Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kompletný prehľad účtovných a mzdových veličín platných v roku 2020

účtovné a mzdové veličiny
účtovné a mzdové veličiny Foto: Getty Images
11. decembra 2019 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Prinášame vám zoznam mzdových a účtovných veličín platných v roku 2020, ktoré sa použijú aj v roku 2021 pri podávaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020.

V článku sa postupne pozrieme na daň z príjmov, nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, manželku (manžela), daňový bonus, daňovo uznateľné výdavky, ale aj sociálne a zdravotné poistenie.

Daň z príjmov – sadzby dane

Veličiny Hodnota
Sadzba dane z príjmu zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 100 000 eur, 15 %
Sadzba dane z príjmu zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (37 163,36 eura) vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu zo základu dane zisteného z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti zníženého o daňovú stratu pre daňovníka, ktorý dosiahol za zdaňovacie obdobie príjmy (výnosy) prevyšujúce sumu 100 000 eur, z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok sumy platného životného minima (37 163,36 eura) 25 %
Sadzba dane z príjmu zo závislej činnosti, ktorý nepresiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t. j. 37 163,36 eura vrátane 19 %
Sadzba dane z príjmu zo závislej činosti, ktorý presiahne 176,8 – násobok sumy platného životného minima, t.j. 37 163,36 eura 25 %
Preddavky na daň z príjmov zo zdaniteľnej mzdy, ktoré počas roka zráža a odvádza zamestnávateľ z miezd svojich zamestnancov

19 % do zdaniteľnej sumy 3 096,95 eura

25 % nad zdaniteľnú sumu 3 096,95 eur

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na daňovníka
  • Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)
  • Daň z príjmov – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka
  • Daň z príjmov – Daňový bonus a ostatné ukazovatele
  • Daň z príjmov- Daňovo uznateľné výdavky
  • Sociálne a ostatné veličiny

Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na daňovníka

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2020 (21 x suma živ. minima, teda 21 x 210,20 eura)

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2020 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 19 506,56 eura (92,8-násobok životného minima)

4 414,20 eura

367,85 eura/mesiac

Nezdaniteľná časť na daňovníka, ak základ dane za rok 2020 je vyšší než 19 506,56 eura vypočíta sa:
9 290,84 mínus (základ dane/4)
Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane 37 163,36 eura

 

Daň z príjmov – Nezdaniteľná časť na manželku (manžela)

Veličiny Hodnota

Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) v roku 2020 (19,2 x suma živ. minima), ak manželka (manžel) nemá vlastný príjem

19,2 x 210,20 eura

Uplatní sa u daňovníka, ktorý za rok 2020 dosiahne základ dane rovný alebo nižší ako 37 163,36 eura (176,8-násobok životného minima)

4 035,84 eura
Nezdaniteľná časť na manželku (manžela) bez príjmu, ak základ dane daňovníka za rok 2020 je vyšší než 37 163,36 eura vypočíta sa:
13 326,68 mínus (základ dane/4)

 

Poznámka:

Suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu sa od 1. júla 2019 zvýšila zo 205,07 eura na 210,20 eura. Následkom toho od 1. januára 2020 stúpa aj nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka a jeho manželku.

Ak daňovník v roku 2020 dosiahne základ dane rovnajúci sa alebo nižší ako je 176,8-násobok platného životného minima (v roku 2020 je to suma 37 163,36 eura) a manželka (manžel) nemá vlastný príjem, môže si nezdaniteľnú časť na manželku (manžela) uplatniť v plnej výške 4 035,84 eura.

Ak manželka (manžel) má vlastný príjem, a ten nepresahuje sumu 4 035,84 eura, tak si daňovník uplatní nezdaniteľnú časť základu dane v čiastke, ktorá zodpovedá rozdielu medzi sumou 4 035,84 eura a vlastným príjmom manželky (manžela).

V prípade, že daňovník v roku 2020 dosiahne základ dane vyšší ako 37 163,36 eura a jeho manželka (manžel) nemá vlastný príjem, tak nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) bude suma zodpovedajúca rozdielu 63,4-násobku životného minima (13 326,68 eura) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka.

Ak manželka (manžel) v takomto prípade má vlastný príjem, tak sa výška nezdaniteľnej časti základu dane vypočítaná podľa predošlého vzorca zníži o vlastný príjem manželky.

TIP Podnikam.sk

Materská dávka, ktorú ako dávku sociálneho poistenia vypláca Sociálna poisťovňa, sa považuje za vlastný príjem manželky, ktorý znižuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Čo sa za vlastný príjem manželky nepovažuje?

Za vlastný príjem manželky sa nepovažujú štátne sociálne dávky, ktoré vyplácajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi ne patrí napríklad rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok pri narodení dieťaťa, či príspevok na pohreb.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)  sa bude môcť uplatniť iba na manželku/manžela, ktorá žije s daňovníkom v spoločnej domácnosti a stará sa o maloleté dieťa tiež žijúce s daňovníkom v domácnosti do troch rokov (do šiestich rokov v prípade dieťaťa so zdravotným postihnutím) dieťaťa, alebo ktorá poberala v zdaňovacom období príspevok na opatrovanie, alebo ktorá bola evidovaná na úrade práce.

Túto položku si bude môcť uplatniť manžel na manželku (resp. opačne) žijúcu s daňovníkom v domácnosti v prípade:

  • ak sa stará o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti alebo
  • poberá peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • je zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daň z príjmov – Ostatné nezdaniteľné časti na daňovníka

Veličina Hodnota
Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie od 1.1.2017 nemožno uplatniť
Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie najviac 180 eur ročne
Finančné prostriedky na účelové sporenie a poistné na životné poistenie od 1.1.2011 nemožno uplatniť

 

Poznámka: Nezdaniteľnú časť základu dane bolo možné za roky 2013 až 2016 znížiť o 2 % z ročného základu dane sporiteľa v druhom pilieri, max. zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy, čo za rok 2016 bolo do sumy 1 029,60 eura. Od 1. januára 2017 sa však príspevková sadzba do druhého piliera zvýšila zo 4 % na 4,25 %, od 1. januára 2018 stúpla na 4,50 % , od 1. januára 2019 išla nahor na 4,75 % a od 1. januára 2020 vzrastie na 5 %, a preto zanikla daňová úľava na príspevky do druhého piliera.

 Daň z príjmov – Daňový bonus a ostatné ukazovatele

Veličina Hodnota
Daňový bonus v roku 2020

Na dieťa do 6 rokov

45,44 eura/mesiac

545,28 eura/rok

Na dieťa nad 6 rokov

22,72 eura/mesiac

272,64 eura/rok

Nárok na daňový bonus (ak dosiahnete za rok 2020 príjmy vyššie ako 3 480 eur).

Ide o 6-násobok minimálnej mzdy (6×580 eur) platnej v roku 2020. SZČO musí mať zároveň kladný základ dane z príjmov podľa § 6 zákona o dani z príjmov, teda nie daňovú stratu.

3 480 eur
Výška ročného príjmu, do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2021 (za rok 2020). Ide o 50 % z nezdaniteľnej časti základu dane. 2 207,10 eura/rok
Výška paušálnych výdavkov, ak si nevediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo a dosahujete príjmy podľa §6 zákona o dani z príjmov

60 %

max. 20 000 eur ročne

 

Daň z príjmov- Daňovo uznateľné výdavky

Veličina Hodnota
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 5-12 hodín 5,10 eur
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: 12-18 hodín 7,60 eura
Výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo: nad 18 hodín 11,60 eura
Sadzba náhrady za používanie jednostopového motorového vozidla, trojkolky pre podnikanie 0,053 eura/km
Sadzba náhrady za používanie osobného cestného motorového vozidla pre podnikanie 0,193 eura/km

 

Sociálne a ostatné veličiny

Veličina Hodnota
Minimálna hrubá mesačná mzda na rok 2020 580 eur
Minimálna hrubá hodinová mzda na rok 2020 3,333 eura
Životné minimum jednej plnoletej fyzickej osoby (od 1.7.2019) 210,20 eura/mesiac
Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby (od 1.7.2019) 146,64 eura/mesiac
Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa (od 1.7.2019) 95,96 eura/mesiac
Priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca hospodárstva SR v roku 2018 1 013 eur

Sociálne a zdravotné poistenie

Hranica hrubých príjmov za rok 2019, po presiahnutí ktorej musí byť SZČO od 1. júla 2020 (pri odloženom daňovom priznaní od 1. októbra 2020) povinne poistená,  dosahuje 6 078 eur. Ide o 12-násobok platného minimálneho vymeriavacieho základu na rok 2020 (12×506,50 eura).

Veličina Hodnota
Minimálny vymeriavací základ od 1. januára 2020 na zdravotné a sociálne poistenie pre SZČO a dobrovoľne poistenú osobu 506,50 eura
Maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie 7 091 eur

 

TIP Podnikam.sk:

Maximálny vymeriavací základ na zdravotné poistenie sa od 1. januára 2017 zrušil, zdravotné odvody tak odvtedy nie sú zhora ohraničené.

Najvyšší možný vymeriavací základ na sociálne poistenie od 1. januára 2017 predstavuje 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.  Na rok 2020 ide o 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2018 (7×1 013).

Zamestnanec odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 4 % 580 eur 7 091 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 580 eur 7 091 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 580 eur 7 091 eur
Invalidné poistenie 3 % 580 eur 7 091 eur
Zdravotné poistenie 4 % 580 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie – zdravotne postihnutý 2 % 580 eur neobmedzený
Spolu 13,40 %

 

Zamestnávateľ odvody

Poistenie Sadzba Min.VZ Max.VZ
Starobné poistenie 14 % 580 eur 7 091 eur
Nemocenské poistenie 1,40 % 580 eur 7 091 eur
Poistenie v nezamestnanosti 1 % 580 eur 7 091 eur
Rezervný fond solidarity 4,75 % 580 eur 7 091 eur
Invalidné poistenie 3 % 580 eur 7 091 eur
Garančné poistenie 0,25 % 580 eur 7 091 eur
Úrazové poistenie 0,80 % 580 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie 10 % 580 eur neobmedzený
Zdravotné poistenie za zdravotne postihnutého 5 % 580 eur neobmedzený
Spolu 35,20 %

POZOR!

Od 1. januára 2015 zaviedla vláda pre zamestnancov v pracovnom pomere (netýka sa osôb pracujúcich na dohody o pracovnej činnosti alebo na dohody o vykonaní práce) odvodovú odpočítateľnú položku (OOP) v sume 380 eur mesačne, ktorá znižuje vymeriavací základ na výpočet zdravotných odvodov. V roku 2015 tak boli pri minimálnej mzde v sume 380 eur a uplatnení OPP v rovnakej výške nulové zdravotné odvody pre zamestnanca aj zamestnávateľa.

POZOR!

Od 1. januára 2018  sa  OOP dá  uplatniť len na vymeriavací základ zamestnanca, nie na vymeriavací základ zamestnávateľa! Inak povedané, táto položka znižuje zdravotné odvody už len samotnému zamestnancovi, nie jeho zamestnávateľovi.

Okrem toho sa od 1. januára 2020 zvyšuje minimálna mzda na Slovensku na 580 eur. Teoretická maximálna suma OOP však zostáva naďalej vo výške 380 eur. Suma odpočítateľnej položky sa pritom sa znižuje v dvojnásobnej výške k miere zvýšenia príjmu zo zamestnania nad úroveň 380 eur (inak povedané, s rastom príjmu o 1 euro na sumu 380 eur klesá OOP o 2 eurá).

Keďže minimálna mzda každoročne stúpa, avšak hodnota OOP zostáva na úrovni roka 2015, už od 1. januára 2016 nebolo možné si uplatniť túto položku v celej sume 380 eur (od 1. januára 2016 sa totiž minimálna mzda zvýšila na 405 eur).

Pri 580-eurovej minimálnej mzde odpočítateľná položka pre zamestnanca slúžiaca na zníženie zdravotných odvodov sa v roku 2020 už nebude dať uplatniť. Nárok na odpočítateľnú položku totiž zaniká pri príjme zamestnanca v sume 570 eur mesačne.

Jedinou možnosťou, kedy OOP v roku 2020 zníži zdravotné odvody zamestnanca, je práca na kratší pracovný úväzok, pri ktorom bude hrubá mesačná mzda nižšia ako 570 eur.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahúčtovné a mzdové veličiny

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

28máj8:30Microsoft Copilot: Váš AI asistent8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Umelá inteligencia

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

30máj8:30Employer Branding Academy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X