Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Sociálna poisťovňa – aké poistenie poskytuje a aké má povinnosti?

Sociálna poisťovňa
Sociálna poisťovňa Foto: Getty Images
15. decembra 2020 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

So Sociálnou poisťovňou má skúsenosti určite takmer každý z nás. Aké sú však jej úlohy a aké všetky poistenia a poistné plnenia svojim poistencom poskytuje? Sociálna poisťovňa bola zriadená 1. novembra 1994 zákonom č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni ako verejnoprávna inštitúcia poverená výkonom nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpečenia, ktoré prevzala od svojej predchodkyne Národnej poisťovne. Od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. Od 1. januára 2004 vykonáva sociálne poistenie na základe zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Na starosti má podľa tohto zákona:

Orgány Sociálnej poisťovne

Orgánmi Sociálnej poisťovne sú:

 • generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
 • Dozorná rada Sociálnej poisťovne a
 • riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.

Štatutárnym orgánom Sociálnej poisťovne je v súčasnosti generálny riaditeľ. Generálneho riaditeľa vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.

Dozorným a kontrolným orgánom Sociálnej poisťovne je Dozorná rada, ktorá má 11 členov. Predsedom dozornej rady je minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.

Pobočku Sociálnej poisťovne riadi riaditeľ pobočky, ktorého vymenúva a odvoláva generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne. Riaditeľ pobočky koná v mene Sociálnej poisťovne vo všetkých veciach patriacich do pôsobnosti pobočky. Za činnosť pobočky sa zodpovedá generálnemu riaditeľovi Sociálnej poisťovne.

Organizačnými zložkami Sociálnej poisťovne sú Ústredie Sociálnej poisťovne a vecne príslušné pobočky Sociálnej poisťovne.

Aké poistenie poskytuje Sociálna poisťovňa?

Sociálna poisťovňa poskytuje za podmienok ustanovených v zákone o sociálnom poistení nasledovné dávky:

 • nemocenské poistenie
  • nemocenské,
  • ošetrovné,
  • vyrovnávacia dávka
  • materské
 • dôchodkové poistenie
  • starobné poistenie
   • starobný dôchodok,
   • predčasný starobný dôchodok,
   • pozostalostné dávky,
   • vdovský,
   • vdovecký,
   • sirotský
  • invalidné poistenie
   • invalidný dôchodok,
   • pozostalostný dôchodok,
 • úrazové poistenie
  • úrazový príplatok
  • úrazová renta
  • jednorazové vyrovnanie
  • pozostalostná úrazová renta
  • jednorazové odškodnenie
  • pracovná rehabilitácia a rehabilitačné
  • rekvalifikácia a rekvalifikačné
  • náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • náhrada nákladov spojených s liečením
  • náhrada nákladov spojených s pohrebom
 • garančné poistenie
  • dávka garančného poistenia (poskytuje sa zamestnancovi v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa
 • poistenie v nezamestnanosti
  • dávka v nezamestnanosti (poskytuje sa v prípade straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti.

Príjmy Sociálnej poisťovne

Základným zdrojom príjmov Sociálnej poisťovne je poistné na nemocenské poistenie, starobné, invalidné, úrazové, garančné, poistenie v nezamestnanosti a do rezervného fondu solidarity platené poistencami, zamestnávateľmi a štátom. Zákon o sociálnom poistení definuje, kto je platiteľom poistného na jednotlivé druhy poistenia, určuje sadzby poistného, vymeriavací základ, odvod poistného, pohľadávky, pokuty, penále. Rozpočet a ročnú závierku Sociálnej poisťovne schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky.

Platitelia poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a platitelia poistného do rezervného fondu solidarity

Poistné na nemocenské poistenie platí
 • zamestnanec,
 • zamestnávateľ,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba.
Poistné na starobné poistenie platí
 • zamestnanec,
 • zamestnávateľ,
 • povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
 • štát,
 • Sociálna poisťovňa.
Poistné na invalidné poistenie platí
 • zamestnanec,
 • zamestnávateľ,
 • povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
 • štát.
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí ani poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený, je poberateľom výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu2) a dovŕšil dôchodkový vek. Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poistenec podľa prvej a druhej vety.
Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia.
Poistné na úrazové poistenie platí zamestnávateľ.
Poistné na garančné poistenie platí zamestnávateľ, ktorý je povinne garančne poistený.
Poistné na poistenie v nezamestnanosti platí
 • zamestnanec, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • zamestnávateľ, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
 • dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti.
Poistné do rezervného fondu solidarity platí
 • zamestnávateľ,
 • povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba,
 • štát.

Poistné na nemocenské poistenie, starobné poistenie, invalidné poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie, poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity

Suma poistného na nemocenské poistenie, suma poistného na starobné poistenie, suma poistného na invalidné poistenie, suma poistného na úrazové poistenie, suma poistného na garančné poistenie, suma poistného na poistenie v nezamestnanosti a suma poistného do rezervného fondu solidarity sa určujú percentuálnou sadzbou z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.
Jednotlivé sumy poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, poistného na invalidné poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity sa zaokrúhľujú na najbližší eurocent nadol.

Sadzby poistného na sociálne poistenie

Sadzba poistného na nemocenské poistenie je pre
 • zamestnanca 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa 1,4 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne nemocensky poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne nemocensky poistenú osobu 4,4 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
 • zamestnanca 4 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa za zamestnanca 14 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 18 % z vymeriavacieho základu,
 • štát za fyzické osoby uvedené v § 128 ods. 5 18 % z vymeriavacieho základu,
 • Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, 18 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie je pre
 • zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu, 4 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa za zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu a nevypláca sa mu starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok podľa osobitného predpisu,
 1. od 1. januára 2015 do 31. decembra 2016 10 % z vymeriavacieho základu,
 2. v roku 2017 9,75 % z vymeriavacieho základu,
 3. v roku 2018 9,50 % z vymeriavacieho základu,
 4. v roku 2019 9,25 % z vymeriavacieho základu,
 5. v roku 2020 9 % z vymeriavacieho základu,
 6. v roku 2021 8,75 % z vymeriavacieho základu,
 7. v roku 2022 8,50 % z vymeriavacieho základu,
 8. v roku 2023 8,25 % z vymeriavacieho základu,
 9. v roku 2024 a nasledujúcich rokoch 8 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na invalidné poistenie je pre
 • zamestnanca 3 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa 3 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 6 % z vymeriavacieho základu,
 • štát 6 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na úrazové poistenie pre zamestnávateľa je 0,8 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na garančné poistenie pre zamestnávateľa je 0,25 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti je pre
 • zamestnanca 1 % z vymeriavacieho základu,
 • zamestnávateľa 1 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne poistenú osobu v nezamestnanosti 2 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného do rezervného fondu solidarity je pre
 • zamestnávateľa 4,75 % z vymeriavacieho základu,
 • povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,
 • dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu 4,75 % z vymeriavacieho základu,
 • štát 2 % z vymeriavacieho základu.

Zhromažďovanie, zverejňovanie a ochrana údajov

Sociálna poisťovňa zhromažďuje údaje na výkon sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom vo vlastnom informačnom systéme. Používanie údajov zhromaždených v informačnom systéme je výhradným právom Sociálnej poisťovne.
Sociálna poisťovňa môže poskytovať údaje zo svojho informačného systému len so súhlasom fyzických osôb a právnických osôb, ktorých sa údaje priamo týkajú, ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Sociálna poisťovňa môže údaje bez súhlasu dotknutých fyzických osôb a právnických osôb poskytnúť tretím osobám len v rozsahu potrebnom na výkon činností súvisiacich s vymáhaním a postupovaním pohľadávok. Na prenos údajov na výkon sociálneho poistenia potrebných pre nositeľov sociálneho poistenia členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarskej konfederácie a štátu, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.

Zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, voči ktorým eviduje pohľadávky. Sumu pohľadávky, ktorá je dôvodom na zaradenie do tohto zoznamu, určí generálny riaditeľ.
Zoznam fyzických osôb a právnických osôb obsahuje
 • meno a priezvisko fyzickej osoby, jej trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 • obchodné meno právnickej osoby a jej sídlo,
 • sumu pohľadávky.

Povinnosti Sociálnej poisťovne

Sociálna poisťovňa je povinná
 • viesť individuálny účet poistenca a prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť poistencovi pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu; Sociálna poisťovňa sprístupní poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu za kalendárne roky 2004 až 2007 najneskôr od 1. júla 2008,
 • vydávať na žiadosť poberateľa dávky potvrdenie o nároku na dávku, o nároku na jej výplatu a o jej sume,
 • určiť dni splatnosti pravidelných výplat pre dôchodkové dávky, úrazovú rentu a pozostalostnú úrazovú rentu,
 • kontrolovať plnenie povinností vyplývajúcich ostatným účastníkom právnych vzťahov sociálneho poistenia,
 • viesť register zamestnávateľov a register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia a v registri poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia osobitne evidovať fyzické osoby v právnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • postúpiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do desiatich dní od priradenia platby príspevkov na starobné dôchodkové sporenie sporiteľovi a do 60 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa splatnosti týchto príspevkov, ak osobitný predpis neustanovuje inak, alebo postúpiť príspevky na starobné dôchodkové sporenie na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od ich uhradenia zo základného fondu garančného poistenia, ak osobitný predpis neustanovuje inak, a postúpiť penále podľa § 241a na bežný účet nepriradených platieb príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti do piatich dní od uhradenia tohto penále zo správneho fondu,
 • zverejniť na svojom webovom sídle národnou radou schválené strategické zámery činnosti Sociálnej poisťovne a správu o ich plnení a materiály prerokované dozornou radou,
 • poskytovať subjektu podľa osobitného predpisu informácie potrebné na posudzovanie nároku na osobitný príspevok baníkom,
 • vydávať na žiadosť fyzickej osoby potvrdenie o období nemocenského poistenia získanom v posledných dvoch rokoch pred narodením dieťaťa na účely rodičovského príspevku,
 • písomne elektronickými prostriedkami oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti bezodkladne zánik právneho postavenia sporiteľa podľa osobitného predpisu,
 • previesť finančnú sumu zodpovedajúcu dôchodkovým právam podľa § 82a ods. 1,
 • písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej variabilný symbol, a to do ôsmich dní odo dňa doručenia prihlášky do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia,
 • písomne oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia, vymeriavací základ na platenie poistného, výšku poistného na nemocenské poistenie, výšku poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, výšku poistného na invalidné poistenie a výšku poistného do rezervného fondu solidarity, dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, určených na základe údajov vedených v informačnom systéme Sociálnej poisťovne, a to do 20 dní od vzniku povinného poistenia,
 • plniť povinnosti v starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,
 • na svojom webovom sídle zverejňovať – priemernú mesačnú mzdu v hospodárstve Slovenskej republiky zistenú štatistickým úradom za príslušný kalendárny rok, sumu všeobecného vymeriavacieho základu za príslušný kalendárny rok podľa § 11 ods. 1 najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka nasledujúceho po príslušnom kalendárnom roku, výšku dôchodkovej hodnoty na príslušný kalendárny rok podľa § 64 najneskôr do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, percento zvýšenia dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 1 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku a percento zvýšenia úrazovej renty podľa § 89 ods. 8 najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku, priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok platné k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, do 31. augusta príslušného kalendárneho roka,
 • na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 123 ods. 5 a § 127 ods. 2 bezodkladne zaslať v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky údaje potrebné na vydanie výpisu z registra trestov.
Od 1. 1. 2021 bude musieť Sociálna poisťovňa tiež prideliť identifikačné číslo právneho vzťahu zamestnanca a sprístupniť ho zamestnávateľovi bezodkladne po doručení prihlášky do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia. Spôsob sprístupnenia informácie o zmenách stavu individuálneho účtu a identifikačného čísla právneho vzťahu zamestnanca určí Sociálna poisťovňa. Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením posledného zamestnanca tohto zamestnávateľa z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.

Kontakt na Sociálnu poisťovňu

V prípadoch, kedy si nie ste istí nejakou situáciou v oblasti sociálneho poistenia môžete Sociálnu poisťovňu kontaktovať na bezplatnej infolinke 0800 123 123, alebo prostredníctvom formuláru na jej stránke.

Ústredie Sociálnej poisťovne sídli na Ul. 29. augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1.

Podateľňa má úradné hodiny:

Pondelok: 08.00 – 17.00 h
Utorok: 08.00 – 16.00 h
Streda: 08.00 – 16.00 h
Štvrtok: 08.00 – 16.00 h
Piatok: 08.00 – 15.00 h

Kontakty na jednotlivé pobočky Sociálnej poisťovne nájdete TU.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

sadzba poistnéhosocialna poistovnaSociálna poisťovňa povinnostisociálne poistenie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

09mar8:30Komplexný kurz: Logistika8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

09mar8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

09mar8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X