Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké zmeny pripravuje ministerstvo financií v zákone o dani z príjmov a zákone o DPH od 15. 11. 2021?

daň z pridanej hodnoty
daň z pridanej hodnoty Foto: Getty Images
4. mája 2021 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Okrem samotného daňového poriadku sa touto novelou má upraviť aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 15. 11. 2021 a v prípade niektorých ustanovení od 1. 1. 2022.

Novela zákona o dani z príjmov

Návrh zákona obsahuje legislatívnu úpravu výšky úhrady, ktorú je daňovník povinný zaplatiť spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy ocenenia vo väzbe na index daňovej spoľahlivosti. V prípade žiadosti o vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy ocenenia a v prípade žiadosti o vydanie rozhodnutia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia správcom dane sa daňovníkovi podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z., ktorý je v čase podania žiadosti na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za vysoko spoľahlivého, znižuje zákonná úhrada na polovicu. Zámerom  tohto návrhu zákona je zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku a motivovať firmy k dobrovoľnému plneniu daňových povinností.

Navrhovanou legislatívnou úpravou sa tiež umožní zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane a bol povinný podať prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky za uplynulý kalendárny mesiac a tento nepodal, dodatočné splnenie tejto povinnosti v lehote najneskôr 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu bez uloženia sankcie.

Po prvý krát bude možné uplatniť zníženú výšku úhrady za žiadosti o vydanie rozhodnutia o jednostrannom odsúhlasení použitia metódy ocenenia alebo žiadosti o vydanie rozhodnutia na základe uplatnenia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia pre vysoko spoľahlivých daňovníkov podľa indexu daňovej spoľahlivosti po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti.

Prvýkrát správca dane neuloží sankciu za nepodanie resp. oneskorené podanie prehľadu zamestnávateľovi, ktorý má povinnosť podať prehľad za kalendárny mesiac december 2021 a tento nepodá  v zákonnej lehote t.j. do konca mesiaca január 2022 vtedy, ak si túto povinnosť zamestnávateľ splní najneskôr do 5 dní po uplynutí zákonnej lehoty na podanie prehľadu, t.j. najneskôr do 5. februára 2022.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Registračná povinnosť

V § 4 sa pri povinnej registrácii pre daň podľa odseku 1, dobrovoľnej registrácii pre daň podľa odseku 2, rovnako pri registrácii zdaniteľnej osoby za platiteľa dane „zo zákona“ podľa odseku 4, vypúšťa v odseku 3 a v odseku 8 povinnosť vydávať osvedčenie o registrácii pre daň. Proti rozhodnutiu o registrácii pre daň, na základe ktorého sa tieto zdaniteľné osoby stávajú platiteľmi dane, nemožno podať odvolanie.

V § 4b sa pri registrácii skupiny navrhuje nevydávať osvedčenie o registrácii pre daň. Podľa prechodného ustanovenia v prípade, že dôjde ku vzniku skupiny po 31.12.2021 a členmi budú zdaniteľné osoby, ktoré mali vydané osvedčenie o registrácii pre daň ešte pred 31.12.2021, budú tieto osoby povinné osvedčenie o registrácii pre daň odovzdať daňovému úradu do 10 dní odo dňa registrácie skupiny.

Pri zmene registrácie skupiny z dôvodu pristúpenia ďalšieho člena do skupiny sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa zániku platnosti osvedčenia o registrácii pre daň pristupujúceho člena skupiny. Zároveň ak ide o člena skupiny, ktorý k 31.12.2021 mal vydané osvedčenie o registrácii pre daň a po 31.12.2021 pristúpi do skupiny, bude povinný odovzdať vydané osvedčenie o registrácii daňovému úradu.

Pri zmene registrácie skupiny z dôvodu vystúpenia člena skupiny sa vystupujúcemu členovi skupiny osvedčenie o registrácii pre daň nevydá. Taktiež, pri zmene registrácie skupiny z dôvodu, že právny nástupca zanikajúceho člena skupiny nespĺňa podmienky pre skupinovú registráciu, sa tomuto právnemu nástupcovi osvedčenie o registrácii pre daň vydávať nebude. Tieto osvedčenia budú nahradené štandardným  rozhodnutím o registrácii pre daň, pričom sa navrhuje, aby sa proti nim nebolo možné odvolať.

Navrhuje sa, aby sa zahraničná osoba stala platiteľom dane dňom uvedeným v rozhodnutí o registrácii pre daň, pričom sa jej osvedčenie o registrácii pre daň vydávať nebude. Ak zahraničnú osobu Daňový úrad Bratislava zaregistruje, proti tomuto rozhodnutiu o registrácii nebude možné podať odvolanie.

Osobitná oznamovacia povinnosť platiteľa

V § 6 sa navrhuje ustanoviť povinnosť platiteľovi dane oznámiť  finančnému riaditeľstvu čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré bude využívať na príjem a odosielanie platieb za dodanie tovarov a služieb, ktoré sú predmetom dane. Táto povinnosť sa vzťahuje tak k bankovým účtom, ktoré finančnej správe oznámili dotknutí poskytovatelia platobných služieb podľa § 26 ods. 3 daňového poriadku, ako aj k iným účtom (napr. ktoré sú vedené u zahraničných poskytovateľov platobných služieb a ktoré oznámené neboli).

Platiteľ dane je povinný čísla bankových účtov oznámiť bezodkladne odo dňa, keď sa stal platiteľom dane alebo bezodkladne odo dňa, kedy si takýto účet zriadil potom, ako bol daňovým úradom zaregistrovaný ako platiteľ dane. Pokiaľ ide o zdaniteľné osoby, ktoré sú platiteľmi k 15. novembru  2021, z ustanovenia vyplýva, že títo sú povinní oznámiť všetky účty, ktoré majú zriadené a využívajú ich na podnikanie podliehajúce DPH, do 30.  novembra 2021.

Nakoľko sa predpokladá, že platitelia dane môžu mať zriadených viacero bankových účtov a  niektoré z nich pôvodne neplánovali využívať na účely podnikania podliehajúcemu DPH, navrhuje sa, že ak dôjde k zmene ich  rozhodnutia, a budú chcieť na podnikanie využívať aj iné účty, ako tie ktoré oznámili, tak ich budú musieť oznámiť finančnému riaditeľstvu ešte pred ich použitím na účely podnikania podliehajúcemu DPH.

Súčasne sa navrhuje, aby bola bezodkladne oznámená aj každá zmena, doplnenie alebo zrušenie oznámených bankových účtov.

Ďalej sa navrhuje, aby všetky tieto oznámenia platitelia vykonali na tlačive, ktoré im bude sprístupnené v elektronickej podateľni. Nakoľko už v súčasnosti finančná správa disponuje číslami podnikateľských bankových účtov, ktoré jej boli oznámené dotknutými poskytovateľmi platobných služieb, zabezpečí platiteľom predvyplnenie tlačiva o všetky jej známe čísla bankových účtov a platiteľ si už z nich iba zvolí konkrétne bankové účty pre účely splnenia osobitnej oznamovacej povinnosti oznámenia alebo doplní iné čísla bankových účtov, o ktorých finančná správa nemá vedomosť (napríklad bankové účty vedené v zahraničí).

Zmena registrácie platiteľa

Namiesto vykonania zmien v osvedčení o registrácii pre daň v prípade, že dôjde ku skutočnosti vedúcej k zmene registrácie podľa § 6a ods. 1 a 2, Daňový úrad vydá nové rozhodnutie, proti ktorému nebude možné podať odvolanie. Zdaniteľná osoba, ktorá bola zaregistrovaná pre daň podľa § 4 alebo § 5 do 31. decembra 2021, u ktorej dôjde po 31.12.2021 ku skutočnosti, na základe ktorej dôjde k zmene registrácie podľa § 6a, je povinná spolu s oznámením podľa § 6a ods. 1 alebo ods. 2 odovzdať daňovému úradu aj osvedčenie o registrácii pre daň.

Pri registrácii osôb podľa § 7a § 7a sa nebude vydávať osvedčenie o registrácii pre daň. Taktiež sa navrhuje, aby v prípade kladného rozhodnutia o registrácii pre daň podľa týchto ustanovení nebolo možné podať odvolanie.

Oprava odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke

Navrhuje sa precizovať nárok platiteľa na výšku opravy opravenej odpočítanej dane. Ak napríklad platiteľ vykonal pôvodné odpočítanie dane pomerne podľa § 50 zákona o DPH, je povinný uplatňovaný nárok na opätovné odpočítanie dane krátiť o koeficient, ktorý použil pri prvotnom odpočítaní dane. V prípade investičného majetku, ak platiteľ vykonal jednu alebo viac úprav odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d, je potrebné, aby zohľadnil vykonané úpravy odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d aj pri oprave opravenej odpočítanej dane. V tejto súvislosti je potrebné zobrať do úvahy vykonané úpravy odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d nielen pred opravou odpočítanej dane podľa § 53b ods. 1, ale aj po oprave odpočítanej dane (ak platiteľ opravoval odpočítanú daň z dôvodu, že čiastočne nezaplatil svojmu dodávateľovi).

Navrhuje sa legislatívne upraviť situácia, kedy nedošlo k zaplateniu (ani čiastočnému) za plnenie, ktoré je v zmysle § 54 ods. 2 zákona o DPH investičným majetkom, a dodávateľ po vzniku nevymožiteľnej pohľadávky pristúpil k oprave základu dane podľa § 25a, na základe čoho bol platiteľ (odberateľ) povinný opraviť odpočítanú daň, pričom v období od vykonania opravy odpočítanej dane do vykonania opravy opravenej odpočítanej dane z dôvodu následnej úplnej alebo čiastočnej úhrady protihodnoty došlo k zmene účelu alebo rozsahu použitia investičného majetku takým spôsobom, že ak by nedošlo k vráteniu celej odpočítanej dane, bolo by nevyhnutné vykonať úpravu odpočítanej dane. V tomto prípade bude platiteľ (odberateľ) pri vykonaní opravy opravenej odpočítanej dane z dôvodu následnej úplnej alebo čiastočnej úhrady protihodnoty povinný zohľadniť aj tieto hore uvedené zmeny účelu a rozsahu použitia majetku.

Navrhuje sa spresniť, že ak po oprave odpočítanej dane podľa § 53b ods.1 alebo oprave opravenej odpočítanej dane podľa § 53b ods. 2 pri investičnom majetku podľa § 54 ods. 2 bude platiteľ povinný vykonať úpravu odpočítanej dane z dôvodu zmeny a/alebo rozsahu použitia tohto investičného majetku, zohľadní tieto opravy pri výpočte dodatočne odpočítateľnej alebo dodatočne neodpočítateľnej dane.

Osobitná úprava uplatňovania dane

Ak daňový úrad zdaniteľnej osobe, prípadne sprostredkovateľovi, oznamuje rozhodnutím povolenie uplatňovať osobitnú úpravu podľa § 68a, § 68b alebo § 68c zákona o DPH na základe jej (slobodného a dobrovoľného) oznámenia o úmysle uplatňovať niektorú z týchto osobitných úprav, vylučuje sa možnosť podať odvolanie proti tomuto rozhodnutiu.

Ak v čase zrušenia povolenia na uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68b zákona zdaniteľná osoba používa pridelené IČ DPH iba na uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68b zákona o DPH, navrhuje sa jej toto identifikačné číslo pri zrušení povolenia odňať.

Zdaniteľná osoba, ktorá bude identifikovaná pre uplatňovanie tejto osobitnej úpravy, má povinnosť ju uplatňovať na všetky tovary vymedzené v § 68 písm. c) zákona o DPH dovezené z územia tretích štátov, bez ohľadu na to, či je tovar dovezený do tuzemska alebo na územie iného členského štátu.

Osoby povinné platiť daň správcovi dane

Navrhuje sa ustanoviť nová skutočnosť, ktorá v súvislosti s uplatnením inštitútu ručenia za daň bude zakladať domnienku o tom, že platiteľ dane, ktorý je alebo bude príjemcom zdaniteľného plnenia od iného platiteľa dane v tuzemsku, v čase vzniku daňovej povinnosti z dodaného tovaru alebo služby, resp. z prijatia platby pred ich dodaním, vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane nebude z tohto zdaniteľného obchodu dodávateľom zaplatená.

Ručenie za daň bude možné uplatniť v prípade, ak protihodnota za dodanie tovaru alebo služby síce bude uhradená na účet dodávateľa, avšak tento nebude zverejnený v zozname bankových účtov platiteľa (dodávateľa). Rovnako sa ručenie za daň môže uplatniť v prípade, ak protihodnota bude uhradená na bankový účet inej osoby alebo akéhokoľvek iného platiteľa (ktorý nie je dodávateľom tovaru alebo služby) bez ohľadu na to, či je tento účet zverejnený v zozname bankových účtov platiteľa.

V § 69a ods. 3 a ods. 8 sa navrhuje zrušiť vydávanie a odnímanie osobitného osvedčenia o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň pre daňových zástupcov pri dovoze tovaru podľa § 69a zákona o DPH.

V § 69aa ods. 6, ods. 13 a ods. 14 sa navrhuje zrušiť vydávanie a odnímanie osobitného osvedčenia o pridelení osobitného identifikačného čísla pre daň pre daňových zástupcov pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu podľa § 69aa zákona o DPH.

Osobitný spôsob úhrady dane

Navrhuje sa ustanoviť osobitný spôsob úhrady dane z dodania tovaru alebo služby uskutočneného platiteľom dane v tuzemsku, v cene ktorého bola dodávateľom uplatnená daň. Cieľom tohto opatrenia je  umožniť vyhnúť sa potenciálnemu uplatneniu ručenia za daň voči platiteľovi dane, ktorý je odberateľom a ktorý v čase vzniku daňovej povinnosti na základe niektorej zo skutočností uvedených v § 69 ods. 14 vedieť mal alebo vedieť mohol, že jeho dodávateľ daň uvedenú na faktúre o dodaní alebo o prijatí platby pred dodaním tovaru alebo služby úplne alebo čiastočne nezaplatí.

Podstata tohto osobitného spôsobu zaplatenia dane spočíva v tom, že daň uvedenú na faktúre nezaplatí odberateľ v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi (čo predstavuje štandardný mechanizmus DPH), ale dodávateľom fakturovanú sumu pri jej úhrade rozdelí tak, že dodávateľovi zaplatí len základ dane a samotnú sumu dane  zaplatí na osobný účet daňovníka (ďalej len „OÚD“), ktorý je vedený správcom dane pre dodávateľa. Uvedenú  platbu bude odberateľ povinný označiť podľa osobitného predpisu tak, akoby ju platil sám dodávateľ. Tento spôsob úhrady dane však bude u odberateľa možný len do momentu doručenia rozhodnutia, ktorým mu daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi uložil povinnosť zaplatiť nezaplatenú daň za dodávateľa (rozhodnutie o ručení).

Ak odberateľ zaplatí daň z dodania za dodávateľa, ktorý si v lehote splatnosti splnil svoje platobné povinnosti, daň zaplatená odberateľom sa podľa navrhovaného § 69c ods. 3 stáva daňovým preplatkom dodávateľa. Odberateľ však v tomto prípade nebude mať možnosť požiadať o jeho preúčtovanie, nakoľko za normálnych okolností by túto daň zaplatil v cene zdaniteľného plnenia dodávateľovi.

Navrhovaný § 69c ods. 4 upravuje situácie, kedy dodávateľ nezaplatí daň uvedenú na faktúre v lehote splatnosti podľa § 78 zákona o DPH, pričom odberateľ využije možnosť vyhnúť sa ručeniu a túto daň zaplatí na OÚD dodávateľa. V tomto prípade sa odberateľom zaplatená daň použije na úhradu daňového nedoplatku dodávateľa za dotknuté zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla predmetná daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby, resp. z prijatej platby pred ich dodaním. Ak odberateľom zaplatená daň prevyšuje celkovú splatnú daň, ktorú mal dodávateľ zaplatiť za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť z tohto dodania, tento kladný rozdiel bude taktiež predstavovať preplatok dodávateľa. Z rovnakých dôvodov ako v navrhovanom § 69c ods. 3 sa aj v tomto prípade eliminuje možnosť odberateľa požadovať preúčtovanie preplatku podľa príslušného ustanovenia daňového poriadku.

V prípade, že sa preplatok, ktorý vznikne podľa navrhovaného § 69c ods. 3 alebo ods. 4 nepoužije podľa § 55 ods. 6 a 7 alebo podľa § 79 ods. 10 daňového poriadku, môže dodávateľ požiadať o jeho vrátenie v súlade s postupom stanoveným v § 79 daňového poriadku. Ak však daňový úrad bude mať za to, že je potrebné predmetné zdaňovacie obdobie skontrolovať a začne daňovú kontrolu v lehote na vrátenie preplatku podľa § 79 ods. 2 daňového poriadku, vráti preplatok v ním zistenej výške do desiatich dní odo dňa jej skončenia, ak sa daňovou kontrolou nezistí rozdiel vo výške preplatku. V prípade, že sa daňovou kontrolou rozdiel vo výške preplatku zistí, daňový úrad vráti preplatok do desiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vydanom vo vyrubovacom konaní, a to na niektorý z bankových účtov, ktorý dodávateľ oznámil podľa § 6 ods. 1 až 3 alebo § 85kk. Pred vrátením preplatku po skončení daňovej kontroly však daňový úrad opäť preskúma, či je možné použiť preplatok spôsobom podľa daňového poriadku (z dôvodu vzniknutého daňového nedoplatku, daňovej pohľadávky a pod.) a ak áno, použije sa preplatok prioritne na úhradu tejto sumy.

Daňové priznanie

Navrhuje sa, aby daňový úrad po skončení daňovej kontroly zápornej sumy dane, ktorú platiteľ dane vykázal za obdobie v ktorom mal byť platiteľom, vrátil daň vo výške ním zistenej na bankový účet, ktorý platiteľ dane oznámil podľa navrhovaného § 6 alebo § 85kk.

Nadmerný odpočet

Navrhuje sa ustanoviť, aby daňový úrad vrátil nadmerný odpočet alebo jeho časť len na niektorý z bankových účtov, ktorý mu platiteľ dane oznámil. V prípade, že si platiteľ túto povinnosť nesplnil, daňový úrad vráti nadmerný odpočet do desiatich dní odo dňa oznámenia bankového účtu. V takomto prípade sa lehoty pre vrátenie nadmerného odpočtu ustanovené v § 79 ods. 1, 2, 4, 5, 6 alebo ods. 7 považujú za dodržané. Týmto však nebude dotknutý postup daňového úradu pri použití nadmerného odpočtu spôsobom podľa § 79 daňového poriadku.

Zrušenie registrácie

Navrhuje sa upraviť ustanovenie § 81 ods. 4 tak, aby z neho nevyplývalo, že v prípade zrušenia registrácie bude dochádzať k zániku platnosti osvedčenia o registrácii pre daň, keďže toto sa v kontexte navrhovaných zmien pri registrácii platiteľa nebude vydávať. Zdaniteľné osoby, ktoré boli platiteľmi dane pred 01.01.2022, u ktorých dochádza k zrušeniu registrácie po 31.12.2021, budú povinné odovzdať osvedčenie o registrácii pre daň do desiatich dní odo dňa, odkedy prestali byť platiteľmi.

Navrhuje sa tiež upraviť ustanovenie  § 81a ods. 3 tak, aby z neho nevyplývalo, že v prípade zrušenia registrácie skupiny bude dochádzať k zániku platnosti osvedčenia o registrácii skupiny, keďže toto sa v kontexte navrhovaných zmien pri registrácii nebude vydávať. Členom skupiny, ktorí sa pri zrušení skupiny stávajú samostatnými platiteľmi dane, sa už nebude vydávať osvedčenie o registrácii pre daň. Pri zrušení skupiny po 31.12.2021, ktorá vznikla ešte pred týmto dátumom, budú jednotliví členovia skupiny povinný do 10 dní odo dňa zrušenia registrácie pre daň skupiny odovzdať daňovému úradu osvedčenie o registrácii pre daň.

V prípade fyzickej osoby pokračujúcej v živnosti po úmrtí platiteľa dane sa v § 83 ods. 1 navrhuje, aby daňový úrad nevykonával zmeny v osvedčení o registrácii pre daň zomretého platiteľa formou vyznačenia dodatku v ňom, ale vykonaním príslušných zmien v registri, ktoré oznámi osobe pokračujúcej v živnosti v ustanovenej lehote. Podľa § 85kl ods. 7 sa navrhuje, aby sa platnosť osvedčenia o registrácii pre daň s vyznačeným dodatkom týkala len situácií, kedy bol dodatok v osvedčení vyznačený do 31.12.2021.

Ak dôjde k úmrtiu platiteľa dane, po ktorom sa už nepokračuje v podnikaní podľa § 83 ods. 3, navrhuje zmena tohto ustanovenia v nadväznosti na zmeny navrhované v § 4 ods. 3 a 8; ak však bol platiteľ, ktorý zomrel, zaregistrovaný pre daň pred 01.01.2022, navrhuje sa, aby uplynutím posledného zdaňovacieho obdobia zanikla platnosť osvedčenia o registrácii pre daň, keďže toto bolo ešte vydané podľa § 4 ods. 3 alebo ods. 8 v znení účinnom do 31.12.2021.

V súlade so zmenami navrhovanými v § 7 a §7a sa navrhuje upraviť ustanovenie  § 82 ods. 3 tak, aby z neho nevyplývalo, že v prípade zrušenia registrácie bude dochádzať k zániku platnosti osvedčenia o registrácii skupiny, keďže toto sa v kontexte navrhovaných zmien pri registrácii nebude vydávať. Podľa § 85kl ods. 6 osoby, ktoré boli registrované podľa § 7 a § 7a pred 01.01.2022, a u ktorých dochádza k zrušeniu registrácie po 31.12.2021, budú povinné odovzdať osvedčenie o registrácii pre daň do desiatich dní odo dňa zrušenia registrácie.

 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

dphministerstvo financií SRrok 2021spravodajstvozákon o dani z príjmov

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

19máj8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

19máj8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

21máj8:30Prekážky v práci a dovolenka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X