Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Odmeny orgánov právnických osôb (štatutárov, konateľov)

Odvody a dane z odmien štatutárov, konateľov.
Fotobanka Pixmac
15. augusta 2011 Tlačiť

Spoločníci obchodných spoločností môžu vystupovať voči obchodnej spoločnosti v rôznych postaveniach, či už ako zamestnanec, spoločník, ktorý je zároveň štatutárnym zástupcom a poberá odmenu za výkon svojej funkcie alebo ako spoločník, ktorému sa vypláca podiel na zisku dosiahnutý v obchodnej spoločnosti. Tieto jednotlivé postavenia majú rôzne úskalia a pravidlá z pohľadu daní a  odvodov, ale aj z účtovného hľadiska.

 

Spoločník ako zamestnanec spoločnosti

Spoločník obchodnej spoločnosti sa môže rozhodnúť, že bude v obchodnej spoločnosti pôsobiť ako zamestnanec. To znamená, že má uzatvorený pracovný pomer podľa Zákonníka práce.

 

Z pohľadu zákona o dani z príjmov a tiež z pohľadu odvodov vystupuje spoločník ako každý iný zamestnanec. Postup pri zdaňovaní príjmov spoločníka je taký istý ako u každého iného zamestnanca, tzn. spoločník podpíše v spoločnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, či si bude uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane, daňový bonus, či je poberateľom nejakého dôchodku a všetky ostatné skutočnosti vo vyhlásení uvedené.Okrem dohodnutej odmeny za vykonanú prácu v pracovnej zmluve môže spoločník – zamestnanec dostávať iné peňažné aj nepeňažné príjmy. Z hľadiska zákona o cestovných náhradách sa spoločník posudzuje tak isto ako ostatní zamestnanci. To znamená, že príjem cestovných náhrad pri pracovných cestách je pre neho príjmom, ktorý nie je predmetom dane z príjmov, a teda sa nezdaňuje.

 

Pokiaľ by spoločník – zamestnanec používal na vykonávanie svojej činnosti osobné motorové vozidlo zaradené v majetku spoločnosti a používal by ho aj na súkromné účely, čo je dosť bežná situácia v praxi, je potrebné toto používanie brať ako nepeňažný príjem spoločníka. Nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla aj na súkromné účely sa zdaňuje vo výške 1% z obstarávacej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac používania. V prípade, žeby bolo spoločníkovi poskytnuté vozidlo, ktoré je z požičovne alebo nie ja zaradené v majetku spoločnosti, výška nepeňažného príjmu pre účely zdanenia bude vyčíslená ako 1% z ceny vozidla u pôvodného vlastníka alebo z bežnej ceny motorového vozidla.

 

Z hľadiska odvodov do fondov zdravotného a sociálneho zabezpečenia je spoločník v pracovnom pomere posudzovaný ako každý iný zamestnanec s príjmom zo závislej činnosti.

 

Spoločník ako konateľ, štatutár spoločnosti

Spoločník obchodnej spoločnosti nemusí byť v spoločnosti zamestnaný ako zamestnanec. Môže za svoju prácu poberať odmenu za výkon funkcie konateľa.

 

Z pohľadu zákona o dani z príjmov je tento príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov). Spoločnosť ako taká teda nie je jeho zamestnávateľ, ale je potrebné, aby sa zaregistrovala na daňovom úrade za platiteľa dane zo závislej činnosti a to ku dňu, ku ktorému vznikla povinnosť vyplatiť príjem. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do 15 dní od vzniku povinnosti zrážať daň alebo preddavky na daň.

 

Okrem dohodnutej odmeny za výkon funkcie môže konateľ dostávať iné peňažné aj nepeňažné príjmy. Z hľadiska zákona o cestovných náhradách sa konateľ posudzuje tak isto ako ostatní zamestnanci. To znamená, že príjem cestovných náhrad pri pracovných cestách je pre neho príjmom, ktorý nie je predmetom dane z príjmov, preto sa nezdaňuje.

 

Pokiaľ by konateľ z titulu výkonu funkcie používal na vykonávanie svojej činnosti osobné motorové vozidlo zaradené v majetku spoločnosti a používal by ho aj na súkromné účely, čo je dosť bežná situácia v praxi, je potrebné toto používanie brať ako nepeňažný príjem spoločníka. Nepeňažný príjem za používanie motorového vozidla aj na súkromné účely sa zdaňuje vo výške 1% z obstarávacej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac používania. V prípade, že by bolo konateľovi poskytnuté vozidlo, ktoré je z požičovne alebo nie ja zaradené v majetku spoločnosti, výška nepeňažného príjmu pre účely zdanenia bude vyčíslená ako 1% z ceny vozidla u pôvodného vlastníka alebo z bežnej ceny motorového vozidla.

V prípade, že sa konateľovi poskytuje iba nepeňažné plnenie (napr. používa automobil zaradený do majetku spoločnosti aj na súkromné účely) a tento nepeňažný príjem sa mu zdaňuje, konateľ musí za toto používanie spoločnosti zaplatiť, keďže sa to nedá odpočítať od jeho príjmu.Z hľadiska odvodov do zdravotnej poisťovne sa konateľ spoločnosti bez pracovného pomeru posudzuje ako zamestnanec s príjmom zo závislej činnosti. Vymeriavacím základom pre odvody do zdravotnej poisťovne je príjem zo závislej činnosti a výška odvodu je 4% pre zamestnanca a 10% pre zamestnávateľa. Z hľadiska novely zákona o sociálnom poistení nastala od 1.1.2011 zmena a z odmeny za výkon funkcie štatutára je potrebné odviesť už odvody aj do Sociálnej poisťovne.

 

Na čo netreba zabudnúť?

V obidvoch prípadoch, teda aj v prípade spoločníka ako zamestnanca alebo vo výkone funkcie konateľa, netreba zabúdať na povinnosti spoločnosti: 

  • vykonať na požiadanie ročné zúčtovanie dane alebo vystaviť potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň
  • vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia alebo vystaviť na požiadanie Doklad o výške príjmu a o preddavkoch na poistné
  • predkladať správcovi dane štvrťročné prehľady o zrazených preddavkoch na daň
  • predkladať do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roku ročné hlásenie o vyúčtovaní dane
  • odvádzať preddavok na daň daňovému úradu najneskôr do piatich dní po výplate

 

Spoločník a jeho príjem vo forme podielu na zisku

Spoločník obchodnej spoločnosti nemusí byť v spoločnosti zamestnaný ako zamestnanec a nemusí za svoju prácu poberať ani odmenu za výkon funkcie konateľa. V žiadnom prípade nebude porušovať zákon o nelegálnom zamestnávaní, či iný predpis. Ak má svoju s.r.o., môže postupovať tak, že si v s.r.o. nebude vyplácať žiaden plat a odmeny, ale len podiel na zisku, ktorý  s.r.o. vytvorí.Táto situácia sa v praxi často vyskytuje v prípade, že spoločník je spoločníkom vo viacerých obchodných spoločnostiach a nie pre všetky vykonáva fyzicky prácu. Jeho príjem z výsledkov spoločnosti je len v podobe podielu na zisku obchodnej spoločnosti.Z pohľadu zákona o dani z príjmov tento príjem nie je považovaný za predmet dane z príjmov.

 

Z dôvodu zamedzenia dvojitého zdanenia sa príjmy vyplácané ako podiely na zisku alebo tantiémy členov štatutárnych a dozorných orgánov obchodných spoločností alebo družstiev, ktorí sa podieľajú na základnom imaní, nepovažujú za predmet dane z príjmov.Spoločnosť, z ktorej dosiahnutého zisku sa podiely vyplácajú, nie je teda v postavení zamestnávateľa a nie je potrebné, aby sa registrovala na daňovom úrade za platiteľa dane zo závislej činnosti. Tu je potrebné poznamenať, že v prípade výplaty podielov na zisku obchodných spoločností nie je možné vyplácať preddavky ani zálohy na podiely na zisku. Podiely na zisku je možné vyplatiť iba v prípade dosiahnutia zisku, na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti, po odvedení prídelu do zákonného rezervného fondu a vysporiadaní neuhradenej straty minulých rokov.

 

Z hľadiska odvodov do zdravotnej poisťovne, novela zákona zaviedla novú povinnosť platby odvodov do zdravotnej poisťovne z dividend. Čo všetko sa za dividendu považuje:

 

  • podiel na zisku (dividenda) vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva, určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní alebo členom štatutárneho a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, aj keď sú zamestnancami tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva a podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi okrem podielu na výsledku podnikania vyplácaného tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti, podielu na zisku spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti a okrem podielu spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti a komplementára komanditnej spoločnosti na likvidačnom zostatku pri likvidácii spoločnosti a vyrovnacieho podielu pri zániku účasti spoločníka vo verejnej obchodnej spoločnosti alebo pri zániku účasti komplementára v komanditnej spoločnosti; za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa považuje aj obdobná obchodná spoločnosť alebo družstvo so sídlom v zahraničí,
  • podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva

 

Vymeriavací základ je príjem z dividend. Sadzba poistného je 10% a odvod budú platiť právnické osoby vyplácajúce dividendy.

 

jl

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Mzdy

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X