Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Slobodné povolania a daňové priznanie

ThinkstockPhotos 515200858dane3
29. marca 2016 Tlačiť

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý vykonáva slobodné povolanie. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura. Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak vykazuje daňovú stratu. 

Daňovník s príjmami z výkonu slobodného povolania podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

 

Príjmy z činností, ktoré majú charakter slobodného povolania

Aktívne príjmy

 • podnikanie vykonávané podľa osobitných predpisov podľa 6 ods. 1 písm.  c)zákona o dani z príjmov, napr. daňový poradca, audítor, notár, exekútor, súkromný lekár, stavebný inžinier, architekt atď.,
 • iná samostatná zárobková činnosť vykonávaná podľa 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy podľa 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (napr. na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle autorského zákona),
 • príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, pri ktorých autor vopred uzavrel písomnú dohodu s platiteľom dane o výplate honoráru bez uplatnenia zrážkovej dane, daň z vyplatených príjmov vysporiada sám prostredníctvom daňového priznania,
  • príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,
 • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b)zákona o dani z príjmov
  • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. profesionálny športovec),
 • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov
  • príjmy znalcov a tlmočníkov.

Pozn.: Uvedené príjmy, ktoré majú charakter slobodného povolania a zaraďujú sa medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, sú tzv. aktívne príjmy.

Pasívne príjmy

 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov ( 6 ods. zákona o dani z príjmov),
 • príjmy dosiahnuté na základe licenčnej zmluvy podľa autorského zákona.

Pozn.: Príjmy, ktoré majú charakter slobodného povolania a zaraďujú sa medzi príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, sú tzv. pasívne príjmy.

 

Spôsob uplatnenia výdavkov daňovníka s výkonom slobodného povolania

 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
 • paušálne výdavkyvo výške 40 % z úhrnu príjmov (najviac do výšky 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne pri začatí alebo ukončení vykonávania slobodného povolania v priebehu roka).

Upozornenie: 

 • Ak si daňovník s príjmami podľa 6 ods. 1 a 2 uplatní paušálne výdavky, môže si uplatniť vo výdavkoch zaplatené poistné a príspevky v preukázanej výške.
 • Ak daňovník s príjmami podľa 6 ods. 4 uplatní paušálne výdavky, nemá nárok na uplatnenie preukázateľne zaplateného  poistného a príspevkov vo výdavkoch.

Príklad:

Ing. Michal Bezák je daňovým poradcom. V roku 2015 dosiahol nasledovné druhy príjmov:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ing. Michal Bezák
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Bratislava
Príjmy z podnikania [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov]  19 790,00 €
Príjmy za príspevky do novín § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov zdanené zrážkovou daňou podľa § 43 (bez uzatvorenej dohody s platiteľom dane)      160,00 €
Odvod do literárneho fondu vo výške 2 %         3,20 €
Zrážková daň       29,80 €
Príjmy za príspevky do odborného ekonomického časopisu § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (uzatvoril dohodu o výplate )       860,00 €
Príjmy za vydanie odbornej ekonomickej publikácie § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle Autorského zákona     2 170,00  €
Odvod do literárneho fondu 2 %           61,84 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2015:     12 290,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:         674,87 €
Suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:         674,87 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:             0 €

DP slobodné povolania

Postup pri vyplnení daňového priznania

 I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2015.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2015 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6) 

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 19 790,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  12 290,00 €.
 • V daňovom priznaní typ B sa neuvádzajú príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie (s výnimkou umeleckých výkonov), z ktorých sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona daň vyberá zrážkou. Vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov splnená.
 • V daňovom priznaní typ B sa však musia uviesť príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona, z ktorých platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou uzavretou podľa § 43 ods. 14 zákona.

Daňovník postupuje nasledovne:

 • v stĺpci 01, riadok 5 – uvedie príjmy za vyplatené honoráre za príspevky do časopisu a za publikáciu v sume: 3 030,00 €, ktoré boli vypočítané ako súčet 2 170 + 860.

Pozn.: Neuvádza tu honorár v sume 160 € za príspevky do novín, lebo tento bol zdanený zrážkovou daňou, čím bola daň vysporiadaná.

 • v stĺpci 02, riadok 5 – uvedie výdavky k týmto príjmom v sume:61,84 €, ktoré predstavujú povinný príspevok do literárneho fondu vo výške 2 % (daňovník zistí tento údaj z potvrdenia o vyplatených honorároch).

Povinný príspevok do literárneho fondu je uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a), resp. ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je súčasťou týchto percentuálnych výdavkov.

 • Riadok 9 stĺpec 1 – uvedie súčet príjmov na riadkoch 1 až 8, t. j. 22 820 €.
 • Riadok 9 stĺpec 2 – uvedie súčet výdavkov na riadkoch 1 až 8, t. j. 12 351,84 €.
 • Pod tabuľkou č. 1 daňovník nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek, lebo vedie jednoduché účtovníctvo.
 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 674,87 €. Nezahŕňajú sa sem dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • Tabuľka č. 1a – vypĺňa ju daňovník, ktorý:
 • vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z prenájmu alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu ),
 • daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak účtuje podľa § 6 ods. 13 zákona.
 • Tabuľka č. 1b – vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona (daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov).
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 22 820,00 € a riadku 38 výdavky = 12 351,84 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = 10 468,16 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
 • Riadok 55 – uvedie sumu 10 648,16 €.
 • Riadok 57 – uvedie sumu 10 648,16 €.

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Nevypĺňa, lebo v roku 2015 nemal príjmy z kapitálového majetku.

 

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Nevypĺňa, lebo nemal v roku 2015 takéto príjmy.

 

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j. 10 468,16 €.
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.
 • Riadok 77 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane na daňovníka, t. j. 3 803,33.
 • Riadok 78 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 77, t. j. suma 10 468,16 – 3 803,33 = 6 664,83 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 68, 71 a 79. V našom prípade je to 6 664,83 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 6 664,83 sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  1 266,3177 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 1 266,31 €.
 • Riadok 96 – uvedie rozdiel r. 94 – 95, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 1 266,31 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely X. a XI. daňovník nevypĺňa.

 

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 123 a 124 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 123 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 1 266,31 € = 25,3262 €. Po zaokrúhlení 25,32 €.
 • Riadok 124 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše a uvedie dátum.

 
XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Na riadok 125 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, a to vrátane Príloh č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania (tie sa započítavajú do počtu príloh, aj keď ich daňovník nevypĺňa). Daňovník uvedie 4 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Prílohy č. 1 a č. 2 (sú súčasťou tlačiva).
 • Potvrdenie o vyplatených honorároch (vydavateľ mu vystavil potvrdenie o celoročných príjmoch za články v časopisoch a za publikáciu).
 • Účtovnú závierku (ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2015) – podáva ju spolu s daňovým priznaním.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

 

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť nevypĺňa.

Príloha č. 1 – nevypĺňa

Príloha č. 2 – Údaje pre účely socálneho poistenia a zdravotného poistenia

 • V našom príklade daňovník nezapíše do riadku 12 nič, lebo mu ešte nevznikla povinnosť platiť odvody do SP.
 • Riadok 13 nevypĺňa.
 • Daňovník uvedie do r. 14 sumu 674,87 €.
 • Do riadku 15 uvedie sumu 674,87 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2015"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2015"

Témy

Daňové priznanie 2015PodnikamPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako umelecPodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsahslobodné povolaniaSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

27jan7:30Základné ekonomické minimum7:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie,Manažérske zručnosti,Manažment

28jan7:30Kolektívne zmluvy - obsah, kolektívne vyjednávanie, postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

28jan7:30Kolektívne zmluvy – obsah, kolektívne vyjednávanie – postup a spôsob v roku 20207:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X