Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako sa robí účtovná závierka a uzávierka v jednoduchom účtovníctve?

účtovná závierka
účtovníctvo, účtovná závierka, účtovná uzávierka Foto: Thinkstock
4. mája 2021 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Účtovnú závierku a uzávierku v jednoduchom účtovníctve upravuje Zákon o účtovníctve 431/2002 Z. z. Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú.  Účtovná jednotka môže zostaviť riadnu účtovnú závierku, mimoriadnu účtovnú závierku a priebežnú účtovnú závierku. Medzi nimi je rozdiel – najmä medzi tým, ak je to riadna alebo ak je to mimoriadna účtovná závierka. Viac o tom, čo musí obsahovať účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve sa dozviete v článku.

Podnikateľ musí účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.  Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Zobrazenie v účtovnej závierke je pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke. Dôležité je mať správne tlačivo.

V prémiovej časti obsahu sa nájdete:

 • Obsah účtovnej závierky
 • Účtovná závierka a závierka v jednoduchom účtovníctve
 • Uzatváranie účtovných kníh
 • Pri uzávierke jednoduchého účtovníctva by sme nemali zabudnúť na týchto desať krokov

Účtovná závierka obsahuje

 1. obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky – fyzické osoby uvedú bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
 2. identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 3. deň, ku ktorému sa zostavuje,
 4. deň, ku ktorému sa schvaľuje ak došlo k jej schváleniu pred odovzdaním účtovnej závierky,
 5. obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 6. obdobie, ktoré je predchádzajúce obdobiu, za ktoré sa zostavuje
 7. podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.

Po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy s určitými výnimkami. Ak sa zistí po schválení účtovnej závierky, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné, účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, v ktorom tieto skutočnosti zistila.

Účtovná jednotka je povinná zostaviť účtovnú závierku najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. Účtovná jednotka je povinná uvádzať v účtovnej závierke informácie podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje. To platí aj pre všetky účtovné zápisy, ktoré sa uskutočňujú iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.

Okrem riadnej a mimoriadnej účtovnej závierky zostavuje účtovná jednotka v priebehu účtovného obdobia aj priebežnú účtovnú závierku. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzavrú a inventarizácia sa vykonáva iba kvôli oceneniu.

Účtovná závierka a závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • prehľad o príjmoch a výdavkoch
 • prehľad o majetku a záväzkoch

Ako prvé sa pre účtovné uzávierky uzatvárajú účtovné knihy

Pri uzavretí účtovných kníh sa v peňažnom denníku účtujú uzávierkové účtovné operácie tak, že sa:

 • zvýšia príjmy o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa  zahrňujú do základu dane z príjmov do položky príjmy
 • znížia príjmy o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmov celkom, a do položiek príjmov podľa ich druhového  členenia, ak  takéto členenie vyplýva z vnútorného predpisu účtovnej jednotky,
 • zvýšia výdavky o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa  zahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavky celkom
 • znížia výdavky o sumy, ktoré sa nezahrnujú do základu dane z príjmov do položky výdavkov celkom a do položiek  výdavkov podľa ich druhového členenia, ak takéto členenie vyplýva  z vnútorného predpisu účtovnej jednotky.

Potom sa v peňažnom denníku uvedú súhrnné sumy príjmov a súhrnné sumy výdavkov a uvedie sa výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorým je rozdiel medzi príjmami a výdavkami po zohľadnení uzávierkových účtovných operácií. V knihe pohľadávok, v knihe záväzkov a v pomocných knihách sa uvedú súhrnné sumy prírastkov a úbytkov a konečný stav. Nakoniec sa označí ukončenie účtovného obdobia, ak sa v účtovných knihách bude účtovať aj v nasledujúcom účtovnom období.

Pri uzavieraní knihy zásob sa v zásobách vykážu aj konečné stavy zásob s vyčíslením prípadných inventarizačných rozdielov. Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov. Inventarizačný súpis sa rieši ako inventarizácia majetku, pokladne, pohľadávok aj zásob tovaru.

Zostavená účtovná závierka sa podáva elektronicky prostredníctvom webových stránok Finančnej správy SR vždy miestne príslušnému daňovému úradu v termíne pre podávanie daňového priznania k dani z príjmov. Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch údaje v stĺpci 1 (bezprostredne predchádzajúce obdobie) nevykazujú. Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch vykazujú podľa zostatkovej sumy inkasa alebo úhrady. Register účtovných závierok je dostupný aj on-line na internete a dá sa v ňom skontrolovať následne všetko čo bolo vložené do registra účtovných závierok. Register je totiž niečo ako verejná zbierka listín. Archivovanie účtovnej závierky a výročnej správy upravuje ale už samostatná legislatíva.

Vyplnenie tlačiva účtovnej závierky

Identifikačné číslo organizácie (IČO) sa vypĺňa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Kód SK NACE sa vypĺňa podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Názov účtovnej jednotky a miesto podnikania sa vypĺňa podľa údajov uvedených v evidencii alebo v povolení, na základe ktorých je účtovná jednotka oprávnená vykonávať podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť. Údaje, ktorými sú telefónne číslo a e-mailová adresa sa vypĺňajú dobrovoľne. Podpisový záznam fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou, sa uvádza len v listinnej podobe. Pri ukladaní účtovnej závierky v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza.

V jednotlivých riadkoch Výkazu o príjmoch a výdavkoch Úč FO 1 – 01 sa vykazujú údaje z príslušných prehľadov peňažného denníka.
Vo výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2 – 01 sa vypĺňa:

 • V riadku 01 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého nehmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý nehmotný majetok v obstarávaní.
 • V riadku 02 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého hmotného majetku v zostatkových účtovných cenách a dlhodobý hmotný majetok v obstarávaní.
 • V riadku 03 sa vykazujú údaje z knihy dlhodobého finančného majetku v ocenení podľa § 25 zákona. Pri dlhodobých termínových vkladoch sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách. Pri dlhodobých pôžičkách sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok.
 • V riadku 04 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 05 až 07.
 • V riadkoch 05 až 07 sa vykazujú údaje z knihy zásob v ocenení podľa § 25 zákona.
 • V riadku 08 sa vykazujú údaje z knihy pohľadávok v ocenení podľa § 25 zákona.
 • V riadku 09 sa vykazuje súčet súm uvedených v riadkoch 10 až 12.
 • V riadkoch 10 a 11 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o peňažných prostriedkoch v hotovosti a ceninách a z prehľadu o peňažných prostriedkoch na účtoch v bankách v ocenení podľa § 25 zákona, vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene, ktoré sa vykazujú v ocenení referenčným kurzom v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
 • V riadku 12 sa vykazujú údaje o ostatnom krátkodobom finančnom majetku.
 • V riadku 13 sa vykazujú údaje z peňažného denníka z prehľadu o priebežných položkách. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „príjem“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „+“. Ak je zostatok priebežných položiek ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v peňažnom denníku v časti „výdaj“, vykáže sa v tomto riadku znamienko „-“.
 • V riadku 14 sa vykazujú údaje z knihy opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku.
 • V riadku 16 sa vykazujú údaje z knihy rezerv.

Pri zostavení prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa údaje vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2 – 01 v stĺpcoch 1 a 3 nevykazujú. Pohľadávky a záväzky sa vo Výkaze o majetku a záväzkoch Úč FO 2 – 01 vykazujú podľa zostatkovej sumy inkasa alebo úhrady.

Pri uzávierke jednoduchého účtovníctva by sme nemali zabudnúť na týchto desať krokov:

 1. Skontrolujeme či stav peňažných prostriedkov na bankovom účte a v pokladni a stav priebežných položiek na začiatku roka k 1.1. súhlasí so stavom k 31.12.
 2. Skontrolujeme skutočný fyzický stav finančných prostriedkov v pokladni a stav v účtovníctve v peňažnom denníku a pokladničnej knihe.
 3. Skontrolujeme či sú zaúčtované všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady v peňažnom denníku a v pomocných knihách.
 4. Skontrolujeme stav peňažných prostriedkov na bankovom a úverovom účte so stavom v peňažnom denníku a v knihe bankových účtov.
 5. Skontrolujeme vecnú správnosť jednotlivých položiek peňažného denníka  príjmov, výdavkov.
 6. Skontrolujeme vecnú správnosť všetkých pomocných kníh: inventárnu knihu nehmotného a hmotného majetku (či je všetok majetok zaevidovaný, uviesť sadzby, spôsoby účtovania, odpisy v jednotlivých rokoch), knihu zásob (konečný stav v tejto knihe musí súhlasiť s účtovníctvom), kniha pohľadávok a záväzkov (či sú zaevidované všetky faktúry prijaté a odoslané, ich splatnosť a ostatné náležitosti), a ostatné pomocné knihy
 7. Vykonáme inventarizáciu – ide najmä o inventarizáciu peňažných prostriedkov, kde sa skontroluje stav peňazí a cenín, vyhotoví sa inventúrny súpis, porovná sa stav v skutočnosti so stavom v peňažnom denníku, a inventarizačný rozdiel sa vysporiada – zaúčtuje sa schodok alebo prebytok. Ďalej sa vykoná inventarizácia hmotného majetku a zásob na základe všeobecných inventarizačných postupov.
 8. Vykonáme uzávierkové účtovné operácie: odpisy dlhodobého majetku – odpisy sa účtujú v peňažnom denníku v stĺpci ostatné výdavky ako výdavok ovplyvňujúci daň, zaúčtujú sa kurzové rozdiely – kurzový zisk sa uvedie v peňažnom denníku v stĺpci peňažné prostriedky ako príjem a v daňových príjmoch v stĺpci ostatný príjem. Kurzová strata sa uvedie v peňažnom denníku v stĺpci peňažné prostriedky a v daňových výdavkoch v stĺpci ostatné výdavky.
 9. Z údajov: príjmy zahrňované do základu dane – celkom a výdavky zahrňované do základu dane celkom zistíme sumy, ktoré sa uvedú v daňovom priznaní

Nakoniec spracujeme účtovnú závierku s prehľadom o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch. Údaje do týchto formulárov získavame z peňažného denníka a ostatných kníh. Údaje, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 1 (predchádzajúce obdobie) v tomto formulári sa opíšu z účtovnej závierky za predchádzajúci rok.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPrémiový obsahrok 2021účtovná uzávierkaúčtovná závierka

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X