Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Slobodné povolania a daňové priznanie

ThinkstockPhotos 515200858dane3
29. marca 2016 Tlačiť

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý vykonáva slobodné povolanie. Daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2015 presiahli sumu 1 901,67 eura. Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak vykazuje daňovú stratu. 

Daňovník s príjmami z výkonu slobodného povolania podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B.

 

Príjmy z činností, ktoré majú charakter slobodného povolania

Aktívne príjmy

 • podnikanie vykonávané podľa osobitných predpisov podľa 6 ods. 1 písm.  c)zákona o dani z príjmov, napr. daňový poradca, audítor, notár, exekútor, súkromný lekár, stavebný inžinier, architekt atď.,
 • iná samostatná zárobková činnosť vykonávaná podľa 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov,
 • príjmy podľa 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady (napr. na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle autorského zákona),
 • príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, pri ktorých autor vopred uzavrel písomnú dohodu s platiteľom dane o výplate honoráru bez uplatnenia zrážkovej dane, daň z vyplatených príjmov vysporiada sám prostredníctvom daňového priznania,
  • príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva,
 • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. b)zákona o dani z príjmov
  • príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním (napr. profesionálny športovec),
 • príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o dani z príjmov
  • príjmy znalcov a tlmočníkov.

Pozn.: Uvedené príjmy, ktoré majú charakter slobodného povolania a zaraďujú sa medzi príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov, sú tzv. aktívne príjmy.

Pasívne príjmy

 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov ( 6 ods. zákona o dani z príjmov),
 • príjmy dosiahnuté na základe licenčnej zmluvy podľa autorského zákona.

Pozn.: Príjmy, ktoré majú charakter slobodného povolania a zaraďujú sa medzi príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov, sú tzv. pasívne príjmy.

 

Spôsob uplatnenia výdavkov daňovníka s výkonom slobodného povolania

 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia jednoduchého alebo podvojného účtovníctva,
 • skutočné preukázateľné výdavky na základe vedenia daňovej evidencie,
 • paušálne výdavkyvo výške 40 % z úhrnu príjmov (najviac do výšky 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne pri začatí alebo ukončení vykonávania slobodného povolania v priebehu roka).

Upozornenie: 

 • Ak si daňovník s príjmami podľa 6 ods. 1 a 2 uplatní paušálne výdavky, môže si uplatniť vo výdavkoch zaplatené poistné a príspevky v preukázanej výške.
 • Ak daňovník s príjmami podľa 6 ods. 4 uplatní paušálne výdavky, nemá nárok na uplatnenie preukázateľne zaplateného  poistného a príspevkov vo výdavkoch.

Príklad:

Ing. Michal Bezák je daňovým poradcom. V roku 2015 dosiahol nasledovné druhy príjmov:

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ing. Michal Bezák
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Bratislava
Príjmy z podnikania [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o dani z príjmov]  19 790,00 €
Príjmy za príspevky do novín § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov zdanené zrážkovou daňou podľa § 43 (bez uzatvorenej dohody s platiteľom dane)      160,00 €
Odvod do literárneho fondu vo výške 2 %         3,20 €
Zrážková daň       29,80 €
Príjmy za príspevky do odborného ekonomického časopisu § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov (uzatvoril dohodu o výplate )       860,00 €
Príjmy za vydanie odbornej ekonomickej publikácie § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov na základe zmluvy o vytvorení diela v zmysle Autorského zákona     2 170,00  €
Odvod do literárneho fondu 2 %           61,84 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2015:     12 290,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:         674,87 €
Suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:         674,87 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona:             0 €

DP slobodné povolania

Postup pri vyplnení daňového priznania

 I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2015.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh, daňové poradenstvo“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2015 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6) 

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 19 790,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  12 290,00 €.
 • V daňovom priznaní typ B sa neuvádzajú príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie (s výnimkou umeleckých výkonov), z ktorých sa v súlade s § 43 ods. 3 písm. h) zákona daň vyberá zrážkou. Vykonaním zrážky dane je daňová povinnosť daňovníka z týchto príjmov splnená.
 • V daňovom priznaní typ B sa však musia uviesť príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona, z ktorých platiteľ dane nevybral daň v súlade s dohodou uzavretou podľa § 43 ods. 14 zákona.

Daňovník postupuje nasledovne:

 • v stĺpci 01, riadok 5 – uvedie príjmy za vyplatené honoráre za príspevky do časopisu a za publikáciu v sume: 3 030,00 €, ktoré boli vypočítané ako súčet 2 170 + 860.

Pozn.: Neuvádza tu honorár v sume 160 € za príspevky do novín, lebo tento bol zdanený zrážkovou daňou, čím bola daň vysporiadaná.

 • v stĺpci 02, riadok 5 – uvedie výdavky k týmto príjmom v sume:61,84 €, ktoré predstavujú povinný príspevok do literárneho fondu vo výške 2 % (daňovník zistí tento údaj z potvrdenia o vyplatených honorároch).

Povinný príspevok do literárneho fondu je uznaným daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. a), resp. ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov, je súčasťou týchto percentuálnych výdavkov.

 • Riadok 9 stĺpec 1 – uvedie súčet príjmov na riadkoch 1 až 8, t. j. 22 820 €.
 • Riadok 9 stĺpec 2 – uvedie súčet výdavkov na riadkoch 1 až 8, t. j. 12 351,84 €.
 • Pod tabuľkou č. 1 daňovník nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek, lebo vedie jednoduché účtovníctvo.
 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 674,87 €. Nezahŕňajú sa sem dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • Tabuľka č. 1a – vypĺňa ju daňovník, ktorý:
 • vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z prenájmu alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu ),
 • daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak účtuje podľa § 6 ods. 13 zákona.
 • Tabuľka č. 1b – vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona (daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov).
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 22 820,00 € a riadku 38 výdavky = 12 351,84 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = 10 468,16 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
 • Riadok 55 – uvedie sumu 10 648,16 €.
 • Riadok 57 – uvedie sumu 10 648,16 €.

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Nevypĺňa, lebo v roku 2015 nemal príjmy z kapitálového majetku.

 

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Nevypĺňa, lebo nemal v roku 2015 takéto príjmy.

 

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j. 10 468,16 €.
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.
 • Riadok 77 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane na daňovníka, t. j. 3 803,33.
 • Riadok 78 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 77, t. j. suma 10 468,16 – 3 803,33 = 6 664,83 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 68, 71 a 79. V našom prípade je to 6 664,83 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 6 664,83 sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  1 266,3177 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 1 266,31 €.
 • Riadok 96 – uvedie rozdiel r. 94 – 95, t. j. 1 266,31 €.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 1 266,31 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely X. a XI. daňovník nevypĺňa.

 

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 123 a 124 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t. j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 123 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 1 266,31 € = 25,3262 €. Po zaokrúhlení 25,32 €.
 • Riadok 124 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše a uvedie dátum.

 
XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Na riadok 125 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, a to vrátane Príloh č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania (tie sa započítavajú do počtu príloh, aj keď ich daňovník nevypĺňa). Daňovník uvedie 4 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Prílohy č. 1 a č. 2 (sú súčasťou tlačiva).
 • Potvrdenie o vyplatených honorároch (vydavateľ mu vystavil potvrdenie o celoročných príjmoch za články v časopisoch a za publikáciu).
 • Účtovnú závierku (ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2015) – podáva ju spolu s daňovým priznaním.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

 

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť nevypĺňa.

Príloha č. 1 – nevypĺňa

Príloha č. 2 – Údaje pre účely socálneho poistenia a zdravotného poistenia

 • V našom príklade daňovník nezapíše do riadku 12 nič, lebo mu ešte nevznikla povinnosť platiť odvody do SP.
 • Riadok 13 nevypĺňa.
 • Daňovník uvedie do r. 14 sumu 674,87 €.
 • Do riadku 15 uvedie sumu 674,87 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu"

Témy

Daňové priznanie 2015PodnikamPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako umelecPodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsahslobodné povolaniaSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

19oct8:30Prípravný kurz na certifikačnú skúšku: Kvalifikovaný účtovník8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

19oct8:30Zmluvné podmienky FIDIC v procese verejného obstarávania a Claimova agenda v zahraničnej stavebnej praxi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

19oct8:30Riešenie pohľadávok a záväzkov cestou konkurzu, reštrukturalizácie a exekúcie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X