Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Postupy účtovania hmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Architekt v obleku s helmou a vestou sediaci za stolom
Fotobanka Pixmac
11. februára 2015 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť

Ak je obstarávacia cena hmotného majetku nižšia ako 1 700 €, ale použiteľnosť tohto majetku je dlhšia ako rok, môže sa podnikateľ rozhodnúť, či ho zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať podľa doby použiteľnosti určenej odpisovou skupinou, alebo ho zaúčtuje do zásob – ako drobný hmotný majetok. 2015 ako aj 2016 majú podobné pravidlá, hoci v niečom sa môžu líšiť.

Prinášame ďalšiu časť z nášho seriálu Jednoduché účtovníctvo za rok 2014 zvládnem sám

Náš fiktívny živnostník p. Skár sa rozhodol zakúpiť hmotný majetok, konkrétne registračnú pokladnicu, regále s vozíkom.

Evidencia hmotného majetku

 • Hmotný majetok ktorého ocenenie je v sume nad 1 700€ sa musí zaradiť do dlhodobého majetku.
 • Hmotný majetok (samostatné hnuteľné veci, alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením okrem umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovov, bez ohľadu na ich ocenenie), ktorého ocenenie je v sume 1 700 € alebo nižšej, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.
 • Hmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume 1 700 € alebo nižšie, s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok, ktorý nebol zaradený do dlhodobého hmotného majetku (čiže nejde o dlhodobý hmotný majetok do 1700 eur), sa účtuje ako zásoby.

Z uvedeného vyplýva, že ak náš fiktívny živnostník pán Sklár kúpi nejaký hmotný majetok nad 1 700 €, musí ho zaradiť do dlhodobého majetku.

Ak je obstarávacia cena hmotného majetku nižšia ako 1 700 €, ale použiteľnosť tohto majetku je dlhšia ako rok, môže sa podnikateľ rozhodnúť, či ho zaradí do dlhodobého majetku a bude ho odpisovať podľa doby použiteľnosti určenej odpisovou skupinou, alebo ho zaúčtuje do zásob. Veľmi veľa závisí aj o to, či nejde o investičný majetok, pretože napríklad drobný majetok v jednoduchom účtovníctve môže mať iné pravidlá ako drobný hmotný investičný majetok.

Kúpa registračnej pokladnice (krátkodobý hmotný majetok)

Obstaranie (kúpa) krátkodobého hmotného majetku, zaradenie do používania, evidencia

Pán Sklár musel kúpiť elektronickú registračnú pokladňu (ERP) v sume 375,-€. Tento majetok má síce použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok, no suma je nižšia ako 1 700,- €, takže je možné ho zaúčtovať do stĺpca v peňažnom denníku „ZÁSOBY“. Takto sa rozhodol aj náš živnostník.

e-Book

Všetko o registračných pokladniciach v roku 2015

Postupy, ktoré nie sú vymedzené zákonom a živnostník sa o nich môže rozhodnúť sám, musí rovnako dodržiavať počas celého účtovného (daňového) obdobia. Takéto postupy musí zhrnúť v Interných smerniciach.

O čom pojednávajú Interné smernice?

V smerniciach sa uvádza všetko, v čom zákon dáva právo voľby, čiže to, pre akú „voľbu“ sa živnostník rozhodol (v účtovníctve – účtovné zásady). Každá účtovná jednotka je špecifická, takže smernice si vytvára na svoje podmienky a len na to, čo sa týka jej činnosti (ak nemá zamestnancov, nebude mať smernicu k odmeňovaniu a tvorbe a čerpaniu SF). V smerniciach riešia živnostníci napríklad:

 • označovanie dokladov
 • stanovenie dolnej hranice ceny krátkodobého hmotného majetku, ktorý bude evidovaný na skladových kartách
 • stanovenie spotreby automobilu
 • stanovenie odmeňovania, použitia sociálneho fondu
 • tvorba a použitie rezerv
 • odpisový plán

Ako už bolo spomínané v časti Zriadenie prevádzky a používanie registračnej pokladnice, ERP sa musí evidovať na príslušnom Daňovom úrade a technik (servisná organizácia), ktorý je zapísaný v registri servisných organizácií, na nej musí urobiť potrebné nastavenia, aby pokladničný doklad z nej vydaný spĺňal všetky náležitosti. Po zaplombovaní ERP ju môže pán Sklár zaradiť do používania.

Živnostník Sklár eviduje elektroinštalačný materiál na spotrebu a predaj na skladových kartách a tak isto bude evidovať krátkodobý hmotný majetok.

Keď k 31.12. urobí pán Adam inventúru materiálu, urobí aj inventúru krátkodobého hmotného majetku – porovnanie stavu na skladových kartách s reálnym stavom skladových zásob – celková cena skutočného stavu materiálu a krátkodobého majetku k tomuto dátumu slúži ako výstup do prílohy Daňového priznania – Účtovná závierka (Úč FO 2 – 01)(riadok 5, stĺpec 2– Zásoby- materiál).

Kúpa vysokozdvižného elektrického mini vozíka (dlhodobý hmotný majetok) + príklad

Obstaranie (kúpa) dlhodobého hmotného majetku, zaradenie do používania, odpisy, evidencia, zaúčtovanie

Z dôvodu prehľadnejšieho uloženia zásob kúpil pán Adam regálovú zostavu v cene 225,-€, ktorú zaúčtoval rovnako ako ERP do stĺpca v Peňažnom denníku „ZÁSOBY“. Spolu s touto zostavou kúpil aj akumulátorový elektrický vysokozdvižný mini vozík, aby mohol s materiálom jednoduchšie manipulovať.

Pretože tento hmotný majetok – vozík má dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok a cenu vyššiu ako 1 700 €, musí ho zaradiť do dlhodobého hmotného majetku.

V prvom rade úhradu tohto majetku zaúčtuje do výdavkov neovplyvňujúcich daň z príjmu do stĺpca v peňažnom denníku „DHM, DNM“ (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok). Potom musí pán Sklár vytvoriť kartu dlhodobého hmotného majetku, ktorá obsahuje hlavne:

 • názov majetku a číselné označenie karty
 • dátum a spôsob obstarania
 • dátum zaradenia do užívania
 • obstarávaciu cenu
 • odpisovú skupinu a spôsob odpisovania

Ďalej musí určiť odpisovú skupinu – v tomto prípade zdvíhacie a manipulačné zariadenia patria do odpisovej skupiny „2“ s dĺžkou odpisovania 6 rokov.

Majetok môžete odpisovať dvomi metódami: rovnomernou alebo zrýchlenou.

Živnostník sa sám rozhodne, akou metódou majetok odpíše, avšak v priebehu odpisovania nemôže metódu zmeniť.

POZOR! Od roku 2015 dochádza k zmene počtu odpisových skupín zo štyroch na šesť. Zároveň dochádza k zmene v metódach odpisovania, a to tak, že zrýchlenú metódu odpisovania bude možné uplatňovať len pri hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny 2 s dobou odpisovania 6 rokov a hmotnom majetku zaradenom do odpisovej skupiny tri s dobou odpisovania 8 rokov. Hmotný majetok zaradený do ostatných odpisových skupín bude možné od roku 2015 odpisovať len rovnomernou metódou odpisovania.

Náš živnostník sa rozhodol, že bude odpisovať rovnomernou metódou dlhodobý majetok a začne odpisovať v mesiaci, v ktorom bol zaradený do používania – takže pán Sklár začne odpisovať vozík v mesiaci august.

Postup odpisovania

Bude postupovať tak, že obstarávaciu cenu vydelí počtom mesiacov odpisovania za 6 rokov (1750/72=24,3055), túto časť ceny 1/72 vynásobí počtom mesiacov, za ktoré môže odpisy uplatniť, teda v roku 2014 je to 5 mesiacov – august až december (24,3055 x 5 = 121,5277=121,53), ďalších 5 rokov celých 12 mesiacov (24,3055 x 12 = 291,6666=291,67) a posledný rok zvyšných 7 mesiacov (24,3055 x 7 = 170,1388 – v poslednom roku upravíme odpis vzhľadom k zostatkovej cene z dôvodu zaokrúhľovania v predchádzajúcich rokoch). Odpisovanie auta v jednoduchom účtovníctve ale môže byť samozrejme odlišné, podobne ako aj účtovanie kúpy auta.

Odpisový plán je súčasťou karty dlhodobého majetku.

Odpisy DHM sa účtujú v rámci uzávierkových účtovných operácií k 31.12. daného roka ako výdaje ovplyvňujúce základ dane do stĺpca v Peňažnom denníku „OSTATNÉ“

Aj v prípade dlhodobého majetku k 31.12. urobí pán Sklár fyzickú inventúru a v prípade súladu s Kartami dlhodobého majetku sa ako výstup do prílohy Daňového priznania – Účtovná závierka (Úč FO 2 – 01) (riadok 2, stĺpec 2– Dlhodobý hmotný majetok použije súčet účtovných zostatkových cien. Pozor však, ak nastane vyradenie majetku v jednoduchom účtovníctve.

Zaúčtovanie

Samozrejme, že pán Adam Sklár zaúčtoval všetky účtovné prípady, ktoré už pozná, chronologicky – vystavené faktúry v knihe pohľadávok, prijaté faktúry v knihe záväzkov, ako aj ich úhrady v peňažnom denníku.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"

Zobraziť všetky články v seriáli "Jednoduché účtovníctvo"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsahszčo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

07aug8:30Ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami a zmesami8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X