Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Reklamácie vo svete podnikateľov. Čo potrebujem robiť, aby som mohol dodaný tovar reklamovať u dodávateľa?

Reklamácie vo svete podnikateľov. Čo potrebujem robiť, aby som mohol dodaný tovar reklamovať u dodávateľa?
Fotobanka Pixmac
17. septembra 2012 Zdroj Glatzová & Co., s.r.o. Tlačiť

Predstavte si situáciu, že ste podnikateľom, ktorý si od dodávateľa kúpil určitý tovar za účelom jeho ďalšieho spracovania vo svojej výrobe a/alebo následného predaja spotrebiteľovi. Za tovar ste riadne a včas zaplatili, ten je však úplne alebo čiastočne nepoužiteľný. Čo teraz? Môžete ho reklamovať? Ak áno, ako?

 

Kedy je podnikateľ spotrebiteľom?

Na úvod je vhodné ozrejmiť si pár pojmov, ktoré sú vo svete reklamácie dôležité. Čo presne pojem reklamácia znamená? V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Ale čo podnikateľ? Vzťahuje sa táto regulácia aj na neho? Áno vzťahuje, ale bohužiaľ len obmedzene, a to v prípade, ak podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba) nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti, pričom pod pojmom domácnosť sa v prípade právnickej osoby rozumejú jej zamestnanci alebo členovia. V takomto prípade podnikateľ má štatút spotrebiteľa, a teda v prípade reklamácie postupuje podľa reklamačného poriadku predávajúceho, resp. podľa príslušných právnych predpisov tak ako akýkoľvek iný spotrebiteľ.

 

 

Čo, ak podnikateľ nespadá pod ochranu, ktorá patrí spotrebiteľom?

Na čo má teda podnikateľ, ktorý nespadá pod ochranu prináležiacu spotrebiteľom, nárok v prípade kúpy tovaru, ktorý nemá dohodnutú kvalitu a vlastnosti? Bohužiaľ právna úprava nechráni podnikateľov pred nekvalitným tovarom v takom rozsahu ako spotrebiteľov. Preto je potrebné, aby si podnikateľ túto skutočnosť uvedomil pred tým, ako tovar objedná a náležite upravil svoje práva v kúpnej alebo dodávateľskej zmluve. Za účelom lepšej ochrany podnikateľa odporúčame, aby tieto zmluvy uzatváral vždy v písomnej forme, a to aj napriek tomu, že zákon písomnú formu nevyžaduje.

 

V týchto zmluvách nikdy nezabúdajte špecifikovať:

 • tovar

Tovar môžete určiť jednotlivo alebo druhovo. Jednotlivo určený tovar je taký tovar, ktorý má osobitné vlastnosti odlišujúce ho od iného tovaru, napr. tovar s výrobným číslom. Opačne je to pri tovare určenom druhovo. V tomto prípade ide o zastupiteľné veci, ktoré od iných druhov tovaru odlišuje druhové označenie, napr. jablká, zemiaky, určitý druh kladív a iné.

 

RADA: Vždy sa snažte určiť tovar čo najpresnejšie, pri jeho špecifikácii by vás nemal odradiť ani pridlhý názov alebo katalógové číslo. Ak tovar bude označený presne a jasne, vyhnete sa nepríjemnému prekvapeniu, že vám bude dodaný tovar, ktorý ste si vlastne ani neobjednali.

 

 • množstvo tovaru

Množstvo tovaru sa určuje podľa povahy tovaru. Môže byť vyjadrené kusovo, hmotnostne, objemovo, atď. Je možné určiť aj odchýlku, ktorá je pre dodaný tovar akceptovateľná. Príslušné právne predpisy pripúšťajú maximálnu odchýlku 5%. Nakoľko však ide o dispozitívnu úpravu, zmluvní partneri sa môžu v zmluve dohodnúť aj na inej odchýlke. 

 • akosť a vyhotovenie tovaru

Akosť predstavuje súhrn vlastností nevyhnutných na použitie tovaru. Vyhotovenie tovaru zase jeho vzhľad. Ak máte záujem o osobitnú akosť alebo vyhotovenie, nezabúdajte na ich presný opis v zmluve. V prípade, že tak neurobíte, rozhodujúci pre ich určenie je účel uvedený v zmluve, prípadne účel, na ktorý sa tovar spravidla používa. 

 • obal tovaru a jeho preprava

Ak máte záujem o to, aby bol váš tovar zabalený alebo prepravený inak, ako sa obvykle vyžaduje v obchodnom styku alebo je bežné na jeho uchovanie a ochranu, máte právo sa dohodnúť aj na vlastnostiach obalu a druhu prepravy, prípadne si zvoliť prepravcu. 

 • prechod nebezpečenstva škody

Predávajúci zodpovedá len za tie vady, ktoré mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody z predávajúceho na kupujúceho. Preto je dôležité, aby ste v zmluve vyšpecifikovali, kedy má toto nebezpečenstvo škody na vás prejsť. Tento okamih je možné určiť viacerými spôsobmi, napr.:(i) prevzatím tovaru od predávajúceho,(ii) prevzatím tovaru v určenom čase od inej osoby (napr. dopravcu) ako je predávajúci,(iii) odovzdaním tovaru dopravcovi na určenom mieste alebo(iv) odovzdaním prvému dopravcovi, ak mal predávajúci povinnosť tovar odoslať. 

Okamih prechodu nebezpečenstva škody na tovare môžete určiť aj tým, že uvediete v zmluve určitú doložku podľa INCOTERMS. INCOTERMS sú pravidlá na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacie doložky) v zahraničnom obchodnom styku, ktoré je možné použiť aj pri vnútroštátnych transakciách. Doložky INCOTERMS určujú miesto a spôsob prechodu rizika na tovare a podmienky dodania tovaru (napr. colné odbavenie, poistenie tovaru, atď.) V zmluve je potrebné uviesť skratku tej – ktorej doložky (napr. DAP – delivered at place, t.j. dohodnuté miesto určenia) a informáciu, ktorými INCOTERMS sa zmluva riadi, napr. INCOTERMS 2010 alebo INCOTERMS 2012, atď. 

 • miesto dodania

Taktiež je dôležité dohodnúť sa v zmluve, kde bude tovar dodaný. Ak miesto dodania presne neurčíte, môže sa vám stať, že predávajúci vám dodá tovar na úplne iné miesto ako očakávate a nebudete ho môcť pri jeho dodaní riadne prezrieť, resp. bude prezretý nekompetentnou osobou, čo ohrozí vaše právo na prípadnú reklamáciu. 

Miesto dodania je možné špecifikovať aj pomocou doložiek INCOTERMS. 

 • odovzdanie dokladov

Aj keď je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (napr. skladištné listy, návod na obsluhu alebo montáž), odporúčame v zmluve uviesť, čo všetko a kedy vám má predávajúci dať. Týmto sa vyvarujete akýchkoľvek pochybností, resp. prípadných sporov, o tom, čo vám spolu s tovarom prináleží a čo nie. 

 • záruky za akosť a jej trvanie

Záruka za akosť nevzniká automaticky kúpou tovaru, ale je nutné si ju dohodnúť v písomnej forme! Odporúčame tak urobiť buď priamo v zmluve alebo prostredníctvom záručného listu. Predávajúci sa tak zaviaže, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na dohodnuté alebo obvyklé použitie, prípadne, že si zachová dohodnuté alebo obvyklé vlastnosti. Predávajúci tak nezodpovedá len za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare, ale aj za vady, ktoré vznikajú po tomto okamihu kedykoľvek počas trvania poskytnutej záručnej doby. Jej dĺžka môže byť rôzna, závisí predovšetkým od povahy tovaru a dohody so zmluvným partnerom.

 

 

Za čo všetko nesie predávajúci zodpovednosť?

Tovar má vady, ak ho predávajúci nedodal tak, ako bolo dohodnuté v zmluve. To znamená, že bol dodaný iný tovar, v inom množstve, akosti, vyhotovení, obale alebo neboli odovzdané riadne a včas požadované doklady (to sú tzv. faktické vady). Okrem faktických vád existujú aj právne vady. Tovar má právnu vadu, ak je zaťažený právom tretej osoby (napr. záložným právom, vecným bremenom) a kupujúci s takýmto obmedzením nesúhlasil a nevedel o ňom.

 

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré vzniknú do momentu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

 

V prípade, že tovar má niektorú z vád, ste ju povinný oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, ako ju zistíte. Ak sa jedná o skryté vady, teda také, ktoré je možné odhaliť až časom, napríklad až uvedením tovaru do prevádzky, máte právo si uplatniť nároky z takýchto vád najneskôr do dvoch rokov odo dňa dodania tovaru, prípadne od momentu, kedy tovar došiel na miesto určenia dohodnuté v zmluve. To neplatí, ak bola v zmluve dohodnutá záruka na akosť. V takom prípade si môžete uplatniť nároky z vád počas tejto záruky na akosť.

 

RADA: Aby ste si mohli uplatniť nároky z vád musíte si tovar vždy pri prevzatí prezrieť. Ak by ste si tovar neprezreli, v prípade sporu by ste to boli vy, kto by musel dokazovať, že tovar mal v čase prechodu nebezpečenstva škody vady. Dôkladne si preto vždy prezrite, či tovar spĺňa všetky dohodnuté zmluvné dojednania (t.j. druh tovaru, množstvo, akosť, vyhotovenie, obal, doklady, nie je zaťažený právom tretích osôb).

 

Aké sú nároky z vád tovaru?

Nároky z vád tovaru sa líšia podľa toho, či dodaním tovaru s vadami bola porušená zmluva podstatným alebo nepodstatným spôsobom.

 

RADA: To, čo je podstatným porušením zmluvy odporúčame presne a jasne špecifikovať v zmluve. Tým sa vyhnete komplikáciám, ktoré prináša určenie toho, či zmluva bola alebo nebola porušená podstatným spôsobom podľa príslušných právnych predpisov.

 

Ak zmluva nešpecifikuje, čo sa rozumie pod jej podstatným porušením, použijú sa zákonné ustanovenia, podľa ktorých sa za podstatné porušenie považuje také porušenie, o ktorom strana porušujúca zmluvu v čase uzavretia zmluvy vedela alebo mohla vedieť, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností zo zmluvy, ak k takémuto jej porušeniu dôjde. Ostatné porušenia zmluvy sa považujú za nepodstatné porušenia.

 

Pri podstatnom porušení zmluvy máte zo zákona nárok:

 • požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru,
 • na dodanie chýbajúceho tovaru,
 • požadovať odstránenie právnych vád,
 • v prípade, že sú vady opraviteľné, požadovať ich opravu,
 • požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

 

Aké nároky z vád tovaru si zvolíte je na vás a oznamujete ich predávajúcemu buď pri oznámení vád tovaru alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vád. Ak však svoje nároky z dôvodu podstatného porušenia zmluvy neoznámite včas, dodanie tovaru s vadami sa bude považovať za nepodstatné porušenie zmluvy.

 

V prípade, ak by ste chceli zmeniť uplatnený nárok z vád, potrebujete súhlas predávajúceho. To však neplatí, ak ste požadovali opravu tovaru a vyjde najavo, že tovar je neopraviteľný alebo s opravou sú spojené neprimerané náklady. V takom prípade máte právo požadovať dodanie náhradného tovaru, to však musíte vykonať bezodkladne potom, ako vám predávajúci oznámi, že oprava tovaru nie je možná. Ak predávajúci v primeranej lehote neodstránil vady tovaru alebo vám oznámi, že vady neodstráni, máte právo zmeniť pôvodný nárok tak, že odstúpite od zmluvy alebo budete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

 

Pri nepodstatnom porušení zmluvy máte zo zákona nárok:

 • požadovať dodanie chýbajúceho tovaru,
 • na odstránenie ostatných vád tovaru,
 • na zľavu z kúpnej ceny
 • odstúpiť od zmluvy.

 

Na výber nároku pri nepodstatnom porušení zmluvy zákon neustanovuje lehotu. V prípade, že si ho v rozumnom čase nezvolíte sami urobí to za vás predávajúci, pričom musí prihliadať na povahu vady tovaru.

 

Ak požadujete odstránenie vád tovaru, nezabudnite určiť predávajúcemu primeranú lehotu. Inak určí lehotu na odstránenie vád predávajúci sám. Ak sa vám dĺžka lehoty určenej predávajúcim nepozdáva, máte právo s ňou nesúhlasiť. Nesúhlas s určenou lehotou oznámte predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, ako ste dostali oznámenie o určení lehoty na odstránenie vád tovaru od predávajúceho.

 

Ak predávajúci neodstráni vady tovar v určenej lehote, máte právo uplatniť si nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy. O vašom úmysle odstúpiť od zmluvy musíte predávajúceho informovať, a to buď v oznámení o určení lehoty na odstránenie vád alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy.

 

RADA: Pri uplatnení nárokov z vád nestrácate nárok na náhradu škody. Máte nárok aj na zmluvnú pokutu, avšak to len v prípade, ak bola zmluvná pokuta v zmluve dojednaná.

 

Keďže zodpovednosť za vady a nároky z vád tovaru si môžete v zmluve upraviť odlišne od ustanovení v zákone, vždy myslite na to, aký postup zvolíte. Zvážte si, čo je a čo nie je vadou tovaru a aké budú vaše kroky pri uplatňovaní nároku za vady. Rozhodujte sa podľa povahy tovaru, premyslite si aké nároky z vád by ste chceli požadovať. Odchýlky od zákona a záruka za akosť však musia byť upravené zmluvne, inak sa na ne neprihliada. Ak tovar ďalej predávate spotrebiteľovi, zvážte zmluvnú úpravu zodpovednosti za vady výrobcu voči tovaru, ktorý od vás kúpil spotrebiteľ. Taktiež sa môžete dohodnúť, že spotrebiteľom bude výrobca poskytovať záručný servis.

 

Autor: Lucia Regecová, Danica Valentová

 

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Marketing

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X