Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Čo prinesie novela daňového poriadku od 1. 1. 2022?

daňový poriadok
daňový poriadok Foto: Getty Images
4. novembra 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Primárnym cieľom návrhu je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Zmenou prejde hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Z neverejnej formy hodnotenia sa navrhuje prejsť na transparentnú formu hodnotenia. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Skvalitneniu výberu daní a očisteniu podnikateľského prostredia prispeje aj vylúčenie diskvalifikácia fyzických osôb, ktoré sú štatutármi daňových subjektov, ktoré si neplnia zákonné povinnosti. Zámerom tohto opatrenia je, aby mal správca dane možnosť rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby, ak sa na to naplnia zákonom ustanovené dôvody. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárnym orgánom alebo jeho členom, členom dozorného orgánu alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách, a to na tri roky.

S cieľom znižovania administratívnej záťaže sa rušia osvedčenia o registrácii, tzv. kartičky. Za týmto účelom sa upravujú aj príslušné ustanovenia zákonov o spotrebných daniach.

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, ktorým sa zavedie odpočet výdavkov na investície. Pôjde o nový dočasný nástroj na podporu investícií s vyššou pridanou hodnotou v forme dodatočného odpočtu výdavkov na investície. Takýto odpočet bude vo výške stanoveného percenta z daňového odpisu z tohto majetku uplatneného v daňových výdavkoch.

Novelou sa mení a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nosným opatrením návrhu zákona je zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. S uvedeným opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov platiteľov dane na webovom sídle FR SR.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 15. 11. 2021 a v prípade niektorých ustanovení od 1. 1. 2022.

Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov a na základe jeho ekonomických ukazovateľov.

Daňový úrad zašle daňovému subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov, oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti. Oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti obsahuje odôvodnenie, v ktorom sa uvedú dôvody určenia indexu.

Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému subjektu oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do konca mesiaca nasledujúceho po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok.

Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti môže daňový subjekt podať námietku do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená. Podanie námietky odkladný účinok. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť.
Kritériá pre určenie indexu daňovej spoľahlivosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. Podrobnosti týkajúce sa nárokov, ekonomických ukazovateľov, zásad a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu uverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.
Daňovému subjektu, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane
 • vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak splnené zákonné podmienky podľa § 47a,
 • určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.
Daňovému subjektu, ktorý je na základe indexu daňovej spoľahlivosti nespoľahlivý daňový subjekt, správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo výkonom miestneho zisťovania; na odôvodnenú žiadosť daňového subjektu možno túto lehotu primerane predĺžiť

Náklady správy daní

Z dôvodu aplikačnej praxe sa dopĺňa spôsob preukazovania ušlého zárobku a hotových výdavkov a spôsob rozhodovania o sume uplatneného ušlého zárobku a hotových výdavkov. Týmto doplnením bude môcť správca dane informovať danú osobu o tom, akým spôsobom môže preukázať uplatňované výdavky.

Súhrnný protokol

Ustanovenie upravujúce súhrnný protokol sa vypúšťa z dôvodu jeho nevyužívania v praxi.

Predvolanie a predvedenie

Dopĺňa sa, aby predvolaná osoba spolu s ospravedlnením predložila  aj dôkazy o tom, že sa nemohla zo závažných dôvodov alebo na základe okolností hodných osobitného zreteľa zúčastniť na požadovanom úkone pri správe daní.

Nazeranie do spisov

Daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho sa jeho daňových povinností. Po prijatí žiadosti o nazretie do spisu sprístupní správca dane spis daňového subjektu nasledujúci pracovný deň.

Úprava vyplýva z aplikačnej praxe. Daňovým subjektom bude umožnené nazrieť do spisu nasledujúci pracovný deň po tom,ako o to požiadajú, pričom požiadať môžu telefonicky, elektronicky alebo listinne.

Dokazovanie

Ustanovenie sa precizuje tak, aby bolo jednoznačné, že aj protokol o určení dane podľa pomôcok je považovaný za dôkaz.

Správcovia dane môžu na účely dokazovania vykonávať aj tzv. spoločné úkony, ktorými sú najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov, oboznámenie s obsahom rozhodujúcich skutočností zistených u iných daňových subjektov a oboznámenie s dôkaznými prostriedkami. Spoločným úkonom nie je len úkon viacerých správcov dane, ale aj úkon jedného správcu dane u viacerých daňových subjektov súčasne.

Tieto úkony majú smerovať na odbremenenie daňových subjektov, keďže sa často museli zúčastňovať prakticky tých istých úkonov. Účelom tejto úpravy je tiež zníženie času výkonu kontroly a zvýšenie hospodárnosti.

Svedok

Za účelom zvýšenia efektívnosti a hospodárnosti sa ustanovuje pre správcu dane možnosť uskutočniť vypočutie svedka a znalca prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Miestne zisťovanie

Vychádzajúc z aplikačnej praxe, pri výkone miestneho zisťovania, ako aj pri vykonávaní daňových kontrol, správca dane nebude povinný vrátiť daňovému subjektu zapožičané doklady, ak ich poskytol Kriminálnemu úradu finančnej správy, Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní na základe ich žiadosti. O takejto skutočnosti bude daňový subjekt riadne upovedomený.

Postup pri určení dane podľa pomôcok

Upravuje sa doručovanie protokolu o určení dane podľa pomôcok, rovnako ako je to pri protokole z daňovej kontroly, kedy je  výzva súčasťou uvedeného protokolu, čím sa zabezpečí efektívnejší spôsob doručovania, najmä pri elektronickom spôsobe doručenia. Na základe uvedeného dôvodu sa zosúlaďujú pojmy v  ustanovení o daňovej kontrole a aj v ustanovení o vyrubovacom konaní.

Zverejňovanie zoznamov

V § 52 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16, 17 a 18, ktoré znejú:

(16) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb podľa toho, ktorý platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený.

(17) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle sprístupňuje aktualizované údaje platiteľa dane z pridanej hodnoty v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt.

(18) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol určený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, a index daňovej spoľahlivosti.“.

Záväzné stanovisko

Za účelom umožnenia daňovým subjektom častejšie využívať možnosť požiadať o záväzné stanovisko, sa zníži suma úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk.

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur. Vysokospoľahlivý daňový subjekt, zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko polovicu tejto sumy.

Úhrada sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko a v určenej výške, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie.

Ak úhradu daňový subjekt nezaplatí v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá. Túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.

Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Postup pri registrácii

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže správca dane nezasiela daňovým subjektom osvedčenia o registrácii tzv. „kartičky,“ ktoré je potrebné vždy pri vykonaní zmien doručiť správcovi dane za účelom ich zapísania do osvedčenia a po skončení podnikania je ich potrebné vrátiť správcovi dane.Správca dane bude daňovým subjektom zasielať rozhodnutia o registrácii. Nadväzne na to sa vypúšťa v § 67 odsek 10, ktorý ustanovuje povinnosť vrátiť osvedčenie.

Zánik práva vyrubiť daň

V § 69 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta: „Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná. “

Ustanovenie nadväzuje na zmenu v zákone o dani z príjmov týkajúcej sa uplatňovania daňovej straty.

Zánik daňového nedoplatku

Nadväzne na doterajšie úpravy inštitútu „osobného bankrotu“ v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj z dôvodu odstránenia rôznosti výkladu teraz účinného znenia, sa precizujú ustanovenia o zániku daňového nedoplatku, v prípade ak dôjde k oddlženiu. Daňový nedoplatok v tomto prípade zanikne dňom nasledujúcim po uplynutí 6 rokov od:

 •  vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára (uznesenie obsahuje rozhodnutie o oddlžení) podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie, a to v rozsahu tých daňových nedoplatkov, ktoré sú oddlžením nevymáhateľné, pričom rovnako zanikajú aj neprihlásené pohľadávky a pohľadávky nezaradené v splátkovom kalendári určenom súdom,
 • vyhlásenia konkurzu, ak sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 206f ods. 4 zákona o konkurze, a to v rozsahu pohľadávok, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené bez ohľadu na to, či boli do konkurzu prihlásené.

Predmetom zániku vyššie uvedeným spôsobom sú teda nevymáhateľné daňové nedoplatky z dôvodu oddlženia fyzickej osoby a zánik daňových nedoplatkov sa bude týkať nevymáhateľných daňových nedoplatkov, tak vyhláseného konkurzu podľa štvrtej časti zákona o konkurze, ako aj prípadov vyhláseného konkurzu na majetok fyzickej osoby podľa druhej časti zákona o konkurze a oddlženia realizovaného v kontexte s ustanovením § 206f ods. 4 zákona o konkurze.

Pokiaľ by súd v zmysle ustanovenia § 166f ods. 4 zákona o konkurze následne oddlženie zrušil, stáva sa toto oddlženie neúčinné voči všetkým veriteľom a pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť a nepremlčia sa skôr ako 10 rokov od zrušenia oddlženia.

V praxi nastali prípady, keď daňový dlžník nepodal daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote a následne bolo začaté reštrukturalizačné konanie a povolená reštrukturalizácia. Pokiaľ daňový dlžník podal daňové priznanie po začatí reštrukturalizačného konania a vznikla daňová povinnosť, ktorej splatnosť nastala do začatia reštrukturalizačného konania, ide o daňový nedoplatok, ktorý je pohľadávkou na účely reštrukturalizácie. Správca dane z dôvodu, že uplynula lehota na prihlásenie pohľadávok v reštrukturalizácii už nemohol predmetný daňový nedoplatok prihlásiť.

Podľa § 120 odsek 1 zákona o konkurze platí, že ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

Práve pre objektívnu nemožnosť správcu dane  prihlásiť daňový nedoplatok, ako  pohľadávku v reštrukturalizácii je potrebné stanoviť, že takýto daňový nedoplatok nezaniká, pokiaľ vyplýva z daňového priznania, ak lehota na jeho podanie uplynula do začatia reštrukturalizačného konania, avšak k jeho podaniu do začatia reštrukturalizačného konania nedošlo. Zároveň sa navrhuje, aby sa takýto daňový nedoplatok považoval za pohľadávku vzniknutú po začatí reštrukturalizačného konania.

Exekučné náklady a hotové výdavky

Správca dane neurčí exekučné náklady ani pri výkone exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Ustanovenie o poukazovaní platieb z vykonávaných exekúcií sa dopĺňa o už zavedenú exekúciu zadržaním vodičského preukazu.

Sankcie

Zosúlaďujú sa ustanovenia daňového poriadku s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii, tak aby správca dane v stanovených prípadoch neuložil daňovému subjektu pokutu a nevyrubil úrok z omeškania.

V § 155 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Správca dane pokutu podľa odseku 1 daňovému subjektu neuloží

 1. po vyhlásení konkurzu za správny delikt, ktorého sa dopustil do vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,
 2. po rozhodujúcom dni za správny delikt, ktorého sa dopustil do rozhodujúceho dňa podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,
 3. po začatí reštrukturalizačného konania za správny delikt, ktorého sa dopustil do začatia reštrukturalizačného konania a účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu trvajú.“.

V § 156 ods. 2 piatej vete sa vypúšťajú slová „alebo do dňa začatia reštrukturalizačného konania“.

V § 156 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak nebol úrok z omeškania správcom dane vyrubený právoplatným rozhodnutím do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa, správca dane vypočíta úrok z omeškania za obdobie do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa; takto vypočítaný úrok z omeškania sa považuje za vyrubený dňom predchádzajúcim vyhláseniu konkurzu, začatiu reštrukturalizačného konania alebo dňom predchádzajúcim rozhodujúcemu dňu.“.

V § 156 sa odsek 6 dopĺňa písmenami e), f) a g), ktoré znejú:

 • e) v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,
 • f) z dlžnej sumy podľa odseku 1 prihlásenej podľa všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie, počas reštrukturalizácie a po skončení reštrukturalizácie, ak trvajú účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu, a to aj ak ide o neprihlásenú pohľadávku,
 • g) po rozhodujúcom dni z dlžnej sumy podľa odseku 1 vzniknutej do rozhodujúceho dňa.

Rozhodnutie o vylúčení

Do daňového poriadku sa vkladá ustanovenie, na základe ktorého môže správca dane rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby. Ustanovenie sa navrhuje v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone o súdoch, podľa ktorých je možné, aby nielen súd, ale aj iný orgán, vydal rozhodnutie o diskvalifikácii, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

Následkom rozhodnutia o vylúčení je, že vylúčená fyzická osoba, ktorá je u daňového subjektu v pozícii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu, nesmie vykonávať funkciu štatutára alebo člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. To platí rovnako aj pre pôsobenie tejto fyzickej osoby ako vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo ako prokuristu. Tento následok vyplýva priamo z Obchodného zákonníka.

Správca dane môže vydať rozhodnutie o vylúčení v dvoch prípadoch:

 1. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u daňového subjektu, ktorý mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a zároveň výška jeho daňového nedoplatku a nedoplatku na inom peňažnom plnení je v úhrne 5000 eur viac ako jeden rok od splatnosti,
 2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola u daňového subjektu štatutárnym orgánom alebo vo funkcii člena štatutárneho orgánu, v čase keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).

Doba, na ktorú správca dane fyzickú osobu rozhodnutím vylúči je tri roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení, pričom vylúčenie nastáva dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Takáto fyzická osoba sa bude môcť voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať, a to v zmysle ustanovení o odvolacom konaní, avšak nebude môcť podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania.

Rozhodnutie o vylúčení je preskúmateľné súdom. Správca dane doručí príslušnému súdu rovnopis rozhodnutia o vylúčení spolu s diskvalifikačným listom:

 • po uplynutí 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia,
 • v prípade, ak bola podaná správna žaloba podľa Správneho súdneho poriadku, bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o odmietnutí priznania odkladného účinku alebo po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí správnej žaloby.

Ak fyzická osoba podá správnu žalobu podľa Správneho súdneho poriadku, informuje o tom bezodkladne správcu dane.

Správca dane po tom, ako nastane niektorá z uvedených situácii, doručí rozhodnutie o vylúčení príslušnému súdu, ktorým je Okresný súd Žilina, ktorý vedie register diskvalifikácií (§ 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z.) spolu s diskvalifikačným listom, ktorého náležitosti sú ustanovené zákonom.

Rozhodnutie o vylúčení nie je možné vydať, ak u daňového subjektu, ktorého konateľ má byť vylúčený, prebieha exekučné konanie na nedoplatok, ktorý je uspokojovaný aj po jednom roku od jeho splatnosti, alebo je voči nemu vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo má tento daňový subjekt povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo má povolené splátky podľa § 57.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

Index daňovej spoľahlivosti v zozname podľa § 52 ods. 18 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2022.

Daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.

Daňovým subjektom, ktoré boli registrované na daň z príjmov do 31. decembra 2019 a ktorým nebolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 1v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.

Ustanovenie § 53c v znení účinnom od 1. januára 2022 sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané od 1. januára 2022, pričom ustanovenie § 53c ods. 1 časť vety za bodkočiarkou sa uplatní na žiadosti podané po doručení oznámenia o indexe daňovej spoľahlivosti daňovému subjektu.

Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenému úroku z omeškania alebo nezaplatenej pokute, evidovaný k 31. decembru 2021, zaniká 1. januára 2022, ak úrok z omeškania bol vyrubený alebo pokuta bola uložená po rozhodujúcom dni, pričom nárok na vyrubenie úroku z omeškania alebo uloženie pokuty nastal do rozhodujúceho dňa.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňový poriadokrok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X