Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daň z nehnuteľností v roku 2022 – kto musí podať daňové priznanie?

daň z nehnuteľností
daň z nehnuteľností Fotot: Thinkstock
27. januára 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Jednou z povinností, ktorá čaká nielen na mnohých podnikateľov v roku 2022, je daň z nehnuteľností. V aktuálnom článku si priblížime určité špecifiká spojené s touto daňovou povinnosťou, uvedieme, kto je povinný platiť daň z nehnuteľnosti, akých nehnuteľností sa týka a termín, dokedy sú daňovníci povinní podať daňové priznania.

Daň z nehnuteľností je jednou z fakultatívnych miestnych daní, ktoré sú podrobne upravené v zákone č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej v texte len ako „zákon o miestnych daniach“). Výnos z tejto dane je príjmom rozpočtu obce. Správcom dane z nehnuteľností je tá obec, na území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Daň z nehnuteľností správca dane vyrubuje každoročne rozhodnutím podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

V § 4 zákona o miestnych daniach je ustanovené, že daň z nehnuteľností zahŕňa:

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň v z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej v texte len ako „daň z bytov“).

Platitelia (daňovníci) daní z nehnuteľností v roku 2022

Daňovník dane z pozemkov

Daňovníkom dane zo stavieb môžu byť nasledovné osoby:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu,
 • správca pozemku vo vlastníctve obce,
 • správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností,
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,
 • nájomca v prípade, že nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri, má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom, má v nájme náhradné pozemky,
 • ak nemožno určiť daňovníka podľa vyššie ustanovených kritérií, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Daňovník dane zo stavieb

Daňovníkom dane zo stavieb môžu byť nasledovné osoby:

 • vlastník stavby,
 • správca stavby vo vlastníctve štátu,
 • správca stavby vo vlastníctve obce,
 • správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku
 • Pri stavbách spravovaných Slovenským pozemkovým fondom, ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca.

Ak nemožno určiť daňovníka podľa vyššie uvedených kritérií, je daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva. Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane zo stavieb zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je stavba v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Daňovník dane v bytov

Daňovníkom dane z bytov môžu byť nasledovné osoby:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z bytov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z bytov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z bytov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

 Príklad:

Ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť dňa 15. mája 2021, vzniká mu daňovú povinnosť k dani z nehnuteľností dňa 1. januára 2022.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

Príklad:

Ak sa daňovník rozhodol predať nehnuteľnosť minulý rok (v roku 2021) a ako vlastník bol aj vymazaný z katastra nehnuteľností v tomto období, jeho daňová povinnosť k dani z nehnuteľností zaniká dňa 31. decembra 2021. Nakoľko ku dňu 1. januáru 2022 už nie je táto osoba vlastníkom nehnuteľnosti, nie je povinná platiť daň z nehnuteľností. Táto povinnosť už prechádza na nového vlastníka nehnuteľnosti, ktoré vzniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností dňa 1. januára 2022.

Zdaňovacie obdobie pre daň z nehnuteľností

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľností je kalendárny rok. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka vzniká daňová povinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Príklad:

Ak daňovník nadobudne nehnuteľnosť v období od 2. januára 2021 do 31. decembra 2021, je povinný platiť daň od 1. januára 2022. To isté platí pre prípad, že daňovník nadobudne nehnuteľnosť dňa 1. januára 2022.

Vznik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti na rok 2022

Daňová povinnosť platiť daň z nehnuteľnosti vzniká 1. januára 2022 tomu daňovníkovi, ktorý sa v uplynulom roku 2021 stal:

 • vlastníkom,
 • správcom,
 • nájomcom,
 • užívateľom

nehnuteľnosti, ktorá je v zmysle zákona o miestnych daniach ustanovená ako predmet dane z nehnuteľností. Tento zákon o miestnych daniach pri každej dani z nehnuteľnosti presne špecifikuje osoby povinné platiť daň z nehnuteľností (daňovníka), predmet dane, ako aj to, ktoré nehnuteľnosti nie sú predmetom dane, základ dane, sadzbu dane a samotný výpočet výšky dane.

Príklad:

Ak si daňovník kúpil byt a stal sa jeho vlastníkom (bol zapísaný do katastra nehnuteľností) napríklad dňa 15. septembra 2021, daňová povinnosť k dani z nehnuteľností mu vzniká dňa 1. januára 2022.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2022

Daňovník priznáva svoje nehnuteľnosti podaním daňového priznania. Povinnosť podať daňové priznanie vzniká každému daňovníkovi, ktorého vymedzuje zákon o miestnych daniach osobitne pri dani z pozemkov, stavieb, bytoch a nebytových priestorov. Daňovník podáva daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť platiť daň z nehnuteľností.

Príklad:

V praxi to znamená, že ak daňovník nadobudol nehnuteľnosť napríklad 1. júla 2021, je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022.

Rozhodujúci je stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa v zmysle zákona o miestnych daniach neprihliada. Daňovník podáva daňové priznanie v tom zdaňovacom období, v ktorom mu po prvý krát vznikla povinnosť platiť daň z nehnuteľností.

Príklad:

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať napríklad daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť v apríli 2021 a bol zapísaný do katastra nehnuteľností ako nový vlastník tejto nehnuteľnosti. Tomuto daňovníkovi vznikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľností dňa 1. januára 2022 a bude povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022.

V daňovom priznaní je zároveň potrebné uviesť, či je nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak je príslušná nehnuteľnosť v podielovom spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov zastupuje jeden z nich a ostatní ručia za daň do výšky svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú daňovníkmi dane z nehnuteľností obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.

Daňovník podáva daňové priznanie len zdaňovacom období, v ktorom mu po prvý krát vznikla daňová povinnosť k dani z nehnuteľností. V praxi môže nastať aj situácia, kedy v ďalšom zdaňovacom období vznikne daňovníkovi nová daňová povinnosť (napríklad, ak sa stal vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti). V takomto prípade daňovník podáva tzv. čiastkové daňové priznanie. Aj toto je povinný podať do 31. januára 2021. Uvedený termín podania sa nevzťahuje na osobitné prípady nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením a dedením tak, ako sme to uviedli už vyššie v texte.

Sadzby dane z nehnuteľností

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,25 %. Ročnú sadzbu dane z pozemkov môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo v jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území ustanoviť ročné sadzby dane rôzne pre jednotlivé skupiny pozemkov.

Ročná sadzba dane zo stavieb je 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy. Ročnú sadzbu dane zo stavieb  môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Správca dane môže všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti, alebo v jednotlivom katastrálnom území určiť rôzne sadzby dane pre jednotlivé druhy stavieb.

Ročná sadzba dane z bytov je 0,033 eura za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru. Ročnú sadzbu dane z bytov za byt alebo nebytový priestor môže správca dane všeobecne záväzným nariadením podľa miestnych podmienok v obci, jej jednotlivej časti alebo v jednotlivom katastrálnom území znížiť alebo zvýšiť s účinnosťou od 1. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. Takto ustanovená sadzba dane z bytov za byt nesmie presiahnuť 10-násobok najnižšej ročnej sadzby dane z bytov za byt ustanovenej vo všeobecne záväznom nariadení.

Sadzby dane z nehnuteľností  na rok 2022 pre Bratislavu nájdete TU

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daň z nehnuteľnostíknow-howknowhowrok 2022

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X