Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kolaudácia v kocke

kolaudácia
kolaudácia Foto: Getty Images
2. októbra 2019 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Kolaudácia je zákonom ustanovený administratívny proces, v rámci ktorého stavebný úrad rozhoduje o spôsobilosti užívať stavbu. Povolenú stavbu možno po jej realizácii užívať až kolaudácii príslušným stavebným úradom. V článku si zhrnieme, ako kto vykonáva kolaudáciu, ako prebieha kolaudačné konanie, aké náležitosti musí mať žiadosť o kolaudačné rozhodnutie a v ktorých prípadoch zákon kolaudáciu nevyžaduje.

Kolaudácia – kedy áno a kedy nie?

Ku kolaudácii je potrebné pristúpiť vždy v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ide o dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie,
 • ak ide o tú časť stavby, na ktorej bola vykonaná zmena alebo udržiavacie práce.

Pre oba uvedené prípady zároveň platí, že kolaudáciu je potrebné vykonať vtedy, ak si takéto stavby vyžadovali stavebné povolenie. Užívanie týchto stavieb je možné až na základe kolaudačného rozhodnutia vydaného príslušným stavebným úradom.

Stavebný zákon v § 76 ustanovuje, že kolaudačné rozhodnutie sa vyžaduje aj pre terénne úpravy, ťažobné a im podobné, ako aj s nimi súvisiace práce a nadstavby, avšak len v prípade, kedy to stavebný úrad takto určil pri ich povolení.

Kolaudačné rozhodnutie je potrebné vždy aj pri jednoduchých stavbách, ich prístavbách a nadstavbách, ak takto ustanoví stavebný úrad v územnom rozhodnutí.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Kolaudačné konanie

Ku kolaudácii nie je potrebné pristúpiť vždy v nasledujúcich prípadoch:

Ak to nie je stavebným úradom v územnom rozhodnutí, možno jednoduché stavby, ich prístavby a nadstavby stavby užívať po ich ukončení aj bez kolaudačného rozhodnutia. Tieto stavebné práce stačí štandardne ohlásiť stavebnému úrade.

Kolaudačné rozhodnutie sa nevyžaduje ani v prípade reklamných stavieb, na ktorých má najväčšia informačná plocha veľkosť od 3 m2 do 20m2.

Kolaudačné konanie

Kolaudačné konanie vykonáva stavebný úrad, ktorý vydal stavebné povolenie alebo povolil terénne úpravy, ťažobné iné podobné, ako aj s nimi súvisiace práce. Účastníkmi kolaudačného konania sú stavebník, vlastník stavby, ak tento nie je zároveň stavebníkom a vlastník pozemku, na ktorom je stavba umiestnená. Stavebný úrad môže v niektorých prípadoch zlúčiť kolaudačné konanie s konaním o zmene stavby pred dokončením podľa Stavebného zákona. V takomto prípade sa účastníkmi kolaudačného konania stávajú aj všetci tí účastníci stavebného konania, ktorých sa zmena mohla týkať.

Ku kolaudácii možno pristúpiť vo fáze, kedy už stavbu považujeme za spôsobilú užívania, to znamená, že všetky realizačné práce na nej už boli ukončené. Takáto stavba môže ešte vyžadovať menšie úpravy napríklad vo vnútri, ako je inštalácia napríklad sanity alebo iných menších častí, ale z hľadiska bezpečnosti ju možno užívať.

Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka. Návrh na kolaudáciu musí byť podaný v písomnej podobe a musí obsahovať nasledovné zákon ustanovené náležitosti:

 • označenie a miesto stavby, terénnych úpravy alebo miesto ťažobných prác,
 • predpokladaný termín dokončenia stavby, terénnych úprav alebo ťažobných prác,
 • predpokladaný termín vypratania staveniska a dokončenia úprav okolo stavby,
 • údaj o tom, či sa bude vykonávať skúšobná prevádzka a čas jej trvania.

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné pripojiť viacero dokladov v závislosti od charakteru danej stavby. Ide najmä o nasledovné dokumenty:

 • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku,
 • geometrický plán – skutočné zameranie stavby (originál),
 • list vlastníctva k stavebnému pozemku (originál),
 • zmluvu alebo iný právny titul preukazujúci osobu stavebníka, ak je v stavebnom povolení uvedená iná osoba, ako v návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia,
 • právny vzťah ku komunikácii,
 • protokol o vytýčení stavby,
 • kópia stavebného povolenia a povolení na zmenu stavby pred jej dokončením,
 • doklad o likvidácii odpadu,
 • doklady o napojení na inžinierske siete,
 • projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,
 • projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,
 • certifikát o energetickej hospodárnosti budov v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z.,
 • doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní:
 • revízne správy elektroinštalácie a bleskozvodu, prípojka NN,
 • správy o odbornej skúške plynoinštalácie,
 • tlaková skúška plynoinštalácie,
 • záznam o odvzdušnení plynovodu,
 • potvrdenie o preskúšaní komína,
 • tlaková skúška vodovodu,
 • tlaková skúška vykurovania,
 • vykurovacia skúška,
 • skúška nepriepustnosti žumpy,
 • tlaková skúška zásobníku plynu a certifikát TI SR,
 • funkčné skúšky (vzduchotechnika apod.),
 • iné skúšky v zmysle Stavebného poriadku (hluk, pitná voda apod.),
 • protokol o odovzdaní a prevzatí stavby (investor – generálny dodávate), v prípade inžinierskych stavieb aj prevzatie budúcich prevádzkovateľom,
 • doklady o overení požadovaných vlastností použitých materiálov a výrobkov,
 • kolaudačné rozhodnutie na stavby – potrebné k prevádzke kolaudovanej stavby (studňa, ČOV, NN apod.),
 • stanoviská príslušných úradov:
 • Regionálny úrad verejného zdravotníctva,
 • Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru,
 • Obvodný úrad životného prostredia (OP, ochrana ovzdušia, štátna vodná správa),
 • Odbor dopravy a cestného hospodárstva,
 • Regionálne cesty,
 • Inšpektorát práce,
 • potvrdenie o napojení stavby na inžinierske siete.

Kolaudačné konanie sa začína písomným návrhom stavebníka a je začaté dňom, keď je stavebnému úradu doručený návrh na kolaudáciu. Stavebný úrad je povinný uskutočniť kolaudačné konanie v bezprostrednej nadväznosti na dokončenie stavby a preto by mal na základe zásady súčinnosti spolupracovať s účastníkmi konania.

Stavebný úrad oznámi začatie kolaudačného konania účastníkom konania, obci, ak nie je stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie a dotknutým orgánom najmenej 10 dní pred ústnym pojednávaním spojeným s miestnym zisťovaním. Miestne zisťovanie sa uskutočňuje spravidla komisionálne, pričom stavebný úrad prizve na kolaudačné konanie projektanta alebo osobu, ktorá vykonávala stavebný dozor. Ak je to účelné, prizve aj zhotoviteľa stavby alebo inú osobu.

Upozornenie:

Súčasťou oznámenie o začatí kolaudačného konania musí byť aj upozornenie o tom, že námietky a stanoviská možno uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak na sa ne nebude prihliadať.

Hlavným účelom kolaudačného konania je zistiť, či bola dokončená stavba alebo stavebné práce vykonané v súlade s podmienkami ustanovenými v územnom pláne zóny. Ak takýto plán zóny nebol schválený, tak sa skúma súlad s územným rozhodnutím, ako aj so stavebným povolením a projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Stavebný úrad povinne skúma, či kolaudovaná stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, ako aj na život, zdravie a bezpečnosť osôb, práce a technických zariadení (a to najmä pri kolaudácii stavby, ktorá je prevádzkarňou).

Stavebný úrad nevydá kolaudačné rozhodnutie, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a životného prostredia, ako aj riadne užívanie stavby a určený účel, najmä v prípade, ak:

 • nie je podľa dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní zabezpečené vykurovanie stavby a pripojenie na rozvod vody, elektriny a na kanalizačnú sieť,
 • nie je zaistená bezpečná a plynulá prevádzka výťahov podľa overenej dokumentácie
 • nie je zaistený bezpečný prístup a príchod k stavbám,
 • nie sú splnené podmienky stavebného povolenia na nevyhnutnú komplexnosť výstavby a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby na okolité životné prostredie, prípadne ich obmedzenie na prípustnú mieru,
 • nie sú predložené doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok a vyhlásenia výrobcu o zhode stavebných výrobkov (§ 43f) Stavebného zákona),
 • nie je predložený energetický certifikát a ide o bytovú budovu podliehajúcu povinnej energetickej certifikácii.

 Stavebný úrad môže od kolaudácie upustiť, ak ide o:

 • drobné stavby, stavebné úpravy a udržiavacie práce, po ktorých ohlásení stavebný úrad určil, že podliehajú stavebnému povoleniu,
 • jednoduché stavby a ich zmeny s výnimkou stavieb na bývanie, stavieb na individuálnu rekreáciu, garáží a stavieb s prevádzkovým alebo výrobným zariadením.

Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel, a ak je to potrebné, určia sa podmienky užívania stavby. V kolaudačnom rozhodnutí môže stavebný úrad určiť podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, odstránenie drobných nedostatkov skutočného realizovania stavby zistených pri kolaudačnom konaní a určiť primeranú lehotu na ich odstránenie. Môže tak však urobiť iba v prípade, že ide o nedostatky, ktoré neohrozujú zdravie a bezpečnosť osôb a nebránia vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel, v opačnom prípade kolaudačné rozhodnutie nevydá.

V podmienkach užívania stavby stavebný úrad podľa druhu a účelu stavby uloží najmä vyznačenie drobných odchýlok do overenej dokumentácie stavby, ktoré stavebný úrad vzal na vedomie, a ďalšie povinnosti na zabezpečenie verejných záujmov, na ochranu práv a oprávnených záujmov účastníkov, na zabezpečenie záujmov starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia ľudí, požiarnu bezpečnosť a zabezpečenie prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ak sa má stavba užívať ako prevádzkareň, je kolaudačné rozhodnutie zároveň osvedčením, že prevádzkareň je spôsobilá na prevádzku.

Stavebný úrad môže na žiadosť stavebníka vydať časove obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby aj pred odovzdaním a prevzatím všetkých dodávok, pokiaľ to nemá podstatný vplyv na užívateľnosť stavby a predčasné užívanie neohrozuje bezpečnosť a zdravie osôb. Do 15 dní po odovzdaní a prevzatí takej stavby je stavebník alebo budúci užívateľ povinný podať stavebnému úradu návrh na kolaudáciu stavby.

Pri stavbách, kde komplexné vyskúšanie plynule prechádza do skúšobnej prevádzky, môže sa skúšobná prevádzka začať so súhlasom stavebného úradu a za podmienok určených po dohode s obcou a dotknutými orgánmi. Ak na posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie treba zhodnotiť priebeh skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku, stavebný úrad po dohode s dotknutými orgánmi rozhodne o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku a určí jej podmienky. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad na návrh stavebníka kolaudačné rozhodnutie.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

kolaudáciaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nezaradené

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X