Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa zvýši príspevok na stravovanie od 1. 1. 2022? Finančný príspevok bude pre zamestnávateľa výhodnejší!

príspevok na stravovanie
príspevok na stravovanie Foto: Getty Images
3. júna 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj Podnikam.sk Tlačiť
Skupina koaličných poslancov predložila do parlamentu návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Cieľom návrhu je odstrániť nerovnosti pri zdaňovaní rôznych foriem stravovania, konkrétne stravovacích poukážok, ako aj zjednodušiť administratívu zamestnávateľov, ktorá vzniká pri poskytovaní stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie v predstihu na príslušný kalendárny mesiac. Ak bude táto novela schválená, zamestnávateľ bude môcť svojmu zamestnancovi prispievať na stravovanie stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a to až do 100% sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Takýto príspevok bude považovaný za daňovo uznaný výdavok pre zamestnávateľa a nebude sa zamestnancom zdaňovať daňou z príjmov zo závislej činnosti.
Od 1. marca 2021 si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval svojim zamestnancom stravovanie formou stravovacích poukážok, zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak zamestnávateľ prispieva v týchto prípadoch na stravovanie v rozsahu upravenom v Zákonníku práce, z hľadiska daní a odvodov neexistuje rozdiel medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie. Ak však zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov formou finančného príspevku na stravovanie nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, táto „nadrámcová“ suma je pre zamestnávateľa daňovo neuznaným nákladom a u zamestnanca sa zdaňuje daňou z príjmov zo závislej činnosti. Na rozdiel od toho, ak zamestnávateľ prispieva na stravovanie svojich zamestnancov nad rámec Zákonníka práce z vlastných zdrojov, pri stravovacích poukážkach je táto suma pre zamestnávateľa daňovo uznaným nákladom, no u zamestnanca sa nezdaňuje.
Navrhovaná zmena Zákonníka práce umožňuje zamestnávateľom prispievať na stravovanie zamestnancov do výšky 100 % sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín bez toho, aby bol tento príspevok považovaný za daňovo neuznaný výdavok pre zamestnávateľa a aby bol zároveň zdanený daňou z príjmov zo závislej činnosti na strane zamestnancov.
Keďže zamestnávatelia zabezpečujúci stravovanie zamestnancov formou stravovacích poukážok alebo finančným príspevkom na stravovanie, poskytujú stravovacie poukážky a príspevok na stravovanie na začiatku kalendárneho mesiaca, vzniká im dodatočná administratívna záťaž v prípade vzniku prekážok v práci na strane zamestnancov alebo čerpania dovolenky počas kalendárneho mesiaca. Z uvedeného dôvodu sa umožní zamestnávateľom poskytovať stravovacie poukážky a finančný príspevok obdobne ako pri mzde dodatočne, najneskôr však posledný deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Zamestnávateľom bude i naďalej zachovaná možnosť poskytovať stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie preddavkovo, ak to bude dohodnuté v kolektívnej zmluve alebo so zamestnancom v pracovnej zmluve.
Obdobne sa upravujú aj ustanovenia o zabezpečení stravovania v osobitných právnych predpisoch týkajúcich sa štátnych zamestnancov, policajtov, vojakov a Hasičského a záchranného zboru.
Ak bude táto novela zákona schválená, nadobudne účinnosť 1. 1. 2022.

Zvýšenie sumy príspevku na stravovanie

Podľa súčasného znenia zamestnávateľ zákonom stanovený strop na poskytovanie príspevku na stravovanie alebo na poskytovanie stravovacích poukážok na úrovni 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o cestovných náhradách. Momentálne je to suma 5,10 eura (sumu stanovuje opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného).
Novelou sa suma príspevku zamestnávateľa zvyšuje z doterajších 55% na 100% Na túto sumu je formou zákonného odkazu naviazaná suma oslobodená od dane podľa § 5 ods. 7 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na strane zamestnanca, ako aj daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov.
V súčasnosti, ak zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na stravu formou finančného príspevku na stravovanie alebo formou stravovacích poukážok viac, napr. 80% danej sumy (nie však zo Sociálneho fondu), na strane zamestnávateľa je príspevok nad 55% sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín nedaňový výdavok a na strane zamestnanca v prípade zabezpečenia stravovania formou finančného príspevku zdaniteľný príjem. Naproti tomu ak zamestnávateľ prispeje zamestnancovi na stravu formou stravovacích poukážok 80% danej sumy, pre zamestnanca je celé plnenie, ktoré mu poskytol zamestnávateľ, príjem oslobodený od dane z príjmu.
Navrhované znenie preto umožňuje zamestnávateľovi prispievať v prípade zabezpečenia stravovania stravovacími poukážkami alebo finančným príspevkom na stravovanie veľkorysejšie, a síce do 100% sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 12 hodín. Navrhovaná úprava výrazne zníži záťaž administrácie stravného, keďže poskytnutú sumu nebude potrebné účtovne deliť na časť daňovo oslobodenú a časť daňovo neoslobodenú. Okrem toho zrovnoprávni daňové aspekty stravovacej poukážky a finančného príspevku na stravovanie.

Poskytovanie príspevku na stravovanie za uplynulý kalendárny mesiac

Zabezpečením stravovania inak ako vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa sa rozumie poskytovanie stravovacej poukážky alebo finančného príspevku na stravovanie pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve nedohodlo preddavkové poskytovanie. Platnosť poskytnutých stravovacích poukážok nesmie skončiť skôr, ako dva mesiace po ich poskytnutí.
Zavádza sa tak právna fikcia, že stravovanie poskytované formou stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie sa považuje za „zabezpečenie stravovania“ aj vtedy, ak je poskytované pozadu za uplynulý kalendárny mesiac. Termín poskytovania stravovacích poukážok a finančného príspevku na stravovanie zákon ani v súčasnosti explicitne neustanovuje.
Zákonník práce však ustanovuje povinnosť zabezpečovať zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti vo všetkých zmenách. Zamestnávatelia zabezpečujúci stravovanie prostredníctvom stravovacích poukážok alebo finančného príspevku na stravovanie, preto zamestnancom poskytujú stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na začiatku kalendárneho mesiaca vopred, a to na celý kalendárny mesiac. Podľa výkladovej praxe, ak nie tieto benefity poskytované vopred, nespĺňajú svoj základný definičný znak, teda účelové určenie a nemôžu byť daňovo zvýhodnené.
V praxi to spôsobuje celý rad problémov, pretože ani zamestnávateľ, ani zamestnanec vopred nevedia, či zamestnanec odpracuje všetky pracovné dni alebo nie (napríklad, či bude čerpať neplánovanú dovolenku, bude práceneschopný, a pod.). Spätné doúčtovanie týchto nárokov a ich započítavanie s nadchádzajúcim mesiacom je v aplikačnej praxi považované za významnú administratívnu záťaž. Navrhovanou úpravou sa táto záťaž odstraňuje.

Úprava stravovania štátnych zamestnancov, Policajného a Hasičského zboru

Obdobne ako pri Zákonníku práce sa suma príspevku na stravné, ako aj poskytovanie príspevku spätne upravuje aj pri štátnych zamestnancoch, polícii a hasičoch. Navrhuje sa nahradiť súčasný strop 65% sumy stravného poskytovaného pri služobnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín novým stropom, ktorým je 100% hodnoty tejto sumy. 
Zabezpečením stravovania inak ako vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa sa rozumie poskytovanie stravovacej poukážky alebo finančného príspevku na stravovanie pozadu za mesačné obdobie, a to najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak sa v kolektívnej zmluve nedohodlo preddavkové poskytovanie alebo ak služobný úrad neposkytuje stravovacie poukážky alebo finančný príspevok na stravovanie preddavkovo. Platnosť poskytnutých stravovacích poukážok nesmie skončiť skôr, ako dva mesiace po ich poskytnutí.

Novela zákona o dani z príjmov

V § 5 ods. 7 písm. b) pri každom jednom spôsobe poskytovania stravovania, t.j. hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, hodnota stravy v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov a finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa osobitného predpisu, sa navrhuje explicitne doplniť strop, ktorým je suma stravného ustanovená na kalendárny deň pre časové pásmo 5 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Navrhovaná úprava tak reaguje na výkladové problémy pri aplikácii zákona v praxi.
 
V zákone o dani z príjmov sa navrhuje pre daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 oslobodenie od povinnosti preukazovať výšku stravného daňovým dokladom. Uvedená zmena je založená na predpoklade, že každý niečo konzumuje na obed a vždy na to vynaloží nejakú sumu, bez ohľadu na to, ako si túto stravu zabezpečí. Dokladovanie týchto drobných súm však predstavuje značnú administratívnu záťaž, ktorá sa týmto odbúra.
277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

príspevok na stravovanierok 2022spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Cestovné náhrady

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X