Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Povinnosti pri predaji výrobkov na trhových miestach

trhové miesto
trhové miesto Foto: Getty Images
3. októbra 2019 Autor Silvia HanováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Záujem o farmárske výrobky a rôzne produkty z domácej výroby stále stúpa a mnohí z nás vstupujú do tejto oblasti s cieľom predávať výrobky na trhových miestach. V aktuálnom článku si priblížime, čo zákon považuje za trhové miesto a aké povinnosti majú predajcovia výrobkov a poskytovatelia služieb na trhových miestach.

Čo je trhové miesto?

Definíciu trhového miesta obsahuje zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnené zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o predaji na trhu“). V tomto zákone sú ustanovené povinnosti obcí, fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach, ako aj oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole ich dodržiavania.

Zákon o predaji na trhu považuje za trhové miesto trhovisko, tržnicu, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo ambulantný predaj. Za trhovisko považuje nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb, tržnicou rozumie kryté zariadenie trvale a účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkarňach (v zmysle zákona o živnostenskom podnikaní) a na prenosných zariadeniach.

Príležitostným trhom je miesto určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve, ktoré je časovo obmedzené a vyhradené na takýto predaj. Sú to najmä rôzne jarmoky, sezónne a výročné trhy, predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových či iných potrieb v primeranom množstve medzi fyzickými osobami navzájom.

Ambulantný predaj je predaj výrobkov v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkarňou. Podnikatelia, ktorí majú kamenné obchody (riadne označené prevádzkarne v zmysle živnostenského zákona) sú povinný uskutočniť opatrenia podľa zákon o predaji na trhu, ak predávajú svoje výrobky na mieste pred svojou predajňou.

Zákon o predaji na trhu pozná aj označenie stánok s trvalým stanovišťom, ktorý označuje stánok s celoročnou prevádzkou, prípadne sezónnou prevádzkou a ktorý je stavbou v zmysle § 43 zákona č. 50/1976 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov. Musí to už byť stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie si vyžaduje úpravu podkladu. Takáto stavba zároveň musí byť umiestnená na verejnom priestranstve, vlastnená priamo predávajúcim, alebo prenajatá predávajúcemu.

Trhovým miestom však môže byť aj iné miesto, ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je štandardnou prevádzkarňou a v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Čo nie je trhové miesto?
 • Zriadenie trhového miesta
 • Povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste
 • Správa trhového miesta
 • Zákaz predaja niektorých výrobkov na trhovom mieste
 • Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
 • Sankcie za nedodržiavanie povinností

Čo nie je trhové miesto?

Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni. Trhovým miestom nie je v zmysle zákona o predaji na trhu ani výstava alebo veľtrh, prípadne iná predajná akcia podľa ustanovení zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji v znení zákona č. 367/2013 Z.z.

Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vždy musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa príslušných osobitných predpisov.

Zriadenie trhového miesta

Trhové miesto zriaďuje obec. Trhové miesto môže zriadiť aj iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré vydáva obec. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Pri zriaďovaní trhového miesta a pri povoľovaní zriadenia trhového miesta obec vždy prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.

Povolenie na predaj a poskytovanie služieb na trhovom mieste

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia. Takéto povolenie vydáva obec vydáva osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa zákona o predaji na trhu. K vydaniu povolenia je potrebné predložiť nasledovné doklady:

 • kópia oprávnenia na podnikanie podľa Obchodného zákonníka alebo Živnostenského zákona, to znamená buď kópiu výpisu z obchodného registra alebo oprávnenie na prevádzkovanie živnosti, iné oprávnenie na podnikanie podľa osobitných predpisov (podľa § 2 Obchodného zákonníka),
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo ide o lesné plodiny v zmysle osobitných predpisov, ak ide o fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa ustanovení Obchodného zákonníka, ak ide o fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo o lesné plodiny,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné výrobky a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,
 • čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide o fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaných výrobkov, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou,
 • doklad o preukazujúci splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov (napríklad hygienických predpisov a iných), ak ide o predaj výrobkov a poskytovanie služieb, na ktoré sa taký doklad vyžaduje,
 • fotokópia strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice alebo fotokópia potvrdenia daňového úradu o pridelení daňového kódu virtuálnej registračnej pokladnice žiadateľa, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovení osobitného predpisu (zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) o tom, že žiadateľ nie je povinný na používať na predaj výrobkov a poskytovanie služieb elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Ak ide o fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo o lesné plodiny, je žiadateľ povinný preukázať, že je vlastníkom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú pestovateľskú alebo chovateľskú činnosť, alebo doklad preukazujúci obdobný právny vzťah k takému pozemku (napríklad nájomnú zmluvu), ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku.

Obec informuje o vydaní povolenia Finančné správu SR a všeobecne záväzným nariadením upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach, a to najmä:

 • druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb,
 • druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov,
 • trhové dni, predajný a prevádzkový čas,
 • technické, prevádzkové a estetické podmienky stánku s trvalým stanovišťom a označenie predávajúceho,
 • iné skutočnosti dôležité v pohľadu obce.

Obec môže zrušiť povolenie predajcovi výrobkov alebo poskytovateľovi služieb na trhovom mieste, ak tento opakovanie alebo hrubo porušuje povinnosti podľa zákona o predaji na trhu, alebo iných právnych predpisov.

Správa trhového miesta

Správcom trhoviska je zriaďovateľ trhoviska, tržnice alebo príležitostného trhu, prípadne osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu niektorého z uvedených miest. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je takýmto miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, je správcom takéto trhového miesta vlastník tohto priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.

Každé trhové miesto musí mať vypracované trhový poriadok v zmysle § 5 zákona o predaji na trhu. Dodržiavanie jeho ustanovení zabezpečuje správca príslušného trhového miesta. U predávajúcich produktov a poskytujúcich služby môže kontrolovať nasledovné:

 • oprávnenie na podnikanie v danej oblasti a povolenie na predaj,
 • doklad o nadobudnutí tovaru,
 • používanie elektronickej alebo virtuálnej registračnej pokladnice,
 • udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb, ako aj po ich ukončení,
 • dodržiavanie ustanovení trhového poriadku,
 • primeranosť predaja použitých výrobkov.
 • Pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Oprávnenie na podnikanie a doklad o nadobudnutí tovaru sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov fyzickými osobami medzi sebou v primeranom množstve a o predaj rastlinných a živočíšnych výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesných plodín fyzickými osobami.

Zákaz predaja niektorých výrobkov na trhovom mieste

Predaj niektorých výrobkov je na trhových miestach zakázaný. Ide o nasledovné produkty:

 • zbrane a strelivo,
 • výbušniny a výbušné predmety,
 • tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
 • alkoholické nápoje (tento zákaz sa nevzťahuje na predaj alkoholických nápojov na príležitostných trhoch),
 • jedy, omamné a psychotropné látky,
 • lieky,
 • automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
 • chránené živočíchy, exempláre živočíchov, nebezpečné živočíchy a invázne druhy živočíchov,
 • živé zvieratá, pričom tento zákaz sa nevzťahuje na predaj sladkovodných trhových rýb a na predaj domácej vodnej hydiny, domácej hrabavej hydiny, domácich králikov, psov, mačiek a drobných hlodavcov a na propagačné predajné podujatia organizované zväzmi a združeniami chovateľov zvierat na základe súhlasného stanoviska príslušného orgánu veterinárnej správy,
 • chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín,
 • huby okrem čerstvých jedlých húb a spotrebiteľsky balených sušených húb, ktoré boli spracované v prevádzkarni, ktorá spĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov.

Zákon o predaji na trhu v § 7 obmedzuje aj predaj niektorých potravín a ustanovuje, že niektoré textilné, odevné výrobky, obuv, kozmetika, drogéria, hračky a iné možno predávať len v prevádzkarňach tržníc, prípadne príležitostných trhoch.

Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

Zákon o predaji na trhu v § 11 ustanovuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach. Medzi tieto povinnosti patria nasledovné, ktoré zodpovedajú dozorným nárokom správcu trhového miesta. Predávajúci je povinný:

 • označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
 • dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
 • používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
 • udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
 • zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
 • vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
 • dodržiavať ostatné podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb podľa osobitných predpisov.

Predávajúci na trhovom mieste je zároveň povinný predložiť správcovi trhoviska, prípadne správcovi trhového miesta s ambulantným predajom, ako aj príslušným orgánom dozoru nasledovné doklady:

 • doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
 • povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
 • zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
 • pri predaji húb osvedčenie o odbornej spôsobilosti,
 • doklad o nadobudnutí tovaru. Tento doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov množstve.

Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná poskytnúť orgánom dozoru na ich požiadanie vysvetlenie o pôvode tovaru, ak tieto nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti. 

Sankcie za nedodržiavanie povinností

Za neplnenie alebo porušovanie povinností môžu príslušné orgány dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, orgány kontroly potravín, obce) uložiť fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osoby pokutu až do výšky 17 000 eur.

Priestupkom je podľa zákona o predaji na trhu napríklad zriadenie trhového miesta bez povolenia, predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste bez povolenia, predaj výrobkov na trhovom mieste, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré obec ustanovila, že sa nemôžu predávať a ďalšie. Za uvedené a ďalšie priestupky môže byť uložená pokuta vo výške do 8 000 eur, v blokovom konaní do výšky 4 000 eur.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahtrhové miesto

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Prevádzka

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

17oct8:30E-privacy, cookies a sociálne siete z pohľadu GDPR v roku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

17oct8:30Daňová akadémia: Špecialista DzP8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X