Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Online registračné pokladnice od 1.1.2019 – Pripravte sa na systém eKasa

EKasa
eKasa
23. júla 2018 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Vláda pripravuje ďalšiu novelu zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorá, ak bude schválená, by mala byť účinná od 1. januára 2019. V článku vám prinášame prehľad niektorých nových ustanovení zákona. Zákon sa však momentálne nachádza len v medzirezortnom pripomienkovom konaní, preto sa môžu ešte tieto ustanovenia do jeho schválenia zmeniť. Už teraz by sa však podnikatelia mali pripravovať na zmeny, ktoré im nový systém eKasa prinesie.

Tento návrh zákona bol vypracovaný v nadväznosti na programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

Podľa návrhu by podnikatelia boli povinní na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, tzv. pokladnicu eKasa klient, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy, tzv. systém eKasa. Všetky registračné pokladnice už teda budú musieť byť na budúci rok napojené online na Finančnú správu. Podnikatelia sa tak pravdepodobne musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc či zavedenie internetového pripojenia.

Používanie systému eKasa, by sa malo ako prvých dotknúť najmä predajcov pohonných látok poskytovateľov hotelových a stravovacích služieb. Ide konkrétne o tieto služby: hotelové a podobné ubytovanie, reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál, dodávka jedál, ostatné jedálenské služby a služby pohostinstiev. Títo podnikatelia by mali nový systém používať už od 1.4.2019

Od 1.7.2019 by už na nový systém mali prejsť aj všetci ostatní podnikatelia.

Systém eKasa sa navrhuje ako bezpečný, vysoko priepustný systém evidencie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ v reálnom čase, ktorý umožní integráciu on-line registračných pokladníc, ako aj virtuálnych registračných pokladníc na centrálnu databázu finančnej správy.

Každému zaevidovanému pokladničnému dokladu, dokladu označenému slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ systém eKasa pridelí unikátny identifikátor dokladu, ktorým bude daný doklad jednoznačne identifikovaný (tvorí ho jedinečný neopakujúci sa reťazec znakov). Tento identifikátor je súčasťou pokladničného dokladu vo forme číselných a alfanumerických znakov a zároveň v grafickej podobe vo forme QR kódu. Každý bude mať možnosť pomocou uvedeného identifikátora overiť pravosť a platnosť pokladničného dokladu prostredníctvom služby „Over doklad“.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Význam nového systému pre podnikateľa
 • Overovací kód podnikateľa
 • Význam nového systému pre zákazníka
 • Význam nového systému pre Finančnú správu
 •  On-line registračná pokladnica
 • Dátová správa
 • Identifikačné údaje on-line registračnej pokladnice
 • Autentifikačné údaje
 • Výnimka zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému eKasa
 • Požiadavky na pokladnicu eKasa
 • Certifikácia softvéru on-line registračnej pokladnice
 • Pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a uvedenie pokladnice eKasa klient do prevádzky

Význam nového systému pre podnikateľa

Systém eKasa by mal pre podnikateľov znamenať zníženie administratívnej záťaže pri obstarávaní hardvéru, zníženie nákladov pri prevádzke, kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, export dát na zjednodušenie podávania kontrolného výkazu na účely DPH, dostupnosť dát počas archivácie.

Pre potreby získania identifikačných a autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice nevyhnutných na evidenciu tržieb a zasielanie dátových správ do systému eKasa bude na webovom sídle finančného riaditeľstva zriadená eKasa zóna podnikateľa. Ide o webovú aplikáciu, ktorá bude podnikateľovi dostupná po prihlásení sa na portál finančnej správy v časti Osobná internetová zóna. Podnikateľ v rámci tejto zóny získa prehľad o všetkých svojich pokladniciach eKasa klient a k nim prislúchajúcim identifikačným a autentifikačným údajom, ktoré si bude môcť stiahnuť pre následný import do svojej pokladnice eKasa klient. Zároveň táto zóna bude podnikateľovi poskytovať možnosť tvorby prehľadov o všetkých tržbách evidovaných v systéme eKasa.

Podpisový kód podnikateľa je elektronický podpis (kryptografická informácia) vybraných údajov dátovej správy evidovaného dokladu stanovených finančnou správou. Tento podpisový kód podnikateľa vytvára pokladnica eKasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ pomocou privátneho kľúča získaného elektronického certifikátu (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice). Vytvorený podpisový kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému eKasa. V prípade, že pokladnica eKasa klient nezíska po vyhotovení dokladu unikátny identifikátor dokladu a teda doklad nebol úspešne zaevidovaný v systéme eKasa (napr. po prekročení hraničnej doby odozvy), bude súčasťou vystaveného dokladu aj podpisový kód podnikateľa. Jeho uvedenie na pokladničnom doklade bude informovať kupujúceho o skutočnosti, že daný doklad ešte nebol zaevidovaný v systéme eKasa a bude jednoznačne autentifikovať on-line registračnú pokladnicu pri preverení pravosti daného pokladničného dokladu kupujúcim (vlastníkom dokladu).

Ak podnikateľ vloží do elektronickej registračnej pokladnice hotovosť okrem prijatej tržby, je povinný ju bez zbytočného odkladu po jej vložení zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici, pričom vyhotoví doklad označený slovom „VKLAD“. Ak podnikateľ vloží do pokladnice eKasa hotovosť okrem prijatej tržby alebo vyberie z pokladnice eKasa hotovosť, je povinný ich bez zbytočného odkladu po ich vložení alebo vybratí zaevidovať v systéme eKasa. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklady označené slovom „VKLAD“ alebo „VÝBER“ v systéme eKasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému eKasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému eKasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na jeho webovom sídle.

Podnikateľ, ktorý používa na evidenciu tržby pokladnicu eKasa, je povinný evidovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme eKasa. Ak podnikateľ nemôže z dôvodu prekročenia hraničnej doby odozvy zaevidovať doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ v systéme eKasa, je povinný uložiť dátovú správu v on-line registračnej pokladnici. Podnikateľ je povinný zaslať uloženú dátovú správu do systému eKasa do 48 hodín od prvého pokusu o jej zaslanie; ak nemožno zaslať dátovú správu do systému eKasa z dôvodov na strane finančného riaditeľstva, lehota na jej odoslanie sa považuje za zachovanú, ak je zaslaná do 48 hodín od zverejnenia oznámenia o odstránení prekážok na strane finančného riaditeľstva na jeho webovom sídle.

Overovací kód podnikateľa

Overovací kód podnikateľa vytvára pokladnica eKasa klient v čase vyhotovenia pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“, ako hash hodnotu (kryptografická informácia) už vygenerovaného podpisového kódu podnikateľa. Vytvorený overovací kód je súčasťou zasielaných údajov dátovej správy do systému eKasa a zároveň je súčasťou údajov na vyhotovenom pokladničnom doklade. V prípade, že vyhotovený doklad neobsahuje unikátny identifikátor dokladu, je možné overiť pravosť a platnosť vydaného pokladničného dokladu pomocou overovacieho kódu podnikateľa.

Význam nového systému pre zákazníka

Zákazníkom systém umožní overenie pravosti pokladničných dokladov v reálnom čase.

Ustanovuje sa tiež unikátny identifikátor kupujúceho, ktorým je ľubovoľný číselný znak alebo alfanumerický reťazec identifikujúci vlastníka pokladničného dokladu, ktorý si kupujúci sám zvolí. Ak ide o kupujúceho, ktorý je registrovaný pre daň z príjmov, identifikátorom môže byť jeho daňové identifikačné číslo. Pokladničný doklad však bude uvedený identifikátor obsahovať, len ak ho kupujúci predloží podnikateľovi pred vystavením dokladu. V budúcnosti sa počíta so zriadením eKasa zóny kupujúceho, ktorá umožní prideľovanie unikátnych identifikátorov kupujúcemu a zároveň kupujúcemu umožní prístup ku všetkým prijatým dokladom, ktoré obsahujú jemu pridelený unikátny identifikátor kupujúceho. Takáto identifikácia dokladov kupujúcemu poskytne prehľad realizovaných výdavkov, bude slúžiť ako podklad pre účtovníctvo podnikateľa, na evidenciu dokladov pre potreby reklamácií, resp. na archiváciu prijatých pokladničných dokladov.

S prihliadnutím na mechanizmus evidovania prijatých tržieb on-line systémom sa navrhuje ustanoviť možnosť (zatiaľ nie povinnosť) zasielať pokladničné doklady kupujúcemu aj v elektronickej podobe, ale len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí a o takéto zaslanie požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. V prípade, že kupujúci bude súhlasiť so zaslaním pokladničného dokladu v elektronickej podobe, musí si byť vedomý toho, že zaslanie takéhoto dokladu môže so sebou priniesť, napr. problém súvisiaci s reklamovaním tovaru na mieste. Ak bude kupujúcemu pokladničný doklad zaslaný v elektronickej podobe, nebude sa v tomto prípade vyhotovovať papierová forma pokladničného dokladu.

Význam nového systému pre Finančnú správu

Systém eKasa okrem toho umožní finančnej správe vykonávať prehľad a triedenie získaných dát a ich využitie za účelom kontroly dodržiavania ustanovení tohto zákona, ako aj na účely daňovej kontroly.

V praxi to znamená , že finančná správa bude mať o každom nákupe, respektíve transakcii informáciu okamžite, pretože každý vydaný doklad bude zaevidovaný na centrálnom úložisku eKasa.

 On-line registračná pokladnica

On-line registračnou pokladnicou je súbor ľubovoľných softvérových a hardvérových prostriedkov používaných na vyhotovenie pokladničných alebo iných dokladov, na zasielanie dátových správ, ktoré obsahujú najmä taxatívne uvedené údaje z dokladov, údaje identifikujúce podnikateľa alebo on-line registračnú pokladnicu do systému eKasa, vytlačenie pokladničného dokladu alebo jeho zaslanie na žiadosť kupujúceho elektronickou formou. Návrh počíta s transformáciou súčasne používaných elektronických registračných pokladníc na on-line registračné pokladnice, pričom podnikatelia sa môžu rozhodnúť, či budú používať on-line registračné pokladnice alebo virtuálne registračné pokladnice. Z uvedeného vyplýva, že výrobcovia, dovozcovia a distribútori softvéru a hardvéru sú viazaní len dodržaním podmienok, ktoré sú ustanovené zákonom, resp. ktoré budú zverejnené na webovom sídle finančného riaditeľstva.

Z dôvodu možnej rôznej rýchlosti internetového pripojenia a času technického spracovania prijatej dátovej správy systémom eKasa je definovaná hraničná doba odozvy, počas ktorej je podnikateľ povinný čakať na prijatie odpovede zo systému eKasa. Hraničnú dobu odozvy zverejní FR SR na svojom webovom sídle. Po prekročení tejto hraničnej doby odozvy môže podnikateľ vyhotoviť pokladničný doklad, ktorý neobsahuje unikátny identifikátor dokladu. Aj takto vystavený pokladničný doklad bude musieť byť následne zaevidovaný do systému eKasa podľa pravidiel uvedených v zákone (do 48 hodín). V prípade, ak bola podnikateľovi daňovým úradom povolená výnimka z dôvodu trvalejšej nedostupnosti internetového pripojenia, lehota na následné zaslanie do systému eKasa sa predlžuje na 30 dní. Vyhotovený pokladničný doklad musí okrem overovacieho kódu podnikateľa obsahovať aj podpisový kód podnikateľa.

Dátová správa

Dátová správa obsahuje povinné údaje z pokladničného dokladu, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“ a ďalšie technické údaje zasielané do systému eKasa. Štruktúra dátovej správy je definovaná finančnou správou. Každá dátová správa bude podpísaná (kryptografická informácia) aktuálne platným elektronickým certifikátom podnikateľa (ako súčasť autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice) v čase odosielania správy. Dátová správa je podpisovaná pri každom pokuse o odoslanie správy nanovo. Vo väčšine prípadov je elektronický certifikát zhodný s certifikátom použitým pre generovanie podpisového kódu podnikateľa. V prípade, že je dátová správa odosielaná dodatočne, je možné, že aktuálne platný elektronický certifikát použitý pre podpis dátovej správy bude odlišný od certifikátu použitého pri generovaní podpisového kódu podnikateľa.

Identifikačné údaje on-line registračnej pokladnice

Identifikačné údaje on-line registračnej pokladnice predstavujú základné údaje, ktoré je podnikateľ povinný uvádzať na pokladničnom doklade, dokladoch označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“, alebo „VÝBER“. Podnikateľ má možnosť tieto identifikačné údaje získať v rámci eKasa zóny podnikateľa. Primárne ide o identifikačné údaje o podnikateľovi, adresu predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo sídla, kód pokladnice eKasa klient (známy ako „DKP“ pri elektronickej registračnej pokladnici).

Autentifikačné údaje

Autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice sa rozumie elektronický certifikát (kryptografická informácia), ktorý slúži pre autentifikáciu on-line registračnej pokladnice pri zasielaní dátovej správy do systému eKasa. Pred prvým použitím on-line registračnej pokladnice je podnikateľ povinný získať elektronický certifikát prostredníctvom eKasa zóny podnikateľa a spolu s identifikačnými údajmi ich nahrať do svojej on-line registračnej pokladnice. Autentifikačné údaje spolu s identifikačnými údajmi tvoria tzv. inicializačný balíček, po nahraní ktorého do on-line registračnej pokladnice bude možné túto používať na evidenciu tržieb v eKasa systéme. Podnikateľ je zároveň povinný zabezpečiť ochranu používaného elektronického certifikátu pred stratou, odcudzením, zneužitím. Elektronický certifikát je vydávaný pre každú on-line registračnú pokladnicu osobitne a má definovanú časovú platnosť, po ktorej ukončení má podnikateľ možnosť požiadať o nový elektronický certifikát (autentifikačné údaje).

Výnimka zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému eKasa

Ak predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, t. j. podnikateľ sa nemôže pripojiť k internetu za účelom evidencie prijatých tržieb v systéme eKasa, navrhuje sa, aby túto skutočnosť oznámil a zároveň aj preukázal na ktoromkoľvek daňovom úrade. Preukázaním sa na účely tohto zákona rozumie potvrdenie od príslušných operátorov, resp. dodávateľov internetu na území Slovenskej republiky.

Na základe žiadosti o výnimku zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice, daňový úrad vydá rozhodnutie, v ktorom podnikateľovi umožní, aby boli dátové správy zasielané do systému eKasa najneskôr do 30 dní od ich uloženia. Z uvedeného teda vyplýva, že podnikateľ musí v každom prípade používať pokladnicu eKasa klient, avšak s tým, že dátové správy nebudú odosielané on-line systémom, ale podnikateľ musí zabezpečiť ich dodatočné odosielanie.

Požiadavky na pokladnicu eKasa

Podnikateľovi sa ukladá povinnosť, aby používal iba zariadenie  definované v § 2 písm. b) zákona, spĺňajúce technické požiadavky podľa § 4a ods. 2 a ktorej bol daňovým úradom pridelený kód a na ktorú bol vydaný certifikát, čím by sa malo eliminovať riziko používania iných pokladníc.

Pokladnica eKasa klient musí spĺňať tieto požiadavky:

 1. zobrazenie unikátneho identifikátora dokladu na pokladničnom doklade, doklade označenom slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“,
 2. zobrazenie čitateľného QR kódu spracovateľného technickými zariadeniami, ktorého náležitosti zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
 3. vyhotovenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ tak, aby obsahoval unikátny identifikátor dokladu,
 4. vytlačenie dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ tak, aby obsahoval v každom treťom riadku tohto dokladu slová „NEPLATNÝ DOKLAD“,
 5. zobrazenie všetkých znakov slovenskej abecedy a interpunkčných znamienok,
 6. vytlačenie pokladničného dokladu,
 7. vytlačenie kópie pokladničného dokladu tak, aby neobsahoval unikátny identifikátor dokladu, QR kód, overovací kód podnikateľa a podpisový kód podnikateľa,
 8. zobrazenie slov „OVERTE DOKLAD POMOCOU QR KÓDU“ na pokladničnom doklade za QR kódom,
 9. zobrazenie slov „OFF-LINE DOKLAD“ na pokladničnom doklade pred povinnými údajmi podľa § 8 ods. 9, ak bola prekročená hraničná doba odozvy,
 10. číslovanie pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“, „VKLAD“ alebo „VÝBER“ sekvenčne v jednom rade pre každý kalendárny mesiac vzostupne od čísla jedna (ďalej len „poradové číslo“),
 11. nezameniteľné a neodstrániteľné uloženie dátovej správy v on-line registračnej pokladnici pri prekročení hraničnej doby odozvy alebo pri postupe podľa § 3a ods. 3 a jej dodatočné zaevidovanie v systéme eKasa podľa § 3 ods. 1, 3 a 7 alebo jej zaslanie do systému eKasa podľa § 3a ods. 3,
 12. komunikáciu so systémom eKasa za podmienok, ktoré zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
 13. uchovávanie dátových správ zasielaných on-line registračnou pokladnicou do systému eKasa a prístup podnikateľa k nim za účelom získania údajov potrebných na plnenie povinností podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,13)
 14. nahranie autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice a identifikačných údajov on-line registračnej pokladnice v  štruktúre, ktorú zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle,
 15. vyhotovenie pokladničného dokladu, dokladu označeného slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ „VKLAD“ alebo „VÝBER“ z on-line registračnej pokladnice, a to až po zaevidovaní dátovej správy v systéme eKasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
 16. elektronické zaslanie pokladničného dokladu vyhotoveného pokladnicou eKasa klient kupujúcemu až po zaevidovaní dátovej správy v systéme eKasa; to neplatí, ak sa prekročí hraničná doba odozvy,
 17. zhodu údajov podľa § 8 ods. 2 a 7 s údajmi zasielanými do systému eKasa podľa § 8a,
 18. zasielanie údajov podľa § 8a do systému eKasa,
 19. zobrazenie informácie pre podnikateľa o uplynutí platnosti autentifikačných údajov on-line registračnej pokladnice najneskôr 30 dní pred uplynutím tejto lehoty,
 20. zasielanie jedinečného identifikátora verzie softvéru pri odoslaní každej dátovej správy.

Certifikácia softvéru on-line registračnej pokladnice

Certifikát bude vydávať finančné riaditeľstvo po splnení požiadaviek ustanovených zákonom.

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladníc môžu inštalovať alebo dodávať na trh výlučne softvér, na ktorý bol vydaný certifikát.

V záujme informovanosti podnikateľov o certifikovaných on-line registračných pokladniciach bude finančné riaditeľstvo zverejňovať zoznam na svojom webovom sídle.

Za podmienok ustanovených zákonom môže dôjsť aj k zrušeniu certifikátu. V takomto prípade musí byť o tejto skutočnosti podnikateľ informovaný a zároveň má povinnosť ukončiť používanie takéhoto softvéru.

V prípade zrušenia certifikátu, ktorý je možné zrušiť len rozhodnutím, navrhuje sa procesná úprava, a to podľa správneho poriadku, okrem ustanovení, ktoré upravujú proces osobitne.

Pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a uvedenie pokladnice eKasa klient do prevádzky

Za účelom uvedenia pokladnice eKasa klient do prevádzky musí podnikateľ  požiadať ktorýkoľvek daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, pričom  žiadosť sa podáva v predpísanej štruktúrovanej forme spôsobom podľa daňového poriadku prostredníctvom na to určeného elektronického formulára, ktorý finančné riaditeľstvo zverejní na svojom  webovom sídle.

Po overení údajov uvedených v žiadosti daňový úrad bez zbytočného odkladu pridelí kód pokladnici eKasa klient. Pri on-line registračnej pokladnici finančné riaditeľstvo sprístupní podnikateľovi kód spolu s identifikačnými údajmi podnikateľa a autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice v eKasa zóne podnikateľa. Podnikateľ tieto údaje pred prvým použitím nahrá do on-line registračnej pokladnice. Pri virtuálnej registračnej pokladnici daňový úrad podnikateľovi doručí kód spolu s prihlasovacími údajmi.

Zároveň sa navrhuje, aby v prípade, ak sa pokladnica eKasa klient používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, sa ako predajné miesto uvádzalo prenosná pokladnica eKasa klient. V tomto prípade bude podnikateľ povinný zaevidovať do pokladnice eKasa klient adresu alebo GPS súradnice predajného miesta, na ktorom podnikateľ v danom čase eviduje prijatú tržbu (napr. ak sa bude nachádzať na trhovom mieste, jarmoku) alebo evidenčné číslo vozidla, ak je toto vozidlo predajným miestom. Náležitosti oznamovania umiestnenia prenosnej pokladnice eKasa klient zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle.

Návrh rieši aj situáciu, ak dôjde k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu autentifikačných údajov. V takomto prípade je podnikateľ povinný zabezpečiť neplatnosť autentifikačných údajov a ak bude podnikateľ naďalej používať on-line registračnú pokladnicu, je povinný požiadať finančné riaditeľstvo o opakované pridelenie autentifikačných údajov spôsobom, ktorý zverejní finančné riaditeľstvo na svojom webovom sídle. 

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

eKasaelektronická registračná podkladnicaPrémiový obsahvirtuálna registačná pokladnica

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

05aug8:30Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

06aug8:30Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 20248:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Účtovníctvo,Účtovníctvo a dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X