Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Virtuálna registračná pokladnica od 1.1.2018

Virtuálna registračná pokladnica
virtuálna registračná pokladnica
15. decembra 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Od 1. 1. 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Zmeny sa výraznejšie dotknú aj virtuálnej registračnej pokladnice. Detailnejšie sa definuje virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad. Účelom je jednoznačne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice. Podnikatelia, na ktorých sa podľa § 14 daňového poriadku vzťahuje elektronická   komunikácia, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o pridelenie VRP len v elektronickej forme. 

Pojem virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica (ďalej len „VRP“) je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, ktoré je od 1. 4.  2015 prístupné pre podnikateľov na internetovej stránke FR SR bezodplatne, a ktoré bude komunikovať prostredníctvom  koncového zariadenia vytvoreného podnikateľom. Koncovým zariadením je elektronické zariadenie (počítač, notebook, telefón, tlačiareň), ktoré umožňuje prístup do prostredia VRP a tlač pokladničných dokladov.

Výhody používania VRP

 • aplikácia dostupná cez počítač, tablet alebo mobilný telefón
 • rýchla a jednoduchá konfigurácia predajných položiek
 • neviazanosť na používanie jedného zariadenia
 • mimo kancelárie možnosť použitia mobilného telefónu a mobilnej tlačiarne
 • nie je potrebné viesť knihu registračnej pokladnice
 • jednoduchá prevádzka
 • žiadne servisné poplatky
 • ľahšie skladovanie dát
 • nie je potrebné robiť dennú, prehľadovú alebo intervalovú uzávierku

Povinnosti pri používaní elektronickej registračnej pokladnice – ERP

 • kúpa ERP alebo fiskálnej tlačiarne
 • vyhotovovanie dennej uzávierky
 • zakúpenie a vedenie knihy ERP
 • servisné poplatky za údržbu
 • chrániť plombu pred poškodením a zničením
 • je potrebné na každom predajnom mieste mať umiestnený komunikačný kábel
 • v prípade zmeny údajov vo fiskálnej pamäti (resp. plnej fiskálnej pamäti) zakúpenie novej
 • pri každej poruche, zmene údajov je potrebné ich zaznamenať do knihy ERP
 • každú zmenu údajov v knihe ERP oznámiť – predložením knihy ERP daňovému úradu Registrácia a používanie VRP

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Žiadosť o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice
 • Požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu
 • Označenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade
 • Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu ťažko zdravotne postihnutými osobami
 • Oznámenie podnikateľa o tom, že nemusí používať ERP, alebo VRP
 • Pokladnica používaná na viacerých predajných miestach
 • Ukončenie prevádzky VRP
 • Postup pri prerušení prevádzky
 • Povinný QR kód pri dokladoch z VRP
 • Úpravy pre používanie výhradne klientskeho prostredia poskytovaného finančným riaditeľstvom
 • Správne delikty a sankcie
 • Začiatok práce s VRP
 • Postup pri strate prihlasovacích údajov
 • Otázky a odpovede

Zmeny od 1.1.2018

Žiadosť o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice

Do § 7 ods. 1 sa dopĺňa možnosť požiadať o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice na ktoromkoľvek daňovom úrade. Podnikateľ v prostredí Virtuálnej registračnej pokladnice (VRP), na ktoré sa dostane po kliknutí na https://vrp.financnasprava.sk, v žiadosti o pridelenie VRP vypíše povinné údaje o podnikateľovi  vrátane štvormiestneho PIN kódu. Ten bude podnikateľ zadávať pri prvom prihlásení do VRP. V prípade nesprávnych údajov budú podnikatelia daňovým úradom vyzvaní na opravu, čo predlžuje proces pridelenia kódu VRP. Podnikateľ vyplnenú žiadosť uloží (tlačidlo uložiť ako PDF a vytlačiť), tejto žiadosti sa pridelí kód žiadosti a zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ buď uloží alebo vytlačí.

Vytlačenú žiadosť podnikateľ podpíše a môže doručiť 3 spôsobmi:

 • naskenovať ju a zaslať v elektronickej forme (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register, https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/REG/form.297.html, pričom táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí s DÚ komunikujú elektronicky, t. z. majú podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „daňový poriadok“) alebo kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) alebo aktivovanú eID kartu (občiansky s čipom),
 • podá ju osobne na podateľni DÚ,
 • zašle ju poštou DÚ.

Ak teda podnikateľ s DÚ nekomunikuje elektronicky, je potrebné vytlačenú a podpísanú žiadosť doručiť buď poštou alebo zaniesť osobne na ktorýkoľvek DÚ. Podnikatelia, na ktorých sa podľa § 14 daňového poriadku vzťahuje elektronická   komunikácia, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o pridelenie VRP len v elektronickej forme.

Bližšie informácie k postupu pri registrácii a vyplnení žiadosti o pridelenie kódu VRP podnikateľ nájde v Informácii k postupu pri registrácii a vyplnení žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice.

Žiadosť o pridelenie VRP, ktorú je možné vyplniť v písomnej forme (ručne): Žiadosť o pridelenie kódu VRP 

Požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu

Vzhľadom na to, že virtuálna registračná pokladnica je zriadená v prostredí finančného riaditeľstva musia byť tlačové výstupy, t j. pokladničné doklady, pásky uzávierok, resp. iné doklady vytlačené tak, ako ich nastavilo finančné riaditeľstvo vo svojom systéme. Nie je možné, aby obsah a usporiadanie výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou bolo možné doplňovať a upravovať. Pokiaľ ide o formát tlače, tento nie je taxatívne ustanovený.

V § 4a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou nie je možné ďalej doplňovať alebo upravovať.“.

Označenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade

Jedným z povinne uvádzaných údajov na pokladničnom doklade je aj označenie tovaru alebo označenie služby. Od 1.1.2018 tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.

S prihliadnutím na poznatky z praxe sa v ustanovení  dopĺňa, že pri pomenovaní tovaru alebo služby, ktorý sa uvádza na pokladničnom doklade, nie je možné použiť len číselný znak alebo alfanumerický kód. Z uvedeného vyplýva, že tovar musí byť označený podstatným menom, resp. jeho prívlastkom a až potom môže dôjsť k doplneniu číselným znakom alebo alfanumerickým kódom, t. j. ide o kombináciu menného a číselného názvu.

Znenie neupravuje, že číselný znak a alfanumerický kód má byť uvedený za slovným označením, len nepripúšťa označenie tovaru alebo služby iba číselným znakom alebo alfanumerickým kódom. Novelou sa teda zakazuje označiť tovar alebo službu iba číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.

Zmeny v oslobodení od povinnosti evidovať tržbu ťažko zdravotne postihnutými osobami

Každý podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Zákon však obsahuje aj niekoľko výnimiek, kedy podnikateľ tržbu evidovať v registračnej pokladnici nemusí. V súčasnosti sa povinnosť evidovania tržby v elektronickej registračnej pokladnici nevzťahuje na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím. Podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nie je povinný v žiadnom prípade pri tržbe v hotovosti používať registračnú pokladnicu. Rovnako sa to vzťahuje aj na zamestnanca tohto podnikateľa.

Od budúceho roka sa výnimka z povinnosti evidovať tržbu v registračnej pokladnici nebude vzťahovať na zamestnanca podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím, ak tento zamestnanec sám nebude osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Bude platiť, že len vtedy, ak tržbu v hotovosti osobne príjme podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím, nemusí ju evidovať v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Ak za podnikateľa s ťažkým zdravotným postihnutím tržbu prijíma fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, bude ju miesť zaevidovať v registračnej pokladnici.

Oznámenie podnikateľa o tom, že nemusí používať ERP, alebo VRP

Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo  úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.

Zákon taxatívne neustanovuje, aký formát alebo čo musí presne oznámenie o tom, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu obsahovať. Odporúča sa, aby podnikateľ nadväzne na zákon v oznámení uviedol, napr. že nie je podnikateľom alebo sa na neho vzťahuje výnimka podľa § 3 ods. 2 alebo neposkytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu. Formát a miesto umiestnenia oznámenia je tiež na rozhodnutí podnikateľa a malo byť také, aby pre zákazníka bolo čo najviac prístupné a zrozumiteľné.

Pokladnica používaná na viacerých predajných miestach

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice je predajným miestom miesto, kde sa prijíma tržba. Predajné miesto je zaznamenané v evidencii daňového úradu, je uvedené v knihe elektronickej registračnej pokladnice, musí byť zapísané aj vo fiškálnej pamäti elektronickej registračnej pokladnice, musí ho obsahovať každý pokladničný doklad, musí byť uvedené v dennej uzávierke a podobne. Podnikateľom, ktorí používali pokladnicu na viacerých miestach, to spôsobovalo praktické problémy, pretože zmena predajného miesta všade, kde je tento údaj uvedený, nie je jednoduchá.

V prípade, že sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase v knihe elektronickej registračnej pokladnice a aj na tlačových výstupoch z registračných pokladníc sa po novom uvedie ako predajné miesto prenosná pokladnica. Všade, kde sa v zákone uvádza predajné miesto sa v zmysle § 7 ods. 6 sa bude uvádzať prenosná pokladnica.

Rovnako ak sa virtuálna registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica. Skracuje sa tiež lehota na oznámenie zmeny predajného miesta.

Ukončenie prevádzky VRP

Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice aj po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika, po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov, z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.

Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť používanie virtuálnej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.

Daňový úrad umožní po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo odseku 4 prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov podnikateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi.

Postup pri ukončení používania VRP

Ak sa podnikateľ zo svojej vôle rozhodne, že už nechce používať VRP, v prostredí VRP vypíše údaje do formulára – Oznámenie o ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice. Povinné údaje musí vypísať. Toto oznámenie nemá predpísanú formu, podnikateľ danú skutočnosť môže oznámiť rôznym spôsobom. Podnikateľ vyplnené oznámenie uloží a vytlačí (tlačidlo Uložiť ako PDF a vytlačiť) ,zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ vytlačí.

Vytlačené oznámenie podnikateľ podpíše a môže poslať 3 spôsobmi:

 • naskenuje ho a zasiela elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 [nové okno] Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zaručený elektronický podpis),
 • podá ju osobne na podateľni daňového úradu,
 • zašle ju daňovému úradu poštou.

Po oznámení o ukončení používania VRP, daňový úrad zruší danú VRP, a pôvodné prihlasovacie údaje podnikateľa sa stávajú READ ONLY prístupom. To znamená, že podnikateľ sa do VRP prihlási s doteraz používanými prihlasovacími údajmi, ale už nemôže vystavovať pokladničné doklady. Môže však vytvárať uzávierky a prehliadať katalóg tovaru a služieb alebo doposiaľ vydané pokladničné doklady.

Postup pri prerušení prevádzky

Postup uvedený pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa bude vzťahovať na podnikateľa bez ohľadu na to, či závažný dôvod prerušenia prevádzky vznikol bez jeho zavinenia alebo s jeho zavinením.

Povinný QR kód pri dokladoch z VRP

Novelou zákona sa od roku 2018 zavádza zmena do pokladničných dokladov vydaných virtuálnymi registračnými pokladnicami. Okrem ostatných informácií uvádzaných na pokladničnom doklade sa pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou dopĺňa o čitateľný QR kód. Čitateľný QR kódom  je QR kód v takej kvalite tlače,  aby ho bolo možné opätovne zosnímať čítačkou čiarových kódov, ktorou sú vybavené mobilné telefóny prípadne špecializované zariadenia. Iba tak je možné zabezpečiť jednoduchosť a atraktívnosť overenia pokladničného dokladu pracovníkom finančnej správy alebo občanom Slovenskej republiky. Táto požiadavka uľahčuje overenie dokladu občanom, čím ho nepriamo stimuluje k tejto aktivite a napomáha teda hlavnému účelu, t. j. identifikácii podnikateľov, ktorí neevidujú tržbu podľa zákona a tým teda občania nepriamo podporujú boj proti daňovým podvodom.

Po zosnímaní QR kódu prostredníctvom mobilnej aplikácie Finančnej správy Slovenskej republiky „Over doklad“ bude možné pravosť dokladu vydaného z virtuálnej registračnej pokladnice overiť. Doteraz pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou unikátny identifikačný kód v podobe QR kódu povinne obsahovať nemusel.

Úpravy pre používanie výhradne klientskeho prostredia poskytovaného finančným riaditeľstvom

Legislatívnymi úpravami sa má dosiahnuť, aby koncový používateľ virtuálnej registračnej pokladnice – podnikateľ používal výhradne klientske prostredia poskytované finančným riaditeľstvom a nie externé klientske prostredia, ktoré nemusia zaručiť korektné prepojenie s virtuálnou registračnou pokladnicou. Pri použití externých klientskych prostredí finančná správa nevie garantovať, aby nedošlo k modifikácii údajov na pokladničnom doklade pred jeho odoslaním do virtuálnej registračnej pokladnice a aby nedošlo k zmene tlačovej formy pokladničného dokladu.

Detailnejšie sa definuje  virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad. Účelom takto precizovaného ustanovenia je jasne ustanoviť akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice.

Zavádza sa nový pojem klientske prostredie, ktorým je iba to prostredie, ktoré je publikované na stránke finančného riaditeľstva, teda iba to prostredie, ktoré je finančným riaditeľstvom určené na využívanie služby virtuálnej registračnej pokladnice. Účelom zavedenia tohto pojmu je aj zamedzenie prípadného nesprávneho chápania alebo výkladu, akým komunikačným kanálom je podnikateľ oprávnený/povinný používať službu virtuálnej registračnej pokladnice. Dopĺňa sa aj pojem komunikačný protokol.

V § 8 sa dopĺňa nový odsek 8, ktorým sa ustanovuje jednoznačný zákaz  úpravy údajov pokladničného dokladu z virtuálnej registračnej pokladnice pred jeho samotnou tlačou.

Správne delikty a sankcie

Ustanovenia o správnych deliktoch a sankciách reagujú na niektoré nové ustanovené povinnosti, a preto je potrebné ustanoviť nové správne delikty a pokuty za porušenie týchto správnych deliktov. Z uvedených dôvodov sa preto upravuje znenie, resp. sa dopĺňajú príslušné ustanovenia. Niektoré ustanovenia sa spresňujú a zároveň pokuty za porušenie správnych deliktov týkajúcich sa servisných organizácii, výrobcov, dovozcov, distribútorov elektronických registračných pokladníc a iných osôb  môžu ukladať aj colné úrady.

Osobitne sa upravuje pokuta za nesprávne uvedenie názvu tovaru alebo služby na pokladničnom doklade. Pri prvom nesprávnom označení, daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa na uvedenú skutočnosť upozorní a v prípade, že nedostatky nebudú odstránené až potom bude uložená pokuta, ktorú sa zároveň navrhuje ukladať v nižšej výške. Ak po upozornení nedostatky nebudú odstránené a daňový úrad alebo colný úrad zistí porušenie, tak pri tomto zistení uloží pokutu podľa § 16b ods. 1 písm. c) a pri každom ďalšom porušení podľa § 16b ods. 2 písm. c).

Pri správnych deliktoch uvedených v § 16a písm. am), ap) a ar) sa ruší taxatívne ustanovená výška pokuty a navrhuje sa zaviesť rozpätie od 2 000 eur do 10 000 eur a pri opakovanom porušení od 4 000 eur do 20 000 eur. Uvedeným sa zohľadnia skutočnosti, ktoré budú ovplyvňovať výšku uloženej pokuty.

Začiatok práce s VRP

V prípade, že používateľ zadá nesprávne prihlasovacie údaje (aspoň jedno z nich), nebude mu povolený vstup do aplikácie a prihlásenie musí zopakovať. Ak sa používateľ päťkrát za sebou neúspešne prihlási do VRP, automaticky mu bude zablokovaný účet na určitú dobu. Tá sa počtom neúspešných prihlásení exponenciálne zvyšuje. Po uplynutí doby blokovania a zadaní správnych prihlasovacích údajov sa užívateľ do aplikácie znovu dostane.

Postup pri strate prihlasovacích údajov

Podnikateľ v prostredí VRP vypíše údaje do formulára – Oznámenie o strate prihlasovacích údajov na prístup do virtuálnej registračnej pokladnice. Povinné údaje musí vypísať. Toto oznámenie nemá predpísanú formu, podnikateľ danú skutočnosť môže oznámiť rôznym spôsobom. Podnikateľ vyplnené oznámenie uloží a vytlačí (tlačidlo Uložiť ako PDF a vytlačiť), zobrazí sa PDF súbor, ktorý si podnikateľ uloží a vytlačí.

Vytlačené oznámenie podnikateľ podpíše a môže poslať 3 spôsobmi:

 • naskenuje ho a zasiela elektronicky ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register (táto možnosť sa týka len tých podnikateľov, ktorí majú s DÚ podpísanú dohodu podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 [nové okno] Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo zaručený elektronický podpis),
 • podá ju osobne na podateľni daňového úradu,
 • zašle ju daňovému úradu poštou.

Po oznámení o strate prihlasovacích údajov, DÚ doručí podnikateľovi obálku s prihlasovacími údajmi na READ ONLY prístup. Ak podnikateľ chce opätovne používať VRP, je povinný postupovať podľa § 7a zákona č. 289/2008 Z. z. , teda vyplniť novú žiadosť o pridelenie VRP kódu.

Otázky a odpovede

Čo je potrebné vykonať pre registráciu VRP?

Podnikateľ na stránke www.financnasprava.sk po vstupe do aplikácie pre VRP v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje. Tento dokument podnikateľ vytlačí, podpíše a  následne (elektronicky, poštou alebo osobne) doručí ktorémukoľvek daňovému úradu (ďalej „DÚ“). Po overení údajov DÚ podnikateľa zaregistruje a pridelí daňový kód pokladnice (ďalej „DKP“). Podnikateľ obdrží prihlasovacie údaje na prístup do VRP v bezpečnostnej obálke poštou.

Je prihlásenie na používanie VRP bezplatné?

Áno, vyplnenie žiadosti a pridelenie DKP je bezplatné.

Podnikateľ poskytuje služby, pričom chce v rámci obchodnej činnosti začať aj s predajom tovaru. Musí pri oboch činnostiach používať iba VRP?

Výber používania ERP alebo VRP je na rozhodnutí samotného podnikateľa, pričom môže používať obe pokladnice aj súčasne, ale len za podmienok ustanovených zákonom o ERP.

Podnikateľ –  poskytujúci hotelové služby prijíma tržby bezhotovostne. Je nutné aby si zaobstaral ERP/VRP?

Nie je, povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na bezhotovostné prijímanie platieb z predaja tovaru alebo poskytovania služieb.

Musí sa daňový subjekt registrovať a následne autorizovať pre elektronickú komunikáciu, ak chce používať VRP?

Registrácia a následná autorizácia pre elektronickú komunikáciu a zaregistrovanie sa pre používanie VRP, sú dve odlišné veci.

 1. Povinnosť registrovať sa pre elektronickú komunikáciu (podpísať dohodu) má podľa § 14ods. 1 písm. a, b, c, d) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní, zástupca za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní. Ak podnikateľ nie je platca DPH, tak v tom prípade nemá povinnosť (ale môže) registrovať a následne autorizovať sa pre elektronickú komunikáciu.
 2. Podnikateľ na stránke www.financnasprava.sk po vstupe do aplikácie pre VRP v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje. Žiadosť podnikateľ vytlačí, podpíše a následne doručí ktorémukoľvek DÚ. Ak podnikateľ vyplnenú žiadosť podáva elektronickými prostriedkami, je povinný dodržiavať podmienky pre elektronickú komunikáciu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov, t. j. odošle naskenovanú žiadosť ako prílohu všeobecného podania. DÚ po overení údajov podnikateľa zaregistruje a pridelí DKP. Podnikateľ obdrží prihlasovacie údaje na prístup do VRP v bezpečnostnej obálke poštou.

Je aplikácia pre smartfóny, resp. iPhone dostupná na stiahnutie?

Áno je, aplikácia pre smartfóny s operačným systémom android je dostupná na google play pod názvom pokladnica prípadne sa dá vyhľadať pod názvom virtuálna registračná pokladnica. Pre iPhone s operačným systémom iOS 8 bude aplikácia dostupná od 1.4.2015 na appleStore.

Za aký čas  DÚ pridelí a následne doručí kód VRP spolu s prihlasovacími údajmi?

V priemere do dvoch týždňov. Prihlasovacie údaje sa doručujú podnikateľovi v bezpečnostnej obálke poštou, do vlastných rúk (doporučene).

Je možnosť pri platbe kartou vo VRP rozlíšiť danú platbu, napr. že ide o platbu kartou?

Áno je takáto možnosť, avšak najskôr je potrebné, aby podnikateľ v nastaveniach dokladu „Zadávanie rozpisu platidiel“ klikol na „Áno“, v časti „Prednastavený typ platidla“ zvolil platbu, ktorú najčastejšie prijíma a následne klikol na „Uložiť“. Následne pri vytváraní a zadaní povinných údajov na pokladničnom doklade sa zobrazí „Rozpis platieb dokladu“, kde si podnikateľ nastaví typ platidla.

Môže podnikateľ na jednom predajnom mieste používať viac ako jednu VRP?

Áno môže, nakoľko zákon o ERP neustanovuje limit používania VRP v rámci jedného predajného miesta. To znamená, že v rámci jedného predajného miesta, napr. stálej prevádzky si podnikateľ môže na evidovanie prijatých tržieb zabezpečiť viac VRP. Zároveň odporúčame pri vyplnení žiadostí o pridelenie kódu VRP vyplniť aj položku „Špecifikácia predajného miesta“ pre lepšiu identifikáciu VRP používaných na jednej adrese predajného miesta (stálej prevádzky).

Podnikateľ poskytuje služby na dvoch prevádzkach, nachádzajúcich sa na rôznych adresách, na ktorých prijíma tržby v hotovosti. Limitovaný počet pokladničných dokladov (3000 za mesiac) sa viaže na jednotlivé prevádzky?

Počet pokladničných dokladov sa vzťahuje na podnikateľa a na kalendárny mesiac (nie aj na predajné miesto). Súčet vydaných pokladničných dokladov vyhotovených VRP na všetkých predajných miestach jedného podnikateľského subjektu spolu nesmie byť vyšší ako 3 000 za mesiac. Keďže sa od 1.9.2017 ruší limit (3000) pokladničných dokladov pri používaní VRP, podnikateľ môže za mesiac vystaviť neobmedzené množstvo pokladničných dokladov.

Má pri používaní VPR podnikateľ povinnosť viesť knihu VRP?

Táto povinnosť sa na podnikateľa vzťahuje iba pri používaní ERP.

Ako je to s povinnosťou vyhotovenia dennej uzávierky za tie dni, v ktorých sa príjme tržba v hotovosti a podnikateľ ju  zaeviduje vo VRP?

Podnikateľ, ktorý používa VRP nemá povinnosť vyhotovenia dennej uzávierky. Táto povinnosť sa vzťahuje iba na podnikateľa, ktorý používa ERP.

Ak podnikateľ pri používaní VRP nemá povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku, čo bude pri kontrole predkladať zamestnancom DÚ alebo CÚ?

Keďže VRP musí okrem iných požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení zákona o ERP umožniť vyhotovenie a vytlačenie intervalovej a prehľadovej uzávierky, podnikateľ má  povinnosť obe uzávierky vytlačiť DÚ alebo CÚ na ich požiadanie, a to buď ihneď na predajnom mieste alebo v lehote nimi určenej a poskytnúť ich zamestnancom DÚ alebo CÚ.

V prípade, že dôjde k zmene predajného miesta, ktoré podnikateľ uviedol pri vyplňovaní  žiadosti o pridelenie kódu VRP, má podnikateľ túto zmenu nahlásiť?

Pri zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo sídla, treba túto zmenu oznámiť DÚ do 30 dní, a to za účelom vykonania zmeny v evidencii DÚ.

Môže podnikateľ v prípade, že dôjde k prerušeniu prevádzky z dôvodu výpadku internetového pripojenia predávať tovar alebo poskytovať službu ?

Áno môže a podnikateľ, ktorý bude počas prerušenia VRP, napr. z dôvodu výpadku internetového pripojenia predávať tovar alebo poskytovať službu uplatní rovnaký postup ako pri ERP, t.z. vyhotovuje paragóny, pričom najneskôr do 10 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca, v ktorom bola prevádzka VRP obnovená má podnikateľ povinnosť údaje z paragónov nahodiť do VRP. Zároveň kópie paragónov sú podkladom pre vyhotovenie dennej uzávierky.

Aké zariadenie si podnikateľ má zabezpečiť pre používanie VRP?

Pre možnosť používania VRP potrebuje podnikateľ elektronické zariadenie umožňujúce prístup do prostredia VRP (napr. počítač, notebook, mobilný telefón) a tlačiareň, ktorá zabezpečí tlač požadujúcich dokladov (pokladničných dokladov, dokladov označených slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo „VKLAD“, intervalovej a prehľadovej uzávierky.

Má si podnikateľ používajúci VRP pre opravu koncových zariadení (počítača a tlačiarne) zabezpečiť servisnú organizáciu tak ako pri používaní ERP?

Nie. Podnikateľ používajúci VRP nemá takúto povinnosť. Pokiaľ dôjde k poruche koncového zariadenia (počítača alebo tlačiarne), podnikateľ má povinnosť zabezpečiť obnovu tohto koncového zariadenia do 48 hodín od vzniku poruchy, resp. si musí v tejto lehote zaobstarať nové (iné) koncové zariadenie. Zaobstaranie nového koncového zariadenia podnikateľ nemá povinnosť nahlásiť DÚ.

Môže sa podnikateľ pripojiť do VRP z ktoréhokoľvek počítača, mobilu?

Áno môže, avšak rovnakom čase nie je možné sa prihlásiť v Rámci jedného predajného miesta – jedného prístupu dvom pracovníkom naraz a ani do dvoch zariadení naraz.

Aké je obmedzenie pre používanie VRP?

Všetci podnikatelia môžu s účinnosťou od 1.9.2017 používať VRP bez akéhokoľvek obmedzenia, nakoľko jediné obmedzenie (limit 3000 pokladničných dokladov) bolo zrušené.

Ak bolo podnikateľovi pred 1.9.2017 ukončené používanie VRP z Dôvodu prekročenia limitu 3000 pokladničných dokladov, môže takýto podnikateľ požiadať o pridelenie nového kódu VRP?

Áno, podnikateľ pre používanie VRP môže požiadať o pridelenie nového kódu VRP.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsahregistračná pokladnicaVirtuálna registračná pokladnica

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

13sep8:30Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

13sep8:30Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva,Účtovníctvo,Verejná správa

13sep8:30Možnosti zlepšenia príjmov rozpočtu obce8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva,Účtovníctvo,Verejná správa

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X