Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Čo prinesie novela daňového poriadku od 1. 1. 2022?

daňový poriadok
daňový poriadok Foto: Getty Images
3. mája 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Primárnym cieľom návrhu je vytvorenie nových efektívnych nástrojov v boji proti daňovým podvodom a motivácia daňových subjektov k dobrovoľnému plneniu svojich daňových povinností.

Zmenou má prejsť hodnotenie daňových subjektov, tzv. index daňovej spoľahlivosti. Daňové subjekty, ktoré budú zodpovedne pristupovať k svojim daňovým povinnostiam (napr. včasné podávanie daňových priznaní a platenie dane), budú odmeňované benefitmi. Naopak tí podnikatelia, ktorí nebudú hodnotení ako spoľahliví, budú motivovaní k zodpovednejšiemu prístupu.

Zámerom je tiež, aby mal správca dane, na základe zákonom ustanovených dôvodov, možnosť rozhodnúť o vylúčení osoby, ktorá je štatutárom spoločnosti, ktorá si však riadne neplní svoje povinnosti. Týmto rozhodnutím bude fyzická osoba vylúčená z možnosti byť najmä štatutárom alebo členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu, alebo prokuristom vo všetkých obchodných spoločnostiach a družstvách.

Novelou sa mení a dopĺňa aj zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Nosným opatrením návrhu zákona je zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „FR SR“) čísla všetkých vlastných bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. S uvedeným opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov platiteľov dane na webovom sídle FR SR.

Priamy vplyv na zlepšenie výberu DPH sa predpokladá aj od zavedenia novej skutočnosti pre uplatnenie inštitútu ručenia za daň, ktorou je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR. Elimináciu rizika, ktoré so sebou prináša uplatnenie inštitútu ručenia za daň, umožňuje novonavrhnutý osobitný spôsob úhrady dane, ktorý umožní odberateľovi zaplatiť dodávateľovi len základ dane a samotnú daň odviesť priamo na osobný účet dodávateľa.

Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 15. 11. 2021 a v prípade niektorých ustanovení od 1. 1. 2022.

Index daňovej spoľahlivosti

Index daňovej spoľahlivosti je hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov, na základe plnenia jeho povinností voči finančnej správe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov a na základe jeho ekonomických ukazovateľov. Daňový úrad zašle daňovému subjektu najneskôr do 30 dní po uplynutí dvoch rokov od konca roka, v ktorom bol daňový subjekt registrovaný na daň z príjmov oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti.

Ak sa index daňovej spoľahlivosti zmení, daňový úrad zašle daňovému subjektu oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti do 30 dní po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok. Proti oznámeniu o indexe daňovej spoľahlivosti možno podať námietku v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Podaná námietka musí byť odôvodnená. Podanie námietky má odkladný účinok. Zmeškanie lehoty na podanie námietky nemožno odpustiť.

Podrobnosti týkajúce sa nárokov, zásad, podmienok a spôsobu určenia indexu daňovej spoľahlivosti daňového subjektu uverejňuje finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. Daňovému subjektu, ktorý je na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti vysoko spoľahlivý daňový subjekt, správca dane

 1. vyhotoví čiastkový protokol v rámci výkonu daňovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpočtu alebo jeho časti, ak sú splnené zákonné podmienky podľa § 47a,
 2. určí lehotu najmenej 15 dní vo výzve, ktorá sa daňovému subjektu zasiela v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.

To neplatí, ak daňový subjekt nespolupracuje so správcom dane, a to najmä, ak porušuje povinnosti pri daňovej kontrole, porušuje povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz alebo porušuje povinnosť platiť daňovú povinnosť a nebol zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne.

Daňovému subjektu, ktorý je na základe vyhodnotenia indexu daňovej spoľahlivosti považovaný za nespoľahlivý, správca dane určí lehotu osem dní na splnenie si určenej povinnosti v súvislosti s vykonávaním daňovej kontroly alebo výkonom miestneho zisťovania.

Tak ako aj doteraz, bude indexom daňovej spoľahlivosti hodnotenie daňového subjektu, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov. Navrhovaný index bude transparentným, nezávislým, objektívnym a aplikovateľným hodnotením takýchto daňových subjektov, a to na základe plnenia ich povinností voči finančnej správe.

Takéto hodnotenie bude odrážať to, ako si uvedený daňový subjekt plní svoje povinnosti, ktoré mu vyplývajú z daňového poriadku alebo z iných osobitných predpisov, akými sú napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty, atď. Zároveň sa bude prihliadať aj na ekonomickú diverzifikáciu daňových subjektov, pri ktorej sa bude posudzovať najmä počet zamestnancov subjektu, výška jeho obratu alebo výška výsledku hospodárenia.

Index daňovej spoľahlivosti bude mať predovšetkým motivačný charakter a nebude hodnotením rizikovosti daňového subjektu, t. j. nemá slúžiť napr. ako podklad pre získanie zákaziek alebo vstupovať do podmienok verejného obstarávania.

Daňový subjekt, ktorým je podnikateľ registrovaný na dani z príjmov, po nadobudnutí účinnosti tejto novely, dostane svoj prvý index daňovej spoľahlivosti najneskôr do 30 dní po uplynutí dvoch rokov od jeho registrácie na daň z príjmov. Daňový úrad zašle hodnotenému daňovému subjektu oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti vždy do 30 dní po uplynutí hodnoteného obdobia, ktorým je kalendárny polrok, pokiaľ dôjde k zmene jeho indexu daňovej spoľahlivosti. Ak zmene nedôjde, oznámenie sa zasielať nebude.

V oznámení sa uvedú benefity, na ktoré bol daňový subjekt kvalifikovaný, a čo sa posudzovalo pri tejto kvalifikácii. Daňový subjekt bude môcť podať voči tomuto oznámeniu námietku v lehote 15 dní od jeho doručenia, ktorá má zároveň odkladný účinok. Námietka musí byť riadne odôvodnená a daňový subjekt musí vedieť preukázať svoje tvrdenia. Ak námietka odôvodnenie neobsahuje, správca dane vyzve subjekt na jej doplnenie podľa príslušných ustanovení daňového poriadku. Voči rozhodnutiu o námietke už nie sú prípustné opravné prostriedky.

Samotné podrobnosti o nárokoch, kritériách, podmienkach a zásadách, na základe ktorých sa bude uvedeným daňovým subjektom určovať ich index daňovej spoľahlivosti, ako aj spôsob akým sa bude určovať, budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Benefity, na ktoré bude mať subjekt hodnotený ako vysoko spoľahlivý nárok, sú ustanovené v odseku 6 tohto ustanovenia. Na uvedené benefity stráca vysoko spoľahlivý daňový subjekt nárok, ak nebude spolupracovať so správcom dane, čo v zásade znamená najmä porušenie povinností pri daňovej kontrole, porušenie povinnosti podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, porušenie povinnosti platiť vlastnú daňovú povinnosť, nemožnosť zastihnutia na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne, nereagovanie na žiadosti správcu dane, neplnenie potrebných pokynov správcu dane, neplnenie si povinností, ktoré daňovému subjektu vyplývajú z príslušných ustanovení daňového poriadku a osobitných daňových predpisov, spôsobovanie ďalších zbytočných prieťahov v daňovej kontrole.

Pre daňové subjekty, ktoré sa na základe indexu budú považovať za nespoľahlivé,  sa  navrhuje zaviesť tzv. „malusy“. Cieľom malusov je motivovať nespoľahlivé daňové subjekty, aby sa svojim riadnym plnením zákonných povinností dostali do skupiny spoľahlivých daňových subjektov a získali tak zvýhodnený prístup správcu dane.

V nadväznosti na zavedenie bonusov a malusov sa upravili aj dotknuté ustanovenia daňového poriadku. Pri ukladaní pokuty bude správca dane určovať jej výšku s prihliadnutím na index daňovej spoľahlivosti v čase, keď sa daňový subjekt deliktu dopustil.

Náklady správy daní

Z dôvodu aplikačnej praxe sa navrhuje doplniť spôsob preukazovania ušlého zárobku a hotových výdavkov a spôsob rozhodovania o sume uplatneného ušlého zárobku a hotových výdavkov. Týmto doplnením bude môcť správca dane informovať danú osobu o tom, akým spôsobom môže preukázať uplatňované výdavky.

Súhrnný protokol

Ustanovenie upravujúce súhrnný protokol sa vypúšťa z dôvodu jeho nevyužívania v praxi.

Predvolanie a predvedenie

Navrhuje sa doplniť, aby predvolaná osoba spolu s ospravedlnením predložila  aj dôkazy o tom, že sa nemohla zo závažných dôvodov alebo na základe okolností hodných osobitného zreteľa zúčastniť na požadovanom úkone pri správe daní.

Nazeranie do spisov

Daňový subjekt alebo jeho zástupca je oprávnený nazerať do spisu daňového subjektu týkajúceho sa jeho daňových povinností v lehote dohodnutej so správcom dane, najneskôr do desiatich pracovných dní od kedy daňový subjekt alebo jeho zástupca požiadal o nazretie do spisu. Úprava vyplýva z aplikačnej praxe, na základe ktorej vznikla potreba ustanoviť lehotu, do ktorej je potrebné umožniť daňovým subjektom nazeranie do spisu a zároveň, aby bol dostatočný priestor aj pre správcu dane, aby tento spis náležite pripravil. Daňový subjekt môže o nazretie do spisu požiadať telefonicky, elektronicky alebo listinne.

Dokazovanie

Ustanovenie sa precizuje tak, aby bolo jednoznačné, že aj protokol o určení dane podľa pomôcok je považovaný za dôkaz.

Správcovia dane môžu na účely dokazovania vykonávať aj tzv. spoločné úkony, ktorými sú najmä ústne pojednávanie, výsluch svedkov, výsluch znalcov, oboznámenie s obsahom rozhodujúcich skutočností zistených u iných daňových subjektov a oboznámenie s dôkaznými prostriedkami. Spoločným úkonom nie je len úkon viacerých správcov dane, ale aj úkon jedného správcu dane u viacerých daňových subjektov súčasne.

Svedok

Za účelom zvýšenia efektívnosti a hospodárnosti sa ustanovuje pre správcu dane možnosť uskutočniť vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie, alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Podmienky a podrobnosti o spôsobe vypočutia uverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Miestne zisťovanie

Vychádzajúc z aplikačnej praxe, pri výkone miestneho zisťovania, ako aj pri vykonávaní daňových kontrol, sa navrhuje, aby správca dane nebol povinný vrátiť daňovému subjektu zapožičané doklady, ak ich poskytol Kriminálnemu úradu finančnej správy, Policajnému zboru alebo orgánom činným v trestnom konaní na základe ich žiadosti. O takejto skutočnosti bude daňový subjekt riadne upovedomený.

Postup pri určení dane podľa pomôcok

Navrhuje sa úprava doručovania protokolu o určení dane podľa pomôcok, rovnako ako je to pri protokole z daňovej kontroly, kedy je  výzva súčasťou uvedeného protokolu, čím sa zabezpečí efektívnejší spôsob doručovania, najmä pri elektronickom spôsobe doručenia. Na základe uvedeného dôvodu sa zosúlaďujú pojmy v  ustanovení o daňovej kontrole a aj v ustanovení o vyrubovacom konaní.

Zverejňovanie zoznamov

V § 52 sa za odsek 15 vkladajú nové odseky 16, 17 a 18, ktoré znejú:

„(16) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, v ktorom sa uvedie meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo  názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo číslo účtu vedeného u zahraničného poskytovateľa platobných služieb, podľa toho, ktorý má platiteľ dane z pridanej hodnoty zriadený.

(17) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, v ktorom sa uvedie meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo organizácie, ak jej bolo pridelené, identifikačné číslo pre daň platiteľa dane z pridanej hodnoty a číslo účtu správcu dane vedeného pre daňový subjekt.

(18) Finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle zverejňuje aktualizovaný zoznam daňových subjektov, ktorým bol pridelený index daňovej spoľahlivosti, v ktorom sa uvedie, meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, obchodné meno alebo názov právnickej osoby a jej sídlo, daňové identifikačné číslo, identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené a index daňovej spoľahlivosti.“.

Predmetné ustanovenie sa navrhuje doplniť o tri nové zoznamy. V súvislosti s novou právnou úpravou ručenia v zákone o dani z pridanej hodnoty sa navrhujú doplniť dva zoznamy  Prvý zoznam sa týka oznámených bankových účtov platiteľov dane z pridanej hodnoty a druhý zoznam sa týka čísiel účtov správcu dane vedených pre daňové subjekty (tzv. OÚD).

V súvislosti so zavedením tzv. verejného indexu daňovej spoľahlivosti sa navrhuje, aby Finančné riaditeľstvo SR zverejňovalo v novom – treťom zozname daňové subjekty spolu s ich indexom.

Tieto zoznamy bude Finančné riaditeľstvo SR pravidelne aktualizovať na svojej webovej stránke.

Záväzné stanovisko

Z  dôvodu zníženia sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk sa upravuje aj lehota na zaslanie výzvy na doplnenie. Za účelom umožnenia daňovým subjektom častejšie využívať možnosť požiadať o záväzné stanovisko, sa navrhuje zníženie sumy úhrady za poskytnutie záväzných stanovísk.  Znížením sumy budú takého stanoviská prístupnejšie. Navrhovaná znížená suma úhrady na poskytnutie stanoviska je za jeden predpis.

Ak žiadosť daňového subjektu neobsahuje predpísané náležitosti alebo ak skutočnosti, ku ktorým má byť záväzné stanovisko vydané, nie sú pre posúdenie dostatočné, finančné riaditeľstvo vyzve daňový subjekt v lehote do desiatich pracovných dní od doručenia žiadosti, aby v lehote do ôsmich pracovných dní od doručenia výzvy doplnil svoje podanie v požadovanom rozsahu.

Daňový subjekt zaplatí spolu so žiadosťou o záväzné stanovisko úhradu vo výške 1 000 eur. Vysoko spoľahlivý daňový subjekt, zaplatí spolu so žiadosťou polovicu tejto sumy.

Úhrada sa platí bez výzvy a je splatná pri podaní žiadosti o záväzné stanovisko. Ak nebola úhrada zaplatená pri podaní žiadosti a v určenej výške, je splatná do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy finančného riaditeľstva na jej zaplatenie. Ak úhrada nebude zaplatená v lehote alebo vo výške určenej vo výzve, finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá. Túto skutočnosť finančné riaditeľstvo oznámi daňovému subjektu.

Ak finančné riaditeľstvo záväzné stanovisko nevydá, vráti zaplatenú úhradu daňovému subjektu. Túto skutočnosť oznámi finančné riaditeľstvo daňovému subjektu. Finančné riaditeľstvo vráti daňovému subjektu zaplatenú úhradu podľa odseku 1 do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Postup pri registrácii

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže, ako aj nadväzne na zavedenú registráciu z úradnej moci, sa navrhuje, aby správca dane nezasielal daňovým subjektom osvedčenia o registrácii tzv. „kartičky,“ ktoré je potrebné vždy pri vykonaní zmien doručiť správcovi dane za účelom ich zapísania do osvedčenia a po skončení podnikania je ich potrebné vrátiť správcovi dane. Nadväzne na to sa vypúšťa v § 67 odsek 10, ktorý ustanovuje povinnosť vrátiť osvedčenie.

Zánik práva vyrubiť daň

V § 69 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta: „Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná. “

Ustanovenie sa navrhuje nadväzne na zmenu v zákone o dani z príjmov týkajúcej sa uplatňovania daňovej straty.

Zánik daňového nedoplatku

Nadväzne na doterajšie úpravy inštitútu „osobného bankrotu“ v zákone o konkurze a reštrukturalizácii, ako aj z dôvodu odstránenia rôznosti výkladu teraz účinného znenia, sa navrhujú sprecizovať ustanovenia o zániku daňového nedoplatku, v prípade ak dôjde k oddlženiu. Daňový nedoplatok v tomto prípade zanikne dňom nasledujúcim po uplynutí 6 rokov od:

 •  vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára (uznesenie obsahuje rozhodnutie o oddlžení) podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie, a to v rozsahu tých daňových nedoplatkov, ktoré sú oddlžením nevymáhateľné, pričom rovnako zanikajú aj neprihlásené pohľadávky a pohľadávky nezaradené v splátkovom kalendári určenom súdom,
 • vyhlásenia konkurzu, ak sa uplatnil postup podľa osobitného predpisu, ktorým je ustanovenie § 206f ods. 4 zákona o konkurze, a to v rozsahu pohľadávok, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené bez ohľadu na to, či boli do konkurzu prihlásené.

Predmetom zániku vyššie uvedeným spôsobom sú teda nevymáhateľné daňové nedoplatky z dôvodu oddlženia fyzickej osoby a zánik daňových nedoplatkov sa bude týkať nevymáhateľných daňových nedoplatkov, tak vyhláseného konkurzu podľa štvrtej časti zákona o konkurze, ako aj prípadov vyhláseného konkurzu na majetok fyzickej osoby podľa druhej časti zákona o konkurze a oddlženia realizovaného v kontexte s ustanovením § 206f ods. 4 zákona o konkurze.

Pokiaľ by súd v zmysle ustanovenia § 166f ods. 4 zákona o konkurze následne oddlženie zrušil, stáva sa toto oddlženie neúčinné voči všetkým veriteľom a pohľadávkam sa v plnom rozsahu, v ktorom neboli uspokojené, obnovuje pôvodná vymáhateľnosť aj splatnosť a nepremlčia sa skôr ako 10 rokov od zrušenia oddlženia.

V praxi nastali prípady, keď daňový dlžník nepodal daňové priznanie v zákonom ustanovenej lehote a následne bolo začaté reštrukturalizačné konanie a povolená reštrukturalizácia. Pokiaľ daňový dlžník podal daňové priznanie po začatí reštrukturalizačného konania a vznikla daňová povinnosť, ktorej splatnosť nastala do začatia reštrukturalizačného konania, ide o daňový nedoplatok, ktorý je pohľadávkou na účely reštrukturalizácie. Správca dane z dôvodu, že uplynula lehota na prihlásenie pohľadávok v reštrukturalizácii už nemohol predmetný daňový nedoplatok prihlásiť.

Podľa § 120 odsek 1 zákona o konkurze platí, že ak tento zákon neustanovuje inak, právo uplatňovať svoje nároky počas reštrukturalizácie majú len veritelia, ktorí spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásili svoje pohľadávky. Ak sa tieto nároky v reštrukturalizácii riadne a včas neuplatnia prihláškou, právo vymáhať tieto nároky voči dlžníkovi v prípade potvrdenia reštrukturalizačného plánu súdom zaniká.

Práve pre objektívnu nemožnosť správcu dane  prihlásiť daňový nedoplatok, ako  pohľadávku v reštrukturalizácii je potrebné stanoviť, že takýto daňový nedoplatok nezaniká, pokiaľ vyplýva z daňového priznania, ak lehota na jeho podanie uplynula do začatia reštrukturalizačného konania, avšak k jeho podaniu do začatia reštrukturalizačného konania nedošlo. Zároveň sa navrhuje, aby sa takýto daňový nedoplatok považoval za pohľadávku vzniknutú po začatí reštrukturalizačného konania.

Exekučné náklady a hotové výdavky

Správca dane neurčí exekučné náklady ani pri výkone exekúcie zadržaním vodičského preukazu. Ustanovenie o poukazovaní platieb z vykonávaných exekúcií sa dopĺňa o už zavedenú exekúciu zadržaním vodičského preukazu.

Sankcie

Navrhuje zosúladenie a sprecizovanie ustanovení daňového poriadku s ustanoveniami zákona o konkurze a reštrukturalizácii, tak aby správca dane v stanovených prípadoch neuložil daňovému subjektu pokutu a nevyrubil úrok z omeškania.

V § 155 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Správca dane pokutu podľa odseku 1 daňovému subjektu neuloží

 1. po vyhlásení konkurzu za správny delikt, ktorého sa dopustil do vyhlásenia konkurzu podľa druhej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,
 2. po rozhodujúcom dni za správny delikt, ktorého sa dopustil do rozhodujúceho dňa podľa štvrtej časti všeobecného predpisu upravujúceho konkurzné konanie,
 3. po začatí reštrukturalizačného konania za správny delikt, ktorého sa dopustil do začatia reštrukturalizačného konania a účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu trvajú.“.

V § 156 ods. 2 piatej vete sa vypúšťajú slová „alebo do dňa začatia reštrukturalizačného konania“.

V § 156 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak nebol úrok z omeškania správcom dane vyrubený právoplatným rozhodnutím do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa, správca dane na účely osobitného predpisu vypočíta úrok z omeškania za obdobie do vyhlásenia konkurzu, do začatia reštrukturalizačného konania alebo do rozhodujúceho dňa.“.

V § 156 sa odsek 6 dopĺňa písmenami e), f) a g), ktoré znejú:

 • e) v čase od vyhlásenia konkurzu do zrušenia konkurzu podľa druhej časti osobitného predpisu,
 • f) z dlžnej sumy podľa odseku 1 prihlásenej podľa osobitného predpisu48) počas reštrukturalizácie a po skončení reštrukturalizácie, ak trvajú účinky súdom potvrdeného reštrukturalizačného plánu, a to aj ak ide o neprihlásenú pohľadávku,
 • g) po rozhodujúcom dni z dlžnej sumy podľa odseku 1 vzniknutej do rozhodujúceho dňa podľa štvrtej časti osobitného predpisu.

Rozhodnutie o vylúčení

Do daňového poriadku sa navrhuje vložiť ustanovenie, na základe ktorého môže správca dane rozhodnúť o vylúčení fyzickej osoby. Ustanovenie sa navrhuje v súvislosti s úpravou diskvalifikácie osôb v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone o súdoch, podľa ktorých je možné, aby nielen súd, ale aj iný orgán, vydal rozhodnutie o diskvalifikácii, ak sú na to splnené zákonné dôvody.

Následkom rozhodnutia o vylúčení je, že vylúčená fyzická osoba, ktorá je u daňového subjektu v pozícii štatutára alebo člena štatutárneho orgánu, nesmie vykonávať funkciu štatutára alebo člena štatutárneho orgánu alebo člena dozorného orgánu v obchodnej spoločnosti alebo družstve. To platí rovnako aj pre pôsobenie tejto fyzickej osoby ako vedúceho organizačnej zložky podniku, vedúceho podniku zahraničnej osoby, vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby alebo ako prokuristu. Tento následok vyplýva priamo z Obchodného zákonníka.

Správca dane môže vydať rozhodnutie o vylúčení v dvoch prípadoch:

 1. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu u daňového subjektu, ktorý mal ukončenú daňovú kontrolu podľa § 46 ods. 9 písm. c) a má zároveň aj daňový nedoplatok alebo nedoplatok na inom peňažnom plnení v minimálnej výške 170 eur viac ako jeden rok od jeho splatnosti,
 2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá bola u daňového subjektu štatutárnym orgánom alebo vo funkcii člena štatutárneho orgánu, v čase keď daňový subjekt podal daňové priznanie na dani z pridanej hodnoty za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daňová kontrola oprávnenosti nároku podľa osobitného predpisu ukončená podľa § 46 ods. 9 písm. c).

Doba, na ktorú môže správca dane fyzickú osobu rozhodnutím vylúčiť je tri roky od právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení.

Takáto fyzická osoba sa bude môcť voči rozhodnutiu o vylúčení odvolať, a to v zmysle ustanovení o odvolacom konaní, avšak nebude môcť podať podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a návrh na obnovu konania.

Rozhodnutie o vylúčení je preskúmateľné súdom, preto sa do registra diskvalifikácii bude uvedené rozhodnutie doručovať až vtedy, keď márne uplynie lehota na preskúmanie rozhodnutia o vylúčení súdom alebo po tom, ako dôjde k potvrdeniu tohto rozhodnutia súdom. Správca dane po tom, ako nastane niektorá z uvedených situácii, doručí rozhodnutie o vylúčení príslušnému súdu, ktorým je Okresný súd Žilina, ktorý vedie register diskvalifikácií (§ 82i ods. 4 zákona č. 757/2004 Z. z.) spolu s diskvalifikačným listom, ktorého náležitosti sú ustanovené zákonom.

Rozhodnutie o vylúčení nie je možné vydať ak, u daňového subjektu, ktorého konateľ má byť vylúčený, prebieha exekučné konanie na nedoplatok, ktorý je uspokojovaný aj po jednom roku od jeho splatnosti, alebo je voči nemu vedené konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo má tento daňový subjekt povolený odklad platenia dane alebo daňového nedoplatku alebo má povolené splátky podľa § 57.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022

Index daňovej spoľahlivosti v zozname podľa § 52 ods. 18 zverejní finančné riaditeľstvo najneskôr do 30. júna 2022.

Tým daňovým subjektom, ktorým bolo doručené oznámenie o osobitných daňových režimoch, v znení zákona účinného do 31.12.2021, zašle daňový úrad oznámenie o indexe daňovej spoľahlivosti podľa § 53d ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2022 najneskôr do 28. februára 2022.

Úhrada za žiadosť o záväzné stanovisko podľa § 53c ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2022 sa uplatní na žiadosti o záväzné stanoviská podané od 1. januára 2022.

Daňový nedoplatok zodpovedajúci nezaplatenému úroku z omeškania alebo pokute evidovaný do účinnosti tohto zákona zaniká dňom nasledujúcim po nadobudnutí jeho účinnosti, ak úrok z omeškania bol vyrubený alebo pokuta bola uložená po rozhodujúcom dni, pričom nárok na vyrubenie úroku z omeškania alebo uloženie pokuty nastal do rozhodujúceho dňa podľa osobitného predpisu.

Nezaplatená pokuta podľa § 155 ods. 13 v znení účinnom od 1, januára 2022 alebo úrok z omeškania podľa § 156 ods. 6 v znení účinnom od 1, januára 2022, evidované do 1. januára 2022 zanikajú dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

daňový poriadokrok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

19máj8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

19máj8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

21máj8:30Prekážky v práci a dovolenka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X