Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zákon o účtovníctve od 1. 1. 2018 – novinky a praktické príklady

Novela zákona o účtovníctve
novela zákona o účtovníctve
3. januára 2018 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Začiatkom decembra 2017 bola schválená novela zákona o účtovníctve, ktorou pribudlo do zákona viacero úprav a zmien. Zmeny reflektujú najmä stále aktuálnu snahu vlády bojovať proti daňovým únikom. Pri niektorých ustanoveniach ide len o kozmetické zmeny, pri niektorých ide o dôležitejšie úpravy, ktoré sa budú týkať mnohých podnikateľov. Približujeme vám tie najdôležitejšie zmeny´, ktoré obsahuje zákon o účtovníctve v roku 2018.

Prehodnotenie veľkostnej kategórie spoločnosti

V § 2 ods. 11 zákona o účtovníctve dochádza k úprave povinnosti prehodnotiť veľkostnú kategóriu novovzniknutej účtovnej jednotky alebo účtovnej jednotky, ktorá pokračuje ako právny nástupca po zlúčení alebo splynutí.

Novovzniknutá účtovná jednotka sa zatriedi do veľkostnej skupiny na základe vlastného rozhodnutia a zostáva v tejto veľkostnej skupine aj v bezprostredne nasledujúcom účtovnom období. Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom zanikajúcej právnickej osoby, nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Praktické príklady
  • Vyhlásenie konkurzu počas likvidácie
  • Priebežná účtovná závierka mikro účtovnej jednotky
  • Lehota na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
  • Oprava nesprávne podaných výkazov
  • Lehota na uchovávanie účtovnej dokumentácie

Príklad

V januári 2018 došlo k zlúčeniu dvoch obchodných spoločností s rozhodným dňom 19.1.2018. Obidve spoločnosti boli zatriedené do veľkostnej kategórie – mikro účtovná jednotka. Jedna spoločnosť pri zlúčení zaniká bez likvidácie a právnym nástupcom sa stáva druhá spoločnosť. Po zlúčení musí právny nástupca otestovať kritériá pre zatriedenie spoločnosti do veľkostnej kategórie. Z otváracej súvahy zistil, že sa v dvoch kritériách presiahol limit pre zatriedenie do malej účtovnej jednotky (zvýšil sa počet zamestnancov a vykázaný majetok). Právny nástupca je povinný od začiatku postupovať podľa postupov účtovníctva platných pre malú účtovnú jednotku.

Vyhlásenie konkurzu počas likvidácie

Obdobím likvidácie sa zaoberá aj ďalšia zmena. V § 16 došlo k spresneniu otvorenia a uzavretia účtovných kníh v období likvidácie, počas ktorej je na spoločnosť vyhlásený konkurz.

Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa vstupu do likvidácie do dňa skončenia likvidácie otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Ak je počas likvidácie na účtovnú jednotku vyhlásený konkurz, účtovná jednotka postupuje podľa odseku nižšie.

Účtovná jednotka v účtovnom období odo dňa účinnosti vyhlásenia konkurzu do dňa právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu.

Príklad

Spoločnosť dňa 19.1.2018 vstúpila do likvidácie. V rámci likvidácie otvorila účtovné knihy a vedie účtovníctvo počas obdobia likvidácie. Na spoločnosť bol dňa 18.6.2018 vyhlásený konkurz. Vyhlásením konkurzu sa obdobie likvidácie prerušuje. Spoločnosť otvorí účtovné knihy od dňa vyhlásenia konkurzu a vedie účtovníctvo až ku dňu právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu.

Uvedená zmena tak reflektuje rovnakú úpravu zdaňovacieho obdobia, ktoré upravuje zákon o dani z príjmov.

Priebežná účtovná závierka mikro účtovnej jednotky

V § 18 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta, ktorou mali mikro účtovné jednotky zjednodušené vykazovanie údajov v priebežnej účtovnej závierke.

Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie od začiatku účtovného obdobia do dňa, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka za účtovné obdobie a informácie za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie.

Po starom platilo, že mikro účtovné jednotky nemuseli vykazovať údaje vo výkaze ziskov a strát za predchádzajúce účtovné obdobie.

Príklad

Spoločnosti, ktorá je mikro účtovnou jednotkou vznikla povinnosť uložiť do registra priebežnú účtovnú závierku. Priebežná účtovná závierka má byť zostavená k 30.6.2018. V priebežnej účtovnej závierke bude v časti výkazu ziskov a strát vykázané náklady a výnosy za bežné účtovné obdobie (od 1.1.2018 do 30.6.2018) a zároveň za predchádzajúce účtovné obdobie (1.1.2017 do 31.12.2017).

Lehota na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok

Pozitívnou zmenou je predĺženie lehoty na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky a novo schválenej účtovnej závierky, ktorú spoločnosť zostavila po otvorení účtovných kníh. Novou lehotou je 15 kalendárnych dní.

Ak účtovná jednotka nemá schválenú účtovnú závierku v lehote podľa odseku 3, ukladá neschválenú účtovnú závierku a oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky ukladá do registra dodatočne, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia.

Ak po uložení účtovnej závierky v registri účtovná jednotka otvorí účtovné knihy v súlade s § 16 ods. 10, uloží do registra novú schválenú účtovnú závierku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od jej schválenia. Ak po uložení výročnej správy v registri účtovná jednotka mení obsah výročnej správy, uloží do registra novú výročnú správu bez zbytočného odkladu.

Príklad

Spoločnosť podávala daňové priznanie aj účtovnú závierku v predĺženej lehote do 30.6.2018. Účtovná závierka do lehoty na podanie nebola schválená. Spoločnosť schválila účtovnú závierku na zasadnutí valného zhromaždenia 29.8.2018. Je povinná poslať oznámenie o schválení účtovnej závierky do 15 pracovných dní od dátumu schválenia účtovnej závierky.

Oprava nesprávne podaných výkazov

Daňový úrad bude mať po novom možnosť zasielať daňovníkovi výzvu k odstráneniu nedostatkov pri podaných výkazoch. Niekedy sa stáva, že výkazy sú podané v správnej lehote ale nie sú podané napríklad na správnom tlačive. V takom prípade nie je možné výkaz spracovať. Daňový úrad zašle výzvu na opravu a poučí daňovníka o lehote a prípadných sankciách. Výhodou pre daňovníka je fakt, že ak opraví výkazy v lehote ustanovuje vo výzve, považuje sa pôvodné podanie za doručené včas a nebudú hroziť žiadne sankcie.

Doručením dokumentov podľa daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne, alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice sa povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovnou jednotkou považuje za splnenú. Ak účtovná jednotka nedostatky v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej daňovým úradom vo výzve na odstránenie nedostatkov, považuje sa takto doručené podanie za podané bez nedostatkov v deň pôvodného doručenia podania. Ak účtovná jednotka nevyhovie výzve daňového úradu na odstránenie nedostatkov v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa podanie dokumentov za nedoručené.

Lehota na uchovávanie účtovnej dokumentácie

V § 35 ods. 3 zákona o účtovníctve boli upravené lehoty, v ktorých má povinnosť účtovná jednotka uchovávať účtovnú dokumentáciu:

  • účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú
  • účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa naposledy použili.

Lehota sa tak vyrovnala s lehotou na uchovávanie účtovnej závierky.

Príklad

Spoločnosť uložila účtovnú závierku za zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2017 do 31.3.2018. Povinnosť uchovávať účtovnú závierku a rovnako aj všetky účtovné podklady jej zákon ukladá až po dobu 10 rokov t.j. do konca roka 2027.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahzákon o účtovníctve

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X