Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako budú od 31. 12. 2020 po novom účtovať neziskové organizácie v podvojnom účtovníctve?

účtovanie neziskovej organizácie
účtovanie neziskovej organizácie Foto: Getty Images
22. októbra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely opatrenia,ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania.

V nadväznosti na podmienky, ktoré vyplynuli z ustanovení zákonov v období mimoriadnej situácie z dôvodu COVID -19 a novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, sa v návrhu novely opatrenia ustanovuje účtovanie v neziskových účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. Súčasne sa v navrhovanej novele opatrenia na základe podnetov z praxe ustanovuje účtovanie a legislatívno-technické úpravy vyplývajúce z poznatkov aplikačnej praxe.

Použitie cudzích mien a kurzové rozdiely

V nadväznosti na podnet z praxe sa dopĺňa účtovanie kurzového rozdielu na účtoch  381 – Náklady budúcich období, 384 – Výnosy budúcich období a 326 – Nevyfakturované dodávky v súlade s § 24 ods. 9 zákona o účtovníctve. Pri účtovaní na uvedených účtoch sa používa rovnaký kurz pri vzniku účtovného prípadu, ako aj pri jeho následných zúčtovaniach alebo iných účtovných prípadoch súvisiacich s prvotným účtovným prípadom.

Kurz použitý pri vzniku účtovného prípadu, ktorým je náklad alebo výnos budúceho obdobia účtovaný na účte 381 – Náklady budúcich období alebo na účte 384 – Výnosy budúcich období, sa použije aj na ostatné účtovné prípady súvisiace s týmto účtovným prípadom, napríklad vznik nákladov alebo výnosov v budúcich účtovných obdobiach. Pri preúčtovaní záväzku z účtu 326 – Nevyfakturované dodávky na iný účet záväzku alebo pri preúčtovaní pohľadávky účtovanej podľa § 35 ods. 3 na iný účet pohľadávky, sa pri prepočte cudzej meny na eurá uplatňuje rovnaký kurz ako bol použitý pri účtovaní vzniku nevyfakturovanej dodávky alebo nevyfakturovanej pohľadávky

Zúčtovanie so zamestnancami, Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami

Dopĺňa sa účtovanie sankcií, ktoré ukladá Sociálna poisťovňa alebo zdravotná poisťovňa, ak si účtovná jednotka neplní povinnosti vyplývajúce z príslušných právnych predpisov. Tieto sankcie sa budú účtovať na účte 542 – Ostatné pokuty a penále.

V záujme jednotného postupu sa ustanovuje účtovanie v prípade odpustenia poistného Sociálnou poisťovňou v aktuálnom období alebo, ak ide o odpustenie poistného za minulé obdobia.

Odpustenie poistného voči Sociálnej poisťovni v aktuálnom účtovnom období sa účtuje na ťarchu účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami a v prospech účtu 524 – Zákonné sociálne poistenie. Odpustenie poistného za minulé účtovné obdobia sa účtuje v prospech účtu 662 – Prijaté príspevky od iných organizácií.

Zúčtovanie daní a dotácií

Na základe novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR sa ustanovuje postup účtovania dotácie na nájomné u nájomcu aj u prenajímateľa v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

V účtovníctve nájomcu sa účtuje predpis dotácie na nájomné na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom a v prospech účtu 691 – Dotácie. Suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa účtuje na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia a v prospech účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom. Suma v akej sa nájomca zriekol plnenia z dotácie na nájomné v prospech prenajímateľa sa v účtovníctve prenajímateľa účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech príslušného účtu pohľadávok.

Účty časového rozlíšenia

V novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov dochádza u právnickej osoby v súvislosti s poskytnutím asignovanej dane vo výške 2 % k rozšíreniu možnosti poskytnutia nielen finančného daru, ale aj nepeňažného daru, resp. ku kombinácii peňažného a nepeňažného daru. Ustanovuje sa účtovanie prijatého daru v nepeňažnej forme, pokiaľ ide o dlhodobý majetok odpisovaný. Prijatý nepeňažný dar sa bude účtovať na ťarchu príslušného účtu účtovej 0 –  Dlhodobý majetok a v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Novela zákona je v schvaľovacom procese v Národnej rade SR.

Neziskové účtovné jednotky účtujú na účte 384 – Výnosy budúcich období rôznorodé výnosy, ktoré súvisia s budúcimi obdobiami, ako aj dlhodobý majetok obstaraný z účelovo určených cudzích zdrojov napr. dotácie, prostriedky eurofondov, príspevky z podielu prijatej dane a podobne. Z tohto dôvodu sa ustanovuje povinné členenie tohto účtu na krátkodobý a dlhodobý, ktoré zohľadní časový faktor zúčtovávania účtu.

Podľa doby, počas ktorej sa budú časovo rozlíšené výnosy zúčtovávať, sa účet 384 – Výnosy budúcich období analyticky člení na

  • krátkodobý, ak sa výnosy budú zúčtovávať najviac jeden rok a
  • dlhodobý, ak sa výnosy budú zúčtovávať dlhšie ako jeden rok.

Na ťarchu účtu 384 – Výnosy budúcich období a v prospech účtu 656 – Výnosy z použitia fondov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s účtovaním odpisov dlhodobého majetku, opravných položiek k dlhodobému majetku  alebo zostatkovej ceny dlhodobého majetku pri vyradení dlhodobého majetku, ktorý bol obstaraný z fondov tvorených zo zisku.

Imanie

Zjednocuje sa účtovanie obstarania dlhodobého majetku z vlastných zdrojov, a to fondov tvorených zo zisku.  Rovnako ako bezodplatne nadobudnutý dlhodobý majetok a dlhodobý majetok obstaraný z finančného daru sa bude  účtovať aj dlhodobý majetok obstaraný z fondov tvorených zo zisku prostredníctvom účtu 384 – Výnosy budúcich období. Následne odpisovanie dlhodobého majetku a znižovanie hodnoty dlhodobého majetku z iného dôvodu nebude mať negatívny vplyv na výsledok hospodárenia účtovnej jednotky, keďže sa bude účet 384 zúčtovávať voči účtu 656 – Výnosy z použitia fondu.

Precizuje sa účtovanie bezodplatne nadobudnutého krátkodobého finančného majetku účtovaného na účtoch účtovej skupiny 25 so súvzťažným zápisom na účte 411 – Základné imanie. Neúčtuje sa tu krátkodobý finančný majetok, ktorým sú peniaze a bankový účet.

Fondy účtovnej jednotky

Precizuje sa účtovanie tvorby štipendijného fondu vo verejných vysokých školách. Pri účtovaní sa rozlišuje zdroj, z ktorého sa štipendijný fond vytvoril, a na túto skutočnosť nadväzuje aj jeho účtovanie.

V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola, sa účtuje tvorba štipendijného fondu v prospech účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov a na ťarchu účtu

  1. 211 – Pokladnica, 221 – Bankové účty, 315 – Ostatné pohľadávky alebo 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, ak sa vytvára z  účelového daru alebo dotácie a
  2. 556 – Tvorba fondov, ak sa vytvára zo školného, výsledku hospodárenia alebo iného vlastného zdroja.

V účtovnej jednotke, ktorou je verejná vysoká škola, sa účtuje požitie štipendijného fondu na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov a v prospech účtu 211 – Pokladnica, 221 – Bankové účty alebo 325 – Ostatné záväzky, ak bol štipendijný fond vytvorený z dotácie alebo účelového daru. Ak bol štipendijný fond vytvorený zo školného, výsledku hospodárenia alebo iného vlastného zdroja, účtuje sa nárok na štipendium na ťarchu účtu 563 – Poskytnuté príspevky fyzickým osobám a v prospech účtu 325 – Ostatné záväzky a súčasne sa účtuje použitie štipendijného fondu na ťarchu účtu 412 – Fondy tvorené podľa osobitných predpisov a v prospech účtu 656 – Výnosy z použitia fondu.

Nakoľko finančný dar určený na obstaranie dlhodobého majetku sa neúčtuje na účet fondu reprodukcie je potrebné vyňať aj tieto prostriedky z účtovania na tomto fonde.

V nadväznosti na zmenu v účtovaní použitia fondov tvorených zo zisku pri obstaraní dlhodobého majetku sa nahrádza účet 411 – Základné imanie účtom 384 – Výnosy budúcich období, na ktorom sa bude účtovať obstaranie dlhodobého majetku z fondov tvorených zo zisku.

Dlhodobé bankové úvery a záväzky

Dopĺňa sa účtovanie finančnej garancie v neziskovej účtovnej jednotke, ktorou je koordinačné centrum zriadené podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, a to na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky. Tieto prostriedky slúžia na zabezpečenie záväzkov a nestávajú sa vlastnými zdrojmi koordinačného centra.

Ostatné náklady

Dopĺňa sa zúčtovací účet voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam v prípade uloženia sankcií týmito subjektmi neziskovej účtovnej jednotke.

Na ťarchu účtu 542 –Ostatné pokuty a penále sa účtuje odvod, penále, pokuta alebo sankcia podľa osobitného predpisu so súvzťažným zápisom v prospech účtu 336 – Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami, 346 –Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom, 348 –Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy alebo 379 –Iné záväzky.

V súlade so zákonom č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve sa dopĺňajú náležitosti, ktoré môžu neziskové organizácie poskytovať dobrovoľníkom pri plnení dobrovoľníckej činnosti. Náklady na materiálne zabezpečenie dobrovoľníka, náhrada za stratu času dobrovoľníka, vykonanie inštruktáže, výcviku, školenia alebo inej odbornej prípravy a náklady na dobrovoľné nemocenské poistenie, dobrovoľné dôchodkové poistenie a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti a zdravotné poistenie sa účtujú na účte 547 – Osobitné náklady.

Ustanovuje sa nákladový účet na účtovania dane z poistenia, a to 549 – Iné ostatné náklady.

Ostatné výnosy

V nadväznosti novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa dopĺňa účtovanie prijatého daru v nepeňažnej forme, pokiaľ ide o krátkodobý majetok, a to na účte 646 – Prijaté dary. Novela zákona je v schvaľovacom procese v Národnej rade SR.

Účinnosť novely

Navrhuje sa účinnosť novely opatrenia od 31. decembra 2020 v nadväznosti na právne predpisy prijaté v roku 2020 s výnimkou čl. I bodov  1 až 6 a 9 až 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

podvojné účtovníctvorok 2021spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

29júl8:30Nové pravidlá pre reklamácie a práva na odstúpenie spotrebiteľov od 1.7. 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Marketing a predaj,Nehnuteľnosti,Stavebníctvo

29júl8:30Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

29júl8:30Zákazková výroba v roku 2024 vrátane noviniek - oceňovanie, účtovanie a vykazovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP),Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X