Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Eletronicky dodávané služby z pohľadu DPH

Elektronicky dodávané služby z pohľadu DPH
Fotobanka Pixmac
16. septembra 2011 Tlačiť

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov upravuje špecifický postup zdaňovania elektronicky dodávaných služieb, ktorým podliehajú nielen platitelia dane registrovaný podľa § 4 cit. zákona, ale aj akékoľvek iné zdaniteľné osoby.

Služby dodávané elektronickými prostriedkami

Definícia služieb dodávaných elektronickými prostriedkami je uvedená v § 16 ods. 18 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH). Podľa citovaného ustanovenia za elektronicky dodanú službu sa považuje:

 1. poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov a vybavenia,
 2. dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
 3. dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz,
 4. dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, športového, vedeckého a zábavného vysielania a vysielania udalostí,
 5. vyučovanie na diaľku.

Daňová povinnosť pri službách dodávaných elektronickými prostriedkami

Pre správne zdanenie elektronicky dodanej služby je rozhodujúce určiť miesto jej dodania. Daňová povinnosť vzniká v tom štáte, kde je miesto dodania služby. Miesto dodania služby sa určí v závislosti od pozície poskytovateľa a prijímateľa služby, ktorými môžu byť zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné osoby v tuzemsku, resp. zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné osoby z iných členských štátov EU, resp. sú zdaniteľné osoby alebo nezdaniteľné osoby z tretích štátov.

Dodanie služby elektronickými prostriedkami platiteľom dane

Ak poskytovateľom služby dodanej elektronickými prostriedkami je platiteľ dane, je možné rozlíšiť v závislosti od pozície príjemcu služby nasledovné prípady:

 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami napr. aktualizácie softvéru inému tuzemskému platiteľovi dane. Miestom dodania služby je tuzemsko. DPH platí dodávateľ – poskytovateľ služby. Dodávateľ – poskytovateľ služby uplatní v cene poskytnutej služby DPH, ktorú priznaná v daňovom priznaní a odvedie do ŠR.
 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami, napr. aktualizáciu softvéru tuzemskej zdaniteľnej osobe – neplatiteľovi dane, napr. tuzemskej s.r.o. Miestom dodania služby je tuzemsko. Dodávateľ – poskytovateľ služby uplatní v cene poskytnutej služby DPH, ktorú priznaná v daňovom priznaní a odvedie do ŠR.
 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami, napr. výučbu cudzieho jazyka slovenskej FO – občanovi – neplatiteľovi dane. Miestom dodania služby je tuzemsko. Dodávateľ – poskytovateľ služby uplatní v cene poskytnutej služby DPH, ktorú priznaná v daňovom priznaní a odvedie do ŠR.
 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami, napr. aktualizáciu softvéru platiteľovi dane registrovanému pre daň v inom členskom štáte EÚ. Miestom dodania služby je ten členský štát, kde má príjemca služby svoje sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko. DPH platí prijímateľ služby v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko a uplatní sadzbu dane platnú v tomto členskom štáte.  Platiteľ dane – poskytovateľ služby uvedie hodnotu fakturovanej služby a identifikačné číslo pre daň príjemcu služby z iného členského štátu v súhrnom výkaze.
 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami, napr. aktualizáciu softvéru zdaniteľnej osobe z iného členského štátu EÚ – neplatiteľovi dane. Miestom dodania služby je ten členský štát, kde má príjemca služby svoje sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko. DPH platí prijímateľ služby v tom členskom štáte, kde má svoje sídlo, miesto podnikania, resp. bydlisko a uplatní sadzbu dane platnú v tomto členskom štáte. Platiteľ dane – poskytovateľ služby uvedie hodnotu fakturovanej služby a identifikačné číslo pre daň príjemcu služby z iného členského štátu v súhrnom výkaze.
 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami, napr. výučbu cudzieho jazyka FO z iného členského štátu – občanovi – neplatiteľovi dane. Miestom dodania služby je tuzemsko. Tuzemský platiteľ vyfakturuje službu s DPH platnou v SR. Tuzemský platiteľ dane prizná DPH z poskytnutej služby v daňovom priznaní a odvedie do ŠR.
 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami napr. aktualizácia softvéru zdaniteľnej osobe z tretieho štátu. Miestom dodania služby je tretí štát. Dodávateľ – poskytovateľ služby fakturuje službu bez DPH. Platiteľ dane neuvádza službu dodanú do tretieho štátu v súhrnom výkaze.Poznámka:Ak platiteľ dane dodá službu do tretieho štátu zdaniteľnej osobe, musí si zabezpečiť dôkaz o tom, že skutočne dodal službu osobe, ktorá je zdaniteľnou. Medzi relevantné dôkazy patrí identifikačné číslo pre DPH, resp. iné podobné číslo, ktoré sa používa na identifikáciu ekonomickej činnosti príjemcu služby, príp. osvedčenie vydané daňovým úradom príjemcu služby, ktoré potvrdzuje, že zákazník vykonáva ekonomickú činnosť. DPH z prijatej služby platí príjemca v treťom štáte.
 • platiteľ dane registrovaný pre daň v tuzemsku dodá službu elektronickými prostriedkami napr. výučbu cudzieho jazyka fyzickej osobe – občanovi z tretieho štátu – neplatiteľovi dane. Miestom dodania služby je tretí štát. Poskytovateľ služby – platiteľ dane fakturuje službu bez DPH. Platiteľ dane neuvádza hodnotu služby dodanej do tretieho štátu v súhrnom výkaze.

Tak ako bolo spomenuté už v úvode tohto článku, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov upravuje špecifický postup zdaňovania elektronicky dodávaných služieb, ktorým podliehajú nielen platitelia dane registrovaný podľa § 4 cit. zákona, ale aj akékoľvek iné zdaniteľné osoby.

Dodanie služby elektronickými prostriedkami zdaniteľnou osobou, ktorá nie je platiteľom

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane a ktorá dodáva služby elektronickými prostriedkami do iného členského štátu EU, resp. prijíma služby elektronickými prostriedkami z iného členského štátu EÚ, je povinná registrovať sa v súlade s ustanovením § 7a cit. zákona bez ohľadu na výšku dosiahnutého obratu.

Definícia zdaniteľnej osoby

Definícia zdaniteľnej osoby je uvedená v § 3 zákona o DPH. Predpokladom toho, aby určitá osoba bola považovaná za zdaniteľnú osobu, je skutočnosť, že vykonáva ekonomickú činnosť. Zdaniteľnou osobou je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Zdaniteľnými osobami sú predovšetkým podnikatelia, ale zdaniteľnou osobou môže byť aj osoba, ktorá nie je založená na účely podnikania, ak vykonáva ekonomickú činnosť, z ktorej dosahuje príjem.

Registrácia zdaniteľnej osoby

Žiadosť o registráciu podľa § 7a cit. zákona musí takáto zdaniteľná osoba podať pred prijatím elektronicky dodanej služby z iného členského štátu EÚ, resp. pred dodaním elektronickej služby do iného členského štátu EÚ. Daňový úrad na základe prijatej žiadosti pridelí zdaniteľnej osobe identifikačné číslo pre DPH. Po pridelení identifikačného čísla pre DPH si táto osoba objedná elektronicky dodanú službu z iného členského štátu pod týmto číslom.

Dodávateľ – poskytovať služby z iného členského štátu nebude účtovať DPH k cene elektronicky dodanej služby. Miestom dodania služby dodanej elektronicky je tuzemsko. V súlade s ustanovením § 69 ods. 3 zákona o DPH daň z pridanej hodnoty prizná príjemca služby – tuzemská zdaniteľná osoba a odvedie do ŠR Slovenskej republiky.

V uvedenom prípade sa jedná o špecifický typ registrácie podľa § 7a zákona o DPH, nakoľko zdaniteľná osoba registrovaná podľa tohto ustanovenia nemá postavenie platiteľa dane definovaného v § 4 zákona o DPH a registráciou podľa § 7a uvedenej osobe nevzniká právo na odpočítanie dane z prijatých tovarov a služieb.

Povinnosť registrovať sa podľa ustanovenia § 7a má zdaniteľná osoba len v prípade, ak:

 • dodáva službu elektronickými prostriedkami osobe z iného členského štátu. Príjemcom služby je zdaniteľná osoba a miestom dodania služby je členský štát, kde je zdaniteľná osoba usadená.
 • prijíma službu elektronickými prostriedkami od osoby z iného členského štátu. Dodávateľ služby je zdaniteľná osoba a miestom dodania služby je tuzemsko.

Upozorňujeme, že povinnosť registrovať sa podľa tohto ustanovenia nevzniká zdaniteľnej osobe v prípade, že prijme elektronicky dodanú službu z tretieho štátu, resp. dodá elektronicky služby do tretieho štátu.

Príklad č.1:

Dodanie služby elektronickými prostriedkami zdaniteľnou osobou pre zdaniteľnú osobu do iného členského štátu EÚ. Ján Malý podniká ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia (neplatiteľ dane).Ján Malý dodá službu výučby na diaľku pre nemeckú spoločnosť (neplatiteľa dane). Ako poskytovateľ služby je povinný registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade pred dodaním predmetnej služby.Daňový úrad žiadateľa zaregistruje, vydá mu osvedčenie o registrácii a pridelí mu identifikačné číslo pre daň v súlade s ustanovením § 7a zákona o DPH. Ján Malý fakturuje predmetnú elektronicky dodanú službu pre nemeckú spoločnosť bez DPH. Na faktúre vystavenej pre nemeckého odberateľa uvádza svoje identifikačné číslo pre daň. Nemecká spoločnosť uplatní na prijatú službu daň vypočítanú podľa sadzby platnej v Nemecku, prizná daň v daňovom priznaní a odvedie ju do štátneho rozpočtu.

Príklad č.2:

Prijatie služby elektronickými prostriedkami zdaniteľnou osobou v tuzemsku od zdaniteľnej osoby z iného členského štátu EÚ.  Nemecká spoločnosť (neplatiteľ dane) dodá službu výučby na diaľku pre súkromnú jazykovú školu na Slovensku (neplatiteľa dane). Súkromná jazyková škola ako príjemca služby je povinná registrovať sa na miestne príslušnom daňovom úrade pred prijatím predmetnej služby.

Daňový úrad jazykovú školu zaregistruje, vydá jej osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň v súlade s ustanovením § 7a zákona o DPH. Nemecká spoločnosť fakturuje predmetnú elektronicky dodanú službu pre tuzemskú jazykovú školu bez DPH. Na faktúre vystavenej pre tuzemského odberateľa uvádza svoje identifikačné číslo pre daň, ako aj identifikačné číslo pre daň príjemcu služby. Súkromná jazyková škola na Slovensku je povinná podať daňové priznanie, priznať a odviesť daň.

Príklad č.3:

Dodanie služby elektronickými prostriedkami zdaniteľnou osobou pre zdaniteľnú osobu do tretieho štátu. Tuzemská právnická osobu (neplatiteľ dane) dodá službu sprístupnenia databáz pre švajčiarsku spoločnosť. Tuzemskej právnickej osobe (neplatiteľ dane) z titulu dodania elektronicky dodanej služby z tretieho štátu nevzniká povinnosť registrácie pre daň a s tým súvisiaca povinnosť podania daňového priznania a súhrnného výkazu.

Príklad č.4:

Príklad na prijatie služby elektronickými prostriedkami zdaniteľnou osobou v tuzemsku od zdaniteľnej osoby z tretieho štátu. Švajčiarska spoločnosť dodá službu sprístupnenia databáz pre tuzemskú právnickú osobu (neplatiteľa dane). Tuzemskej právnickej osobe (neplatiteľ dane) z titulu prijatia elektronicky dodanej služby z tretieho štátu nevzniká povinnosť registrácie pre daň.

Ak tuzemská zdaniteľná osoba (neplatiteľ dane) prijme elektronicky dodanú službu od poskytovateľa z tretieho štátu, v súlade s ustanovením § 69 ods. 3 zákona o DPH je povinná podať daňové priznanie, priznať a odviesť daň. Pri výpočte uplatní sadzbu dane platnú v tuzemsku.

Tuzemská zdaniteľná osoba je v súlade s ustanovením § 78 ods. 3 zákona o DPH povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.

Dodanie služby elektronickými prostriedkami osobou z tretieho štátu pre osoby na území Európskej únie

Ustanovenie § 68 zákona o DPH upravuje špecifický postup zdaňovania v prípade, ak elektronicky dodané služby poskytuje osoba z tretieho štátu na území Európskej únie pre osoby, ktoré nie sú zdaniteľné. Poskytovateľ služby z tretieho štátu,

 • ktorý nemá založené podnikanie na území Slovenskej republiky a ani v inom členskom štáte EÚ a
 • zároveň nie je identifikovaný pre daň v žiadnom z členských štátov EÚ a
 • zároveň poskytuje elektronicky dodávané služby osobám, ktoré nie sú zdaniteľné na území EÚ,
 • si môže zvoliť za krajinu registrácie niektorý z členských štátov EÚ, napr. Slovenskú republiku.

Ak si za krajinu registrácie zvolí Slovenskú republiku, zo všetkých elektronicky dodaných služieb v rámci EÚ prizná a odvedie DPH prostredníctvom podaného daňového priznania v  Slovenskej republike.

Príklad č.5:

Dodanie služby elektronickými prostriedkami osobou z tretieho štátu pre nezdaniteľné osoby v Európskej únii.  Kanadská spoločnosť má zámer poskytnúť v III. štvrťroku 2011 nezdaniteľným osobám – občanom v Slovenskej republike a Českej republike služby elektronickými prostriedkami, a to zábavné vysielanie prostredníctvom internetu, za ktoré bude inkasovať bezhotovostné poplatky od divákov. Z pohľadu zákona o DPH sa jedná o dodanie služby elektronickými prostriedkami osobou z tretieho štátu pre nezdaniteľné osoby v Európskej únii, na ktoré sa vzťahuje ustanovenie § 68 zákona o DPH.

Kanadská spoločnosť :

 • nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň a zároveň a nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte;
 • sa rozhodla, že členským štátom jej identifikácie bude Slovenská republika. Daňový úrad Bratislava I kanadskej spoločnosti na základe jej žiadosti vydá povolenie na uplatňovanie osobitnej úpravy;
 • je povinná uplatniť osobitnú úpravu na všetky elektronicky dodávané služby v rámci Európskej únie;
 • je povinná elektronicky podať daňové priznanie za každý kalendárny štvrťrok, a to v lehote do 20 dní od skončenia kalendárneho štvrťroka. V daňovom priznaní je povinná uviesť svoje identifikačné číslo pre daň a celkovú hodnotu bez dane elektronicky dodaných služieb poskytnutých v zdaňovacom období, výšku dane a sadzbu dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť, a celkovú výšku dane. Údaje v daňovom priznaní uvádza údaje v eurách;
 • je povinná zaplatiť daň v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho štvrťroka;
 • nie je oprávnená odpočítavať daň podľa § 49.

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X