Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Bol schválený zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti. Akú podporu môžete očakávať?

mimoriadne opatrenia
mimoriadne opatrenia Foto: Getty Images
3. apríla 2020 Tlačiť
Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 bol vypracovaný a predložený v nadväznosti na situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou spôsobenou ochorením COVID-19, ktorá je následkom šírenia koronavírusu. Cieľom tohto zákona je pomôcť fyzickým osobám nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, ktorí budú dotknutí pandémiou. Tento zákon bol už včera schválený národnou radou a účinnosť nadobudne dňom vyhlásenia.

Časová pôsobnosť opatrení

Opatrenia podľa tohto zákona sa uplatňujú počas obdobia od 12. marca 2020, kedy vláda Slovenskej republiky vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom vláda mimoriadnu situáciu odvolá a do uplynutia najneskoršej lehoty podľa tohto zákona.
Vzhľadom na skutočnosť, že v súčasnosti nie je možné predvídať skončenie mimoriadnej situácie, ako aj s ohľadom na skutočnosť, že pravdepodobne nebude možné ukončiť aplikáciu všetkých opatrení po skončení tejto mimoriadnej situácie môže vláda rozhodnúť, že opatrenia podľa tohto zákona sa uplatnia aj po týchto lehotách, ak si to vyžiada ekonomická, sociálna alebo zdravotná situácia v súvislosti s pandémiou. Predĺženie uplatňovania opatrení ustanoví vláda nariadením. Vláda môže nariadením ustanoviť aj rozsah uplatňovania, osobitné podmienky uplatňovania opatrení a podrobnosti o opatreniach.

Opatrenia v oblasti správy daní

Spôsob doručovania podania

Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronicky prostredníctvom portálu finančnej správy a zároveň nejde o také podanie, ktoré predpísanú štruktúrovanú formu (napr. daňové priznanie), môže počas pandémie, podať podanie aj iným elektronickým spôsobom, akým je napr. e-mail. Takéto podanie nie je potrebné doručiť do piatich dní aj v listinnej podobe. Finančná správa ho bude považovať za doručené aj bez tohto doplnenia. Najjednoduchším spôsobom takéhoto podania je, že daňový subjekt svoje podanie vytlačí a podpíše a následne naskenuje alebo odfotí, a pošle ho ako prílohu finančnej správe prostredníctvom e-mailu.

V prípade, ak by malo takéto podanie nedostatky, správca dane, takým istým elektronickým prostriedkom ako použil daňový subjekt, t. j. tiež e-mailom, vyzve daňový subjekt na opravu alebo doplnenie tohto podania a súčasne ho poučí o následkoch spojených s neodstránením nedostatkov. Toto sa však nevzťahuje na osoby, ktoré povinné doručovať finančnej správe podania elektronickými prostriedkami a na podania, ktoré majú predpísanú štruktúrovanú formu.

Zmeškanie lehoty

Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. To neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane. Ak daňový subjekt počas obdobia nevykoná určitý úkon (napr. podanie odvolania, predloženie dokladov správcovi dane, atď.) v zákonom stanovenej alebo správcom dane požadovanej lehote, zo zákona sa mu odpustí zmeškanie tejto lehoty. Zo strany daňového subjektu teda nie je potrebná žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty, ale je potrebné, aby v náhradnej lehote (do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie) vykonal predmetný úkon. Takéto odpustenie zmeškania lehoty sa nemôže okrem daňových priznaní aplikovať ani na také povinnosti, na ktoré neexistuje lehota na plnenie, napr. niečo strpieť alebo niečoho sa zdržať. Ide o napr. o predbežné opatrenie alebo záložné právo podľa daňového poriadku.

Doručovanie

Ak sa počas obdobia pandémie doručuje písomnosť do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku, postupuje sa podľa podmienok doručovania poštových zásielok určených poštovým podnikom. Ak si nevyzdvihne fyzická osoba alebo právnická osoba písomnosť do konca lehoty, v ktorej bola uložená poštovým podnikom, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa takáto fyzická osoba alebo právnická osoba o uložení nedozvedela. O uložení písomnosti pošta vhodným spôsobom vyrozumie fyzickú alebo právnickú osobu (žltý papierik do poštovej schránky).

Prerušenie daňovej kontroly

Počas obdobia pandémie sa lehota na vykonanie daňovej kontroly, ktorá začala plynúť pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňová kontrola, ktorá bola prerušená pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušená do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňová kontrola prerušila. Ak daňová kontrola začne počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly. Ak sa počas obdobia pandémie vykonáva daňová kontrola oprávnenosti nadmerného odpočtu, správca dane môže vydať čiastkový protokol, pričom čiastkový protokol môže správca dane vydať aj ak neobsahuje preukázané kontrolné zistenia a vyhodnotenia dôkazov, aby mohol byť v tejto ťažkej ekonomickej situácii daňovým subjektom vrátený nadmerný odpočet alebo jeho časť, o ktorej správca dane s určitosťou vie, že daňovému subjektu oprávnene patrí. Ak takýto čiastkový protokol správca dane vydá, lehota na vykonanie daňovej kontroly sa jeho vydaním ex lege preruší, a to do konca obdobia pandémie.Ak správca dane potrebuje vykonávať napr. výsluchy svedkov, k tomu aby mohol priznať alebo neuznať nadmerný odpočet, ale počas obdobia pandémie nie sú takéto úkony možné, môže vydať čiastkový protokol aj na nulu, aby bola lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušená. Pokiaľ správca dane čiastkový protokol nevydá, pokračuje v daňovej kontrole aj počas obdobia pandémie.

Zverejňovanie v zoznamoch finančnej správy

Počas obdobia pandémie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky neaktualizuje zverejnený zoznam daňových dlžníkov, zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie a zoznam vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty. Daňové subjekty, ktoré nezaplatia daň v období pandémie, alebo u nich nastali v období pandémie dôvody na zrušenie registrácie na dani z pridanej hodnoty, nebudú zverejňované v zoznamoch vedených finančným riaditeľstvom.

Uvedeným ustanovením sa zabráni negatívnym účinkom, ktoré by mohli v dôsledku zverejnenia daňových subjektov v zoznamoch nastať, napr. by daňový subjekt nedostal dotáciu, úver a pod.

Prerušenie daňového konania

Počas obdobia pandémie sa daňové konanie, ktoré začalo pred začatím obdobia pandémie, prerušuje na žiadosť daňového subjektu. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Daňové konanie, ktoré bolo prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostáva prerušené do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konanie prerušilo. Ak daňové konanie začne počas obdobia pandémie, daňové konanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňového konania. Žiadosť o prerušení môže daňový subjekt podať aj prostredníctvom telefonického dohovoru so správcom dane, o čom spíše úradný záznam.
Výnimka z prerušenia daňového konania platí pre to daňové konanie, v ktorom sa rozhoduje o vrátení daňového preplatku alebo uplatnenom nároku, akým je napr. nadmerný odpočet. Takéto daňové konanie sa neprerušuje. Prerušiť takéto konanie môže orgán príslušný na daňové konanie len vtedy, keď by sa tohto daňového konania musela zúčastniť aj iná osoba, napr. svedok, ktorého výpoveď je pre rozhodnutie dôležitá, avšak táto osoba so svojou účasťou z dôvodu pandémie nesúhlasí. Daňové konanie je v takomto prípade potrebné prerušiť rozhodnutím, pričom toto konanie sa preruší odo dňa uvedeného v rozhodnutí do konca obdobia pandémie.
Napríklad, ak začalo vyrubovacie konanie, po daňovej kontrole, ktorej výsledkom je opodstatnený nadmerný odpočet alebo jeho časť, toto konanie sa nepreruší, ak daňový subjekt nepredložil žiadne pripomienky, alebo ak je možné konanie ukončiť na základe listinných dôkazov. Ak by v uvedenom konaní bolo potrebné vypočutie svedka, a tento svedok by odmietol účasť na konaní v obave o svoje zdravie z dôvodu pandémie, správca dane toto konanie rozhodnutím preruší odo dňa uvedeného v rozhodnutí do konca obdobia pandémie.

Zánik práva vyrubiť daň a premlčanie a zánik práva vymáhať daňový nedoplatok

Počas obdobia pandémie sa prerušuje plynutie lehoty na zánik práva vyrubiť daň, plynutie lehoty, v ktorej sa premlčuje právo na vymáhanie daňového nedoplatku, a plynutie lehoty na zánik práva vymáhať daňový nedoplatok, aby nedošlo prijatím všetkých opatrení v období pandémie k zániku týchto práv.

Daňové nedoplatky

Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynie počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
To znamená, že na daňový subjekt, ktorému síce daňový nedoplatok počas obdobia pandémie vznikol, pretože nemal ako daň zaplatiť, sa bude pozerať, ako keby tento daňový nedoplatok nemal, ak ho následne v náhradnej lehote zaplatí. Ak však daňový subjekt túto daň nezaplatí ani v náhradnej lehote, bude sa znovu považovať za daňový nedoplatok, a to odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto náhradnej lehoty na jeho zaplatenie.

Ak daňový subjekt neuhradí daň, ktorej splatnosť je 25.05.2020, táto daň sa nestáva daňovým nedoplatkom, ak ju daňový subjekt uhradí do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Napríklad, ak obdobie pandémie skončilo 30. 6. 2020, uvedenú daň má daňový subjekt uhradiť do 31. 7. 2020.

Odloženie daňovej exekúcie

Daňová exekúcia sa počas obdobia pandémie odkladá. Právne účinky úkonov vykonaných počas obdobia pandémie do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované.V daňových exekúciách sa bude pokračovať po skončení obdobia pandémie.

Správne delikty a sankcie

Daňový subjekt sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov v ustanovenej lehote, ak táto lehota uplynula počas obdobia pandémie a ak daňový subjekt túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Za správny delikt, ktorého sa dopustí ten, kto uvedie v dodatočnom daňovom priznaní k dani z príjmov sumu, ktorá v porovnaní so sumou uvedenou v daňovom priznaní k dani z príjmov predstavuje zvýšenie dane z príjmov, sa pokuta podľa osobitného predpisu počíta do dňa začatia obdobia pandémie.
Správca dane nevyrubí úrok z omeškania podľa osobitného predpisu, ak daňový subjekt zaplatí alebo odvedie do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie v ustanovenej výške alebo vo výške určenej v rozhodnutí správcu dane daň z príjmov, vybraný preddavok na daň,daň vybranú zrážkou,alebo zrazenú sumu na zabezpečenie dane, ktoré sa stali splatnými počas obdobia pandémie.

Oslobodenie tovaru od dovozného cla a od dane z pridanej hodnoty pri dovoze tovaru na podporu obetí živelnej pohromy

Pre oslobodenie od cla môžu štátne organizácie alebo iné charitatívne alebo dobročinné organizácie schválené príslušnými orgánmi dovážať bez cla tovar, ak je určený na bezplatné pridelenie obetiam živelnej pohromy alebo na to, aby mohol byť bezplatne poskytnutý obetiam takýchto živelných pohrôm. V súčasnosti je touto živelnou pohromou pandémia. 

Príslušným orgánom na schvaľovanie charitatívnych organizácií a dobročinných organizácií na dovoz tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu a od dane z pridanej hodnoty je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Ako charitatívnu organizáciu alebo dobročinnú organizáciu na účely dovozu tovaru s oslobodením od dovozného cla podľa osobitného predpisu a od dane z pridanej hodnoty ministerstvo vnútra schváli osobu, ktorá o to požiada a ktorá podľa údajov zapísaných v registri vedenom ministerstvom vnútra
a) poskytuje zdravotnú starostlivosť, sociálnu pomoc alebo humanitárnu starostlivosť,
b) podporuje verejnoprospešný účel, ktorým je plnenie individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou, alebo
c) vykonáva inú činnosť charitatívnej povahy alebo dobročinnej povahy.

Opatrenia v oblasti dane z motorových vozidiel

Lehota na podanie daňového priznania a splatnosť dane podľa osobitného predpisu, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa podá daňové priznanie a zaplatí daň podľa osobitného predpisu do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.Ide o daňovníkov, ktorým vznikla povinnosť podať daňové priznanie za iné ako ročné zdaňovacie obdobie, teda o toho daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, s likvidáciou, na majetok ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý ukončil podnikanie alebo prerušil podnikanie alebo osobu, ktorá podáva daňové priznanie do troch mesiacov po mesiaci, v ktorom daňovník zomrel.

Opatrenia v oblasti správnych poplatkov

Počas obdobia pandémie sa za úkony a konania správnych orgánov, ktoré potrebné na zmiernenie negatívnych následkov pandémie, správny poplatok podľa osobitného predpisu neplatí. Na neplatenie poplatku musia byť splnené nasledovné podmienky podanie je uskutočnené počas obdobia pandémie a účel podania je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, t. z. podaním na správny orgán musí byť preukázaná priama príčinná súvislosť medzi úkonom a konaním správneho orgánu s pandémiou.

Opatrenia v oblasti účtovníctva

Účtovné jednotky povinné viesť účtovníctvo, zostaviť účtovné závierky, výročné správy a nechať si overiť účtovné závierky audítorom. Následne povinné príslušné účtovné dokumenty uložiť do registra účtovných závierok. Z dôvodu personálnych a technických obmedzení po vyhlásení mimoriadnej situácie, ktorá vznikla z dôvodu koronavírusu, nie je možné, aby účtovné jednotky v období pandémie, splnili všetky povinnosti a lehoty, ktoré pre ne vyplývajú v oblasti účtovníctva.
Predlžujú sa lehoty, ktoré účtovná jednotka splniť počas obdobia pandémie, ako aj povinnosť uloženia účtovných dokumentov do registra účtovných závierok do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie alebo do lehoty na podanie daňového priznania, podľa toho ktorá z lehôt uplynie skôr.
Tým, že účtovnej jednotke vyplývajú povinnosti viesť účtovníctvo, vykonávať inventarizáciu, plniť oznamovacie a iné povinnosti podľa zákona o účtovníctve, ale účtovná jednotka nie je z objektívnych dôvodov (personálnych a technických) tieto povinnosti schopná splniť, dáva sa jej možnosť tieto povinnosti splniť do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie. Ak účtovná jednotka splní povinnosti vyplývajúce zo zákona o účtovníctve do týchto termínov, nebude sankcionovaná za správne delikty .

Opatrenia v oblasti dane z príjmov

Daňové priznanie k dani z príjmov

Na základe mimoriadnej situácie sa posúva lehota na podanie daňového priznania. Podľa odseku 1 daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. V lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu daň z príjmov aj zaplatiť.
V nadväznosti na zavedenie tejto novej špeciálnej lehoty v období pandémie sa od tejto lehoty budú uplatňovať ďalšie ustanovenia platného zákona. Ak napríklad vláda SR vyhlási skončenie pandémie v júli 2020, lehota na podanie daňového priznania končí 31.8.2020 a v tejto lehote je daň aj splatná. V prípade daňovníkov fyzických osôb dosahujúcich príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 1 a 2, dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania určenej týmto ustanovením, začína nové preddavkové obdobie, v ktorom sa vypočítajú preddavky splatné podľa § 34 ZDP na ďalšie preddavkové obdobie plynúce od 1.9.2020 do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2020.
Daňovníkovi, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, sa môže na základe
a)oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predĺžiť lehota podľa osobitného predpisu najviac o tri kalendárne mesiace, okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov, a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná,
b)oznámenia podaného príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predlžiť lehota podľa osobitného predpisu najviac o šesť kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí okrem daňovníka v konkurze alebo v likvidácii. Daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorá končí najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom podá daňové priznanie k dani z príjmov a v tejto novej lehote je aj daň z príjmov splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu.
Daňovníkovi, ktorý je v konkurze alebo v likvidácii a ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, sa môže rozhodnutím správcu dane na základe žiadosti daňovníka o predlženie tejto lehoty podanej najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie tohto daňového priznania predlžiť lehota podľa osobitného predpisu,najviac o tri kalendárne mesiace, pričom proti rozhodnutiu o predlžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov sa nemožno odvolať.
U daňovníka, ktorý podá správcovi dane oznámenie alebo žiadosť podľa osobitného predpisu do skončenia obdobia pandémie a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uvedená v oznámení alebo žiadosti uplynie počas obdobia pandémie, sa daňové priznanie k dani z príjmov podáva v lehote podľa odseku 1 a postup podľa odsekov 2 a 3 sa neuplatní.

Ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia podľa osobitného predpisu dediča alebo osoby podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu podá toto priznanie alebo hlásenie v lehote podľa odseku 1. Dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu môže najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenia podať žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov alebo hlásenie.

Ak daňovník zrušuje stálu prevádzkareň umiestnenú na území Slovenskej republiky a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje odsek 1.

Ak vznikne stála prevádzkareň daňovníka podľa osobitného predpisu alebo podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v zdaňovacom období, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom začal vykonávať činnosť, a lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, na lehotu na podanie takéhoto daňového priznania a na zaplatenie dane z príjmov sa vzťahuje odsek 1.

Poukázanie a použitie podielu zaplatenej dane z príjmov

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, vykonal ročné zúčtovanie, ktorého lehota na podanie uplynie počas obdobia pandémie, možno podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný na žiadosť zamestnanca vystaviť potvrdenie o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov podľa osobitného predpisu najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu.
Počas obdobia pandémie môže každý prijímateľ podielu zaplatenej dane podiel zaplatenej dane použiť aj na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Oznámenie o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z príjmov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu sa považuje za dodržanú, ak sa takéto oznámenie podá do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v rovnakej lehote sa daň z príjmov aj odvedie.

Hlásenie a ročné zúčtovanie

Z dôvodu vyhlásenia pandémie sa predlžuje lehota aj na podanie hlásenia o vyúčtovanie dane pre zamestnávateľa. Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé zdaňovacie obdobie, o zrazených preddavkoch na daň, o zamestnaneckej prémii, o daňovom bonuse a o daňovom bonuse na zaplatené úroky, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie sa podáva v lehote do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote je daň z príjmov aj splatná.
Ročné zúčtovanie a výpočet dane z príjmov podľa osobitného predpisu, ktorého lehota vykonania podľa osobitného predpisu uplynie počas obdobia pandémie, vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Preplatky vypočítané zamestnancovi, je zamestnávateľ povinný zamestnancovi vyplatiť najneskôr pri zúčtovaní mzdy za druhý kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie.

Opatrenia v oblasti finančnej pomoci

Finančná pomoc na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch

Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom a zmluvou medzi ministerstvom financií a bankou.

Finančnú pomoc možno poskytnúť vo forme
a)záruky za úver poskytnutý bankou,
b)úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (ďalej len „bonifikácia úroku“).
Záruka za úver poskytnutý bankou je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní.
Záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere
a)nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu, alebo agentúrou dočasného zamestnávania,
b)neeviduje voči malému zamestnávateľovi
  • Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo
  • zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
c)nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a
d)malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.
Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ
a)v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a
b)na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.
Banka zodpovedá za
a)dodržanie podmienok poskytnutia záruky za úver,
b)dodržanie podmienok poskytnutia bonifikácie úroku,
c)vrátenie bonifikácie úroku pri nedodržaní podmienok poskytnutia bonifikácie úroku.
Ak ministerstvo financií plní záväzok zo záruky za úver za malého zamestnávateľa voči banke, vzniká mu pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu tohto plnenia. Malý zamestnávateľ je povinný splatiť ministerstvu financií pohľadávku z realizovanej záruky spolu s úrokom podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.
Ministerstvo financií určí ďalšie podmienky a postup poskytovania finančnej pomoci a technického zabezpečenia finančnej pomoci a postup pri plnení záväzku zo záruky za úver za malého zamestnávateľa voči banke v zmluve.
Ministerstvo financií môže uzavrieť zmluvu o vymáhaní pohľadávky z realizovanej záruky spolu s príslušenstvom postupom podľa osobitného predpisu ihneď po uplynutí jej splatnosti.
Kontrolu dodržiavania podmienok poskytovania finančnej pomoci vykonáva ministerstvo financií.

Opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel

Na účely poskytovania dotácií počas obdobia pandémie sa splnenie podmienky podľa osobitného predpisu, že žiadateľ o dotáciu vysporiadané finančné vzťahy voči daňovému úradu a colnému úradu, overuje v informačnom systéme finančnej správy v časti týkajúcej sa evidencie daňových nedoplatkov a nedoplatkov colného dlhu, nedoplatkov pokút a iných platieb vymeraných alebo uložených podľa colných predpisov, nedoplatkov dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane pri dovoze podľa poslednej aktualizácie pred obdobím pandémie.
Lehota na použitie bežných výdavkov podľa osobitného predpisu, ktoré nebolo možné použiť z dôvodu negatívnych následkov pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto výdavky použijú najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po skončení obdobia pandémie.
 
Preddavky pri dodávke výkonov a tovarov za účelom zamedzenia šírenia pandémie možno poskytovať počas obdobia pandémie bez obmedzení ustanovených osobitným predpisom. Takáto úhrada preddavkov z verejných prostriedkov sa nepovažuje za porušenie finančnej disciplíny
 

Opatrenia týkajúce sa porušenia finančnej disciplíny

Počas obdobia pandémie sa konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré začali pred obdobím pandémie, prerušujú; právne účinky úkonov vykonaných do dňa účinnosti tohto zákona zostávajú zachované. Konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny, ktoré boli prerušené pred začatím obdobia pandémie, zostávajú prerušené do skončenia obdobia pandémie, a to aj, ak počas obdobia pandémie pominuli dôvody, pre ktoré sa konanie prerušilo. Ak konania o uložení odvodu, penále a pokuty za porušenie finančnej disciplíny začnú počas obdobia pandémie, konania sa prerušujú odo dňa nasledujúceho po dni začatia takéhoto konania.

Zmeny v živnostenskom zákone

Prechodným ustanovením súvisiacim s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19 sa upravuje pozastavenie živnosti. Za normálnych okolností je možné živnosť pozastaviť minimálne na 6 mesiacov. Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa minimálne pozastavenie upravuje na 1 mesiac a maximálne na 3 roky.
 

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

koronavírusmimoriadne opatreniaNaštartujte svoj biznis

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X