu použitia majetku.

Navrhuje sa spresniť, že ak po oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods.1 alebo oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 2 pri investičnom majetku podľa § 54 ods. 2 bude platiteľ povinný vykonať úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny a/alebo rozsahu použitia tohto investičného majetku, zohľadní tieto opravy pri výpočte dodatočne odpočítateľnej alebo dodatočne neodpočítateľnej dane.

Osobitná úprava uplatňovania dane

V § 68 ods. 4 sa navrhuje upraviť, aby sa písomnosti osobám uplatňujúcim osobitné úpravy doručovali vždy elektronickými prostriedkami bez ohľadu na to, či pôjde o napr. daňový úrad, alebo odvolací orgán. Písomnosti sa budú týmto zdaniteľným osobám doručovať vždy na elektronickú adresu, ktorá sa uvedie v oznámení pri začatí činnosti.

Ak daňový úrad zdaniteľnej osobe, prípadne sprostredkovateľovi, oznamuje rozhodnutím povolenie uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68a, § 68b alebo § 68c zákona o DPH na základe jej (slobodného a dobrovoľného) oznámenia o úmysle uplatňovať niektorú z týchto osobitných úprav, vylučuje sa možnosť podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Ak v čase zrušenia povolenia na uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68b zákona zdaniteľná osoba používa pridelené IČ DPH iba na uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68b zákona o DPH, navrhuje sa, aby pri zrušení povolenia na uplatňovanie tejto úpravy došlo k zániku platnosti identifikačného čísla pre daň prideleného pre účely uplatňovania tejto úpravy.

Zdaniteľná osoba, ktorá bude identifikovaná pre uplatňovanie tejto osobitnej úpravy, má povinnosť ju uplatňovať na všetky tovary vymedzené v § 68 písm. c) zákona o DPH dovezené z územia tretích štátov, bez ohľadu na to, či je tovar dovezený do tuzemska alebo na územie iného členského štátu.

V § 68ca sa navrhuje ustanoviť rôzne povinnosti pre osoby uplatňujúce osobitné úpravy podľa zákona (alebo len niektorú z nich), alebo podľa podobných ustanovení zákona platného v inom členskom štáte, za podmienky, že členským štátom spotreby je Slovenská republika. Ide o vysporiadanie povinností týchto osôb vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, pričom na zánik práva vyrubiť daň sa uplatnia lehoty podľa daňového poriadku. Ak tieto osoby nepodali daňové priznanie vôbec a uplynuli viac ako tri roky odo dňa uplynutia pôvodnej lehoty na jeho podanie, tieto osoby si majú oneskorene splniť túto povinnosť podaním osobitného tlačiva elektronickými prostriedkami do 30 dní odo dňa zistenia tejto skutočnosti.

V osobitnom tlačive, ktoré sa považuje za oneskorene podané riadne daňové priznanie, sa uvedie zdaňovacie obdobie, za ktoré sa pôvodné daňové priznanie malo podať a zároveň všetky údaje potrebné pre výpočet celkovej splatnej dane. Podobne sa navrhuje upraviť aj situácia, kedy daňové priznanie síce podané bolo, ale Slovenská republika v ňom nebola uvedená ako členský štát spotreby a zároveň od lehoty na podanie pôvodného daňového priznania uplynuli viac ako tri roky. V takomto prípade sa osobitné tlačivo podané elektronickými prostriedkami považuje za dodatočné daňové priznanie, čo vyvoláva právne následky podľa daňového poriadku; v tomto prípade sa v osobitnom tlačive uvedie odkaz na zdaňovacie obdobie, ktorého údaje sa opravujú a suma dane vyplývajúca z opravy.

Identické povinnosti má určená osoba v prípade, ak zistí, že daň v pôvodnom daňovom priznaní, ak od uplynutia pôvodnej lehoty na jeho podanie uplynuli viac ako tri roky, konečnom daňovom priznaní, alebo v daňových priznaniach podaných pred konečným daňovým priznaním mala byť vyššia. Aj v týchto prípadoch sa osobitné tlačivo považuje za dodatočné daňové priznanie. S výnimkou situácie, kedy daň uvedená v podanom daňovom priznaní mala byť nižšia, sa navrhuje pre dané osoby vysporiadať tieto svoje finančné záväzky voči daňovému úradu do 30 dní odo dňa ich zistenia.

Navrhuje sa ustanoviť nová skutočnosť, ktorá v súvislosti s uplatnením inštitútu ručenia za daň bude zakladať domnienku o tom, že platiteľ dane, ktorý je alebo bude príjemcom zdaniteľného plnenia od iného platiteľa dane v tuzemsku, v čase vzniku daňovej povinnosti z dodaného tovaru alebo služby, resp. z prijatia platby pred ich dodaním, vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane nebude z tohto zdaniteľného obchodu dodávateľom zaplatená.

Ručenie za daň bude možné uplatniť v prípade, ak protihodnota za dodanie tovaru alebo služby síce bude uhradená na účet dodávateľa, avšak tento nebude zverejnený v zozname bankových účtov oznámených dodávateľom finančnej správe. Ak ide o platiteľov, ktorí sú poskytovateľmi platobných služieb, títo nemajú povinnosť oznamovať účty, ktoré sú určené na zúčtovanie platobných operácií, a preto v prípade, ak je protihodnota za nimi poskytované finančné služby zúčtovaná na takýto účet, prípadné uplatnenie inštitútu ručenia za daň nezaplatenú poskytovateľom finančnej služby, ktorá nie je oslobodená od dane podľa § 39, nebude možné.

Ručenie za daň sa však bude môcť uplatniť v prípade, ak protihodnota bude uhradená na bankový účet inej osoby (ktorá nie je dodávateľom tovaru alebo služby) bez ohľadu na to, či je tento účet zverejnený v zozname oznámených bankových účtov. Naopak, ručenie za daň sa neuplatní, ak protihodnota bude uhradená na bankový účet, ktorý patrí inej osobe, avšak dodávateľ ho podľa navrhovaného § 6 ods. 7 prehlásil za vlastný.

Daňový zástupca

V § 69a ods. 3 a ods. 8 sa navrhuje zrušiť vydávanie a odnímanie osobitného osvedčenia o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň pre daňových zástupcov pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona o DPH. Súčasne sa navrhuje vylúčiť možnosť podania odvolania proti rozhodnutiu, ktorým daňový úrad zrušil zástupcovi osobitné identifikačné číslo pre daň na základe jeho žiadosti.

V § 69aa ods. 6, ods. 13 a ods. 14 sa navrhuje zrušiť vydávanie a odnímanie osobitného osvedčenia o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň pre daňových zástupcov pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu podľa § 69aa zákona o DPH.

Osobitný spôsob úhrady dane

Navrhuje sa ustanoviť osobitný spôsob úhrady dane z dodania tovaru alebo služby uskutočneného platiteľom dane v tuzemsku, v cene ktorého bola dodávateľom uplatnená daň. Cieľom tohto opatrenia je umožniť vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, ktorý je odberateľom a ktorý v čase vzniku daňovej povinnosti na základe niektorej zo skutočností uvedených v § 69 ods. 14 vedieť mal alebo vedieť mohol, že jeho dodávateľ daň uvedenú na faktúre o dodaní alebo o prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Podstata tohto osobitného spôsobu zaplatenia dane spočíva v tom, že daň uvedenú na faktúre nezaplatí odberateľ v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi (čo predstavuje štandardný mechanizmus DPH), ale dodávateľom fakturovanú sumu pri jej úhrade rozdelí tak, že dodávateľovi zaplatí len základ dane a samotnú sumu dane zaplatí na osobný účet daňovníka (ďalej len „OÚD“), ktorý je vedený správcom dane pre dodávateľa.

Uvedenú platbu bude odberateľ povinný označiť podľa osobitného predpisu (vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov) tak, akoby ju platil sám dodávateľ. Tento spôsob úhrady dane však bude u odberateľa možný len do momentu doručenia rozhodnutia, ktorým mu daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi uložil povinnosť zaplatiť nezaplatenú daň za dodávateľa (rozhodnutie o ručení).

Ak odberateľ zaplatí daň z dodania za dodávateľa, ktorý si v lehote splatnosti splnil svoje platobné povinnosti, daň zaplatená odberateľom sa podľa navrhovaného § 69c ods. 3 stáva daňovým preplatkom dodávateľa. Odberateľ však v tomto prípade nebude mať možnosť požiadať o jeho preúčtovanie, nakoľko za normálnych okolností by túto daň zaplatil v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi.

Navrhovaný § 69c ods. 4 upravuje situácie, kedy dodávateľ nezaplatí daň uvedenú na faktúre v lehote splatnosti podľa § 78 zákona o DPH, pričom odberateľ využije možnosť vyhnúť sa ručeniu a túto daň zaplatí na OÚD dodávateľa. V tomto prípade sa odberateľom zaplatená daň použije na úhradu daňového nedoplatku dodávateľa za dotknuté zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla predmetná daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby, resp. z prijatej platby pred ich dodaním. Ak odberateľom zaplatená daň prevyšuje celkovú splatnú daň, ktorú mal dodávateľ zaplatiť za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť z tohto dodania, tento kladný rozdiel bude taktiež predstavovať preplatok dodávateľa. Z rovnakých dôvodov ako v navrhovanom § 69c ods. 3 sa aj v tomto prípade eliminuje možnosť odberateľa požadovať preúčtovanie preplatku podľa príslušného ustanovenia daňového poriadku.

V prípade, že sa preplatok, ktorý vznikne podľa navrhovaného § 69c ods. 3 alebo ods. 4 nepoužije podľa § 55 ods. 6 a 7 alebo podľa § 79 ods. 10 daňového poriadku, môže dodávateľ požiadať o jeho vrátenie v súlade s postupom stanoveným v § 79 daňového poriadku. Ak však daňový úrad bude mať za to, že je potrebné predmetné zdaňovacie obdobie skontrolovať a začne daňovú kontrolu v lehote na vrátenie preplatku podľa § 79 ods. 2 daňového poriadku, vráti preplatok v ním zistenej výške do desiatich dní odo dňa jej skončenia, ak sa daňovou kontrolou nezistí rozdiel vo výške preplatku. V prípade, že sa daňovou kontrolou rozdiel vo výške preplatku zistí, daňový úrad vráti preplatok do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydanom vo vyrubovacom konaní, a to na niektorý z bankových účtov, ktorý dodávateľ oznámil podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo § 85kk.

Pred vrátením preplatku po skončení daňovej kontroly však daňový úrad opäť preskúma, či je možné použiť preplatok spôsobom podľa daňového poriadku (z dôvodu vzniknutého daňového nedoplatku, daňovej pohľadávky a pod.) a ak áno, použije sa preplatok prioritne na úhradu tejto sumy.

Daňové priznanie

V nadväznosti na navrhovanú povinnosť oznámenia bankového účtu sa navrhuje, aby daňový úrad po skončení daňovej kontroly zápornej sumy dane, ktorú platiteľ dane vykázal za obdobie v ktorom mal byť platiteľom, vrátil daň vo výške ním zistenej na bankový účet, ktorý platiteľ dane oznámil.

Nadmerný odpočet

Navrhuje sa ustanoviť, aby daňový úrad vrátil nadmerný odpočet alebo jeho časť len na niektorý z bankových účtov, ktorý mu platiteľ dane oznámil. V prípade, že si platiteľ túto povinnosť nesplnil, daňový úrad vráti nadmerný odpočet do desiatich dní odo dňa oznámenia bankového účtu.

Prechodné ustanovenia

Zdaniteľná osoba, ktorá je k 15. novembru 2021 platiteľom, je povinná do 30. novembra 2021 oznámiť finančnému riaditeľstvu spôsobom podľa § 6 ods. 5 každý bankový účet, ktorý používa na podnikanie; to neplatí, ak ide o iný ako platobný účet určený na zúčtovanie platobných operácii vedený pre poskytovateľa platobných služieb.

Ustanovenie § 4b ods. 2 štvrtej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije pri registrácii skupiny po 31. decembri 2021, ktorej členovia boli zaregistrovaní pre daň pred 1. januárom 2022.

Ustanovenie § 4b ods. 5 piatej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na žiadosť o zmenu registrácie skupiny podanú po 31. decembri 2021, ktorej pristupujúci člen bol zaregistrovaný pre daň pred 1. januárom 2022.

Ak po 31. decembri 2021 nastala skutočnosť, na základe ktorej došlo k zmene registrácie platiteľa podľa § 6a, je zdaniteľná osoba, ktorá bola zaregistrovaná pre daň podľa § 4 alebo podľa § 5 pred 1. januárom 2022, povinná spolu s oznámením podľa § 6a ods. 1 alebo ods. 2 odovzdať daňovému úradu aj osvedčenie o registrácii pre daň.
Ustanovenie § 81 ods. 4 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na zrušenie registrácie pre daň platiteľa, ktorý bol zaregistrovaný pre daň pred 1. januárom 2022.
Ustanovenie § 81a ods. 3 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na zrušenie registrácie skupiny, ktorá bola zaregistrovaná pre daň pred 1. januárom 2022.
Ustanovenie § 82 ods. 3 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije na zrušenie registrácie pre daň osoby, ktorá bola zaregistrovaná pre daň pred 1. januárom 2022.
Ustanovenie § 83 ods. 1 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa vzťahuje na dodatok v osvedčení o registrácii pre daň vyznačený pred 1. januárom 2022.
Ustanovenie § 83 ods. 3 poslednej vety v znení účinnom do 31. decembra 2021 sa použije, ak došlo k úmrtiu platiteľa, ktorý bol zaregistrovaný pre daň pred 1. januárom 2022.

 

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dphministerstvo financií SRrok 2021spravodajstvozákon o dani z príjmov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X